Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

VÝKONNÍ KONĚ HUMPOLEC 2017

13. ročník chovatelské přehlídky proběhne ve dnech 25.-27.8.2017 na školním statku Dusilov v Humpolci u příležitosti 52. ročníku finále Zlaté podkovy.

Tato tradiční přehlídka je určena pouze pro koně plemene český teplokrevník, kteří absolvují jednu ze soutěží ZP. Při přehlídce probíhá přímé vyhodnocení užitkovosti (výkonu) koně s jeho tělesnými, povahovými a typovými vlastnostmi.

Finančně podporováno SCHČT. Více informací a příhláška ZDE

Uzávěrka přihlášek do 18.8.2017.Naskladnění do 70 denního testu

Dne 13.7. 2017 proběhl v ZH Písek 3. předvýběr hřebců. Všech 10 předvybraných hřebců z 2. předvýběru v Herouticích (12.11.2016) bylo naskladněno a svůj 70 denní test zahájili.

Závěr: Komise neshledala žádné závažné nedostatky u naskladněných hřebců, které by vedly k jejich vyřazení.

ZÁPIS Z NASKLADNĚNÍZměny termínů ZZV + ROZPIS KOMISÍ

Upozorňujeme na nové termíny zkoušek výkonnosti 3-letých klisen na Měníku. Původní termíny byly posunuty na 23.8. a 19.9. ŠCHK Kubišta s.r.o.

ROZPIS KOMISÍ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKY A VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKYOblastní přehlídky 3letých klisen a hříbat plemene ČT 2017

Vážení chovatelé, již v polovině července se rozběhnou další kola chovatelských přehlídek, na kterých jste vítáni se svými tříletými klisnami a letošními hříbátky (2017) plemene český teplokrevník.

Nezapomínejte, že i tyto akce mají svá pravidla. K účasti potřebujete platný průkaz koně s požadovanými veterinárními vyšetřeními (očkování a výsledky krve na IAE), koně musí být ve výstavní kondici, upravené (vyčištěné, upravená hříva, provedené korektury kopyt, popř. okuté).

Koně jsou předváděni na předvaděcím trojúhelníku v kroku a klusu. Klisny na uzdečkách (stihlo) a hříbátka na ohlávkách.

Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazová trika, mikiny –zelené nebo modré), bílou sportovní obuv. Případně lze objednat na adrese SCHČT. Popřípadě je možnost využít profesionálního předvaděče (doporučujeme).

Do celostátního finále postupují tříleté klisny umístěné na 1.- 3.místě a 1 náhradnice a z přehlídky hříbat vítěz kategorie klisniček a hřebečků + 1 náhradník.

Při této příležitosti připomínáme fotografickou soutěž HŘÍBÁTKA 2017, která je stále otevřená. Termín uzávěrky příjmů fotografií je 30.9.2017. Velice se těšíme na vaše nejmenší produkty.

Termíny kvalifikačních kol:

18.7. Ptýrov – (středočeská oblast) PROPOZICE  LETÁK 

4.8. Olomouc – Lazce (severomoravská oblast) – PROPOZICE  LETÁK  PŘIHLÁŠKA    POZVÁNKA

11.8. Měník (východočeská oblast) - kontakt: p.Všetečková - tel.: 737133744 POZVÁNKA

11.8. Heroutice (středočeská oblast a oblast Praha)  - kontakt: M. Perníček - tel.: 605858162 POZVÁNKA

19.8. Terezín u Čejče (jihomoravská oblast) - kontakt: p. Růžička K. ml. - tel.: 777333710 PROPOZICE   POZVÁNKA

25.8. ZH Písek (jihočeská oblast) - kontakt: tel.: 382 214 121, 737 274 803

27.8. Svržno (západočeská oblast) - kontakt: J. Rédl tel.: 603146045 PROPOZICE

2. – 3.9. Celostátní finále ZDUCHOVICE 2017Členské příspěvky 2017

Na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 6.6.2017 budou akceptovány všechny zaplacené členské příspěvky do 30.4.2017. Po tomto termínu bude k částce připočítán sankční poplatek za pozdě uhrazený členský příspěvek v hodnotě 500,-Kč (dle stanoveného sazebníku poplatků 2017). Připomínáme, že nezaplacením členského poplatku více jak jeden rok i po písemné výzvě SCHČT, členství zaniká. Sankční poplatek za znovuobnovení členství při absenci platby 1 kalendářního roku činí 2.000,-Kč (dle stanoveného sazebníku poplatků 2017).

Dále upozorňujeme všechny členy SCHČT, kteří zaplatili členský příspěvek na jiný než svazový účet (ČSOB 12747013/0300), že jim i přesto svaz bude poskytovat veškeré výhody vyplývající ze členství v SCHČT, ovšem za předpokladu, že budou schopni prokázat platbu členského příspěvku na jiný účet popř. platbu jinou formou. U těchto členů bude při poskytování výhod požadována kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku na rok 2017. V opačném případě nebude platba akceptována. K tomuto kroku muselo předsednictvo přistoupit z důvodu nedostatečného doložení přijatých plateb Ing. Zichem. Předsednictvu byl předložen pouze seznam 153 platících členů SCHČT bez vydaných účetních dokladů a vybrané finanční částky 77.700,- Kč.Oprava Ročenka 2016

Upozorňujeme na tiskovou chybu v tištěné Ročence SCHČT 2016 a zároveň se omlouváme majiteli Bc. Michaele Hlavínové ze Sedlčan, neboť na str. 73 je pod obrázky špatně uvedeno jméno klisny při skokové zkoušce při VZ klisen v Herouticích. Jde o klisnu 43/626 Fidži po 1477 Flyinge Garibaldi 901, která zkoušky ukončila s bodovým hodnocením 8,18 bodů a zařadila se do HPK - PRO.

Děkujeme za pochopení.Fakta versus lži

Proces šíření informací se dnes odehrává nejen pomocí tištěných periodik, ale především na nových platformách – sociálních sítí. Vědecké analýzy prokazují, že lidé sdílejí většinou informace potvrzující jejich předsudky a jen malou pozornost věnují pravdivosti a daným faktům. Výsledkem pak je šíření zkreslených zpráv na základě nepodložených dohadů. Taková ničím nepodložená přesvědčení, aplikovaná v našem případě na členskou základnu, jsou silně rezistentní proti jakékoliv nápravě. Avšak bez ohledu na to, jakým způsobem a jakou rychlostí se šíří informace, lež zůstává stále lží. Mnohokrát jsme byli svědky, jak časopis Jezdectví i jeho internetové podoba se ubírá tímto směrem. Naposledy v květnovém čísle tištěné verze. Přečtěte si reakci na uveřejněný článek.

Dále uveřejňujeme dopis a reakci ČSOB na opakující se žádosti nebo stížnosti Ing. Zicha v podání JUDr. Veselého, kde se po několikáté Ing. Zich domáhá přístupových práv ke spolkovému účtu. Zde podotýkáme, že vedení bankovního ústavu výrazně žádá spolek, aby byla ukončena jakákoliv korespondence tohoto typu. V opačném případě by musela přistoupit k vypovězení smluvního vztahu se spolkem.NICOTNÉ USNESENÍ Z KONFERENCE SCHČT

Opět apelujeme na členy spolku Ing. Rostislava Zicha, Ing. Janu Kreidlovou, pana Jana Chýleho, pana Zdeňka Hrnčíře a Ing. Jaroslava Malého, aby odvolali shromáždění delegátů - Konferenci SCHČT svolanou na 31.5.2017 a nečinili již žádná právní jednání za spolek a vyčkali do pravomocných rozhodnutí soudů.

VAŠE JEDNÁNÍ JSOU NÁKLADNÁ PRO SPOLEK A NAPROSTO BEZVÝZNAMNÁ.

Za liché spatřujeme tvrzení, že schůze byly svolány řádným způsobem, když již samotné pozvánky obsahovaly závažné chyby a pomineme–li nový výraz „mimořádné územní schůze“, pak v případě uznání rozsudku Krajského soudu Vrchním soudem vznikne velice závažný problém, kdy opět automatičtí delegáti byli poškozeni na svých právech a zejména bude postaveno najisto, kdo byl oprávněný jednat za spolek. Nejen z těchto důvodů se předsednictvo rozhodlo podat žaloby na jednotlivé oblastní členské schůze a mimořádné územní schůze, které bude následovat i žaloba na usnesení z Konference, neboť v tuto chvíli je zcela nesmyslné dělat tato rozhodující opatření. Veškerá usnesení, která budou deklarována, mohou být prohlášena za nicotná.

V oznámení zveřejněném na webových stránkách paní Hanušové je opět předkládán nesprávný výklad pravomocného usnesení Vrchního soudu, kde jsou vytrženy věty z kontextu.Nutno dodat, že se jedná o věc spolkového rejstříku a to zpětvzetí odvolánípanem Karlem Růžičkou. Vrchní soud se zabýval otázkou, zda člen předsednictva Ing. Rostislav Zich byl oprávněn udělit za Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. plnou mocadvokátovi JUDr. Ondřeji Veselému, opravňující jej k podání odvolání ve věci zápisu do spolkového rejstříku.Soud ani nemohl rozhodnout jinak než kladně, protože statutární orgán je kolektivním a v tomto případě, pokud je Předsednictvo statutárním orgánem, pak jsou v základu (pokud stanovy neurčí jinak) všichni členové Předsednictva oprávněni jednat za spolek samostatně. Stanovami lze určit, že za spolek jednají dva členové (popř. více členů) statutárního orgánu společně. Co stanovami nelze účinně určit je, že některý člen statutárního orgánu je vyloučen z možnosti jednat za spolek (aplikace takového ustanovení by byla v rozporu s ustanovením občanského zákoníku o jednání za právnickou osobu (§ 164 odst. 1 OZ), jehož účelem je chránit právní jistotu třetích subjektů, které vstupují do vztahu se spolkem. Ochrana zájmu třetích osob tu ale převažuje nad ochranou práva členů spolku upravit si vnitřní poměry spolku stanovami podle jejich dohody, proto dostane právní jistota třetích osob přednost a od ustanovení § 164 odst. 1 se nelze odchýlit. I kdyby stanovy takové omezení „zástupčího oprávnění“ člena statutárního orgánu obsahovaly, bude účinné nanejvýš „dovnitř“ spolku nikoliv navenek. Avšak, co lze považovat za zcela evidentní je porušení a obcházení stanov Ing. Zichem a zbývajícími členy, neboť stále platí, že stanovy spolku určují: „Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz pověřený člen předsednictva“.  A zda pověření udělené Ing. Zichovi dne 4.8.2016 nakonec nebude jen pouhým lichým prohlášením, o tom ať rozhodne soud. Z vyjádření usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.02.2017, č.j. 14 Cmo 491/2016, však jednoznačně neplyne zástupčí oprávnění pro Ing. Rostislava Zicha jednat všeobecně za spolek.

Deklarujeme, že místopředseda spolku Karel Růžička nikdy nejednal samostatně a nikdy nejednal v neprospěch spolku. Důkazem jsou zápisy z jednání předsednictva v roce 2016 a 2017. Jeho činnost ve funkci místopředsedy je vykonávána plnohodnotně ve prospěch členů spolku.

Důrazně žádáme již zmiňované členy spolku, aby nezasahovali do jednání se třetími osobami a nevydávali zvrácená vyjádření ohledně dotačních příspěvků od MZe ČR, zejména když jejich zkušenosti v této oblasti jsou nulové. Snahu o podání dotačních žádostí neprojevil žádný z těchto členů. Takže z pohledu „předsednictva řádně zapsaného ve spolkovém rejstříku“ a jeho dlouhodobé nečinnosti by skutečně členové očekávali dotační příspěvky jen marně. A není se čemu divit, neboť jejich zájem se přesunul od chovatelské činnosti k likvidační.Ročenka 2016

Vážení chovatelé, i letos vychází Ročenka SCHČT za rok 2016. Prozatím ji nabízíme v elektronické podobě. Distribuce tištěných ročenek bude probíhat v týdnu od 22.5. do 26.5.2017 a jak bývá zvykem, tak ji obdrží všichni členové SCHČT.ZMĚNY POPLATKŮ 2017

Na základě rozhodnutí předsednictva byl upraven sazebník poplatků pro rok 2017. Za registraci a označení hříběte pod klisnou bude chovatelům účtován poplatek ve výši 700,- Kč (členové SCHČT mají slevu 100,-Kč), cestovné náklady hradí za chovatele SCHČT. Účtovaná částka obsahuje čip hříběte a práci hodnotitele, vystavení průkazu a potvrzení původu koně. Svaz se tímto krokem snaží ulehčit finanční náklady chovatelům, zefektivnit a zvýšit zájem o chov koní spojený s reprodukcí klisen plemene ČT. Upozorňujeme chovatele, že oprávnění registrovat hříbata plemene ČT mají svazem schválení hodnotitelé Ing. Roman Klos a Ing. Jiří Holík.FOTOSOUTĚŽ – HŘÍBÁTKA 2017

Vážení chovatelé českého teplokrevníka,

jelikož čas hřebení je v plném proudu, mnoho hříbátek již spatřilo světlo světa, vyhlašujeme fotosoutěž „HŘÍBÁTKO ČT 2017“. Prosíme chovatele, kterým se narodilo letošní hříbátko plemene český teplokrevník, aby tu nejkrásnější fotografii zaslali na e-mailovou adresu svazu info@schct.cz a do zprávy k fotografii připsali jméno hříbátka, datum narození, informace o původu, jméno chovatele a popř. jméno autora fotografie. Nezávislá komise vybere 12 nejlepších fotografií, které budou ozdobou kalendáře SCHČT pro rok 2018 a majitelé tří nejlépe ohodnocených fotografií dostanou od SCHČT poukaz na připuštění své klisny svazovým hřebcem pro připouštěcí sezónu 2018. Uzávěrka soutěže 30.9.2017, vyhlášení výsledků 31.10.2017. Přejeme Vám i letos mnoho chovatelských úspěchů a zdravá hříbátka.

   MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE SE RUŠÍ

Vážení členové SCHČT,

upozorňujeme na vzniklou situaci k avizovaným mimořádným územním členským schůzím (dílčím)
a konferenci SCHČT, které svolává Ing. Rostislav Zich na měsíc květen 2017.

Členové současného předsednictva SCHČT v souladu s usnesením předsednictva
ze dne 19.4.2017

RUŠÍ

tyto schůze, neboť byly svolány neplatně, v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT.

 
!!!! VÝZVA pro členy spolku - Ing. Rostislava Zicha, Ing. Janu Kreidlovou, pana Jana Chýleho, pana Zdeňka Hrnčíře a Ing. Jaroslava Malého
NEČIŇTE JIŽ ZBYTEČNÝCH A UNÁHLENÝCH ÚKONŮ A VYČKEJTE PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDŮ.
 
 
 
 


Změna termínu třídění + rozpis komisí

Upozorňujeme chovatele na změnu termínu jarního třídění v TO Tlumačov. Z důvodu chovatelské výstavy v Brně je akce přeložena o den dříve na 10.5.2017. Děkujeme za pochopení.

ROZPIS KOMISÍ - JARNÍ TŘÍDĚNÍ A VZ HŘEBCŮDalší zamítavé rozhodnutí pro Ing. Zicha

Dne 6.4.2017 Krajský soud v Českých Budějovicích vydal zamítavé rozhodnutí ve věci předběžného opatření, kterým se Ing. Zich a kolektiv domáhali (návrhem za dne 14.12.2016) vydání předběžného opatření, jímž by soud určil:

1) že za Svaz chovatelů do doby pravomocného rozhodnutí ve věci jedná předsednictvo ve složení: člen předsednictva Ing. Jana Kreidlová, člen předsednictva Ing. Rostislav Zich, člen předsednictva Zdeněk Hrnčíř, člen předsednictva Jan Chýle, člen předsednictva Ing. Jaroslav Malý a dále určení

2) že jménem předsednictva jedná a podepisuje pověřený člen předsednictva.

Tyto dva body byly soudem ZAMÍTNUTY.

Zamítnuto z důvodu:
Návrhem se nelze domáhat věcné úpravy poměrů ve spolku (stanovit předsednictvo spolku) a tím předjímat rozhodnutí ve věci podané žaloby na neplatnost usnesení Konference ze dne 29.6.2016.

Z toho vyplývá, že i tímto vydaným rozhodnutím se soud vyslovil zamítavě ve věci oprávněnosti Ing. Zicha a kolektivu zastupovat a jednat za spolek.

USNESENÍ ZE DNE 6.4.2017KS v Českých Budějovicích vydal usnesení

Vážení chovatelé, tak jak jsme vám již avizovali, krajský soud v Českých Budějovicích vydal platné usnesení, kterým zneplatnil všechny body usnesení vydané na územní schůzi ve Zduchovicích dne 20.4.2016.

Písemné vyjádření soudu - USNESENÍ KS ČB

OTEVŘENÝ DOPIS JIHLAVSKÉHO PŘEDSEDNICTVAFinále skoku ve volnosti 2017 - výsledky

Šampiónkou soutěže čtyřletých klisen ve skoku ve volnosti 2017 se stala klisna 13/842 SONÁTA

majitelky Habichové Pavly z Vodňany, klisna byla vítězkou kvalifikačního kola jihočeské oblasti a ve finálovém kole byla hodnocena známkou 8,52 bodů. Celostátního finále se zúčastnilo celkem 16 klisen z 20 kvalifikovaných, 3 klisny soutěž nedokončily.

Celkové výsledky ZDEInformace pro členy svazu k dalšímu dění v soudních síních

S ohledem na množící se reakce a dotazy ze strany členů ve vztahu k důsledkům aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017, kterým byla územní schůze v Čechách ze dne 20.04.2016 ve Zduchovicích prohlášená za NEPLATNOU, lze očekávat, že soud zaujme obdobná stanoviska i v dalších navazujících žalobách ve vztahu k neplatnosti navazující konference a volby předsednictva v čele s MVDr. Vítů, resp. Ing. Zichem. Tímto se potvrzuje i reálná hrozba, že veškerá jednání učiněná takto zvoleným předsednictvem se stanou neplatnými a to i zpětně. V takovém případě se pak ukazuje, že zavádějící informace šířené takovým předsednictvem v čele s Ing. Zichem, ale i například členy rozhodčí komise v čele s JUDr. Ing. Staňkem, CSc. (připomeňme si jeho ne přiliš podařený rozhodčí nález a příspěvek „Právo znají, ale nedodržují ho“, mimo jiné i o platnosti schůze ve Zduchovicích) o nesprávnosti a nezákonnosti postupu pana Růžičky, potažmo Jihlavského předsednictva, byly hrubě zkreslené. Rovněž je třeba postavit na pevnou zem informaci týkající se zamítnutí zápisu Jihlavského předsednictva do spolkového rejstříku, kdy tato věc je nyní intenzivně řešena Vrchním soudem v Praze, kdy každý, kdo si dal tu práci a přečetl si ono nechvalně známé usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, si mohl udělat svůj úsudek o nesprávnosti takového rozhodnutí vyšší soudní úřednice, jejíž chyby nyní musí řešit nadřízený Vrchní soud v Praze. Bohužel lze konstatovat, že pomalá činnost soudů v České republice znesnadňuje účinné řešení stávající situace svazu a lze pouze doufat, že řešení nabídnutá v podobě rozhodnutí nezávislých soudů přijdou pro svaz ještě v době, kdy bude možno sanovat škody způsobené činností (nyní již zjevně neplatně zvoleného) předsednictva v čele s Ing. Zichem, potažmo následky rozhodování JUDr. Ing. Staňka, CSc. v rámci rozhodčí komise, když i tato rozhodnutí jsou bohužel předmětem soudních sporů. Ve světle rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017 je až s podivem, jak rychle zvládlo takové předsednictvo v čele s Ing. Zichem generovat zásadní rozhodnutí týkající se činnosti svazu, podávat všemožná trestní oznámení, navrhovat nepohodlné členy na vyloučení ze svazu a domáhat se své pravdy skrze spřízněné bulvární plátky, a přitom vázlo fungování svazu samotného a to jak uvnitř, tak i navenek. Právě však v rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017 však lze spatřovat posun svazu k řešení stávající situace a proto pevně věříme, že se svaz dokáže v brzké době vrátit ke své obvyklé a zásadní chovatelské činnosti.Finále skoku ve volnosti 2017 - pozvánka

Již tuto sobotu 25.3.2017 od 10 hodin se v ZH Tlumačov uskuteční 13. ročník chovatelské soutěže „Skok ve volnosti 4letých klisen plemene ČT“, kterou tradičně pořádá Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Na celostátní finále se kvalifikovalo 20 klisen ze 6 oblastí ČR. Hodnotící komise bude pracovat ve složení: Ing. Mamica Leopold, Doc. Ing. Jiskrová Iva,  Srnec František, Ing. Klos Roman, Hošák Stanislav ml.. Klisny budou překonávat překážky o výškách 120 – 130 – 140cm. Vítězná klisna se stane „Šampionkou SCHČT skoku ve volnosti 2017“ , klisny umístěné do 3. místa budou zařazeny do akceleračního programu PKČT. Mezi 5 umístěných klisen se rozdělí finanční odměna SCHČT v celkové hodnotě 35.000,-Kč. SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KONÍ PLEMENE ČT.

Seznam kvalifikovaných klisen 2017

Leták soutěže 2017SOUTĚŽE KMK 2017

Upozorňujeme majitele koní, kteří se chtějí zúčastnit kvalifikačních kol soutěží pro mladé koně KMK 2017, že mohou své koně přihlásit. Byly zveřejněny zásady chovatelské soutěže KMK 2017. Více informací naleznete pod odkazy pro jednotlivé disciplíny.

PŘIHLÁŠKA KMK 2017Informace ze soudní síně

Dne 13.3.2017 proběhlo u krajského soudu v Českých Budějovicích hlavní líčení v právní věci žaloby neplatnosti usnesení z územní členské schůze v Čechách ze dne 20.4.2016 ve Zduchovicích. Závěrečné rozhodnutí soudu bylo odloženo na 20.3.2017 u stejného soudu.

Máme za to, vás informovat o výsledku soudního jednání.  KS ČB rozhodl v právní věci navrhovatelů (viz. přiložená žaloba) následovně:

  • Rozhodnutí přijatá na územní členské schůzi SCHČT ze dne 20.4.2016 ve Zduchovicích JSOU NEPLATNÁ.
  • Ve všech bodech žaloby byli navrhovatelé úspěšní.
  • SCHČT z.s. je povinen zaplatit navrhovatelům náklady řízení.

Soud došel k jednoznačnému závěru na základě prošetření výkladu stanov jako vnitřního předpisu spolku, kde spatřoval logiku a smysl jednotlivých ustanovení stanov a to v případě automatických delegátů, kterým přisoudil právo volit na územní členské schůzi stejně, tak jako mají právo volit na konferenci. Důsledně vzato, kdyby soud měl trvat jen na jednotlivých „slovíčkách“, tak by musel dospět i k závěru, že by na územní členskou schůzi nebyli voleni žádní delegáti, protože v tomto případě oblastní členská schůze nemá takovou pravomoc. Řádný člen má právo volit delegáty na konferenci nikoliv na územní členskou schůzi. Další podstatnou část, kterou soud řešil, bylo ukončení územní schůze předsedou spolku, kde došel k závěru, že ze strany předsedy bylo ukončení schůze opodstatněné a nejednalo se o žádné svévolné jednání. Minimální pochybnosti o tom, zda jsou automatičtí delegáti oprávněni volit či nikoliv tady vznikly a za této situace není možné, když je schůze ukončena, pokračovat v takové schůzi. Soud upozornil na ustanovení §250 OZ, kde je uvedeno: Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno… Za situace, kdy někteří lidé odešli a tím spíše, že se nevyjasnila záležitost s hlasováním, nemohlo být v předmětné schůzi pokračováno. Pokud se ve schůzi pokračovalo a pokud byla přijata rozhodnutí, tak jak bylo popsáno v žalobě, bylo tak učiněno neplatně.

Písemné vyhotovení usnesení bude soudem provedeno do 30 dnů.

Snad tato skutečnost skoncuje s dobou paragrafů a nastane období chovu koní českého teplokrevníka.

PŘEDLOŽENA ŽALOBA


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat