Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Ochranné známky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. je výhradním vlastníkem ochranné známky ČT pro plemeno český teplokrevník (viz přílohy). Značka ČT je morálním vlastnictvím chovatelů a důvodem k jejímu zaregistrování je, zamezit jejímu zneužívání. Pokud některý subjekt hodlá tuto známku užívat, je nutné, aby uzavřel se Svazem chovatelů českého teplokrevníka z.s. dohodu o jeho užívání. Pokud tak neučiní, a to do 10. srpna 2023, vystavuje se trestnímu stíhání dle § 268 t.z. Porušení práv k ochranné známce a jiným označením.

osvědčení_1

osvědčení _2Předražené průkazy koní

Vážení přátelé, chovatelé koní český teplokrevník,

zaznamenali jsme mnohé vaše nespokojené reakce po obdržení dobírky s průkazem po zaregistrování hříběte, kdy faktura od ASCHK činí 3020 ,- Kč. Zaručeně zde není odečtena sleva na člena ASCHK. Jedním z důvodů je skutečnost, že dne 19.7. 2022 zaniklo členství SCHČT v ASCHK a to z důvodu nedodržení povinnosti dle článku 5.2.4. stanov ASCHK. Kdy máme za to, že ASCHK jednala vůči SCHČT nekorektně a na vyzývací dopisy ohledně předložení písemných upomínek, nereagovala. I přes vyjádřený nesouhlas se zánikem členství, s opatrností předsednictvo SCHČT dne 11.8.2022 podalo novou přihlášku ke členství v ASCHK. Dne 25.10.2022 rozhodlo kolegium ASCHK o nepřijetí naší přihlášky.

Ze zápisu kolegia ASCHK 25.10.2022: „5. Přijetí nových členů Žádost o přijetí SCHČT do ASCHK. Diskuse na toto téma. Členství zaniklo pro neplnění povinností řádného člena. Hlasování: pro nikdo, proti 21, zdržel se 4 Závěr: spolek není přijat“

K výroku kolegia ze dne 25.10.2022 dodáváme, že naše vůle, stát se členem ASCHK ČR z.s., byla zřejmá podáním závazné přihlášky a splněním všech daných podmínek. Konstatujeme, že i naším cílem a posláním je podpora a rozvoj chovu koní v ČR a daného plemene. Omezení možnosti stát se členem ASCHK z.s. je svou podstatou jednoznačně diskriminační.

Předsednictvo se rozhodlo podat společnou žalobu na diskriminační jednání ASCHK.

Český chovatel bije na poplach - reakce na poplatkyPF 2023

Vážení a milí členové – chovatelé českého teplokrevníka,

touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za důvěru a přízeň. Je to více než rok, co jsme společně zvládli krizi ve svazu, trvající dlouhých 5 let, nastavili řádné fungování spolku, krok za krokem se snažíme napravovat vzniklé škody a obnovovat dobré jméno spolku. I když je to cesta někdy trnitá, neboť musíme bojovat proti různým nástrahám zvenčí, pevně věříme, že společným úsilím zvládneme zdolat všechny budoucí překážky a dosáhneme svých cílů.

Každý z Vás je důležitým článkem chovatelské komunity. Jste pevným a silným chovatelským jádrem Svazu chovatelů českého teplokrevníka, máte zdravé sebevědomí a znáte svoji hodnotu. Velmi si vážíme všech, kteří nejsou lhostejní k problémům a strastem, které doba a nynější situace v českém chovu koní přináší.

V novém roce přejeme Svazu chovatelů českého teplokrevníka, aby nás pevná víra, optimismus a naděje nikdy neopustila, abychom měli vždy odvahu a sílu neustoupit zlu ani o píď a dokázali sami v sobě probudit národní hrdost na produkty pocházející z české země.

Ať vánoční svátky naplní Váš domov pohodou, štěstím a stanou se krásným završením letošního roku. Ten nadcházející ať je plný radostných okamžiků a úspěchů v pracovním i osobním životě a přinese pevné zdraví Vám, Vašim nejbližším a Vašim koním.

Předsednictvo SCHČT a RPKRozloučení s panem Růžičkou

Dnes 28.11.2022 jsme měli možnost se naposledy rozloučit s panem Karlem Růžičkou, dlouholetým funkcionářem SCHČT a legendou českého chovu. Smuteční obřad se konal v kostele sv. Václava a Víta ve Velkých Němčicích od 14 hodin, kde se za zesnulého konala mše svatá.  Děkujeme celé jeho rodině, že nám umožnila vyjádřit náš zármutek nad velkou ztrátou. Všem pozůstalým naši hlubokou soustrast.

Vzpomínka na Karla RůžičkuSmutná zpráva

Dnes v podvečer přišla velmi smutná zpráva. Ve věku 72 let odešel chovatel s velkým srdcem pan Karel Růžička. Jeden ze zakladatelů Svazu chovatelů českého teplokrevníka, předseda, dlouholetý místopředseda, hodnotitel a inspektor chovu koní, trenér, jezdec, rozhodčí. Nelze na něj vzpomínat jinak než jako na čestného a laskavého člověka, kamaráda a velmi dobrého přítele, významného chovatele. Byl oporou všech chovatelů českého teplokrevníka. Jeho odchod je pro všechny, kdo ho potkali, velkou a bolestnou ztrátou. Čest jeho památce.

Poslední rozloučení s panem Růžičkou proběhne dne 28. listopadu ve 14 hodin v kostele sv. Václava a Víta ve Velkých Němčicích.

  Rezignace předsedy spolku

Dne 1.11.2022 byla spolku doručena rezignace na funkci předsedy spolku p. Karla Růžičky, jako důvod odstoupení předsedy byl uveden zdravotní důvody. Předsednictvo projednalo rezignaci a jednomyslně tuto rezignaci přijalo na svém zasedání. Dle stanov čl. 9.6. předsednictvo přistoupilo ke kooptování náhradního člena předsednictva, tím se stala Ing. Barbora Králová Ph.D, zároveň do nejbližšího zasedání Konference se předsednictvo usneslo na následujícím rozdělení: předseda spolku - Václava Boušková. místopředseda Ing. Barboru Královou Ph.D. Obě členky svoje funkce přijaly. Výzva k předání agendy spolku

Zaslána řada výzev k vrácení agendy a majetku spolku. Vyzvaní členové nereagují. Komunikace vedena od 11.8.2022. Dne 17.10. proběhla poslední komunikace s JUDr. Staňkem, ve které se vyjadřuje, že statutárním orgánem spolku v uplynulých letech nebyl. Pro tento případ předsednictvo zaujalo následující postoj. Budou podána trestní oznámení na osoby, které neoprávněně v letech 2017 – 2020 zastupovaly spolek.Členství v ASCHK

Představitelé ASCHK nadále nereagují na urgence k předložení výzev o nezaplacení členského příspěvku za spolek SCHČT, s jistou opatrností ve věci zaslána nová přihláška do ASCHK, kontrolou účetní evidence byl zjištěn dluh ve výši 308.140,50Kč za provedené odborné činnosti a neoprávněné užívání majetku spolku (chovatelský program MORGANA). Právní kanceláří bude vypracována výzva k plnění a zaslána na ústředí ASCHK.Žádost o navrácení UCHS

Dne 18.8.2022 byla zaslána žádost na Ministerstvo zemědělství o navrácení statutu uznaného chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník. Zástupci SCHČT se obrací na Ministerstvo zemědělství ČR , jako na oprávněnou osobu, která uděluje souhlas k výkonu odborných činností, aby za účelem narovnání současné situace v chovu českého teplokrevníka, se zasadilo o navrácení statutu uznaného chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník spolku SCHČT a to na základě § 5e odst. (3) zákona č. 154/2000 Sb. zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Kdy rozhodná skutečnost nastala na základě pravomocných rozhodnutí vydaných Vrchním soudem v Praze sp.zn. 6 Cmo 145/2020 ze dne 3.7.2020 (13 Cm 13/2017 vydaný KS v Českých Budějovicích dne 10.1.2020), sp.zn. 6 Cmo 338/2019 ze dne 19.2.2020 (13 Cm 168/2017 vydaný KS v Českých Budějovicích dne 23.5.2019) a sp.zn. 6 Cmo 268/2020 ze dne 23.2.2021 (13 Cm 97/2017 vydaný KS v Českých Budějovicích dne 24.7.2020), kdy veškerá rozhodnutí orgánu spolku byla prohlášena za neplatná, jakož i volba orgánu spolku. Máme za to, že dne 14.5.2018 požádaly za SCHČT o zrušení uznaného chovatelského sdružení pro šlechtění a vedení plemenné knihy plemene český teplokrevník neoprávněné osoby.SCHČT otevřen pro nové chovatele

Vážení chovatelé,

SCHČT - spolek s dlouholetou tradicí ve šlechtění koní plemene český teplokrevník otevírá svoji členskou základnu. Krize uvnitř spolku, která po dobu 5 let spolek oslabovala, je ukončena. Pravomocná rozhodnutí soudu postavila na jisto, že osoby, které cíleně poškozovaly spolek, jednaly neoprávněně a nezákonně. V současné době je stav stabilizovaný, spolek má řádně zvolené statutární orgány, insolvenční řízení bylo zastaveno a pravomocně ukončeno, členská základna se opět rozrůstá (120 členů). Byly přijaty nové stanovy spolku, které zaručují rovné zacházení se členy a možnost participace na sestavování šlechtitelského programu. Jednotliví chovatelé tak mají možnost ovlivňovat šlechtitelský proces s možností volit a být volen do rozhodujícího chovatelského orgánu Svazu. Zástupci spolku usilují o narovnání situace a návrat k nejpočetnějšímu profesnímu sdružení chovatelů koní plemene český teplokrevník.

V souvislosti s krizí spolku se Konference – nejvyšší orgán spolku a Předsednictvo rozhodlo nevybírat žádné členské příspěvky ani zápisné pro nové členy. Spolek je tedy plně otevřen pro všechny chovatele koní fyzické a právnické osoby. Své přihlášky můžete zasílat elektronicky na info@schct.cz.

SCHČT obnovuje svoji činnost

PŘIHLÁŠKA - pro nové členy

POTVRZENÍ ČLENSTVÍ - pro chovatele, kteří již v minulosti byli členy spolku

 Jednání s ASCHK II.

Vážení členové, chovatelé,

téměř měsíc a půl snahy o možné osobní setkání s představiteli ASCHK skončilo prozatím bez jakéhokoliv jednání. V posledním dopise nás ASCHK pouze informuje o zániku našeho členství k 19.7.2022.
Tento krok ze strany ASCHK bereme jako velice negativní postoj k celé záležitosti a chovatelům koní plemene český teplokrevník. V úctě k organizaci jako je ASCHK ČR z.s., která sdružuje většinu tuzemských chovatelských svazů a vede plemenné knihy pro 12 plemen koní, považujeme toto jednání za zcela nedůstojné a nevhodné.

Z hlediska uznaného chovatelského sdružení pro plemeno ČT, máme za to, že porušuje podmínky pro takové uznání, neboť zcela evidentně tímto aktem vyřadili chovatele ČT, které sdružuje spolek SCHČT z.s., z podílení se na sestavování šlechtitelského programu a takové jednání se neslučuje
s plemenářským zákonem a Nařízení (EU) 2016/1012.

V níže předloženém dokumentu si můžete projít celou komunikaci s ASCHK.

Pochopitelně i nadále se budeme snažit o nalezení možného řešení v prospěch chovatelů - členů spolku.

Komunikace s ASCHKZažádáno o dotace

Dne 30.6. byly podány žádosti o národní dotace z následujících titulů:

  • 9.A.a.2.b. Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat 2022 – 1 akce
  • 9.A.a.1.a. Podpora pořádání seminářů a školení 2022 – 4 akce
  • 9.A.a.2.a. Zveřejňování výsledků plemenářské práce 2022 – Morgana a Přehled o sportovních koní 2022

 Proveden zápis do spolkového rejstříku

Dne 28.7.2022 byl proveden zápis výsledků řádné Konference SCHČT ze dne 8.6.2022 v Humpolci do spolkového rejstříku. Aktuální výpis ZDEJednání s ASCHK

Dne 23.6.2022 bylo opětovně započato jednání s ASCHK, zaslaným dopisem se žádostí o schůzku, kde hlavním bodem jednání by mělo být narovnání vztahů mezi organizacemi. Navazujeme na neúspěšné jednání ze srpna 2021, kdy nebylo ze strany ASCHK vyhověno naší žádosti o zaplacení členského příspěvku.SLOŽENÍ RPK

Předsedou Rady PK Václavem Štěrbou byli Předsednictvu navrženi další členové rady.

Všichni kandidáti splňují kritéria plemenářského zákona § 30.

Rada plemenné knihy bude pracovat v následujícím složení:

Karel Růžička sen., MVDr. Josef Lysák, Doc. Iva Jiskrová PhD., Ing. Barbora Kubištová, Ing. Ondřej Mamica.

Členové RPK byli dne 20.6.2022 schváleni Předsednictvem spolku.

 STATUTÁRNÍ ORGÁN SCHČT

Předsednictvo:

Karel Růžička – předseda

Václava Boušková – místopředseda

Josef Kincl – člen předsednictva

František Srnec - člen předsednictva

Václav Štěrba - člen předsednictva, předseda RPK

Kontrolní komise: Ing. Monika Klosová (předseda), Ing. Jaroslav Richter, Saša Machová

Tajemnice svazu: Ing. Barbora Králová PhD.

Zápis do spolkového rejstříku bude podán nejpozději do 27.6. 2022.

 Hodnotitelé chovu

Upozorňujeme chovatele, že označování a hodnocení koní pro plemeno český teplokrevník provádějí (dle platné smlouvy s ASCHK) také hodnotitelé Ing. ROMAN KLOS (Morava) a Ing. JIŘÍ HOLÍK (Čechy). Doporučujeme členům spolku, aby využívali jejich služeb.

HODNOTITELÉ CHOVU

REGISTRACE HŘÍBAT - FORMULÁŘ

ZÁPIS KLISEN DO PKPROBĚHLA ŘÁDNÁ KONFERENCE SCHČT

 

Dne 8.6.2022 proběhla v Humpolci řádná KONFERENCE SCHČT (účast 70 členů). Nejvyšší orgán spolku schválil nové stanovy spolku, sídlo spolku a provedl volbu všech orgánu spolku. Do předsednictva byli zvoleni: Karel Růžička (předseda spolku), Václava Boušková (místopředseda), členi předsednictva: Josef Kincl, František Srnec, Ing. Barbora Králová PhDr. Dalším voleným orgánem byla Kontrolní komise, kterou budou zastupovat následující členové: Ing. Monika Klosová, Ing. Jaroslav Richter a Saša Machová. Předsedou Rady plemenné knihy je Václav Štěrba.

Konference konstatuje, že členská základna ke dni Konference čítá 114 členů, je členem ASCHK ČR a WBFSH. Insolvenční řízení proti spolku je pravomocně zastaveno. Veškeré žaloby proti Svazu jsou soudně pravomocně rozhodnuty nebo zastaveny.

Konference ukládá Předsednictvu napravení stavu a obnovu všech funkcí spolku.

Konference schvaluje členský příspěvek pro rok 2022  ZDARMA.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem přítomným za účast a nezúčastněným za podporu. Speciální poděkování náleží panu Ing. Ladislavu Krulichovi a Evě Šimáčkové, kteří neváhali a ochotně pomohli s vedením spolku do doby svolání řádné Konference.STANOVY SCHČT 2022

Vážení členové spolku, předkládáme vám nové znění stanov SCHČT. Prosíme o řádné pročtení a případné připomínky nám zašlete písemnou formou na email spolku info@schct.cz popřípadě si návrhy připravte na připravovanou Konferenci SCHČT, která se bude konat dne 08.06.2022 od 11:00 – ČZU - Centrum pro výuku chovu koní Humpolec, Lužická 468, 39601 Humpolec

Těšíme se na vaši účast!

STANOVY SCHČT 2022 - nové zněníPozvánka na Konferenci

Vážené členky,

Vážení členové,

Svazu chovatelů Českého teplokrevníka

dovoluji si Vás jménem předsednictva pozvat na Konferenci SCHČT, kterou svoláváme jako předsednictvo zapsané do spolkového rejstříku SCHČT na základě pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Konference se bude konat ve středu 8. června od 11:00 na ČZU – Centrum pro výuku chovu koní Humpolec, Lužická 468, 396 01 Humpolec  POZVÁNKA

Prezence bude probíhat již od 10:30.

Z praktických důvodů svoláváme současně i náhradní Konferenci, která se bude konat ve středu 8. června od 11:30 na ČZU – Centrum pro výuku chovu koní Humpolec, Lužická 468, 396 01 Humpolec    POZVÁNKA

Náhradní Konference může přijímat rozhodnutí prostou většinou přítomných členů.

Prezence na náhradní Konferenci bude probíhat rovněž od 10:30.

Žádáme všechny členy spolku, aby pro případ, že se nebudou moci osobně v daném termínu Konference zúčastnit, využili možnosti zmocnit jiného člena spolku pro výkon členských práv na Konferenci. Pro tento případ využijte vzor plné moci k zastupování. Podpis zmocněnce nemusí být úředně ověřen.

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na Vás!

Za předsednictvo Ing. Ladislav Krulich

 

 

 


<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat