Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Zadržené průkazy koní

Vážení chovatelé,

jelikož se nám množí dotazy ohledně nevyřízených hlášení změn majitelů koní a přepis na nové majitele, máme za to vás informovat o vzniklé situaci. Předně se velice omlouváme všem, kteří čekají již delší dobu na vyřízení požadavku na změnu majitele koně. Tato situace byla zapříčiněna znemožněním přístupu do kanceláře svazu v ZH Písek účetní p. Pavelkové a tajemnici ing. Králové (od 4.11.2016), kdy byly účelně zadržovány průkazy koní na změnu majitele paní ing. Novákovou, kterou nově na post tajemnice přijal ing. Zich. Tato osoba svoji nečinností v oblasti chovatelské agendy konala v neprospěch chovatelů a celého spolku. Nově zvolené předsednictvo se ujalo nápravy a agendu si převzalo dne 20.1.2017 a převezlo do dočasné kanceláře v Praze, kde napravují skutky, které napáchala paní ing. Nováková.  Vaše požadavky budou v dohledné době vyřízeny. Již první průkazy byly dne  26.1.2017 odbaveny a rozeslány nazpět k majitelům. Děkujeme za pochopení a trpělivost.DODÁNÍ PATERNITY

Žádame všechny chovatele, kteří ještě nedodali ověření původů koně, aby tak učinili ihned, neboť jim nemůže být vystaven PK ani OOP. Prosím, kontaktujte naše hodnotitele.

Hříbata se označují tak, aby identifikační doklad (průkaz koně) byl vydán před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. V případě, že tento termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát průkazu koně, pokud bude doložen původ, nebo náhradní identifikační doklad, pokud původ doložen nebude. V obou těchto případech bude kůň bez výjimky vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu.PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA

Vážení chovatelé a členové SCHČT,
v tomto prohlášení předsednictvo informuje členskou základnu o:
 • situaci, která nastala při převzetí kanceláře spolku
 • neplatnosti svolání oblastních členských schůzí (únor 2017) panem ing. Zichem
 • neplatnosti pracovní smlouvy ing. Novákové
 • opatření provedených v zájmu udržení stability spolku
 • postupu nově zvoleného předsednictva spolku

PROHLÁŠENÍ

VÝPOVĚĎ A VÝZVA ING. NOVÁKOVÉ

ZKRÁCENÝ ZÁZNAM ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE VŠECH ORGÁNŮ SCHČT - 7.12.2016 JIHLAVAPřevzetí kanceláře SCHČT

Na základě usnesení z jednání předsednictva ze dne 19.1.2017 ve Velkém Rybníku rozhodlo předsednictvo o převzetí kanceláře spolku.

A to jednoznačně za účelem uzavření účetního roku 2016, podání přiznání silniční daně, a dalších náležitostí souvisejících s hospodařením a řádným chodem spolku, které doposud nebyly provedeny. V souvislosti s neuposlechnutím výzvy Ing. Novákové, jejíž pracovní poměr byl řádně ukončen ve zkušební době (20.12.2016), byly dne 20.1.2017 za dozoru Policie ČR (přivolané zástupci nově zvoleného předsednictva), přemístěna veškerá účetní agenda a části vybavení do přechodné kanceláře spolku v Praze, kde bude provedena nutná účetní a hospodářská uzávěrka spolku za rok 2016, neboť nedodržením povinných účetních pravidel se spolek vystavuje sankcím a je důvodně ohrožen na své existenci. Za přítomnosti svědků byl vytvořen soupis převzatých věcí, byla pořízena fotodokumentace zbylé agendy a vybavení kanceláře.

Úkonem byli pověřeni: M. Perníček, Ing. L. Krulich, Z. Pavelková, Ing. B. Králová(svědek události).

Při ohledání na místě bylo zjištěno, že propuštěný zaměstnanec sekretariátu Ing. Nováková nadále setrvává v prostorech kanceláře, nepouští nikoho do kanceláře a to včetně řádných členů spolku, poskytuje interní informace neoprávněným osobám (např. pracovnici firmy Equiservis Konzulent s.r.o. Ing. Hurtíkové), znemožňuje přístup do kanceláře zaměstnankyni svazu – účetní, p. Pavelkové, která nemůže vykonávat svoji pracovní činnost.

Upozorňujeme členy spolku, že nedošlo k žádnému odcizení ničeho, pouze pracovníci sekretariátu potřebují nutně pracovat na účetní uzávěrce, aby nevystavovali spolek případným postihům a sankcím za nedodržení předepsaných platných zákonů nebo nařízení. Stav kanceláře spolku byl již dlouho neudržitelný a nečinnost a nekorektní jednání Ing. Novákové již nešlo donekonečna tolerovat.

Předsednictvo SCHČTSKOK VE VOLNOSTI 2017

Každý rok připravuje SCHČT pro své členy, chovatele a majitele klisen plemene ČT tradiční soutěž skoku ve volnosti 4 letých klisen. I pro rok 2017 byla vyhlášena kvalifikační kola a to v 7 oblastech ČR.

KVALIFIKAČNÍ KOLA 2017

4.3.2017 - Albertovec -  severomoravská oblast
4.3.2017 - VFÚ Brno - jihomoravská oblast a Vysočina
10.3.2017 - Heroutice - středočeská oblast a Praha
11.3.2017 - ZH Písek - jihočeská oblast
11.3.2017 - Měník - východočeská oblast
18.3.2017 - Štěnovický Borek - západočeská oblast
18.3.2017 - ZH Tlumačov - oblast Tlumačov a Zlínsko - !!!!POZOR ZMĚNA TERMÍNU

25.3.2017 - FINÁLE - ZH TLUMAČOV

INFORMAČNÍ LETÁK

...víceSAZEBNÍK POPLATKŮ 2017 A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dne 19.12.2016 zasedalo nové předsednictvo na svém druhém jednání předsednictva v Bořeticích. Mimo jiné schválilo:

 • platbu přes 5,5 mil. Kč na výplatu dotačních titulů a podpor pro chovatele a majitele koní, všechny platby provedeny do konce roku 2016
 • nový sazebník poplatků 2017
 • členský příspěvek pro rok 2017

Členský příspěvek pro rok 2017 zůstává nezměněn (600,- Kč, pokud neodvádíte členský příspěvek ASCHK ČR prostřednictvím jiného regionálního chovatelského svazu a 500,- Kč pokud členský příspěvek Asociaci svazů chovatelů koní ČR platíte prostřednictvím regionálních chovatelských svazů). Příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3.2017. Platbu provádějte až po obdržení vystavené faktury, kde budou uvedeny veškeré platební údaje. Faktury budou rozesílány s připravovaným Katalogem hřebců 2017 a to nejpozději do 15.2.2017.

…více ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 19.12.2016KATALOG HŘEBCŮ 2017 – doplňující informace

Upozorňujeme majitele hřebců, kteří žádají o výběr hřebce pro rok 2017, aby zažádali nejpozději do 15.1.2017 a pokud chtějí využít možnosti inzerce v katalogu hřebců 2017 zdarma, pozorně čtěte následující informace.

Každý vybraný hřebec má od SCHČT rezervovanou polovinu stránky, kde jsou uvedeny jeho základní informace, rodokmen a 2 fotografie (hlava a zootechnický postoj). Pokud jde o hřebce v Katalogu hřebců 2016 již uvedeného a majitel nechce nic měnit, stav zůstává nezměněn i v roce 2017. V případě nově vybraného hřebce, popř. změny fotografie, prosíme, zasílejte fotografie v zootechnickém postoji a daných parametrů (rozlišení 300dpi) nebo můžete využít služeb našeho svazového fotografa p. Šárky Votavové (sarka.votavova@centrum.cz, +420724537743, popř. zkontaktovat na FB profilu), fotografické služby hradí SCHČT, cestovné hradí majitel hřebce.

Zvláštní nabídka placené inzerce

Nabízíme možnost rozšířené prezentace vašeho hřebce na 1 stranu Katalogu hřebců. Zde můžete zaslat libovolný text + fotografie hřebce (sportovní, mechaniky pohybu). PODKLADY INZERCE zasílejte e-mailem (bvendy@seznam.cz nebo info@schct.cz) uložené v JPG, PDF, rozlišení 300 DPI, písmo v křivkách, formát A5, nejpozději do 20.1.2017. Cena za 1 stranu inzerce v Katalogu hřebců 2017 činí 300,- Kč.

Katalog hřebců 2017 bude rozesílán nejpozději do 15.2.2017 všem členům SCHČT.AKCE SCHČT 2017

Vyhlašujeme příjem žádostí na pořádání chovatelských akcí v rámci SCHČT v roce 2017. V příloze přikládáme žádost, bližší informace a pokyny pro pořádání akcí SCHČT v roce 2017.

Uzávěrka žádostí je 15.1.2017.

Zájemci mohou kontaktovat i hodnotitele svazu.

ŽÁDOST

ŽÁDOST A POKYNYKATALOG HŘEBCŮ 2017

Žádáme všechny majetelé hřebců, kteří žádají o výběr hřebce pro připouštěcí sezónu 2017 a zároveň chtějí své hřebce zdarma prezentovat v tištěném katalogu hřebců 2017, aby zaslali žádost společně s fotografií hřebce do katalogu na adresu svazu, popř. kopii žádosti zaslali na e-mailovou adresu info@schct.cz. Uzávěrka žádostí je 15.1.2017. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝBĚRU PRO HŘEBCE 2017PF 2017

Vážení a milí členové, chovatelé a příznivci SCHČT,

se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných společných řádků
s krásně prožitými svátky vánočními vám přeje

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

 Reakce předsednictva na uveřejněné zprávy

Vážení chovatelé, je velice nepříjemné, že i v čase předvánočním se někteří lidé ubírají stále tím stejným směrem, neustále se omílají stejná témata, popírají se dané skutečnosti, zveřejňují se zpochybňující zprávy, které mají jediný cíl vnést do podvědomí členů a chovatelů negativní myšlenky a snaží se o jistou dezinformaci členské základny. Tato jednání rozhodně nepomáhají k uklidnění situace, které je tolik potřebné k řádnému chodu spolku.
 
Schůze všech orgánů spolku a následná volba dne 7.12.2016 v Jihlavě je PLATNÁ.
 • svolána řádně a to na základě : usnesení z předsednictva ze dne 11.10.2016 Velký Rybník (viz. zápis dle zvukového záznamu), prohlášení místopředsedy spolku p. K. Růžičky z 5.10.2016, platné pozvánky zaslané v řádném termínu,
 • jednotlivé schůze proběhly v souladu se stanovami spolku a dle zákonných požadavků
 • na regulérnost a platnost veškerých kroků po celou dobu schůze dohlížel Mgr. Petr Chamrád advokát společnosti Advokátní kancelář Janák  a partneři, s.r.o., která ručí za správnost jednání při schůzi,
 • pozvánky rozeslány každému členovi spolku, a to doporučeně na adresu jeho bydliště nebo jeho sídla, řádné doručení bylo vykázáno,
 • každému členovi byla poskytnuta možnost svobodně rozhodnout o budoucí volbě
 • každý člen spolku měl právo nechat se na společné schůzi spolku zastoupit jiným členem spolku, dle zákona může být členovi uděleno více plných mocí najednou, potřeba ověření podpisu zmocnitele na takové plné moci ze zákona nevyplývá,
 • usnášeníschopnost každé ze 14 svolaných oblastních schůzí je nezpochybnitelná, neboť po uplynutí 1 hodiny po ukončení řádné oblastní schůze proběhly náhradní oblastní členské schůze, řádně svolané pozvánkou se stejným programem jednání
 • v letošním roce svolaných oblastních schůzí (v období od 9.3.-31.3.2016) se zúčastnilo celkem 281 členů (řádných i ostatních), v 7 oblastech proběhla náhradní oblastní členská schůze (dílčí) a pouze 3 oblastní schůze byly do 60 minut před zahájením náhradní oblastní členské schůze usnášeníschopné, nakonec všech 9 schůzí bylo prohlášeno za platné,
 • dle § 257 NOZ lze svolat náhradní členské schůze v případě, že se nesejde členská schůze v počtu členů, který je schopen se usnášet, usnesení na náhradní schůzi se pak může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ustanovení NOZ o členské schůzi, jsou dispozitivní a použijí se jen, když stanovy neurčí jinak.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 16.11.2016 v Písku lze považovat za neplatná, neboť byla přijata v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT, když nebyli na jednání předsednictva řádně a včas svoláni všichni jeho členové. PRÁVNÍ STANOVISKO

Zablokovaný účet u peněžních ústavů

Z přiložených příloh je zřejmé, že pan Karel Růžička nevydal pokyn k zablokování žádného z peněžních účtů. Toto rozhodnutí bylo na zástupcích jednotlivých peněžních ústavů, kteří zcela logicky a nezaujatě posoudili problematiku oprávněnosti přístupu k finančním prostředkům spolku. Ovšem za neadekvátní lze považovat postup pana ing. Zicha při založení nového účtu u KB, ke kterému došlo bez vědomí statutárních zástupců spolku a bez rozhodnutí předsednictva. A velice diskutabilní zůstává nepřiměřené jednání pana JUDr. Veselého u jmenovaných peněžních ústavů.

Rozhodčí komise – předložené rozhodnutí

Rozhodčí komise po celou dobu trvání spolku nebyla zřízena. Tedy má se za to, že ti, kteří byli zvoleni na žalobou napadené konferenci spolku 06/2016, splňovali dané požadavky na členy rozhodčí komise, zároveň dosahovali odborné způsobilosti a byli si vědomi toho, že rozhodování je vázáno jistými závaznými pravidly dle zákona.

Rozhodčí komise je orgánem spolku, který rozhoduje sporné otázky náležející do spolkové samosprávy. V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) doznala i úprava vztahující se k rozhodčí komisi změn, a to zejména s ohledem na to, že na řízení před rozhodčí komisí se nově použije zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (konkrétně §40e-40k ZŘ). Podle §265 NOZ platí, že je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy v rozsahu určeném stanovami. Pokud stanovy působnost rozhodčí komise neurčí, rozhoduje rozhodčí komise (i) spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a (ii) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Dále lze uvažovat např. o působnosti rozhodčí komise v oblasti sporů o rozsah nebo výkon členských práv a plnění členských povinností, řešení vzájemných sporů mezi členy apod. Neurčí-li stanovy jinak, má rozhodčí komise 3 členy, které volí a odvolává nejvyšší orgán spolku a občanský zákoník jasně definuje požadavky na členy rozhodčí komise. Řízení před rozhodčí komisí je zahájeno doručením žaloby na adresu uvedenou ve stanovách spolku, není-li taková adresa ve stanovách uvedena, doručuje se žaloba komisi na adresu sídla spolku. Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen za přítomnosti většiny svých členů, nejméně však 3. Pokud počet členů klesne pod 3, komise řízení zastaví. V rozhodčím řízení mají strany rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv.

Vzhledem k nedodržení právně požadovaných postupů při řízení rozhodčí komise a absence zákonných náležitostí rozhodčího nálezu lze na rozhodnutí rozhodčí komise SCHČT č. 4/2016 nahlížet jako na pouhé vyjádření JUDr. Ing. J. Staňka CSc a paní I. Cepkové.

Tato skutečnost je důkazem toho, zda vůbec má smysl ustanovení rozhodčí komise v nových stanovách spolku aplikovat, když valná většina rozhodčích komisí naprosto nezná zákonné požadavky rozhodování dle zákona č. 216/1994 Sb. a jen těžko si lze představit laika, který by rozhodování zvládl správně dle zákona.Nástěnný kalendář SCHČT 2017

Upozorňujeme chovatele a příznivce SCHČT na nabídku několika kusů nástěnného kalendáře SCHČT 2017 k prodeji. Cena za kus 150,- Kč + poštovné a balné. V případě zájmu pište na e-mail info@schct.cz nebo volejte na +420 777 319 632. Členům SCHČT byly kalendáře rozdávány na společné schůzi všech orgánů svazu v Jihlavě. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, budou rozesílány poštou.OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

VE DNE 7.12.2016 PROBĚHLA SPOLEČNÁ SCHŮZKA VŠECH ORGÁNŮ SCHČT.

Děkujeme všem členům, kteří vážili cestu a obětovali čas, popřípadě se nechali zastupovat ve prospěch spolku, neboť ukázali, že jim není situace ve svazu lhostejná a chtějí napomoci uklidnění a urovnání stavu.

OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVASPOLEČNÁ SCHŮZE SCHČT - JIHLAVA 2016 ZA 4 DNY

Upozorňujeme na blížící se termín konání Společné schůze všech orgánů spolku 7.12.2016 od 9:00 Jihlava

Cíle společné schůze:

1.       Narovnání stavu pomocí nové volby vedení spolku

2.       Ukončení krize ve spolku

3.       Předání agendy právoplatně zvolenému předsednictvu

4.       Zápis nově zvolených členů předsednictva do spolkového rejstříku

5.       Stažení žalob na neplatnost usnesení

6.       Opětovné nastavení řádného chodu spolku

PROČ SE ZÚČASTNIT SPOLEČNÉ SCHŮZEMezinárodní odborný seminář – den prvý

Dnes byl zahájen první den mezinárodního semináře se 40 posluchači a pozvání přijali i studenti SZeŠ Přerov. Tento zcela ryze praktický workshop uskutečnil v rámci PRV Svaz chovatelů ČT, je především zaměřen na hodnocení a předvádění koní. Hlavními lektory jsou Christopher Bauer (Gestüt Sprehe, SRN) a Doc. Iva Jiskrová, (MZU Brno). Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli hodnotit koně na tvrdém podkladu a naučili se správným pravidlům při předvádění koní na trojúhelníku v kroku i v klusu, při tom část posluchačů hodnotila mechaniku pohybu, tento postup byl praktikován i při ukázce skoku ve volnosti.  Na závěr dne přednesla paní Doc. Jiskrová studii na téma „Šlechtění koní plemene Český teplokrevník aktuálně“. Celý kurz provází přátelská atmosféra a účastníci bedlivě naslouchají lektorům. Zítra jsou kurzisté rozděleni do 4 skupin a každá má za úkol připravit koně na výstavu (přehlídku), praktická část bude zakončena lonžováním koně a závěr bude patřit diskusi.

FOTOGALERIE – první den semináře – T. Havlíčková

Na dnes byla p. K. Růžičkou svolána schůze předsednictva. Program a pozvánka.PLATNOST SCHŮZE VŠECH ORGÁNŮ SCHČT TRVÁ

Vážení členové SCHČT,

připomínáme termín připravované schůzky všech orgánů SCHČT

7.12.2016 od 9.00 hodin v Jihlavě.

Schůze je právoplatně svolána v souladu s usnesením Předsednictva ze dne 11.10.2016, jakož i v souladu se stanovami spolku, jakož i v souladu s Prohlášením ke svolání shromáždění členské základny spolku ze dne 05.10.2016.

Schůze nemůže být nikým zrušena, neboť s ohledem na krizovou situaci spolku a vzájemné konflikty jednotlivých členů Předsednictva si svolavatel vyhradil právo neodvolatelnosti konání svolané společné schůze jinou osobou. Pouze svolavatel je oprávněn svolanou členskou schůzi odvolat nebo její konání odložit.

Nikoho netěší současná situace ve svazu a cílem této schůze je ji co nejlépe a nejrychleji s ohledem na vůli a přání řádných členů vyřešit. Prosíme proto všechny řádné členy Svazu chovatelů českého teplokrevníka o účast, neboť právě oni mají právo a možnost rozhodnout!

Touto cestou se vám nabízí možnost transparentního a spravedlivého postupu při nové volbě vedení svazu. Přijeďte napomoci svazu a právoplatně zvolte nové předsednictvo, neboť bývalé ani to současné předsednictvo již nemá respekt celé členské základny.

Pomozte svazu z krizové situace!!!

Výsledek voleb bude zřejmý a platný již v den schůze, všechny schůze se odehrají za vaší přítomnosti.

Proto apelujeme na celou členskou základnu, aby řádní členové této akci věnovali zvýšenou pozornost a udělali si čas na toto důležité setkání a pokud se opravdu nebudete moci kvůli časovému vytížení či z jiných závažných důvodů této schůze zúčastnit, máte možnost se nechat zastupovat členy, kteří se schůze zúčastní (viz. příloha – plná moc).

BUDOUCNOST SVAZU JE VE VAŠICH RUKÁCH.

Těšíme se na vás.

POZVÁNKA

PLNÁ MOC - vzor

 Došlé příspěvky - situace před schůzí všech orgánů SCHČT

Vážení chovatelé, upozorňujeme na příspěvky ohledně svolání schůze všech orgánů SCHČT a voleb nového předsednictva. Snad vám napomohou k vyjasnění některých sporných věcí.

Dále upozorňujeme, že svolaná SCHŮZE VŠECH ORGÁNŮ SCHČT PLATÍ.

7.12.2016 v Dělnickém domě v Jihlavě

Návrh a podnět k činnosti SCHČT - M. Klosová

Financování PRV - M. Kubištová

Vyjádření ke svolání společné schůze všech plenárních orgánů svazu - JUDr. ing. Staněk CSc.

Reakce na vyjádření JUDr. Staňka - Boušková V.STRACH A OBAVY ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE SCHČT

UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM NA DALŠÍ PODVODNÉ JEDNÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ TVÁŘIT JAKO NOVÉ PŘEDSEDNICTVO A ZATÍM NEUDĚLALI PRO SVAZ NIC, JEN HO NEUSTÁLE POŠKOZUJÍ (jeho dobré jméno, řádný chod, práva řádných členů).

Tito lidé, budou rozesílat následující zprávy.

Apelujeme na všechny členy, aby nereflektovali na lživé intriky lidí, kteří se nechají zastupovat člověkem (JUDr. Veselým), který jedná na základě plné moci odstoupeného MVDr. Vítů a jeho praktiky jsou již delší dobu na prošetření advokátní komorou.

Tito lidé mají opravdu strach z toho, co by se stalo na svolané schůzi všech orgánů spolku v Jihlavě. Proto všemi možnými prostředky usilují o její zrušení, ale toto bylo předvídáno. Ovšem zarážející jsou jejich praktiky.

PROČ? Odpověď je jednoduchá, neboť si jsou dobře vědomi, jak se dostali na nynější pozice PODVODEM, to jediné co dokázali, zmanipulovat lidi kolem sebe, pošlapat práva řádných členů a jen vyčkávat.

TAKOVÉ PŘEDSEDNICTVO NECHCEME!!!!!!!!

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

SCHŮZE VŠECH ČLENŮ SCHČT A VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA TRVÁ.

PŘIJEĎTE VŠICHNI NEBO SE NECHTE ZASTUPOVAT NA JEDINEČNOU AKCI (budete svědky zcela transparetní akce, vše proběhne v jeden den s jasným a spravedlivým výsledkem). TATO AKCE JE ŘÁDNĚ SVOLÁNA A PROBĚHNE ZA ÚČASTI PRÁVNÍKŮ.

S ohledem na krizovou situaci spolku a vzájemné konflikty jednotlivých členů Předsednictva si svolavatel vyhrazuje právo neodvolatelnosti konání svolané společné schůze jinou osobou. Pouze svolavatel je oprávněn svolanou členskou schůzi odvolat nebo její konání odložit.

Pan Karel Růžička byl místopředsedou i před spornou konferencí ze dne 29.06.2016. V obou případech (tj. jak v případě platnosti, tak v případě neplatnosti této konference)  je místopředsedou. Případné vyslovení neplatnosti usnesení konference, nebo naopak potvrzení platnosti, se nic nemění na postavení pana Růžičky coby místopředsedy oprávněného spolek zastupovat navenek. Tento stav je zjevný ze spolkového rejstříku a tudíž nemůže být pochyb o místopředsednictví pana Růžičky. Aktuální výpis ze SR

PŘIJEĎTE NAPOMOCI SVAZU S 15 LETOU TRADICÍ, AŤ NASTANOU VE SVAZU ČT KLIDNĚJŠÍ ČASY.

ZVEME VŠECHNY ČLENY 7.12.2016 DO JIHLAVY.

POZVÁNKA

PLNÁ MOC - vzor

KANDIDÁTKA

PRÁVNÍ STANOVISKO

INFORMACE PRO ČLENY SCHČT

 MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ ZH TLUMAČOV

Ve dnech 29.-30.11.2016 proběhne v ZH Tlumačov odborný seminář na téma:"Šlechtění koní plemene český teplokrevník".

Přinášíme bližší informace, program semináře a seznam ubytovacích zařízení.

POZVÁNKA - bližší informaceOSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SVAZ

Ing. R. Zich, člen, jehož pověření bylo zrušeno dne 31.10. 2016 místopředsedou spolku, nadále jedná za svaz a tím poškozuje celý spolek. Uzavírá smlouvy, zřizuje svazu nové bankovní účty, svolává předsednictva, odmítá místopředsedovi spolku a dalším členů předsednictva předat klíče od kanceláře svazu, na které mají zřejmé právo, zakazuje řádným členům vstup do kanceláře svazu a osobám, kteří nejsou ani řádnými členy (Z. Motyginová a P. Hurtíková) nechává nahlížet do interních záležitostí svazu. Na následující žádost místopředsedy spolku ohledně svolané schůzky předsednictva ani neráčil odpovědět:

Vážený pane inženýre,

žádám Vás, abyste přeložil jednání předsednictva, svolané Vaší osobou na 16.11.2016 v 16:00 hodin do Písku a to na stejný termín, ale místo konání ZH Tlumačov na 13:00 hodinu. Důvodem je velice důležitá pracovní schůzka s představiteli hřebčince ZH Tlumačov s.p.o. ohledně vyúčtování svazových hřebců za rok 2016 a pořádání odborného semináře, v rámci dotačního titulu, na téma "Šlechtění koní plemene český teplokrevník", plánovaného na dny 29.-30.11.2016 právě ve zdejším hřebčinci (viz. pozvánka). Dále žádám o doplnění programu o následující body:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení chovatelské akce – II. předvýběr hřebců do plemenitby – Heroutice 11.-12.11.2016
 3. Organizace odborného semináře "Šlechtění koní plemene český teplokrevník"
 4. Přerozdělení dotačních příspěvků za rok 2016
 5. Diskuse
 6. Závěr

Zároveň vyžaduji, abyste se vždy o možném termínu jednání předsednictva domluvil se mnou a svolání ponechal na mě jako na místopředsedovi spolku, popřípadě termín jednání oznámil ve větším předstihu a vždy s jasným programem jednání. Bývalo dobrým zvykem takové setkání domlouvat minimálně 10 dní dopředu a vždy s konkrétními body jednání, neboť jsme všichni zaměstnaní.

Pokud nebudete moci přijet na jednání 16.11.2016 v 13.00 hodin do Tlumačova, žádám o zrušení jednání dne 16.11.2016 v 16.00 hodin v Písku a přeložení jednání předsednictva na jiný termín.

Rád bych apeloval na slušné jednání členů Vaší skupiny a zdůrazňuji vážnost a důležitost schůzky v ZH Tlumačov. Žádám Vás o rozeslání všem zbývajícím členům a potvrzení účasti.

                                                                                                             S pozdravem Karel Růžička

Je stále ještě jednání tohoto člověka přípustné? Jaká je jeho představa o fungování svazu a kolektivní práci předsednictva?

Snad si každý slušný člověk odpoví sám a udělá si jasný úsudek.  A možná bude podobný tomu, který zazněl na sociálních sítích: „Vyjádření obou stran se snažím sledovat asi stejně jako většina nás obyčejných smrtelníků na internetu, z médií a účastí na samotných chovatelských akcích. A ze všech dostupných vyjádření a uskutečněných akcí vyplývá zatím spíše to, že p. Růžička, p. MVDr. Lysák a p. Kincl, kteří jsou napadání, že nespolupracují, pracují beze změny jako dosud, zatímco ostatní členové nového vedení vynakládají svou energii spíše jiným směrem. Sice schůzují, ale práce za nimi zatím žádná vidět není. A pokud ano, kde? Jaká konkrétně?“


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat