Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Potvrzení členství

Vážení členové svazu, zde naleznete formulář POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V SCHČT, kde vás žádáme o vyplnění a zaslání kopie na obnovenou emailovou adresu info@schct.cz. !!! Prosíme prozatím nezasílejte poštou. Potvrzení je důležitou součástí pro další setrvání ve svazu. Na základě vyplněného a zaslaného formuláře bude vaše členství akceptováno a bude povolena účast na připravovanou společnou schůzi - KONFERENCI.

Oslovujeme členskou základnu dle seznamu členů ke dni 31.8.2017. Pouze tito členové byli právoplatně přijati za členy spolku (řádná přihláška a odsouhlaseni oprávněným předsednictvem). Členství všech členů, kteří projeví zájem o pokračování v členství, bude uznáno (i v případě neodvedených členských příspěvků) neboť nedošlo ze strany předsednictva k zákonným úkonům pro vyloučení ze spolku. Nedoplatky příspěvků nebudou po členech vymáhány, neboť situace byla zmatečná. Členové, kteří nejsou uvedeni na seznamu a jejich členství vniklo po tomto datu, a přesto byli v dobré víře, že splnili podmínky členství, budou mít možnost řádně požádat o nové členství.Prohlášení předsednictva SCHČT

V následujícím prohlášení naleznete podrobnosti ke svolání členské základny a společné schůze - Konference. Podnět pro svolání podali členové předsednictva zvolení na společné schůzi všech orgánů spolku dne 7.12.2016 v Jihlavě.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVAPodnět ke svolání členské základny

Na základě pravomocných rozhodnutí předsednictvo dává podnět ke svolání členské základny.

Důvody:

 • Nečinnost spolku a neschopnost orgánů spolku řádně fungovat
 • Spolek nemá statutární orgán (výsledek pravomocných rozhodnutí a uplynutí mandátu)
 • vymazání osob statutárního orgánu (předsednictva)  ze spolkového rejstříku
 • Volba nového statutárního orgánu s nezpochybňujícím mandátem
 • Obnova funkčnosti spolku
 • Vyvedení spolku z krize a náprava skutků z minulých let
 • Informování členské základny o stávajícím vývoji spolku

USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA

PODNĚT KE SVOLÁNÍJak dál se SCHČT II. část

Ve svém článku pan Václav Štěrba detailně popisuje základní fakta, které vedly k prohlubující krizi v SCHČT.

Co bude dál se SCHČT 2. část - autor Václav ŠtěrbaDalší pravomocné rozsudky ve věci SCHČT

Vážení chovatelé, po delší odmlce vám přinášíme zprávy ze soudních síní. Od roku 2016 se SCHČT nachází v nestabilitě a již 3 pravomocné rozsudky vnáší do celé kauzy značné objasnění krizové záležitosti. Tak jak bylo již v lelech minulých avízováno, spolku se zmocnili neoprávnění lidé, kteří nezákonně jednali a nakládali s jeho majetkem. Na základě pravomocných rozhodnutí byly dne 28.10.2020 osoby neoprávněně zapsané vymazány ze spolkového rejstříku. Jejich členství v předsednictvu ani nevzniklo, jde o osoby Ing. Jaroslav Malý, Zdeněk Hrnčíř, Jan Chýle, Ing. Jana Kreidlová, členové kontrolní komise Václav Bohdaský, Ing. Leopold Jelínek, JUDr. Čeněk Šrubař. Více v přiložených pravomocných rozhodnutí soudu.

Rozsudek územní schůze v Čechách 20.4.2016

- usnesení KS v Českých Budějovicích - pravomocné usnesení vrchního soudu v Praze

Rozsudek konference SCHČT 29.6.2016   - pravomocné usnesení vrchního soudu v Praze

Rozsudek rozhodčí nález rozhodčí komise 14.12.2016

- usnesení KS v Českých Budějovicích - pravomocné usnesení vrchního soudu v Praze

Co bude dál se SCHČT 2. část - autor Václav ŠtěrbaLeopold Mamica oslavil 80. narozeniny

Dne 15.4.2021 oslavil své životní jubileum pan Ing. Leopold Mamica. Jistě všem známá osobnost v chovatelském světě koní. Emeritní ředitel ZH Tlumačov 1986-2006), dlouholetý člen Rady plemenné knihy ČT (2002 -2017), rozhodčí, komisař KMK, hodnotitel koní a především vzácný člověk. Vážený pane Mamico, ze srdce Vám přejeme hodně zdraví, životního nadšení a spokojenosti do dalších let. A těšíme se na další mnohé setkání s Vámi.

Jubilant Polda Mamica - autor blahopřání V. ŠtěrbaRozloučení s Miloslavem Perníčkem

Dne 13.4.2021 v kostele sv. Mikuláše v Benešově jsme se rozloučili s bývalým předsedou svazu Miloslavem Perníčkem. Čest jeho památce!

Vzpomínka na Miloslava Perníčka - autor: Boušková VáclavaPoslední rozloučení s Miloslavem Perníčkem

Poslední rozloučení s váženým panem Miloslavem Perníčkem proběhne v úterý 13. dubna ve 13 hodin v kostele sv. Mikuláše v Benešově. Smuteční obřad bude přístupný pouze nejbližší rodině, pro veřejnost bude venkovní prostor ozvučen. Po skončení obřadu bude dán prostor pro důstojné rozloučení i veřejnosti.SMUTNÁ ZPRÁVA PRO SCHČT

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že dne 4.4.2021 zemřel ve věku 67 let po krátké těžké nemoci jeden ze zakladatelů, dlouholetý místopředseda a předseda Svazu chovatelů českého teplokrevníka, pan MILOSLAV PERNÍČEK. Odešel nenahraditelný člověk, výrazná osobnost jezdeckého sportu a především velký chovatel koní plemene český teplokrevník. Pro celý koňský svět to je velká ztráta. Vážený pane předsedo, budete nám nevýslovně chybět. Čest Vaší památce!

Nekrolog - autor: Václav ŠtěrbaPravomocné usnesení vrchního soudu

Dne 27.2.2020 vydal Vrchní soud v Praze písemné pravomocné usnesení ve věci žaloby na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, kde potvrdil verdikt krajského soudu v Českých Budějovicích, který uznal konferenci spolku ze dne 29.6.2016 a její závěry za neplatné. Prostřednictví krajského soudu jsme obdrželi písemné usnesení dne 26.3.2020 ÚPLNÉ ZNĚNÍ USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU ZDE.

Touto cestou vyzýváme nelegálně zvolené předsednictvo, aby se k věci postavilo čelem a členské základně objasnilo, co hodlají s nastalou situací dělat, neboť 4 roky jednali za svaz neoprávněně a následkem takového jednání vznikla spolku škoda značného rozsahu.Padla první pravomocná rozhodnutí

Vážení chovatelé,

dne 19.2.2020 Vrchní odvolávací soud v Praze rozhodl ve věci žaloby o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku SCHČT – konference z 29. června 2016 v Humpolci, kdy potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.5.2019, kterým prohlásil za neplatná  všechna rozhodnutí přijatá na této konferenci SCHČT. Písemné usnesení bude vyhotoveno ve lhůtě 30 dní po skončení soudního jednání a veřejného vyhlášení usnesení. Proti tomuto rozhodnutí již nelze podat žádný řádný opravný prostředek (odvolání). Rozhodnutí se stane pravomocným a vykonatelným.

Vzhledem k tomuto výsledku vyvstává několik otázek. Ta nejhlavnější je prostá. Co bude nyní následovat?

Především je třeba se připravit na řadu změn, které nyní s největší pravděpodobností nastanou.

Po vydání pravomocného rozhodnutí soudu budou osoby neoprávněně zapsány ve spolkovém rejstříku vymazány. Jejich další jednání za spolek by bylo a je nezákonné. To se týká i svolaných oblastních schůzí SCHČT vypsaných pro tento rok 2020, kdy většina schůzí již proběhla. Veškerá iniciativa a jednání těchto osob jsou neoprávněná a všechna rozhodnutí vzešlá z takto svolaných schůzí jsou NEPLATNÁ, neboť schůze svolávala neoprávněná osoba.

Nejdůležitější bude inicializovat členskou základnu a chovatele, zamyslet se nad dalším možným legislativním postupem. Rozhodně nikdo nechce likvidaci spolku s dlouholetou tradicí, ale především se bude jednat o nápravu škod, způsobených krizí ve spolku, stabilizaci a řádné fungování spolku s nezpochybnitelným mandátem statutárního orgánu. V neposlední řadě přimět viníky k uvědomění si důsledků svých činů.

Důležitá fakta:

 • Osoby, které doposud vedly spolek, jsou osobami neoprávněnými a budou vymazány ze spolkového rejstříku.
 • Předsednictvu jednající za spolek v době před událostmi napadenými žalobami, skončil mandát dne 12.4.2016.
 • Stále je zvolené předsednictvo spolku ze dne 7.12.2016 v Jihlavě, které bylo zvoleno transparentní a zcela legální cestou na schůzi všech orgánů spolku. Schůze se uskutečnila za účelem vyvedení spolku z krizové situace. Zde oslovená členská základna dle platných a stávajících stanov demokraticky rozhodla o udělení mandátu vedoucím orgánům svazu. Zápis do spolkového rejstříku osob zvolených na této Konferenci nebyl proveden a to z důvodu již uskutečněných schůzí v roce 2016, které jsou nyní prohlášeny za neplatné.


Soudy opět rozhodly

Dne 4.12.2019 se konalo další soudní jednání ve věci žaloby o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku (územní členská schůze ve Zduchovicích dne 20.4.2016). Již podruhé došel Krajský soud v Českých Budějovicích k závěru, že schůze a její závěry jsou NEPLATNÉ. K tomu soud vydal dne 31.1.2020 rozhodnutí, kde nařizuje povinnost účastníku Svazu chovatelů českého teplokrevníka nahradit navrhovatelům náklady řízení ve výši 201 720,20 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. Soud shledal napadená usnesení neplatnými pro porušení stanov spolku a porušení zásady rovného zacházení se členy spolku ve stejném postavení. Dalším důkladným prošetřováním věci soud zjistil, že došlo k porušení práv nejen automatických delegátů, ale následné pokračování schůze svolané Ing. O. Vondroušem po ukončení svolavatelem došlo k porušení práv všech členů spolku. Je nesporné, že osoby, které zapříčinily tento stav a jednaly v rozporu se stanovami spolku a zákonem, způsobily spolku škodu značného rozsahu ve výši 291 746,20 Kč, která následně může být po osobách, kteří škodu způsobily vymáhána. Takto částka pochopitelně může ještě narůstat za předpokladu, že věc se bude dále prodlužovat v odvolávacím řízení.

Dle § 159/1 občanského zákoníku platí, že členové volených orgánů spolku jsou povinni jednat vždy s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost některý člen voleného orgánu spolku poruší a v důsledku tohoto porušení vznikne spolku škoda, ponese za ní člen voleného orgánu odpovědnost (§ 2910 občanského zákoníku), přičemž za tuto škodu odpovídá celým svým majetkem. Ze zákona také vyplývá, svým celým majetkem ručí za své chyby členové všech volených či jmenovaných orgánů – tedy nejen členové statutárního orgánu, nýbrž  všech stanovených v daném spolku (t.z. volené funkce – RPK, kontrolní komise, rozhodčí komise, atd.)! Jednotliví členové spolku neručí za dluhy spolku.

Důležitá fakta pro členskou základnu:

 • Osoby, které nyní jednají za spolek, jsou osobami neoprávněnými.
 • V případě pravomocných rozhodnutí je reálná hrozba, že veškerá jednání učiněná těmito osobami se stanou neplatnými a to i zpětně.

Důsledky vedení spolku neoprávněnými osobami:

 • vznik značné škody a to nejen finanční
 • nevyplacení dotačních podpor chovatelům v roce 2017
 • neoprávněné odevzdání statusu uznaného chovatelského sdružení = nemožnost rozhodovat o toku dotační peněz mezi chovatele
 • stagnace šlechtitelské činnosti
 • ztráta roky budovaného dobrého jména a prestiže spolku
 • zapříčinění likvidace spolku s dlouholetou tradicí


Nová zpráva ze soudní síně

Dne 19.8.2016 bylo zahájeno řízení ve věci žaloby na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku – Konference ze dne 29.6.2016 v Humpolci. Dne 23.5.2019 Krajský soud v Českých Budějovicích vyslovil rozhodnutí ve věci 13Cm 168/2017  takto: Určuje se, že rozhodnutí přijatá na konferenci účastníka Svazu chovatelů českého teplokrevníka konané 29. 6. 2016, kterými za 1) byl předsedou předsednictva zvolen MUDr. Vítů a Karel Růžička automaticky zvolen místopředsedou, 2) byla zvolena za devátého člena předsednictva Ing. Kreidlová, 3) bylo zvoleno 5 členů rady plemenné knihy - pan Vondrouš, pan Kozák, pan Hošák ml., pan Šíma, MUDr. Chvátal, 4) byla zvolena kontrolní komise – pan Bohdaský, Ing. Jelínek, pan Šubař, 5) byla zvolena rozhodčí komise – Ing. Straka, I. Cepková, JUDR. Ing. Staněk CSc., jsou neplatná.  Účastník Svaz chovatelů českého teplokrevníka je povinen nahradit navrhovatelům náklady řízení ve výši 90 026 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Důvody jsou a byly jasné od počátku sporů. Pozvánky nebyly řádně rozeslány všem členům SCHČT (tak jak bývá u nynějších osob jednající za spolek pravidlem) a konferenci svolávala neoprávněná osoba MVDr. Vítů. Do vydaného usnesení ze dne 18.7.2019 můžete nahlédnout ZDE.

Soud i ve druhé žalované věci deklaruje, že za spolek stále jednají neoprávněné osoby. Nyní je postaveno na jisto, že JUDr. ing. JAROSLAV STANĚK, CSc., Ing. JANA KREIDLOVÁ, ZDENĚK HRNČÍŘ, Ing. JAROSLAV MALÝ, JAN CHÝLE, Ing. ROSTISLAV ZICH, Mgr. KATEŘINA HANUŠOVÁ, PETRA VRANÁ, ostatní členové kontrolní a rozhodčí komise jsou nezákonně zapsáni do spolkového rejstříku, jednají za spolek neoprávněně a i přes nesčetné upozornění, aby nečinili důležitá rozhodnutí za spolek, stále nezákonně jednají a činí rozhodnutí, která mají za následek prohlubující se krizi spolku.  PF 2019

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2019.

Pevně věříme, že se českým koním a jejim chovatelům opět začne blýskat na lepší časy.

jihlavské předsednictvo a Rada PK ČTJak dál v chovu ČT

Výstižný článek popisující dění minulé ale i současné v chovu českého teplokrevníka z ruky Václava Štěrby.

JAK DÁL V CHOVU ČT 2018 - autor Václav ŠtěrbaOdpovědi pro redakci Jezdectví

Redakce časopisu Jezdectví položila několik otázek týkajících se nejnovější situace v SCHČT Ing. Barboře Králové PhD., které hdlá otisknout v novém čísle periodika. Její objasňující zpověď předkládáme v nezkrácené verzi. Mimo jiné článek obsahuje fakta, které záměrně JUDr. Staněk nikde nezmiňuje a soustavně popírá.

ODPOVĚDI REDAKCI JEZDECTVÍ - autor Ing. Barbora Králová PhD.

 Z-FESTIVAL MLADÝCH KONÍ ZDUCHOVICE 21.-23.9.2018

Vážení chovatelé, přijměte pozvání na chovatelskou akci mladých koní, pořádanou ve dne 21.-23.9.2018 v jezdeckém areálu Zduchovice.

SKOKOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ 4 - 8 LETÉ KONĚ 4 - 8

ŠAMPIONÁT HŘÍBAT 2018 všech PK

PŘEHLÍDKA 3 LETÝCH KLISEN

Přihlášky na email: zavody@resort-zduchovice.cz

 
  

 PK on-line mimo provoz

Vážení chovatelé,

z technických důvodů jsme byli nuceni vypnout PK on-line až do doby odstranění vzniklých problémů.Petice za samostatnost českého teplokrevníka

Prosíme chovatele, aby podpořili petici za samostatnost českého teplokrevníka.

https://www.petice24.com/za_samostatnost_ceskeho_teplokrevnikaJiž se nedá hovořit o krizi

Prohlašujeme, že nesouhlasíme s kroky, které na základě neplatné konference ze dne 26.4.2018 učinila neoprávněná osoba JUDr. Ing. Staněk CSc., a to, odevzdání vedení PK ČT do rukou MZe ČR, rozhodnutí o likvidaci spolku. Konference byla opět svolána na základě porušení práv řádných členů, v rozporu se stanovami spolku. ...více


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat