Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

SMUTNÁ ZPRÁVA PRO SCHČT

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že dne 4.4.2021 zemřel ve věku 67 let po krátké těžké nemoci jeden ze zakladatelů, dlouholetý místopředseda a předseda Svazu chovatelů českého teplokrevníka, pan MILOSLAV PERNÍČEK. Odešel nenahraditelný člověk, výrazná osobnost jezdeckého sportu a především velký chovatel koní plemene český teplokrevník. Pro celý koňský svět to je velká ztráta. Vážený pane předsedo, budete nám nevýslovně chybět. Čest Vaší památce!

Nekrolog - autor: Václav ŠtěrbaPravomocné usnesení vrchního soudu

Dne 27.2.2020 vydal Vrchní soud v Praze písemné pravomocné usnesení ve věci žaloby na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, kde potvrdil verdikt krajského soudu v Českých Budějovicích, který uznal konferenci spolku ze dne 29.6.2016 a její závěry za neplatné. Prostřednictví krajského soudu jsme obdrželi písemné usnesení dne 26.3.2020 ÚPLNÉ ZNĚNÍ USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDU ZDE.

Touto cestou vyzýváme nelegálně zvolené předsednictvo, aby se k věci postavilo čelem a členské základně objasnilo, co hodlají s nastalou situací dělat, neboť 4 roky jednali za svaz neoprávněně a následkem takového jednání vznikla spolku škoda značného rozsahu.Padla první pravomocná rozhodnutí

Vážení chovatelé,

dne 19.2.2020 Vrchní odvolávací soud v Praze rozhodl ve věci žaloby o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku SCHČT – konference z 29. června 2016 v Humpolci, kdy potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.5.2019, kterým prohlásil za neplatná  všechna rozhodnutí přijatá na této konferenci SCHČT. Písemné usnesení bude vyhotoveno ve lhůtě 30 dní po skončení soudního jednání a veřejného vyhlášení usnesení. Proti tomuto rozhodnutí již nelze podat žádný řádný opravný prostředek (odvolání). Rozhodnutí se stane pravomocným a vykonatelným.

Vzhledem k tomuto výsledku vyvstává několik otázek. Ta nejhlavnější je prostá. Co bude nyní následovat?

Především je třeba se připravit na řadu změn, které nyní s největší pravděpodobností nastanou.

Po vydání pravomocného rozhodnutí soudu budou osoby neoprávněně zapsány ve spolkovém rejstříku vymazány. Jejich další jednání za spolek by bylo a je nezákonné. To se týká i svolaných oblastních schůzí SCHČT vypsaných pro tento rok 2020, kdy většina schůzí již proběhla. Veškerá iniciativa a jednání těchto osob jsou neoprávněná a všechna rozhodnutí vzešlá z takto svolaných schůzí jsou NEPLATNÁ, neboť schůze svolávala neoprávněná osoba.

Nejdůležitější bude inicializovat členskou základnu a chovatele, zamyslet se nad dalším možným legislativním postupem. Rozhodně nikdo nechce likvidaci spolku s dlouholetou tradicí, ale především se bude jednat o nápravu škod, způsobených krizí ve spolku, stabilizaci a řádné fungování spolku s nezpochybnitelným mandátem statutárního orgánu. V neposlední řadě přimět viníky k uvědomění si důsledků svých činů.

Důležitá fakta:

 • Osoby, které doposud vedly spolek, jsou osobami neoprávněnými a budou vymazány ze spolkového rejstříku.
 • Předsednictvu jednající za spolek v době před událostmi napadenými žalobami, skončil mandát dne 12.4.2016.
 • Stále je zvolené předsednictvo spolku ze dne 7.12.2016 v Jihlavě, které bylo zvoleno transparentní a zcela legální cestou na schůzi všech orgánů spolku. Schůze se uskutečnila za účelem vyvedení spolku z krizové situace. Zde oslovená členská základna dle platných a stávajících stanov demokraticky rozhodla o udělení mandátu vedoucím orgánům svazu. Zápis do spolkového rejstříku osob zvolených na této Konferenci nebyl proveden a to z důvodu již uskutečněných schůzí v roce 2016, které jsou nyní prohlášeny za neplatné.


Soudy opět rozhodly

Dne 4.12.2019 se konalo další soudní jednání ve věci žaloby o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku (územní členská schůze ve Zduchovicích dne 20.4.2016). Již podruhé došel Krajský soud v Českých Budějovicích k závěru, že schůze a její závěry jsou NEPLATNÉ. K tomu soud vydal dne 31.1.2020 rozhodnutí, kde nařizuje povinnost účastníku Svazu chovatelů českého teplokrevníka nahradit navrhovatelům náklady řízení ve výši 201 720,20 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. Soud shledal napadená usnesení neplatnými pro porušení stanov spolku a porušení zásady rovného zacházení se členy spolku ve stejném postavení. Dalším důkladným prošetřováním věci soud zjistil, že došlo k porušení práv nejen automatických delegátů, ale následné pokračování schůze svolané Ing. O. Vondroušem po ukončení svolavatelem došlo k porušení práv všech členů spolku. Je nesporné, že osoby, které zapříčinily tento stav a jednaly v rozporu se stanovami spolku a zákonem, způsobily spolku škodu značného rozsahu ve výši 291 746,20 Kč, která následně může být po osobách, kteří škodu způsobily vymáhána. Takto částka pochopitelně může ještě narůstat za předpokladu, že věc se bude dále prodlužovat v odvolávacím řízení.

Dle § 159/1 občanského zákoníku platí, že členové volených orgánů spolku jsou povinni jednat vždy s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost některý člen voleného orgánu spolku poruší a v důsledku tohoto porušení vznikne spolku škoda, ponese za ní člen voleného orgánu odpovědnost (§ 2910 občanského zákoníku), přičemž za tuto škodu odpovídá celým svým majetkem. Ze zákona také vyplývá, svým celým majetkem ručí za své chyby členové všech volených či jmenovaných orgánů – tedy nejen členové statutárního orgánu, nýbrž  všech stanovených v daném spolku (t.z. volené funkce – RPK, kontrolní komise, rozhodčí komise, atd.)! Jednotliví členové spolku neručí za dluhy spolku.

Důležitá fakta pro členskou základnu:

 • Osoby, které nyní jednají za spolek, jsou osobami neoprávněnými.
 • V případě pravomocných rozhodnutí je reálná hrozba, že veškerá jednání učiněná těmito osobami se stanou neplatnými a to i zpětně.

Důsledky vedení spolku neoprávněnými osobami:

 • vznik značné škody a to nejen finanční
 • nevyplacení dotačních podpor chovatelům v roce 2017
 • neoprávněné odevzdání statusu uznaného chovatelského sdružení = nemožnost rozhodovat o toku dotační peněz mezi chovatele
 • stagnace šlechtitelské činnosti
 • ztráta roky budovaného dobrého jména a prestiže spolku
 • zapříčinění likvidace spolku s dlouholetou tradicí


Nová zpráva ze soudní síně

Dne 19.8.2016 bylo zahájeno řízení ve věci žaloby na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku – Konference ze dne 29.6.2016 v Humpolci. Dne 23.5.2019 Krajský soud v Českých Budějovicích vyslovil rozhodnutí ve věci 13Cm 168/2017  takto: Určuje se, že rozhodnutí přijatá na konferenci účastníka Svazu chovatelů českého teplokrevníka konané 29. 6. 2016, kterými za 1) byl předsedou předsednictva zvolen MUDr. Vítů a Karel Růžička automaticky zvolen místopředsedou, 2) byla zvolena za devátého člena předsednictva Ing. Kreidlová, 3) bylo zvoleno 5 členů rady plemenné knihy - pan Vondrouš, pan Kozák, pan Hošák ml., pan Šíma, MUDr. Chvátal, 4) byla zvolena kontrolní komise – pan Bohdaský, Ing. Jelínek, pan Šubař, 5) byla zvolena rozhodčí komise – Ing. Straka, I. Cepková, JUDR. Ing. Staněk CSc., jsou neplatná.  Účastník Svaz chovatelů českého teplokrevníka je povinen nahradit navrhovatelům náklady řízení ve výši 90 026 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Důvody jsou a byly jasné od počátku sporů. Pozvánky nebyly řádně rozeslány všem členům SCHČT (tak jak bývá u nynějších osob jednající za spolek pravidlem) a konferenci svolávala neoprávněná osoba MVDr. Vítů. Do vydaného usnesení ze dne 18.7.2019 můžete nahlédnout ZDE.

Soud i ve druhé žalované věci deklaruje, že za spolek stále jednají neoprávněné osoby. Nyní je postaveno na jisto, že JUDr. ing. JAROSLAV STANĚK, CSc., Ing. JANA KREIDLOVÁ, ZDENĚK HRNČÍŘ, Ing. JAROSLAV MALÝ, JAN CHÝLE, Ing. ROSTISLAV ZICH, Mgr. KATEŘINA HANUŠOVÁ, PETRA VRANÁ, ostatní členové kontrolní a rozhodčí komise jsou nezákonně zapsáni do spolkového rejstříku, jednají za spolek neoprávněně a i přes nesčetné upozornění, aby nečinili důležitá rozhodnutí za spolek, stále nezákonně jednají a činí rozhodnutí, která mají za následek prohlubující se krizi spolku.  PF 2019

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2019.

Pevně věříme, že se českým koním a jejim chovatelům opět začne blýskat na lepší časy.

jihlavské předsednictvo a Rada PK ČTJak dál v chovu ČT

Výstižný článek popisující dění minulé ale i současné v chovu českého teplokrevníka z ruky Václava Štěrby.

JAK DÁL V CHOVU ČT 2018 - autor Václav ŠtěrbaOdpovědi pro redakci Jezdectví

Redakce časopisu Jezdectví položila několik otázek týkajících se nejnovější situace v SCHČT Ing. Barboře Králové PhD., které hdlá otisknout v novém čísle periodika. Její objasňující zpověď předkládáme v nezkrácené verzi. Mimo jiné článek obsahuje fakta, které záměrně JUDr. Staněk nikde nezmiňuje a soustavně popírá.

ODPOVĚDI REDAKCI JEZDECTVÍ - autor Ing. Barbora Králová PhD.

 Z-FESTIVAL MLADÝCH KONÍ ZDUCHOVICE 21.-23.9.2018

Vážení chovatelé, přijměte pozvání na chovatelskou akci mladých koní, pořádanou ve dne 21.-23.9.2018 v jezdeckém areálu Zduchovice.

SKOKOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ 4 - 8 LETÉ KONĚ 4 - 8

ŠAMPIONÁT HŘÍBAT 2018 všech PK

PŘEHLÍDKA 3 LETÝCH KLISEN

Přihlášky na email: zavody@resort-zduchovice.cz

 
  

 PK on-line mimo provoz

Vážení chovatelé,

z technických důvodů jsme byli nuceni vypnout PK on-line až do doby odstranění vzniklých problémů.Petice za samostatnost českého teplokrevníka

Prosíme chovatele, aby podpořili petici za samostatnost českého teplokrevníka.

https://www.petice24.com/za_samostatnost_ceskeho_teplokrevnikaJiž se nedá hovořit o krizi

Prohlašujeme, že nesouhlasíme s kroky, které na základě neplatné konference ze dne 26.4.2018 učinila neoprávněná osoba JUDr. Ing. Staněk CSc., a to, odevzdání vedení PK ČT do rukou MZe ČR, rozhodnutí o likvidaci spolku. Konference byla opět svolána na základě porušení práv řádných členů, v rozporu se stanovami spolku. ...víceZadržené průkazy koní

Také se vám stalo, že nemáte déle jak dva měsíce průkaz svého koně? Nová tajemnice spolku P. Hurtíková není dostupná a na vaše dotazy nikdo neodpovídá a když, tak pouze nepříjemným a nadřazeným tónem JUDr. Ing. Staněk CSc. jako předseda spolku? Pak věřte, že nejste jediní. Přichází mnoho znepokojených mailů, chovatelé se dotazují na Ústřední evidenci koní ČR, která je bezradná. Současné vedení spolku v čele s JUDr. Staňkem nezvládá základní povinnosti chovatelského sdružení a dochází k porušování zákona.

Dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)§ 23odst. 2 pís.c) Pověřená osoba je povinna vystavovat průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou. Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem a § 49(1) Průkaz koně je povinným identifikačním dokladem vydávaným v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262.

(2) Průkaz koně vydává pověřená osobado 28 dnů ode dne doručení žádosti majitele koně.

(5) Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby, které průkaz koně neprodleně vrátí majiteli.

§ 46 Hlášení změny

(1) Dojde-li ke změně majitele koně, k přemístění koně na jatka, k přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, k úhynu, ztrátě, utracení nebo ke kastraci koně, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá příslušnému uznanému chovatelskému sdružení hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí uznané chovatelské sdružení změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 10 pracovních dnů ode dne doručení.

(3) Každý nový majitel koně neregistrovaného v plemenné knize zasílá pověřené osobě4) hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém pověřená osoba4) potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 5 pracovních dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli koně. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená osoba změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci.

POKUD VÁS NIKDO NEVYSLYŠÍ A PRŮKAZ KONĚ JSTE STÁLE NEOBDRŽELI, ŘEŠTE SVÉ POŽADAVKY DLE ZÁKONNÝCH PRAVIDEL U ČESKÉ PLEMENÁŘSKÉ INSPEKCE.Insolvence dál pokračuje

Vážení chovatelé, sdělujeme vám, že insolvence spolku dál pokračuje, a to přistoupením k insolvenčnímu návrhu, neboť jak se dalo předpokládat nekorektní jednání JUDr. Staňka k věřitelům je nepřekonatelnou překážkou pro jakékoliv smírčí řízení. Spolek se nachází před rozhodnutím o úpadku. Více hledejte v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz

Členské příspěvky 2018

V souvislosti s pokračující insolvencí je jen na samotných členech, jak se postaví k úhradě členských příspěvků pro rok 2018, kdy v takovém případě budou vaše členské příspěvky použity na poměrné uspokojení věřitelů a snížení předlužení spolku, které je jednoznačné. Lze pouze doporučit, aby chovatelé vyčkali s platbou příspěvků až do konečného vyřešení insolvenčního řízení. Dle finančního řádu je stanoven dodatečný termín pro platbu členských příspěvků. Celý kalendářní rok jste stále členové spolku i přes pozdní platbu.

Více najdete v článku Pravda je někdy nepravděpodobnáOpakované oblastní členské schůze SCHČT

Upozorňujeme chovatele, že oblastní členská schůze pro střední Čechy, nazvaná jako opakovaná, opětovně její řádné svolání vykazuje vady. Svolání členské schůze upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 249. Oprávněná osoba tedy postupuje dle § 249 a násl. NOZ, svolá členskou schůzi v souladu s tímto ustanovení minimálně třicet dnů před jejím plánovaným konáním. Když stanovy neurčí jinak. Podmínka řádného svolání je zásadní pro platné přijetí rozhodnutí členské schůze. Pozvánky jsou rozesílány členům pouze 7 dní před jejím konáním a to i za situace, kdy pověřený člen pro svolání schůze J. Chýle a  JUDr. Ing. Staněk opět porušují závěrečné ustanovení stanov spolku (článek XV), které si dokonce demokraticky zvolený předseda sám napsal a oba jmenovaní schválili.Distribuce katalogu hřebců 2018

Vážení členové, chovatelé, v nejbližších dnech vám budou rozeslány Katalogy hřebců pro rok 2018 v tištěné podobě. Omlouváme se za zdržení, ale v této tíživější situaci, vznikly problémy s distribucí tiskovin. Jak jsme avizovali, katalogy jsou rozesílány členům SCHČT, kteří v roce 2017 prokazatelně zaplatili členský příspěvek. Pokud jste člen a neobdržíte zásilku, po prokázání platby členského příspěvku vám rádi zašleme tištěný katalog hřebců (hradit budete pouze poštovné).

Dále informujeme ostatní chovatele, že Česká hipologická společnost nabízí možnost zakoupení Katalogu hřebců působících v plemenné knize  ČT pro rok 2018. Cena publikace je 100,-Kč + poštovné.
Své požadavky zasílejte na: info@cshipo.cz, sterbavl@seznam.cz, info@schct.czJednání o insolvenci spolku

Vážení chovatelé,

Dne 26.2.2018 se konalo jednání ohledně insolvenčního návrhu a následného vyslovení úpadku spolku. Rozhodnutí soudu není ještě vyhotovené, neboť se bude čekat na provedení platby pohledávky Ing. Holíka. Situaci můžete sledovat na portálu justice/insolvenční rejstřík. Jak vyplynulo z informací ze soudní síně, které nám předal právní zástupce pana Ing. Holíka, kdy JUDr. Ing. Staněk, zastupující SCHČT z.s., slíbil pohledávku uspokojit nejpozději do 10 dnů ode dne jednání. V případě, že Ing. Holík skutečně dostane zaplaceno, pak je zamítnutí podaného insolvenčního návrhu na SCHČT více než pravděpodobné, neboť by již bylo z pohledu pohledávky Ing. Holíka nedůvodné. Z tohoto vyplývá, že úmyslné neplacení pohledávek je zcela nesmyslný krok JUDr. Ing. Staňka a pokud nyní spolek resp. JUDr. Ing. Staněk hradí pohledávku Ing. Holíka, pak je pouze na věřitelích, jak se s touto skutečností vyrovnají. Takové nesmyslné popírání existence pohledávek dalších věřitelů (9), které jsou jistě JUDr. Ing. Staňkovi známy, neboť několikrát na soudu přiznal, že spolek je předlužen, ale jednoduše odmítá platit některé pohledávky za dlužníka, u nichž „neuzná za vhodné“ je uhradit, tedy s jistou mírou svévole vybírá mezi věřiteli, komu bude uhrazeno, když tímto výrazně znevýhodňuje ostatní věřitele. Naopak, poměrné uspokojení věřitelů v rámci pravidel insolvenčního řízení je v tuto chvíli více než vhodné, kdy lze pouze spekulovat o důvodech, proč dlužník v rámci péče řádného hospodáře nesplnil svou povinnost dle ust. § 98 odst. 1 IZ a nepodal dlužnický insolvenční návrh sám.PRAVDA je někdy NEPRAVDĚPODOBNÁ

Nepřiznané dotace, insolvence, úpadek

Opět poukazujeme na toho, kdo způsobil spolku tyto škody. Snad jen zástupci MZe mohou dosvědčit pravý stav věci, kdy na jednání dne 2.8.2017 na MZe potvrdily obě znesvářené strany, že nebudou napadat či jinak zpochybňovat osobu, která podepsala žádosti o dotační příspěvky a nakonec hlavním důvodem pro nepřiznání dotační podpory bylo neuznání zastupující osoby a to po nesčetných intervencí ze strany JUDr. Staňka a častého zpochybňování této skutečnosti. S tímto závažným nedodržením příslibu finanční podpory od MZe, na kterém je spolek existenčně závislí, jde ruku v ruce insolvence spolku, která je pouze vyvrcholením dané situace. Kdy značnou podporu k tomu opět přidal JUDr. Ing. Staněk, který odmítl věřitelům proplatit faktury za činnost a služby, které spolek musel vykazovat, aby splňoval podmínky dané zákonem a neporušil pravidla uznaného chovatelského sdružení (UCHS). Navíc s velice arogantní přístupem vůči věřitelům, tedy zcela opačným než by v této situaci bylo vhodné, se ujal JUDr. Ing. Staněk vyjednávat o insolvenci. S ohledem na obsah přihlášek k insolvenčnímu řízení, které mylně někteří prezentují jako ukončené, opak je pravdou, není u konce a stále běží lhůta pro přihlašování nových pohledávek. Vzhledem k této skutečnosti je možno konstatovat, že SCHČT nyní intenzivně směřuje k prohlášení úpadku.

Pokusy, které nyní vynakládá zapsané předsednictvo v čele s JUDr. Staňkem o zajištění stabilizace spolku a to tzv. MEMORANDEM s ASCHK ČR, které se nakonec ukázalo jako lživé tvrzení JUDr. Staňka, neboť vzápětí uzavření jakéhokoliv prohlášení ASCHK ČR dementovalo, se jeví jako nerozvážný krok do minulosti (viz. stránky ASCHK). Navíc je zcela jisté, že nelze dotace použít na zaplacení dluhů. Dotační příspěvky jsou poskytovány na předem stanovené činnosti, jejich použití na jiné účely se daný subjekt vystavuje riziku vrácení dotace a zaplacení sankce v podobě 100% náhrady.

Další pokusy vedené za strany některých členů SCHČT jsou jistě velice záslužné a obdivuhodné, ale z našeho pohledu dosti naivní. Neboť jsme již sami dělali pokusy pro záchranu spolku a jeho činnosti, kdy byla námi inicializována společná schůze všech orgánů spolku dne 7.12.2016 v Jihlavě, která měla jediný bod vyvést spolek z krizové situace, byl dán prostor všem členům spolku svobodně a transparentně rozhodnout o budoucnosti SCHČT. A musíme přiznat, že jsme také naivně věřili v záchranu spolku a v to, že členům – chovatelům nebude lhostejný tento stav. A jaký byl výsledek, nejenže předsednictvo zapsané v rejstříku po vzájemné dohodě dne 10.11.2016 o uskutečnění takové schůze vše popřelo a dementovalo, navíc písemně akci zrušili a vyzývali členy spolku, aby se akce nezúčastnili, takže zájem o uklidnění stavu ve spolku a vyvedení z jeho krize mělo necelých 26% členské základny. Tak asi takto všem členům záleželo a záleží na jejich chovatelském spolku.

To, že si JUDr. Ing. Staněk počíná ve své funkci zcela monarchisticky a demagogicky dokazuje nynějším svoláváním oblastních schůzí spolku dosti neobvyklým nezákonným způsobem, jejichž závěry jsou opět předurčeny k dalšímu rozporu a podání žalob na neplatnost rozhodnutí. Svolávání schůzí probíhá proti stanovám spolku, kdy většina členů není řádně nebo dokonce vůbec obeslána pozvánkou, nejsou dodrženy zákonem stanovené lhůty, za garanty jejich jménem podepisuje pozvánky právně vzdělaný pedagog JUDr. Ing. Staněk, který je přesvědčen, že tímto způsobem dodržuje právní normy. A tak jak domýšlivě a nekorektně jedná s vnějším okolím, tak stejně přistupuje i k potřebám a požadavkům ze strany chovatelů.Katalog hřebců 2018

Vážení chovatelé,

dnešním dnem začíná připouštěcí sezóna 2018. V této souvislosti každoročně vycházel katalog hřebců, který vydával SCHČT z.s., vzhledem k nastalé tíživé situaci se nepodařilo výrobu zabezpečit. Kontinuitu ovšem odmítli přerušit dnešní vydavatelé katalogu Česká společnost hipologická z.s. v čele s Václavem Štěrbou, která ve spolupráci s ZH Tlumačov, ZH Písek, Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s. a Václavy Bouškové, MVDr. Josefa Lysáka a Šárky Votavové připravili aktuální nabídku hřebců pro nastávající připouštěcí sezónu. Za velkého přispění těchto lidí a organizací, kterým není lhostejný chov koní českého teplokrevníka, a za to jim patří velké poděkování, máme tu čest vám představit nový Katalog hřebců působící v plemenné knize českého teplokrevníka pro rok 2018, který vychází v elektronické a v tištěné podobě. Všem stávajícím členům SCHČT bude tištěný katalog rozeslán.

Tímto otevíráme reprodukční období a přejeme mnoho chovatelských úspěchů a správný výběr hřebce pro vaši klisnu.

Při této příležitosti připomínáme chovatelům NOVÉ ODHADY PLEMENNÝCH HODNOT (2016), které každoročně zpracovává Ing. Alexandra Novotná, které velice děkujeme.Nejnovější vyjádření JUDr. Ing. Staňka - reakce

Vážení chovatelé,

opět prohlašujeme, že neuznáváme JUDr. Ing. Staňka jako předsedu SCHČT z.s. a neneseme žádnou odpovědnost za jednání osob, které byly neoprávněně zvoleny a zapsány do spolkového rejstříku. Forma jakou si zvolil JUDr. Staněk k informování chovatelů je stále stejná. Pouhé zastrašování a vyvolávání v chovatelích obavu a strach z budoucnosti, obviňování jiných ze stávajícího stavu. Nic překvapujícího. Ovšem, co takové prohlášení postrádá – vizi a plány, jak dál.

Především je podivné, že člověk s právním vzděláním a dlouholetou praxí, profesor vyučující právo zastává názor a přesvědčení, že schůze konaná dne 20.4.2016 ve Zduchovicích proběhla dle legislativních zásad a výsledky voleb jsou oprávněné a platné. Jeho demokratické poselství tímto tvrzením vzalo za své.

Spolek se nachází v insolvenci, kdy na základě odmítnutí provedení plateb JUDr. Staňkem, který je jediným disponentem svazového účtu, došlo k podání návrhu na insolvenční řízení a spolek je před vyhlášením úpadku, o kterém rozhodne soud do 30 dnů po podání vyjádření dlužníka (29.1.2018). Tento návrh podal oprávněně Ing. Holík, jako zaměstnanec spolku, společně s dalšími věřiteli viz. insolvenční rejstřík. Tvrzení JUDr. Staňka, že by Ing. Holík způsobil úpadek a tím ohrozil další chod spolku, se nezakládá na pravdě. Ing. Holík není jediný, kterému spolek dluží. Faktury po splatnosti eviduje Česká pošta, Ústřední evidence koní ČR, Česká jezdecká federace a další subjekty. Ač s podivem, sám JUDr. Staněk ve svém vyjádření dlužníka insolvenčnímu soudu zcela zmatečně a s prvky neodbornosti popsal situaci ve spolku, kdy zcela evidentně vyplývá, že nemá jakýkoliv přehled o účetním stavu spolku, když soudu nepředložil požadované podklady. Porovnáním stavu na bankovních účtech a přihlášené pohledávky věřitelů hovoří jasně. 355.000,-Kč na účtech a téměř za 730.000,-Kč pohledávky věřitelů a další vyčkávají, až soud prohlásí úpadek spolku. Ovšem, jak a z čeho budou zajištěny finance na pravidelný provoz spolku, včetně vypořádání propuštěných zaměstnanců (legrace téměř přes 260.000,-Kč) není jasné.

Za nehorázné považujeme výrok JUDr. Staňka, hrazení závazků spolku z členských příspěvků. Proto vyzýváme členy, aby byli opatrní a vyčkali s platbou členských příspěvků na rok 2018, neboť je pravděpodobné, že bude prohlášen úpadek spolku a všechny finance budou použity na uspokojení věřitelů.

Zdůrazňujeme, že nesouhlasíme s vyloučením člena Karla Růžičky a plně deklarujeme, že Karel Růžička jako místopředseda spolku jednal vždy na základě kolektivního rozhodnutí předsednictva, ve prospěch spolku a všech chovatelů. Takové vyloučení člena hodnotíme jako neprofesionální, zaujaté jednání a odsuzujeme jej. Více v přiloženém návrhu (autor Ing. Klosová)

Dále jen stručně:

 • Pronájem kanceláře – není pravdou, že kancelář v sídle spolku v Písku je a byla zdarma, vždy bylo účtováno ze strany ZH Písek nájemné v částce 12.000,-Kč/ měsíc
 • Dohody o provedení práce členů předsednictva – nejsou nic pozoruhodného, vždy již od dob předsedy pana Kutěje se členům předsednictva proplácely cestovní náhrady a odměna 500,- Kč za každé jednání předsednictva. Není nic, co by mělo být v rozporu s legislativou a interními předpisy spolku
 • Dotace 2017 – rozkladová komise jednala o podaných námitkách, ovšem se neusnesla na žádném výroku a tak věc byla odložena. Informaci podal Ing. Hojer – ředitel živočišných komodit MZe ČR
 • Dotace 2018 – jsou pochopitelně v ohrožení, a to na základě faktu, že spolek je v platební neschopnosti a jeho schodek se bude prohlubovat. Stále ovšem existují dostupné prostředky a možnosti, jak je získat pro chovatele ČT.

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat