Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Reakce předsednictva na uveřejněné zprávy

Vážení chovatelé, je velice nepříjemné, že i v čase předvánočním se někteří lidé ubírají stále tím stejným směrem, neustále se omílají stejná témata, popírají se dané skutečnosti, zveřejňují se zpochybňující zprávy, které mají jediný cíl vnést do podvědomí členů a chovatelů negativní myšlenky a snaží se o jistou dezinformaci členské základny. Tato jednání rozhodně nepomáhají k uklidnění situace, které je tolik potřebné k řádnému chodu spolku.
 
Schůze všech orgánů spolku a následná volba dne 7.12.2016 v Jihlavě je PLATNÁ.
 • svolána řádně a to na základě : usnesení z předsednictva ze dne 11.10.2016 Velký Rybník (viz. zápis dle zvukového záznamu), prohlášení místopředsedy spolku p. K. Růžičky z 5.10.2016, platné pozvánky zaslané v řádném termínu,
 • jednotlivé schůze proběhly v souladu se stanovami spolku a dle zákonných požadavků
 • na regulérnost a platnost veškerých kroků po celou dobu schůze dohlížel Mgr. Petr Chamrád advokát společnosti Advokátní kancelář Janák  a partneři, s.r.o., která ručí za správnost jednání při schůzi,
 • pozvánky rozeslány každému členovi spolku, a to doporučeně na adresu jeho bydliště nebo jeho sídla, řádné doručení bylo vykázáno,
 • každému členovi byla poskytnuta možnost svobodně rozhodnout o budoucí volbě
 • každý člen spolku měl právo nechat se na společné schůzi spolku zastoupit jiným členem spolku, dle zákona může být členovi uděleno více plných mocí najednou, potřeba ověření podpisu zmocnitele na takové plné moci ze zákona nevyplývá,
 • usnášeníschopnost každé ze 14 svolaných oblastních schůzí je nezpochybnitelná, neboť po uplynutí 1 hodiny po ukončení řádné oblastní schůze proběhly náhradní oblastní členské schůze, řádně svolané pozvánkou se stejným programem jednání
 • v letošním roce svolaných oblastních schůzí (v období od 9.3.-31.3.2016) se zúčastnilo celkem 281 členů (řádných i ostatních), v 7 oblastech proběhla náhradní oblastní členská schůze (dílčí) a pouze 3 oblastní schůze byly do 60 minut před zahájením náhradní oblastní členské schůze usnášeníschopné, nakonec všech 9 schůzí bylo prohlášeno za platné,
 • dle § 257 NOZ lze svolat náhradní členské schůze v případě, že se nesejde členská schůze v počtu členů, který je schopen se usnášet, usnesení na náhradní schůzi se pak může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ustanovení NOZ o členské schůzi, jsou dispozitivní a použijí se jen, když stanovy neurčí jinak.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 16.11.2016 v Písku lze považovat za neplatná, neboť byla přijata v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT, když nebyli na jednání předsednictva řádně a včas svoláni všichni jeho členové. PRÁVNÍ STANOVISKO

Zablokovaný účet u peněžních ústavů

Z přiložených příloh je zřejmé, že pan Karel Růžička nevydal pokyn k zablokování žádného z peněžních účtů. Toto rozhodnutí bylo na zástupcích jednotlivých peněžních ústavů, kteří zcela logicky a nezaujatě posoudili problematiku oprávněnosti přístupu k finančním prostředkům spolku. Ovšem za neadekvátní lze považovat postup pana ing. Zicha při založení nového účtu u KB, ke kterému došlo bez vědomí statutárních zástupců spolku a bez rozhodnutí předsednictva. A velice diskutabilní zůstává nepřiměřené jednání pana JUDr. Veselého u jmenovaných peněžních ústavů.

Rozhodčí komise – předložené rozhodnutí

Rozhodčí komise po celou dobu trvání spolku nebyla zřízena. Tedy má se za to, že ti, kteří byli zvoleni na žalobou napadené konferenci spolku 06/2016, splňovali dané požadavky na členy rozhodčí komise, zároveň dosahovali odborné způsobilosti a byli si vědomi toho, že rozhodování je vázáno jistými závaznými pravidly dle zákona.

Rozhodčí komise je orgánem spolku, který rozhoduje sporné otázky náležející do spolkové samosprávy. V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) doznala i úprava vztahující se k rozhodčí komisi změn, a to zejména s ohledem na to, že na řízení před rozhodčí komisí se nově použije zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (konkrétně §40e-40k ZŘ). Podle §265 NOZ platí, že je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy v rozsahu určeném stanovami. Pokud stanovy působnost rozhodčí komise neurčí, rozhoduje rozhodčí komise (i) spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a (ii) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Dále lze uvažovat např. o působnosti rozhodčí komise v oblasti sporů o rozsah nebo výkon členských práv a plnění členských povinností, řešení vzájemných sporů mezi členy apod. Neurčí-li stanovy jinak, má rozhodčí komise 3 členy, které volí a odvolává nejvyšší orgán spolku a občanský zákoník jasně definuje požadavky na členy rozhodčí komise. Řízení před rozhodčí komisí je zahájeno doručením žaloby na adresu uvedenou ve stanovách spolku, není-li taková adresa ve stanovách uvedena, doručuje se žaloba komisi na adresu sídla spolku. Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen za přítomnosti většiny svých členů, nejméně však 3. Pokud počet členů klesne pod 3, komise řízení zastaví. V rozhodčím řízení mají strany rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv.

Vzhledem k nedodržení právně požadovaných postupů při řízení rozhodčí komise a absence zákonných náležitostí rozhodčího nálezu lze na rozhodnutí rozhodčí komise SCHČT č. 4/2016 nahlížet jako na pouhé vyjádření JUDr. Ing. J. Staňka CSc a paní I. Cepkové.

Tato skutečnost je důkazem toho, zda vůbec má smysl ustanovení rozhodčí komise v nových stanovách spolku aplikovat, když valná většina rozhodčích komisí naprosto nezná zákonné požadavky rozhodování dle zákona č. 216/1994 Sb. a jen těžko si lze představit laika, který by rozhodování zvládl správně dle zákona.Nástěnný kalendář SCHČT 2017

Upozorňujeme chovatele a příznivce SCHČT na nabídku několika kusů nástěnného kalendáře SCHČT 2017 k prodeji. Cena za kus 150,- Kč + poštovné a balné. V případě zájmu pište na e-mail info@schct.cz nebo volejte na +420 777 319 632. Členům SCHČT byly kalendáře rozdávány na společné schůzi všech orgánů svazu v Jihlavě. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, budou rozesílány poštou.OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

VE DNE 7.12.2016 PROBĚHLA SPOLEČNÁ SCHŮZKA VŠECH ORGÁNŮ SCHČT.

Děkujeme všem členům, kteří vážili cestu a obětovali čas, popřípadě se nechali zastupovat ve prospěch spolku, neboť ukázali, že jim není situace ve svazu lhostejná a chtějí napomoci uklidnění a urovnání stavu.

OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVASPOLEČNÁ SCHŮZE SCHČT - JIHLAVA 2016 ZA 4 DNY

Upozorňujeme na blížící se termín konání Společné schůze všech orgánů spolku 7.12.2016 od 9:00 Jihlava

Cíle společné schůze:

1.       Narovnání stavu pomocí nové volby vedení spolku

2.       Ukončení krize ve spolku

3.       Předání agendy právoplatně zvolenému předsednictvu

4.       Zápis nově zvolených členů předsednictva do spolkového rejstříku

5.       Stažení žalob na neplatnost usnesení

6.       Opětovné nastavení řádného chodu spolku

PROČ SE ZÚČASTNIT SPOLEČNÉ SCHŮZEMezinárodní odborný seminář – den prvý

Dnes byl zahájen první den mezinárodního semináře se 40 posluchači a pozvání přijali i studenti SZeŠ Přerov. Tento zcela ryze praktický workshop uskutečnil v rámci PRV Svaz chovatelů ČT, je především zaměřen na hodnocení a předvádění koní. Hlavními lektory jsou Christopher Bauer (Gestüt Sprehe, SRN) a Doc. Iva Jiskrová, (MZU Brno). Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli hodnotit koně na tvrdém podkladu a naučili se správným pravidlům při předvádění koní na trojúhelníku v kroku i v klusu, při tom část posluchačů hodnotila mechaniku pohybu, tento postup byl praktikován i při ukázce skoku ve volnosti.  Na závěr dne přednesla paní Doc. Jiskrová studii na téma „Šlechtění koní plemene Český teplokrevník aktuálně“. Celý kurz provází přátelská atmosféra a účastníci bedlivě naslouchají lektorům. Zítra jsou kurzisté rozděleni do 4 skupin a každá má za úkol připravit koně na výstavu (přehlídku), praktická část bude zakončena lonžováním koně a závěr bude patřit diskusi.

FOTOGALERIE – první den semináře – T. Havlíčková

Na dnes byla p. K. Růžičkou svolána schůze předsednictva. Program a pozvánka.PLATNOST SCHŮZE VŠECH ORGÁNŮ SCHČT TRVÁ

Vážení členové SCHČT,

připomínáme termín připravované schůzky všech orgánů SCHČT

7.12.2016 od 9.00 hodin v Jihlavě.

Schůze je právoplatně svolána v souladu s usnesením Předsednictva ze dne 11.10.2016, jakož i v souladu se stanovami spolku, jakož i v souladu s Prohlášením ke svolání shromáždění členské základny spolku ze dne 05.10.2016.

Schůze nemůže být nikým zrušena, neboť s ohledem na krizovou situaci spolku a vzájemné konflikty jednotlivých členů Předsednictva si svolavatel vyhradil právo neodvolatelnosti konání svolané společné schůze jinou osobou. Pouze svolavatel je oprávněn svolanou členskou schůzi odvolat nebo její konání odložit.

Nikoho netěší současná situace ve svazu a cílem této schůze je ji co nejlépe a nejrychleji s ohledem na vůli a přání řádných členů vyřešit. Prosíme proto všechny řádné členy Svazu chovatelů českého teplokrevníka o účast, neboť právě oni mají právo a možnost rozhodnout!

Touto cestou se vám nabízí možnost transparentního a spravedlivého postupu při nové volbě vedení svazu. Přijeďte napomoci svazu a právoplatně zvolte nové předsednictvo, neboť bývalé ani to současné předsednictvo již nemá respekt celé členské základny.

Pomozte svazu z krizové situace!!!

Výsledek voleb bude zřejmý a platný již v den schůze, všechny schůze se odehrají za vaší přítomnosti.

Proto apelujeme na celou členskou základnu, aby řádní členové této akci věnovali zvýšenou pozornost a udělali si čas na toto důležité setkání a pokud se opravdu nebudete moci kvůli časovému vytížení či z jiných závažných důvodů této schůze zúčastnit, máte možnost se nechat zastupovat členy, kteří se schůze zúčastní (viz. příloha – plná moc).

BUDOUCNOST SVAZU JE VE VAŠICH RUKÁCH.

Těšíme se na vás.

POZVÁNKA

PLNÁ MOC - vzor

 Došlé příspěvky - situace před schůzí všech orgánů SCHČT

Vážení chovatelé, upozorňujeme na příspěvky ohledně svolání schůze všech orgánů SCHČT a voleb nového předsednictva. Snad vám napomohou k vyjasnění některých sporných věcí.

Dále upozorňujeme, že svolaná SCHŮZE VŠECH ORGÁNŮ SCHČT PLATÍ.

7.12.2016 v Dělnickém domě v Jihlavě

Návrh a podnět k činnosti SCHČT - M. Klosová

Financování PRV - M. Kubištová

Vyjádření ke svolání společné schůze všech plenárních orgánů svazu - JUDr. ing. Staněk CSc.

Reakce na vyjádření JUDr. Staňka - Boušková V.STRACH A OBAVY ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE SCHČT

UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM NA DALŠÍ PODVODNÉ JEDNÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ TVÁŘIT JAKO NOVÉ PŘEDSEDNICTVO A ZATÍM NEUDĚLALI PRO SVAZ NIC, JEN HO NEUSTÁLE POŠKOZUJÍ (jeho dobré jméno, řádný chod, práva řádných členů).

Tito lidé, budou rozesílat následující zprávy.

Apelujeme na všechny členy, aby nereflektovali na lživé intriky lidí, kteří se nechají zastupovat člověkem (JUDr. Veselým), který jedná na základě plné moci odstoupeného MVDr. Vítů a jeho praktiky jsou již delší dobu na prošetření advokátní komorou.

Tito lidé mají opravdu strach z toho, co by se stalo na svolané schůzi všech orgánů spolku v Jihlavě. Proto všemi možnými prostředky usilují o její zrušení, ale toto bylo předvídáno. Ovšem zarážející jsou jejich praktiky.

PROČ? Odpověď je jednoduchá, neboť si jsou dobře vědomi, jak se dostali na nynější pozice PODVODEM, to jediné co dokázali, zmanipulovat lidi kolem sebe, pošlapat práva řádných členů a jen vyčkávat.

TAKOVÉ PŘEDSEDNICTVO NECHCEME!!!!!!!!

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

SCHŮZE VŠECH ČLENŮ SCHČT A VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA TRVÁ.

PŘIJEĎTE VŠICHNI NEBO SE NECHTE ZASTUPOVAT NA JEDINEČNOU AKCI (budete svědky zcela transparetní akce, vše proběhne v jeden den s jasným a spravedlivým výsledkem). TATO AKCE JE ŘÁDNĚ SVOLÁNA A PROBĚHNE ZA ÚČASTI PRÁVNÍKŮ.

S ohledem na krizovou situaci spolku a vzájemné konflikty jednotlivých členů Předsednictva si svolavatel vyhrazuje právo neodvolatelnosti konání svolané společné schůze jinou osobou. Pouze svolavatel je oprávněn svolanou členskou schůzi odvolat nebo její konání odložit.

Pan Karel Růžička byl místopředsedou i před spornou konferencí ze dne 29.06.2016. V obou případech (tj. jak v případě platnosti, tak v případě neplatnosti této konference)  je místopředsedou. Případné vyslovení neplatnosti usnesení konference, nebo naopak potvrzení platnosti, se nic nemění na postavení pana Růžičky coby místopředsedy oprávněného spolek zastupovat navenek. Tento stav je zjevný ze spolkového rejstříku a tudíž nemůže být pochyb o místopředsednictví pana Růžičky. Aktuální výpis ze SR

PŘIJEĎTE NAPOMOCI SVAZU S 15 LETOU TRADICÍ, AŤ NASTANOU VE SVAZU ČT KLIDNĚJŠÍ ČASY.

ZVEME VŠECHNY ČLENY 7.12.2016 DO JIHLAVY.

POZVÁNKA

PLNÁ MOC - vzor

KANDIDÁTKA

PRÁVNÍ STANOVISKO

INFORMACE PRO ČLENY SCHČT

 MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ ZH TLUMAČOV

Ve dnech 29.-30.11.2016 proběhne v ZH Tlumačov odborný seminář na téma:"Šlechtění koní plemene český teplokrevník".

Přinášíme bližší informace, program semináře a seznam ubytovacích zařízení.

POZVÁNKA - bližší informaceOSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SVAZ

Ing. R. Zich, člen, jehož pověření bylo zrušeno dne 31.10. 2016 místopředsedou spolku, nadále jedná za svaz a tím poškozuje celý spolek. Uzavírá smlouvy, zřizuje svazu nové bankovní účty, svolává předsednictva, odmítá místopředsedovi spolku a dalším členů předsednictva předat klíče od kanceláře svazu, na které mají zřejmé právo, zakazuje řádným členům vstup do kanceláře svazu a osobám, kteří nejsou ani řádnými členy (Z. Motyginová a P. Hurtíková) nechává nahlížet do interních záležitostí svazu. Na následující žádost místopředsedy spolku ohledně svolané schůzky předsednictva ani neráčil odpovědět:

Vážený pane inženýre,

žádám Vás, abyste přeložil jednání předsednictva, svolané Vaší osobou na 16.11.2016 v 16:00 hodin do Písku a to na stejný termín, ale místo konání ZH Tlumačov na 13:00 hodinu. Důvodem je velice důležitá pracovní schůzka s představiteli hřebčince ZH Tlumačov s.p.o. ohledně vyúčtování svazových hřebců za rok 2016 a pořádání odborného semináře, v rámci dotačního titulu, na téma "Šlechtění koní plemene český teplokrevník", plánovaného na dny 29.-30.11.2016 právě ve zdejším hřebčinci (viz. pozvánka). Dále žádám o doplnění programu o následující body:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení chovatelské akce – II. předvýběr hřebců do plemenitby – Heroutice 11.-12.11.2016
 3. Organizace odborného semináře "Šlechtění koní plemene český teplokrevník"
 4. Přerozdělení dotačních příspěvků za rok 2016
 5. Diskuse
 6. Závěr

Zároveň vyžaduji, abyste se vždy o možném termínu jednání předsednictva domluvil se mnou a svolání ponechal na mě jako na místopředsedovi spolku, popřípadě termín jednání oznámil ve větším předstihu a vždy s jasným programem jednání. Bývalo dobrým zvykem takové setkání domlouvat minimálně 10 dní dopředu a vždy s konkrétními body jednání, neboť jsme všichni zaměstnaní.

Pokud nebudete moci přijet na jednání 16.11.2016 v 13.00 hodin do Tlumačova, žádám o zrušení jednání dne 16.11.2016 v 16.00 hodin v Písku a přeložení jednání předsednictva na jiný termín.

Rád bych apeloval na slušné jednání členů Vaší skupiny a zdůrazňuji vážnost a důležitost schůzky v ZH Tlumačov. Žádám Vás o rozeslání všem zbývajícím členům a potvrzení účasti.

                                                                                                             S pozdravem Karel Růžička

Je stále ještě jednání tohoto člověka přípustné? Jaká je jeho představa o fungování svazu a kolektivní práci předsednictva?

Snad si každý slušný člověk odpoví sám a udělá si jasný úsudek.  A možná bude podobný tomu, který zazněl na sociálních sítích: „Vyjádření obou stran se snažím sledovat asi stejně jako většina nás obyčejných smrtelníků na internetu, z médií a účastí na samotných chovatelských akcích. A ze všech dostupných vyjádření a uskutečněných akcí vyplývá zatím spíše to, že p. Růžička, p. MVDr. Lysák a p. Kincl, kteří jsou napadání, že nespolupracují, pracují beze změny jako dosud, zatímco ostatní členové nového vedení vynakládají svou energii spíše jiným směrem. Sice schůzují, ale práce za nimi zatím žádná vidět není. A pokud ano, kde? Jaká konkrétně?“ODBORNÝ SEMINÁŘ - HODNOTITELÉ A PŘEDVADĚČI

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s., zastoupený panem Karlem Růžičkou - místopředsedou spolku, srdečně zve chovatele na praktický seminář na téma "Šlechtění koní plemene český teplokrevník". Seminář je určen pro chovatele, hodnotitele, jezdce, ošetřovatele a předvaděče.

Rozpis podtémat:

 • Příprava mladých koní k předvádění pro hodnocení a zařazování do plemenných knih českého teplokrevníka
 • Předvedení mladých koní na ruce - hodnocení exteriéru a mechaniky pohybu
 • Předvedení klisny se hříbětem - hodnocení exteriéru hříběte
 • Lonžování mladých koní
 • Skok ve volnosti - hodnocení skoku ve volnosti

Datum a čas konání: 29. – 30.11.2016 začátek vždy od 9.00 hodin ZH Tlumačov

Lektoři: Christopher Bauer (Gestüt Sprehe, SRN), Doc. Iva Jiskrová,

Vedoucí semináře: Miloslav Perníček, Karel Růžička

Občerstvení zajištěno, účast zdarma.

Přihlášky zasílejte na info@schct.cz nejpozději do 27.11.2016 nebo se přihlaste pomocí formuláře SCHČTPRÉMII ZÍSKAL CARLOS PO CHEETANO

X. ročník II. předvýběru hřebců do plemenitby vydal svého vítěze. Komise udělila prémii hřebci plemene německý sportovní kůň, v majetku Uwe Herchera CARLOS po holštýnském Cheetano. více....PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ ŽIVĚ

Online přenos z předvýběru SCHČT v Herouticích můžete sledovat v SOBOTU 12. listopadu od 10:30 hodiny dopolední.

ON-LINE PŘENOS SLEDUJTE V SOBOTU NA EQUITV.CZSVOLÁNÍ VŠECH ČLENŮ SPOLKU

Místopředseda spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. tímto v souladu s usnesením Předsednictva ze dne 11.10.2016, jakož i v souladu se stanovami spolku, jakož i v souladu s Prohlášením ke svolání shromáždění členské základny spolku ze dne 05.10.2016, tímto
s v o l á v á
všechny členy spolku na společnou schůzi všech orgánů SCHČT, která se bude konat dne 07.12.2016 od 09:00 - Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava.

Související dokumenty:

POZVÁNKA

PLNÁ MOC - vzor

KANDIDÁTKA

PRÁVNÍ STANOVISKO

INFORMACE PRO ČLENY SCHČT

Přidána odpověď na otázku, kterou do sekce Dotazovna zaslal pan JUDr. Č. Šrubař.II. PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ DO PK ČT 2016

Začíná již v pátek 11.11.2016 na farmě v Herouticích ve 13.00 hod. předvedením mladých hřebců na tvrdém podkladu (posouzení exteriéru).

PŘIDÁNY RODOKMENY HŘEBCŮZRUŠENÍ POVĚŘENÍ ČLENA

Přinášíme další informace vázané ke krizové situaci ve svazu chovatelů ČT.

Zrušení pověřenÍ člena SCHČT pana ing. R. Zicha

Nezaměňujte řízení o zápisu změn ve spolkovém rejstříku s řízením o podaných žalobách na neplatnost usnesení z české územní schůze 20.4.2016 a konference 29.6.2016.
Jedná se o dvě zcela oddělené záležitosti, kdy každou z nich řeší zcela jiný soud. Veřejný rejstřík vede rejstříkový soud. V případě SCHČT se sídlem v Písku se jedná o rejstříkový soud v Českých Budějovicích. Rejstříkový soud postupuje podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Rejstříkový soud neřeší legálnost volby členů orgánů, které mají být návrhem na zápis změn ve spolkovém rejstříku zapsány, neboť mu to nepřísluší. Na základě principu materiální publicity osoba, která jedná s osobou zapsanou ve veřejném rejstříku jako se členem statutárního orgánu, jedná v DOBRÉ VÍŘE, že se jedná o právoplatného člena statutárního orgánu.
O tom, zda členové předsednictva vzešlí z české územní schůze a konference byli skutečně zvoleni v souladu se zákonem a stanovami, rozhoduje Okresní soud v Písku, tedy nikoli Krajský soud v Českých Budějovicích.

Za více než neslušné lze označit jednání lidí zapsaných do spolkového rejstříku, kteří se ani nenamáhali oznámit místopředsedovi svazu a zbývajícím členům jejich zapsání. Pouze čekali až uplyne zákonná lhůta pro odvolání.

Ing. R. Zich podal návrh na změnu do spolkového rejstříku prostřednictvím advokátní kanceláře pana JUDr. Veselého. Záhadným způsobem rejstříkový soud zcela opomněl provést řádnou kontrolu dokládaných dokumentů potřebných k zápisu do SR, jinak by nemohl zapsat jako předsedu předsednictva SCHČT pana MVDr. Vítů, který rezignoval na funkci předsedy dne 14.7. 2016 (ostatně jak se také píše v jedné z příloh do SR – a to v zápisu z jednání předsednictva ze dne 4.8.2016). Diskutabilní zůstává další příloha usnesení z konference ze dne 29.6.2016 v Humpolci, kde chybí schválení ostatních členů předsednictva. Jak také bývalo v minulosti zvykem, usnesení z konference ve volebním období, vždy schvalovalo všechny členy předsednictva za řádné (viz. archív usnesení z konference).

Za podvod lze označit přílohu Zápis z územní členské schůze na Moravě, kde toto není oficiální zápis pouze stažená zpráva ze schůze, uvedená na webu SCHČT a podpisy zcela jistě nejsou pana MVDr. Lysáka, který byl pověřen zápisem.

Zápis z územní členské schůze v Čechách je zápis, který byl proveden po ukončení řádně svolané schůze předsedou. Je tedy pouhým zbožným přáním lidí, kteří neváhali a jednali v rozporu s dobrými mravy, zákony  a stanovami svazu, poškodili práva řádných členů a dnes mají tolik troufalosti se postavit před členy SCHČT a začít hájit jejich zájmy a práva.

Lze DŮVĚŘOVAT těmto lidem????

Záleží jen na vás řádní členové SCHČT.

Přijeďte rozhodnout na SHROMÁŽDĚNÍ SCHČT plánované na den 7.12.2016 do Jihlavy!!!

 Kancelář svazu obsazena firmou Equiservis Konzulent

Vážení členové, dne 4.11.2016 byla kancelář SCHČT obsazena firmou Equiservis Konzulent s.r.o., kdy převzít agendu svazu si přišli jednatel společnosti pan Kozák s účetní paní Hurtíkovou, členové předsednictva neschváleni jakoukoliv Konferencí (nejvyšším orgánem SCHČT) a naprosto podvodným způsobem zapsáni do spolkového rejstříku p. ing. Zich, p. Malý a člen kontrolní komise p. V. Bohdaský, který odmítl udělat revizi uzávěrky SCHČT za rok 2015 a přestal, tak plnit svoji funkci v kontrolní komisi SCHČT. Na místo tajemnice SCHČT byla dosazena (bez jakéhokoliv výběrového řízení) p. ing. Nováková, která před více jak rokem na vlastní žádost opustila svaz s komentářem, že práce pro svaz není její prioritou a navíc v době, kdy to ohrozilo vyplacení dotací a příspěvků členům a chovatelům českého teplokrevníka.

Jediná možnost, jak se bránit těmto nepravostem je Shromáždění členské základny svolané na 7.12.2016 do Jihlavy. Nenechte svaz v rukou lidem, kteří podvodným způsobem a lstivými praktikami ho chtějí ovládat. Těmto lidem nelze tolerovat jejich jednání v rozporu s dobrými mravy a v rozporu se zákonem a stanovami svazu.

Shromáždění členské základny se svolává na základě platných stanov SCHČT, na základě občanského zákoníku dle § 248(2)Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám, prohlášení vydal dne 5.10 2016 místopředseda spolku pan K. Růžička a dále dle usnesení z jednání předsednictva ze dne 11.10.2016 ve Velkém Rybníku.

Usnesení z předsednictva dne 11.10.2016 Velký Rybník

 • zahájeno p. ing. Zichem jako jednání předsednictva, zapisovatel určen p. Malý, který zápis na místě nebyl schopen vytvořit
 • hlasování o shromáždění proběhlo za účasti 5 členů předsednictva
 • 3 členové PRO (ing. Zich, K. Růžička, MVDr. Lysák), 1 člen PROTI (p. Chýle) a 1 ZDRŽEL (p. Malý)
 • z jednání vznikly dva zápisy p. Malého – upravený dodatečně a p. ing. Králové - sepsán dle zvukového záznamu

Usnesení z předsednictva dne 19.10.2016 Písek

 • rozhodnutí předsednictva bylo přijato v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT, když nebyli na jednání předsednictva řádně a včas svolání všichni jeho členové
 • lze konstatovat, že neplatnosti rozhodnutí je zapotřebí se nejprve dovolat u orgánů spolku a pokud nebude z jakéhokoliv důvodu vyhověno, je nutné se neplatnosti dovolat u soudu
 • v souladu s § 258 občanského zákoníku může každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem právní ochrany, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

Výpověď tajemnici SCHČT p. ing. Králové

 • zaměstnankyně má se SCHČT podepsanou dohodu o provedení práce, nikoliv dohodu o pracovní činnosti. Dále ve výpovědi není specifikováno, o jakou dohodu o provedení práce se jedná a co je jejím předmětem
 • dle stanov SCHČT předsednictvo zřizuje, řídí a kontroluje sekretariát, v jehož čele stojí tajemník nebo tajemnice svazu. Jeho/jejím přímým nadřízeným je předseda předsednictva
 • ze stanov SCHČT dále vyplývá, že jménem SCHČT jedná předsednictvo, a to zpravidla prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy nebo prostřednictvím pověřeného člena. Je-li pro právní úkon právním předpisem předepsaná písemná forma, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis předsedy nebo místopředsedy nebo předsednictvem pověřeného člena
 • dle stanov SCHČT předseda nebo místopředseda zastupují SCHČT jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy, nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz pověřený člen předsednictva
 • lze konstatovat, že výpověď zaměstnankyni nebyla dána v souladu se zákonem, když o předání výpovědi rozhodlo předsednictvo, které nebylo řádně svoláno

Formální nedostatek existující listiny z Konference 26.9.2016

Dle platných stanov SCHČT - Konferenceje shromáždění delegátů, plní působnost členské schůze a je nejvyšším orgánem SCHČT (§ 248 - § 257). Konference schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji SCHČT, volí a odvolává členy předsednictva a RPK, kontrolní a rozhodčí komise, schvaluje roční hospodářský výsledek, výši zápisného a ročního členského příspěvku, změnu stanov. Neschválení členů předsednictva Konferencí není formalita, ale jasné porušení stanov spolku. Možná by se paní Kreidlová měla spíše věnovat dotacím svazu a přípravám jejich vyúčtování, neboť čas pro podání právě vrcholí a nesnažit se přizpůsobovat si pravidla svým vlastním zájmům.Kandidátky do SCHČT

V souvislosti se svoláním shromáždění všech členů spolku (7.12.2016 Jihlava) a volbami do vedoucích orgánů SCHČT prodlužujeme příjem žádostí do kandidátky na jednotlivé pozice SCHČT. Uzávěrka je 3.11.2016. Prozatím zaslalo a bylo potvrzeno 12 přihlášek.VOLBY 2016 – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2016

Dne 11.10.2016 došlo ve Velkém Rybníku k opětovnému jednání obou stran předsednictva SCHČT, kde mělo dojít k dohodě o narovnání situace. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Na základě prohlášení pana K. Růžičky a dohody z jednání ve Velkém Rybníku, kdy se ke svolavatelům shromáždění přidal pan ing. R. Zich, je SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY, svolané na 7. 12.2016 v Jihlavě, nadále platné. Pevně věříme, že tímto jediným, transparentním a spravedlivým počinem, pomohou řádní členové SCHČT stávající situaci narovnat a opět vnesou poklid, zdravý rozum a jednotnost do řízení svazu. Pozvánky budou rozeslány všem členům SCHČT, společně s kandidátkou a plnou mocí k zastupování.

Proto všichni, kteří by se na vedení spolku s patnáctiletou tradicí chtěli podílet, zasílejte PŘIHLÁŠKY DO KANDADÁTKY SCHČT, uzávěrka přihlášek 31.10.2016. Po skončení přihlášek bude seznam kandidátu zveřejněn na webu SCHČT. Informace o podmínkách kandidatury 2016

Reakce na příspěvek na webu jezdectvi.cz

Opět se redaktorka Jezdectví paní Z. Motyginová dopustila desinformace svých čtenářů ohledně zápisu do spolkového rejstříku. příspěvek na jezdectvi.cz

OTEVŘENÝ DOPIS P. BOUŠKOVÉ

Jeden z mnoha příspěvků, který paní Motyginová nechce uveřejnit na webu jezdectvi.cz nebo je na FB profilu vymazává.

ODPOVĚĎ P. MOTYGINOVÉ

PŘÍSPĚVKY NA FB PROFILU - na FB profil Jezdectví zaslala řádná členka SCHČT p. M. KlosováDOTACE 2016

Upozorňujeme chovatele na některé výzvy v rámci programu Rozvoje venkova, informace pro žadatele k opatření AEKO, EZ a LFA a nově zařazené podpory do živočišné výroby v roce 2016.

 • ZELENÁ NAFTA - Začátkem července 2016 prošel sněmovnou prvním čtením návrh novely zákona o spotřebních daních, která má rozšířit vracení části spotřební daně z nafty i na živočišnou výrobu. Dosud se tzv. "zelená nafta" vztahovala pouze na rostlinnou výrobu. Rozšíření má pomoci živočišné výrobě, která je podle poslanců v tíživé situaci. Navržená vratka představuje 4380 korun na 1000 litrů paliva. V tomto návrhu byli opomenuti zemědělci zabývající se chovem koní. Na základě této znepokojující zprávy vyvolal Miloslav Perníček společně s pány B. Políčkem, MVDr. J. Dražanem a ing. M. Maršálkem jednání na MZe ČR obor živočišných komodit, kde žádali o doplnění návrhu o chov koní. Výsledkem jednání byl komplexní pozměňovací návrh obsahující i chov koní. Poslanci by měli novelu schvalovat na říjnové schůzi ve výrazně pozměněné podobě. Podle něj by zemědělci v rostlinné výrobě nejprve dostávali zpět 40 procent daně a v živočišné výrobě 90 procent daně. Tento princip by měl fungovat do konce června 2017, pak by se vratka odvíjela od intenzity chovu zvířat. Nejméně by měly dostávat firmy bez živočišné výroby. Čím vyšší poměr živočišné výroby bude, tím vyšší bude také vratka daně. Od počátku roku 2019 se pak vratky daně mají sjednotit pro všechny činnosti v zemědělské výrobě na 4,38 koruny za litr. O vratku by mohly podle podpořeného návrhu žádat fyzické osoby šest měsíců poté, co na ni měly nárok. -
 • od 11.10.2016 SZIF přijímá žádosti 3. kola příjmu projektových opatření
 • žadatelé o dotaci na travní porosty v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), Ekologického zemědělství (EZ) či jste žadatelem o podpory v rámci méně příznivých oblastí (LFA) mají povinnost podat do 31.10.2016 deklaraci chovu koní
 • INFORMACE KE STAŽENÍ

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat