Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

PF 2019

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2019.

Pevně věříme, že se českým koním a jejim chovatelům opět začne blýskat na lepší časy.

jihlavské předsednictvo a Rada PK ČTJak dál v chovu ČT

Výstižný článek popisující dění minulé ale i současné v chovu českého teplokrevníka z ruky Václava Štěrby.

JAK DÁL V CHOVU ČT 2018 - autor Václav ŠtěrbaOdpovědi pro redakci Jezdectví

Redakce časopisu Jezdectví položila několik otázek týkajících se nejnovější situace v SCHČT Ing. Barboře Králové PhD., které hdlá otisknout v novém čísle periodika. Její objasňující zpověď předkládáme v nezkrácené verzi. Mimo jiné článek obsahuje fakta, které záměrně JUDr. Staněk nikde nezmiňuje a soustavně popírá.

ODPOVĚDI REDAKCI JEZDECTVÍ - autor Ing. Barbora Králová PhD.

 Z-FESTIVAL MLADÝCH KONÍ ZDUCHOVICE 21.-23.9.2018

Vážení chovatelé, přijměte pozvání na chovatelskou akci mladých koní, pořádanou ve dne 21.-23.9.2018 v jezdeckém areálu Zduchovice.

SKOKOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ 4 - 8 LETÉ KONĚ 4 - 8

ŠAMPIONÁT HŘÍBAT 2018 všech PK

PŘEHLÍDKA 3 LETÝCH KLISEN

Přihlášky na email: zavody@resort-zduchovice.cz

 
  

 PK on-line mimo provoz

Vážení chovatelé,

z technických důvodů jsme byli nuceni vypnout PK on-line až do doby odstranění vzniklých problémů.Petice za samostatnost českého teplokrevníka

Prosíme chovatele, aby podpořili petici za samostatnost českého teplokrevníka.

https://www.petice24.com/za_samostatnost_ceskeho_teplokrevnikaJiž se nedá hovořit o krizi

Prohlašujeme, že nesouhlasíme s kroky, které na základě neplatné konference ze dne 26.4.2018 učinila neoprávněná osoba JUDr. Ing. Staněk CSc., a to, odevzdání vedení PK ČT do rukou MZe ČR, rozhodnutí o likvidaci spolku. Konference byla opět svolána na základě porušení práv řádných členů, v rozporu se stanovami spolku. ...víceZadržené průkazy koní

Také se vám stalo, že nemáte déle jak dva měsíce průkaz svého koně? Nová tajemnice spolku P. Hurtíková není dostupná a na vaše dotazy nikdo neodpovídá a když, tak pouze nepříjemným a nadřazeným tónem JUDr. Ing. Staněk CSc. jako předseda spolku? Pak věřte, že nejste jediní. Přichází mnoho znepokojených mailů, chovatelé se dotazují na Ústřední evidenci koní ČR, která je bezradná. Současné vedení spolku v čele s JUDr. Staňkem nezvládá základní povinnosti chovatelského sdružení a dochází k porušování zákona.

Dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)§ 23odst. 2 pís.c) Pověřená osoba je povinna vystavovat průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou. Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem a § 49(1) Průkaz koně je povinným identifikačním dokladem vydávaným v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262.

(2) Průkaz koně vydává pověřená osobado 28 dnů ode dne doručení žádosti majitele koně.

(5) Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby, které průkaz koně neprodleně vrátí majiteli.

§ 46 Hlášení změny

(1) Dojde-li ke změně majitele koně, k přemístění koně na jatka, k přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, k úhynu, ztrátě, utracení nebo ke kastraci koně, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá příslušnému uznanému chovatelskému sdružení hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí uznané chovatelské sdružení změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 10 pracovních dnů ode dne doručení.

(3) Každý nový majitel koně neregistrovaného v plemenné knize zasílá pověřené osobě4) hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém pověřená osoba4) potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 5 pracovních dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli koně. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená osoba změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci.

POKUD VÁS NIKDO NEVYSLYŠÍ A PRŮKAZ KONĚ JSTE STÁLE NEOBDRŽELI, ŘEŠTE SVÉ POŽADAVKY DLE ZÁKONNÝCH PRAVIDEL U ČESKÉ PLEMENÁŘSKÉ INSPEKCE.Insolvence dál pokračuje

Vážení chovatelé, sdělujeme vám, že insolvence spolku dál pokračuje, a to přistoupením k insolvenčnímu návrhu, neboť jak se dalo předpokládat nekorektní jednání JUDr. Staňka k věřitelům je nepřekonatelnou překážkou pro jakékoliv smírčí řízení. Spolek se nachází před rozhodnutím o úpadku. Více hledejte v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz

Členské příspěvky 2018

V souvislosti s pokračující insolvencí je jen na samotných členech, jak se postaví k úhradě členských příspěvků pro rok 2018, kdy v takovém případě budou vaše členské příspěvky použity na poměrné uspokojení věřitelů a snížení předlužení spolku, které je jednoznačné. Lze pouze doporučit, aby chovatelé vyčkali s platbou příspěvků až do konečného vyřešení insolvenčního řízení. Dle finančního řádu je stanoven dodatečný termín pro platbu členských příspěvků. Celý kalendářní rok jste stále členové spolku i přes pozdní platbu.

Více najdete v článku Pravda je někdy nepravděpodobnáOpakované oblastní členské schůze SCHČT

Upozorňujeme chovatele, že oblastní členská schůze pro střední Čechy, nazvaná jako opakovaná, opětovně její řádné svolání vykazuje vady. Svolání členské schůze upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 249. Oprávněná osoba tedy postupuje dle § 249 a násl. NOZ, svolá členskou schůzi v souladu s tímto ustanovení minimálně třicet dnů před jejím plánovaným konáním. Když stanovy neurčí jinak. Podmínka řádného svolání je zásadní pro platné přijetí rozhodnutí členské schůze. Pozvánky jsou rozesílány členům pouze 7 dní před jejím konáním a to i za situace, kdy pověřený člen pro svolání schůze J. Chýle a  JUDr. Ing. Staněk opět porušují závěrečné ustanovení stanov spolku (článek XV), které si dokonce demokraticky zvolený předseda sám napsal a oba jmenovaní schválili.Distribuce katalogu hřebců 2018

Vážení členové, chovatelé, v nejbližších dnech vám budou rozeslány Katalogy hřebců pro rok 2018 v tištěné podobě. Omlouváme se za zdržení, ale v této tíživější situaci, vznikly problémy s distribucí tiskovin. Jak jsme avizovali, katalogy jsou rozesílány členům SCHČT, kteří v roce 2017 prokazatelně zaplatili členský příspěvek. Pokud jste člen a neobdržíte zásilku, po prokázání platby členského příspěvku vám rádi zašleme tištěný katalog hřebců (hradit budete pouze poštovné).

Dále informujeme ostatní chovatele, že Česká hipologická společnost nabízí možnost zakoupení Katalogu hřebců působících v plemenné knize  ČT pro rok 2018. Cena publikace je 100,-Kč + poštovné.
Své požadavky zasílejte na: info@cshipo.cz, sterbavl@seznam.cz, info@schct.czJednání o insolvenci spolku

Vážení chovatelé,

Dne 26.2.2018 se konalo jednání ohledně insolvenčního návrhu a následného vyslovení úpadku spolku. Rozhodnutí soudu není ještě vyhotovené, neboť se bude čekat na provedení platby pohledávky Ing. Holíka. Situaci můžete sledovat na portálu justice/insolvenční rejstřík. Jak vyplynulo z informací ze soudní síně, které nám předal právní zástupce pana Ing. Holíka, kdy JUDr. Ing. Staněk, zastupující SCHČT z.s., slíbil pohledávku uspokojit nejpozději do 10 dnů ode dne jednání. V případě, že Ing. Holík skutečně dostane zaplaceno, pak je zamítnutí podaného insolvenčního návrhu na SCHČT více než pravděpodobné, neboť by již bylo z pohledu pohledávky Ing. Holíka nedůvodné. Z tohoto vyplývá, že úmyslné neplacení pohledávek je zcela nesmyslný krok JUDr. Ing. Staňka a pokud nyní spolek resp. JUDr. Ing. Staněk hradí pohledávku Ing. Holíka, pak je pouze na věřitelích, jak se s touto skutečností vyrovnají. Takové nesmyslné popírání existence pohledávek dalších věřitelů (9), které jsou jistě JUDr. Ing. Staňkovi známy, neboť několikrát na soudu přiznal, že spolek je předlužen, ale jednoduše odmítá platit některé pohledávky za dlužníka, u nichž „neuzná za vhodné“ je uhradit, tedy s jistou mírou svévole vybírá mezi věřiteli, komu bude uhrazeno, když tímto výrazně znevýhodňuje ostatní věřitele. Naopak, poměrné uspokojení věřitelů v rámci pravidel insolvenčního řízení je v tuto chvíli více než vhodné, kdy lze pouze spekulovat o důvodech, proč dlužník v rámci péče řádného hospodáře nesplnil svou povinnost dle ust. § 98 odst. 1 IZ a nepodal dlužnický insolvenční návrh sám.PRAVDA je někdy NEPRAVDĚPODOBNÁ

Nepřiznané dotace, insolvence, úpadek

Opět poukazujeme na toho, kdo způsobil spolku tyto škody. Snad jen zástupci MZe mohou dosvědčit pravý stav věci, kdy na jednání dne 2.8.2017 na MZe potvrdily obě znesvářené strany, že nebudou napadat či jinak zpochybňovat osobu, která podepsala žádosti o dotační příspěvky a nakonec hlavním důvodem pro nepřiznání dotační podpory bylo neuznání zastupující osoby a to po nesčetných intervencí ze strany JUDr. Staňka a častého zpochybňování této skutečnosti. S tímto závažným nedodržením příslibu finanční podpory od MZe, na kterém je spolek existenčně závislí, jde ruku v ruce insolvence spolku, která je pouze vyvrcholením dané situace. Kdy značnou podporu k tomu opět přidal JUDr. Ing. Staněk, který odmítl věřitelům proplatit faktury za činnost a služby, které spolek musel vykazovat, aby splňoval podmínky dané zákonem a neporušil pravidla uznaného chovatelského sdružení (UCHS). Navíc s velice arogantní přístupem vůči věřitelům, tedy zcela opačným než by v této situaci bylo vhodné, se ujal JUDr. Ing. Staněk vyjednávat o insolvenci. S ohledem na obsah přihlášek k insolvenčnímu řízení, které mylně někteří prezentují jako ukončené, opak je pravdou, není u konce a stále běží lhůta pro přihlašování nových pohledávek. Vzhledem k této skutečnosti je možno konstatovat, že SCHČT nyní intenzivně směřuje k prohlášení úpadku.

Pokusy, které nyní vynakládá zapsané předsednictvo v čele s JUDr. Staňkem o zajištění stabilizace spolku a to tzv. MEMORANDEM s ASCHK ČR, které se nakonec ukázalo jako lživé tvrzení JUDr. Staňka, neboť vzápětí uzavření jakéhokoliv prohlášení ASCHK ČR dementovalo, se jeví jako nerozvážný krok do minulosti (viz. stránky ASCHK). Navíc je zcela jisté, že nelze dotace použít na zaplacení dluhů. Dotační příspěvky jsou poskytovány na předem stanovené činnosti, jejich použití na jiné účely se daný subjekt vystavuje riziku vrácení dotace a zaplacení sankce v podobě 100% náhrady.

Další pokusy vedené za strany některých členů SCHČT jsou jistě velice záslužné a obdivuhodné, ale z našeho pohledu dosti naivní. Neboť jsme již sami dělali pokusy pro záchranu spolku a jeho činnosti, kdy byla námi inicializována společná schůze všech orgánů spolku dne 7.12.2016 v Jihlavě, která měla jediný bod vyvést spolek z krizové situace, byl dán prostor všem členům spolku svobodně a transparentně rozhodnout o budoucnosti SCHČT. A musíme přiznat, že jsme také naivně věřili v záchranu spolku a v to, že členům – chovatelům nebude lhostejný tento stav. A jaký byl výsledek, nejenže předsednictvo zapsané v rejstříku po vzájemné dohodě dne 10.11.2016 o uskutečnění takové schůze vše popřelo a dementovalo, navíc písemně akci zrušili a vyzývali členy spolku, aby se akce nezúčastnili, takže zájem o uklidnění stavu ve spolku a vyvedení z jeho krize mělo necelých 26% členské základny. Tak asi takto všem členům záleželo a záleží na jejich chovatelském spolku.

To, že si JUDr. Ing. Staněk počíná ve své funkci zcela monarchisticky a demagogicky dokazuje nynějším svoláváním oblastních schůzí spolku dosti neobvyklým nezákonným způsobem, jejichž závěry jsou opět předurčeny k dalšímu rozporu a podání žalob na neplatnost rozhodnutí. Svolávání schůzí probíhá proti stanovám spolku, kdy většina členů není řádně nebo dokonce vůbec obeslána pozvánkou, nejsou dodrženy zákonem stanovené lhůty, za garanty jejich jménem podepisuje pozvánky právně vzdělaný pedagog JUDr. Ing. Staněk, který je přesvědčen, že tímto způsobem dodržuje právní normy. A tak jak domýšlivě a nekorektně jedná s vnějším okolím, tak stejně přistupuje i k potřebám a požadavkům ze strany chovatelů.Katalog hřebců 2018

Vážení chovatelé,

dnešním dnem začíná připouštěcí sezóna 2018. V této souvislosti každoročně vycházel katalog hřebců, který vydával SCHČT z.s., vzhledem k nastalé tíživé situaci se nepodařilo výrobu zabezpečit. Kontinuitu ovšem odmítli přerušit dnešní vydavatelé katalogu Česká společnost hipologická z.s. v čele s Václavem Štěrbou, která ve spolupráci s ZH Tlumačov, ZH Písek, Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s. a Václavy Bouškové, MVDr. Josefa Lysáka a Šárky Votavové připravili aktuální nabídku hřebců pro nastávající připouštěcí sezónu. Za velkého přispění těchto lidí a organizací, kterým není lhostejný chov koní českého teplokrevníka, a za to jim patří velké poděkování, máme tu čest vám představit nový Katalog hřebců působící v plemenné knize českého teplokrevníka pro rok 2018, který vychází v elektronické a v tištěné podobě. Všem stávajícím členům SCHČT bude tištěný katalog rozeslán.

Tímto otevíráme reprodukční období a přejeme mnoho chovatelských úspěchů a správný výběr hřebce pro vaši klisnu.

Při této příležitosti připomínáme chovatelům NOVÉ ODHADY PLEMENNÝCH HODNOT (2016), které každoročně zpracovává Ing. Alexandra Novotná, které velice děkujeme.Nejnovější vyjádření JUDr. Ing. Staňka - reakce

Vážení chovatelé,

opět prohlašujeme, že neuznáváme JUDr. Ing. Staňka jako předsedu SCHČT z.s. a neneseme žádnou odpovědnost za jednání osob, které byly neoprávněně zvoleny a zapsány do spolkového rejstříku. Forma jakou si zvolil JUDr. Staněk k informování chovatelů je stále stejná. Pouhé zastrašování a vyvolávání v chovatelích obavu a strach z budoucnosti, obviňování jiných ze stávajícího stavu. Nic překvapujícího. Ovšem, co takové prohlášení postrádá – vizi a plány, jak dál.

Především je podivné, že člověk s právním vzděláním a dlouholetou praxí, profesor vyučující právo zastává názor a přesvědčení, že schůze konaná dne 20.4.2016 ve Zduchovicích proběhla dle legislativních zásad a výsledky voleb jsou oprávněné a platné. Jeho demokratické poselství tímto tvrzením vzalo za své.

Spolek se nachází v insolvenci, kdy na základě odmítnutí provedení plateb JUDr. Staňkem, který je jediným disponentem svazového účtu, došlo k podání návrhu na insolvenční řízení a spolek je před vyhlášením úpadku, o kterém rozhodne soud do 30 dnů po podání vyjádření dlužníka (29.1.2018). Tento návrh podal oprávněně Ing. Holík, jako zaměstnanec spolku, společně s dalšími věřiteli viz. insolvenční rejstřík. Tvrzení JUDr. Staňka, že by Ing. Holík způsobil úpadek a tím ohrozil další chod spolku, se nezakládá na pravdě. Ing. Holík není jediný, kterému spolek dluží. Faktury po splatnosti eviduje Česká pošta, Ústřední evidence koní ČR, Česká jezdecká federace a další subjekty. Ač s podivem, sám JUDr. Staněk ve svém vyjádření dlužníka insolvenčnímu soudu zcela zmatečně a s prvky neodbornosti popsal situaci ve spolku, kdy zcela evidentně vyplývá, že nemá jakýkoliv přehled o účetním stavu spolku, když soudu nepředložil požadované podklady. Porovnáním stavu na bankovních účtech a přihlášené pohledávky věřitelů hovoří jasně. 355.000,-Kč na účtech a téměř za 730.000,-Kč pohledávky věřitelů a další vyčkávají, až soud prohlásí úpadek spolku. Ovšem, jak a z čeho budou zajištěny finance na pravidelný provoz spolku, včetně vypořádání propuštěných zaměstnanců (legrace téměř přes 260.000,-Kč) není jasné.

Za nehorázné považujeme výrok JUDr. Staňka, hrazení závazků spolku z členských příspěvků. Proto vyzýváme členy, aby byli opatrní a vyčkali s platbou členských příspěvků na rok 2018, neboť je pravděpodobné, že bude prohlášen úpadek spolku a všechny finance budou použity na uspokojení věřitelů.

Zdůrazňujeme, že nesouhlasíme s vyloučením člena Karla Růžičky a plně deklarujeme, že Karel Růžička jako místopředseda spolku jednal vždy na základě kolektivního rozhodnutí předsednictva, ve prospěch spolku a všech chovatelů. Takové vyloučení člena hodnotíme jako neprofesionální, zaujaté jednání a odsuzujeme jej. Více v přiloženém návrhu (autor Ing. Klosová)

Dále jen stručně:

  • Pronájem kanceláře – není pravdou, že kancelář v sídle spolku v Písku je a byla zdarma, vždy bylo účtováno ze strany ZH Písek nájemné v částce 12.000,-Kč/ měsíc
  • Dohody o provedení práce členů předsednictva – nejsou nic pozoruhodného, vždy již od dob předsedy pana Kutěje se členům předsednictva proplácely cestovní náhrady a odměna 500,- Kč za každé jednání předsednictva. Není nic, co by mělo být v rozporu s legislativou a interními předpisy spolku
  • Dotace 2017 – rozkladová komise jednala o podaných námitkách, ovšem se neusnesla na žádném výroku a tak věc byla odložena. Informaci podal Ing. Hojer – ředitel živočišných komodit MZe ČR
  • Dotace 2018 – jsou pochopitelně v ohrožení, a to na základě faktu, že spolek je v platební neschopnosti a jeho schodek se bude prohlubovat. Stále ovšem existují dostupné prostředky a možnosti, jak je získat pro chovatele ČT.


Důležité sdělení pro chovatele koní plemene ČT

Dne 22.1.2018 zapečetil JUDr. Staněk kancelář svazu v Praze. Dále oznamujeme, že pan JUDr. Ing. Staněk jedná svévolně, sám za svoji osobu, bez rozhodnutí předsednictva.

Další sdělení pro chovatele podává tajemnice SCHČT Ing. Barbora Králová Ph.D. Skutečnost, že je kancelář svazu v Praze zapečetěná jsem se dozvěděla v pondělí 22.1.2018 po obědě od majitele účetní firmy a objektu v jedné osobě, kde se kancelář nachází. Informoval mě také o nátlaku, který na něj JUDr. Staněk vytvořil a vyhrožoval mu údajně i soudy, pokud mu nezruší uzavřené smlouvy a některé faktury za nájem.
JUDr. Staněk mě o skutečnosti zamezení vstupu do kanceláře sám nepovažoval za nutné nijak informovat, ale úkoluje mě neustále direktivním způsobem prostřednictvím mailu. Kancelář má JUDr. Staněk vystěhovat do 14ti dnů, ale do té doby zůstanou zřejmě některé průkazy koní v zapečetěné kanceláři, neboť datum jeho příští návštěvy majiteli objektu nesdělil a musí se alespoň týden předem ohlásit.
Žádám proto chovatele, aby se tudíž s chovatelskou agendou a postrádajícími průkazy koní obraceli přímo na JUDr. Staňka. Bylo mi znemožněno chovatelskou agendu a agendu SCHČT pro chovatele dále spravovat.
Přeju tímto chovatelům a majitelům koní hodně štěstí, trpělivosti a velmi pevné nervy při vyřizování chovatelské agendy.

--
Ing. Barbora Králová, Ph.D.

SDĚLENÍ ING. KRÁLOVÉ - pro portál jezdci.czNejčastější dotazy chovatelů

Vážení chovatelé,

vzhledem k nejisté a nepřehledné situaci, kdy vznikají různé obavy chovatelů ohledně budoucnosti spolku, pokusíme se předložit fakta a zodpovědět nejčastěji pokládané dotazy, které jsou neustále šířeny prostřednictvím sociálních sítí a jiných mediálních kanálů. Jsme si vědomi, že jsou chovatelé málo informováni o skutečném stavu a snad i proto dochází k situacím, kdy si chovatelé vytváří vlastní realitu.

Zkusíme tedy přesvědčit alespoň některé chovatele, aby si nevytvářeli žádné domněnky a zaměřili svoji pozornost na pravdu, nikoliv na to, co si myslí, že je pravda. Neboť většina domněnek není pravdou, ale jsou fikcí. Vždy je lepší se zeptat a mít jasno.

Co nejvíce chovatele zajímá:

1.       Jedna z nejzákladnějších otázek se týká obavy o registraci narozených hříbat v letošním roce. Kdo bude provádět registrace a pod jakou PK.

o    Pochopitelně plemenná kniha českého teplokrevníka nekončí, její činnost související se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a mnoho dalších povinností musí nadále pokračovat, této skutečnosti jsou nakloněni i zástupci MZe ČR a právě proto jsou vedena dlouhá jednání, jak vzniklou situaci nejlépe řešit. Z tohoto důvodu byla nabídnuta pomocná ruka nového subjektu Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s., aby kontinuita šlechtění českého teplokrevníka, zákonná registrace a evidence koní byla zachována i pro toto plemeno, alespoň do doby narovnání situace v SCHČT z.s. a ukončení právních sporů pravomocným rozsudkem. Nikomu již nemusíme dlouze prezentovat, že spolek se nachází v krizi, je zeslaben jistou dualitou vedení, řadou žalob (včetně zápisu do spolkového rejstříku) a není tedy postaveno najisto, kdo je oprávněn za spolek jednat. Nadále upozorňujeme, že zápis ve spolkovém  rejstříku je zpochybňován, má deklaratorní účinky, pochopitelně existuje presumpce správnosti a to i v situaci uskutečněné konference dne 7.12.2016 v Jihlavě, a stejně tak existuje nepravomocné rozhodnutí KS České Budějovice pod sp.zn. 13Cm 13/2017, které ovlivňuje řízení v dalších žalobách a jeho výsledek má značný význam z hlediska hodnocení, zda se členy orgánů SCHČT skutečně staly ty osoby, které byly zvoleny na konferenci konané dne 29.6.2016 a územní členské schůzi konané dne 20.4.2016 ve Zduchovicích. Judikatura v případě vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku říká jasně: takové neplatné rozhodnutí má deklaratorní charakter se zpětnými účinky ke dni přijetí neplatného usnesení -  ex tunc, tedy s dodatečnou platností na všechna rozhodnutí provedena neoprávněným předsednictvem. SCHČT se stal pro MZe nesolidním partnerem a to nejen díky probíhajícímu insolvenčnímu řízení, kdy je zcela jasné, že nemůže být poskytnuta dotační podpora subjektu, který se nachází v insolvenci, neboť k žádostem o dotaci se připojuje bezdlužnost subjektu. Hrozbu nepřiznání dotací i pro rok 2018 a narušení zákonné činnosti si uvědomujeme, proto nový spolek SCHČTK z.s. usiluje o převzetí uznaného chovatelského sdružení pro PK ČT a zahájení řádné činnosti pro chovatele, který bude mít za následek uklidnění situace a zabezpečení služeb pro chovatele. Tento spolek není zatížen soudními spory, v jednání oprávněných osob za spolek existuje nezpochybnitelná právní jistota, deklaruje odborné zkušenosti v chovu koní a profesionální management.

2.       Na koho se obracet s dotazy ohledně ČT a administrativy kolem koní plemene ČT?

o    S velkými obtížemi stále ještě vede evidenční agendu Ing. B. Králová Ph.D., která se doslova potýká s direktivním jednáním JUDr. Ing. Staňka, který narušuje komunikaci s ÚEK. Proto některé zápisy změn či průkazy koní jsou vydávány se zpožděním. Registrační činnost stále zajišťují zaměstnanci svazu Ing. J. Holík a Ing. R. Klos. Kontakty jsou známé pro telefonické spojení: +420 777319632, pro písemný kontakt: SCHČT z.s., U Hřebčince 479, 39701 Písek popř. info@schct.cz, web: www.schct.cz

3.       Jak je to s připouštěcí sezónou. Mohou chovatelé zapouštět své klisny hřebci pod PK ČT nebo je lepší přihlásit klisny do jiné PK?

o    Chápeme, že situace je velice nepříjemná a chovatelská nálada je na bodu mrazu, přesto se chovatelé nemusí obávat zapouštět své klisny hřebci působícími v PKH ČT. Opět bude udělen výběr mnoha hřebcům a poskytovány služby majitelům klisen, tak jak bylo obvyklé. Pokud majitelé budou chtít, mohou bez obav ponechat své klisny zapsané v PK ČT.

4.       Kdy bude rozeslán katalog hřebců na rok 2018?

o    S ohledem na finanční situaci spolku bude s tištěným katalogem problém. Oslovili jsme osoby, které zpracovávaly data v posledních letech, aby připravily katalog hřebců 2018 pouze v elektronické podobě.

5.       Kam zmizely peníze z účtu?

o    Konstatujeme, že se z této věci stala zbytečně vyhrocená aféra, kde každé z prezentovaných tvrzení na sociálních sítích je nepravdivé a máme za to, že i úmyslně vykonstruované. Dne 9.5.2017 na základě rozhodnutí předsednictva (viz. zápis zveřejněný na webu spolku) a výzvy ČSOB byl pověřen místopředseda spolku K. Růžička, aby založil a převedl finanční obnos 1,6 mil. na účet České spořitelny. Stalo se tak po poradě s právním zástupcem a byl o tom proveden interní zápis, který byl podepsán všemi přítomnými a je založen v kanceláři spolku.  Výzva banky obsahovala apel na ukončení sporů ve spolku a na zastavení donucovacích ataků vůči bance, neboť docházelo k neustálým nátlakům a obtěžování ze strany Ing. Zicha a to i v zastoupení JUDr. Veselým, kteří se domáhali zmocnění přístupů k bankovnímu účtu spolku.  Výzva byla pojata velice varovně a to tak, že v případě neuposlechnutí hrozí ukončení smluvního vztahu se spolkem. Předsednictvo se proto rozhodlo pro tento záchovný krok. Veškeré transakce byly prováděny tak, že z účtu u ČS byly vybírány finance (zde i zmiňovaný výběr 850.000,- Kč Ing. Královou do pokladny SCHČT) a vkládány na účet u ČSOB, ze kterého byly následně vypláceny finance na běžný provoz spolku a placeny faktury dodavatelům. Na každou transakci je pořízen doklad a vše řádně zaúčtováno účetní firmou spolku. Ta také může dosvědčit, že takto převedené peníze sedí do koruny. Takže jsou mylné veškeré domněnky o tunelování spolku, zpronevěře a vykrádání účtu. Je k politování některé myšlení lidí, kteří nemají představu o tom, jak spolek funguje, že existují pravidelné režie (účetní služby, pronájem kanceláře, telefon ...), chovatelské závazky vůči spolupracujícím institucím (ÚEK, Česká pošta…), zaměstnancům a ostatním dodavatelům. A ještě horší je zjištění, že se nestydí obviňovat z krádeže a tunelování lidi, kteří se ochotně a nepřetržitě starají o agendu spolku a jsou i zakladatelé spolku zastávající 17 let vedoucí funkci. Doufejme, že takové jednání a smýšlení těchto lidí je jen následek pouhé neznalosti nebo špatné informovanosti. Anebo to je záměrně účelové jednání zastánců JUDr. Staňka a spol.?

6.       Za jaký obnos byl koupen Clin d'Or a za kolik byl prodán?

o    Hřebec Clin d´Or byl ve spoluvlastnictví SCHČT a hřebčína Sprehe, v únoru 2013 byl zakoupen za částku 13.802,50EUR + 19% DPH. Dne 10.2.2017 jsme informovali chovatele o přemístění hřebce nazpět do Německa, kde byl nabízen k prodeji. Stalo se tak na základě dohody se spolumajitelem. Dne 8.5.2017 byl hřebec prodán za celkovou částku 30.000EUR, kdy oběma majitelům náležela polovina. Tato částka byla převedena na účet spolku u ČSOB, který dnes spravuje pan JUDr. Ing. Staněk, který bez jakéhokoliv upozornění členské základny a rozhodnutí předsednictva převedl 500.000,- Kč na účet u Fio banky. Takže na jedné straně se taková opatření kritizují a na druhé straně je sám JUDr. Staněk bez obav provádí a jedná tak zcela svévolně. Upozorňujeme, že hřebec byl pořízen v době, kdy dvě reprodukční centra zvýšila poplatky za ID hřebců na dvojnásobek a úmyslně znevýhodnila chovatele koní plemene ČT.  V období 2013-2016 v Čechách hřebec po otci Clinton I připustil 146 klisen a narodilo se 64 hříbat. Oldenburský hřebec byl chovatelům nabízen po 3 připouštěcí sezóny za velice výhodnou cenu a s 50 % slevou pro členy SCHČT. Na základě této skutečnosti se rozvinula bližší spolupráce s hřebčínem Sprehe, která umožnila chovatelům připouštět dalšími kvalitními hřebci za výhodné ceny.

7.       Jak je to s insolvencí (je nebo není)?

o    Od 10.1.2018 je zahájeno insolvenční řízení. Je povinností každého statutárního zástupce subjektu, aby jednal s péčí řádného hospodáře a v momentě, kdy nastane skutečnost, že nemůže plnit své závazky, měl by sám přistoupit k zahájení insolvence na základě insolvenčního návrhu. V tomto případě místo dlužníka podal insolvenční návrh věřitel – zaměstnanec spolku, ke kterému se přidal věřitel – dodavatel, neboť jejich pohledávky byly 3 měsíce po splatnosti. Insolvenční řízení má daný průběh a řídí se insolvenčním zákonem. Nyní se spolek nachází ve fázi: lhůta k přihlášení pohledávek a statutární orgán spolku byl soudem vyzván, aby předložil požadované listiny a dokumenty, kdy tyto dokumenty jsou důležitým podkladem k projednání soudu ve věci úpadku.  Po rozhodnutí o úpadku je soudem přidělen insolvenční správce, který řeší úpadek spolku a jeho úkolem je maximální uspokojení pohledávek věřitelů z dlužníkových prostředků. Jistým faktem zůstává, že spolek se nachází v platební neschopnosti, neboť zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti, tedy v insolvenci se spolek nachází. O správnosti předložených pohledávek bude v přezkumném řízení rozhodovat soud.Podání námitky na nepřiznání dotací 2017

 

Dne 13.12.2017 byla osobně na podatelnu MZe ČR podána námitka SCHČT proti sdělení o nepřiznání dotace na rok 2017 ze dne 27.11.2017 a to na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace. Dne 19.1.2018 má zasedat dotační komise MZe ČR, která má za úkol námitky projednat.  Zpracováním byl pověřen člen pro dotace a legislativu Michaela Kubištová.

NÁMITKA PROTI SDĚLENÍ O NEPŘIZNÁNÍ DOTACEInsolvence spolku

 

Dne 10.1.2018 vydal KS České Budějovice vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, kterou se vyzývají všichni věřitelé spolku, aby přihlásili své pohledávky. Spolek se dostal do platební neschopnosti, kterou odstartovalo nevyplacení dotačních prostředků za rok 2017 a odmítnutí autorizace platebních příkazů JUDr. Ing. Staňkem. Nyní se přihlašují další věřitelé s platnými pohledávkami, minimálně je známo 22 věřitelů (mezi nimi: Česká pošta, Ústřední evidence koní Slatiňany, ČJF, ČMSCH a.s., atd…) a jejich pohledávky se pohybují okolo 1,8 mil. korun. Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je spolek povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet. Následuje přezkum pohledávek, rozhodnutí o úpadku popř. o hrozícím úpadku, kde insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce, který bude realizovat určený způsob řešení úpadku. Na základě této skutečnosti jsou další jednání statutárních osob spolku bezpředmětné, veškeré úkony přebírá insolvenční správce.Kalendář SCHČT 2018

Vážení chovatelé, za velkého přispění Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s. (SCHČTK z.s.) a AP tiskárny se podařilo alespoň částečně realizovat výrobu kalendáře SCHČT 2018, který měl být tečkou za vyhlášenou fotosoutěží Hříbátka ČT 2017 a zároveň poděkováním všem účastníkům. Jelikož finanční situace svazu není právě optimální, tak jednáme se sponzorem o zajištění financí pro distribuci.  V nejbližší době bude rozeslán společně s Bulletinem SCHČT všem členům SCHČT, kteří pro rok 2017 zaplatili členské příspěvky. V bulletinu vám přineseme informace k aktuálnímu stavu ve spolku, na které netrpělivě čekáte.


<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat