Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Stanovy svazu

Dokument: Příloha:
Stanovy schválené Konferencí dne 8.6.2022

I.

Základní ustanovení

1.1. Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s., IČ: 601 61 370, se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, vznikl dne 23.12.1994 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které se s účinností od 1.1.2014 podle § 3045 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ“), transformovalo na spolek ve smyslu § 214 a násl. NOZ, dále též „Spolek“. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl L, vložka …………. (bude doplněno po zápisu změny sídla – není změnou stanov).

1.2. Spolek je založen na dobu neurčitou. Spolek je samosprávné, dobrovolné a nezávislé sdružení chovatelů a příznivců koní plemene český teplokrevník, sdružující své členy na základě společného zájmu, kterým je rozvíjení šlechtitelské a chovatelské činnosti v rámci plemene koní český teplokrevník. Chovatelem je, podle ust. § 2 odst. 1 písm. d) zák.č. 154/2000 Sb, plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu; pro účely zápisu do plemenné knihy se za chovatele považuje osoba, z jejíhož chovu zvíře pochází.

1.3. Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. je členem WBFSH – World Breeding Federation of Sport Horses (Světová federace chovatelů sportovních koní).

1.4. Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. je organizátorem, tvůrcem, zpracovatelem a odborným garantem dlouhodobé koncepce rozvoje chovu plemene českého teplokrevníka v České republice.

II.

Název a sídlo

2.1. Název Spolku zní: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s..

2.2. Označení Spolku v anglické verzi: Association of Breeders of Czech Warmblood r.a.

2.3. Zkrácený název Spolku zní: SCHČT.

2.4.Sídlo Spolku je: Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou.

III.

Účel a hlavní činnost Spolku

3.1.Účelem a hlavní činností Spolku je zejména:

 • Pro plemeno koní český teplokrevník plnit funkci uznaného chovatelského sdružení ve smyslu ust. § 5 zák. č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, v platném znění;
 • Vytvářet a stanovovat chovatelská pravidla, která povedou ke stálému zvyšování chovné kvality produktů chovu koní plemene český teplokrevník, dále též „ČT“ s důrazem na sportovní výkonnost, užitkovost a testaci v klasických jezdeckých disciplínách dle pravidel FEI, resp. ČJF;
 • Zpracovávat a průběžně aktualizovat dlouhodobé koncepce rozvoje chovu koní plemene český teplokrevník;
 • Vést plemennou knihu českého teplokrevníka dle Řádu plemenné knihy českého teplokrevníka dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, v platném znění;
 • Zabezpečovat společné zájmy chovatelů koní plemene český teplokrevník v oblasti šlechtění a plemenitby dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 • Provádět šlechtitelskou činnost a šlechtitelská opatření dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zajišťovat pro svou činnost sbor odborně způsobilých osob ust. dle § 30 zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů; vést evidenci těchto osob a zabezpečovat jejich odborný růst;
 • Organizovat chovatelské přehlídky, zkoušky a soutěže, které slouží k testování produktů chovu koní plemene český teplokrevník a k porovnání s produkty ostatních podobně zaměřených chovatelských organizací v České republice a zahraničí;
 • Vytvářet podmínky pro provádění soustavného hodnocení kontroly užitkovosti a navazující kontroly dědičnosti v takovém rozsahu, aby každý produkt chovu koní plemene český teplokrevník mohl po vyhodnocení prokázat svoji chovnou hodnotu; a za tím účelem vytvářet podmínky k tomu, aby co možná největší část populace koní plemene český teplokrevník absolvovala odpovídající prověření výkonnosti (testaci); a tyto výsledky předávat ke zpracování Ústřední evidenci koní;
 • Podílet se na tvorbě a novelizacích právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou a šlechtitelskou činností svých členů;
 • Shromažďovat a zpracovávat důležité poznatky a zásady z činnosti odborných organizací v tuzemsku i zahraničí;
 • Aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými orgány veřejné správy, zejména s Ministerstvem zemědělství, dále s partnerskými organizacemi, např. ve spolupráci s ČJF v prověřování sportovní výkonnosti koní (testací) v jezdeckých soutěžích nebo se zemskými i dalšími hřebčinci;
 • Vykonávat a organizovat další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů;
 • Zabezpečovat vzdělávání a vysokou úroveň informovanosti chovatelských subjektů a subjektů zabývajících se chovem koní a souvisejícími činnostmi, realizovat dostupnost aktuálních informací a doplňování potřebného vzdělání a kvalifikací subjektů v chovu koní v souladu se zákonnými požadavky;
 • Poskytovat podporu a poradenskou činnost pro své členy v oblasti šlechtění, reprodukce, odchovu, chovu, výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní, za využití současně dostupných vědeckých poznatků, ale též objektivně zpracovaných výsledků testování populace koní;
 • Zabezpečit právo každého chovatele plemene koní českého teplokrevníka stát se členem Spolku, jakožto uznaného chovatelského sdružení, jakož i zabezpečit právo členů Spolku účastnit se na stanovování a rozvíjení šlechtitelského programu v souladu s jednacím řádem, řádem plemenné knihy a šlechtitelským programem vydaným SCHČT;
 • Prosazovat zájmy plemene koní český teplokrevník na úrovni ústředních orgánů veřejné správy a místních samospráv a působit na tvorbu právních norem týkajících se plemenářské a šlechtitelské činnosti;
 • Spolupracovat s národními a mezinárodními svazy;
 • Vykonávat a zabezpečovat dalších činnosti dle zájmů a potřeb Spolku a jeho členů.

3.2.K dosažení výše uvedeného účelu bude SCHČT vyvíjet činnost zejména v následujících formách:

 • Vytvořit Řád plemenné knihy a šlechtitelský program a zabezpečovat jejich dodržování.
 • Vydávat pravidla řády a další předpisy pro plemeno ČT.
 • Registrovat členy, odborné osoby a plemenné koně a vést jejich evidenci.
 • Komunikovat s médii.
 • Vytvářet a zabezpečovat vzdělávací programy.
 • Získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj Spolku a plemene koní českého teplokrevníka.

3.3.Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet k podpoře hlavní činnosti a účelu Spolku též vedlejší hospodářskou činnost, zejména:

 • Organizovat a provádět instruktážní kursy, rekvalifikační kursy a další vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací a povolání;
 • Pronájem zařízení ke kulturním, společenským, vzdělávacím a informačním akcím;
 • Zabezpečovat vlastní chovatelskou činnost;
 • Zabezpečovat propagaci koní plemene český teplokrevník všemi dostupnými prostředky a vytvářet předpoklady pro jejich odbyt;
 • Zabezpečování, tvorba a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů.

IV.

Členství

4.1. Členem Spolku se může stát každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let, pokud splní podmínky uvedené v těchto stanovách a řádech Spolku.

4.2. Členem Spolku se může stát každá právnická osoba založená dle práva České republiky, která působí na území České republiky, pokud splní podmínky uvedené v těchto stanovách a řádech Spolku.

4.2. Členství fyzické osoby ve Spolku je dobrovolné a vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva o přijetí za člena Spolku na základě písemné přihlášky a po uhrazení členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě. Přihláška musí mimo jiné obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do Spolku dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy Spolku a zavazuje se podřídit se rozhodnutím orgánů Spolku. Přihláška musí rovněž uvést označení stávajícího člena Spolku, který kandidáta na členství Spolku doporučil.

4.3. Členství právnické osoby ve Spolku je dobrovolné a vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva o přijetí za člena Spolku na základě písemné přihlášky a po uhrazení členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě. Přihláška musí mimo jiné obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do Spolku dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, pravidla, řády a další předpisy Spolku a zavazuje se podřídit se rozhodnutím orgánů Spolku. Právnická osoba dále v přihlášce určí fyzickou osobu, která bude právnickou osobu ve Spolku zastupovat. Přihláška musí rovněž uvést označení stávajícího člena Spolku, který kandidáta na členství Spolku doporučil.

4.4. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví Předsednictvo svým interním předpisem.

4.5. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena Spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši a splatnost členských příspěvků stanoví Konference. Členský příspěvek může z vážných důvodů Předsednictvo Spolku prominout. Členové Spolku, kterým byl udělen status Čestného členství, členské příspěvky nehradí.

4.6. Spolek vede seznam svých členů, do kterého se zapisuje titul, jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození člena, telefonické spojení a e-mailová adresa a počet koní zapsaných v plemenné knize v souladu s Řádem plemenné knihy. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí Předsednictvo. Předsednictvo je povinno vydat ve lhůtě 15-ti dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Seznam členů je neveřejný. Seznam členů je přístupný členům Spolku u Předsednictva Spolku nebo u pověřeného Tajemníka Spolku.

4.7. Veškeré zapsané informace týkající se členů Spolku se považují za osobní údaje ve smyslu ust. § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Není-li stanoveno jinak, je Spolek oprávněn zveřejnit seznam svých členů, jeho část nebo údaje o členech pouze na základě písemného souhlasu člena, jehož osobních údajů zapsaných v seznamu členů se zveřejnění týká.

4.8. Členství ve Spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o ukončení svého členství adresovaným Předsednictvu do sídla Spolku,

b) na základě rozhodnutí Předsednictva o ukončení členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Předsednictvem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na následek možnosti ukončení členství ve výzvě upozorněn,

c) vyloučením, pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství nebo z právních předpisů, kdy člen ani po výzvě Spolku v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení rozhoduje Předsednictvo. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

d) úmrtím člena – fyzické osoby,

e) zánikem člena – právnické osoby.

4.9. Členství ve Spolku je vázáno na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.

V.

Základní členská práva a povinnosti

5.1. Každý člen Spolku má právo:

a)      podílet se způsobem uvedeným v těchto stanovách na činnosti Spolku,

b)      volit do volených orgánů Spolku způsobem uvedeným v těchto stanovách,

c)      být volen do orgánů Spolku, nestanoví-li tyto stanovy jinak,

d)      uplatňovat své návrhy a vyjadřovat stanoviska, vznášet dotazy orgánům Spolku,

e)      podílet se na aktivitách a akcích pořádaných Spolkem a na využívání finančních a materiálních prostředků Spolku v souladu se zákonem a rozhodnutími příslušných orgánů Spolku,

f)       být informován o činnosti Spolku a výsledcích jeho hospodaření.

5.2. Každý člen Spolku je povinen:

a)      dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů Spolku, a hájit zájmy Spolku a jeho členů,

b)      řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky stanovené příslušnými orgány Spolku,

c)      účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti Spolku, řádně, odpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,

d)      jednat tak, aby nebyly poškozeny zájmy Spolku a ostatních členů, a aby nebylo poškozeno dobré jméno Spolku,

e)      jednat v souladu s dobrými mravy a dodržovat zásady slušného chování a chování fair play,

f)       bez zbytečného odkladu oznamovat Spolku změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence (seznam členů),

g)      spolupracovat na naplňování účelu Spolku.

VI.

Čestné členství

6.1. Předsednictvo může udělit fyzické osobě, která se mimořádně zasloužila o rozvoj Spolku nebo která má mimořádné zásluhy v oblasti chovu plemene koní český teplokrevník, status Čestného členství ve Spolku. Předsednictvo může status Čestného členství ve Spolku fyzické osobě rovněž odejmout.

6.2. Čestný člen má právo účastnit se jednání všech orgánů Spolku a vyjádřit zde své návrhy a stanoviska.

6.3. Čestný člen může být zároveň členem Spolku. Pokud není Čestný člen zároveň členem Spolku, nemá právo hlasovat ani být volen do orgánů Spolku.

6.4. Čestné členství lze udělit rovněž in memoriam.

VII

Orgány Spolku

7.1. Spolek zřizuje tyto orgány :

a)      Konference

b)      Předsednictvo

c)      Rada plemenné knihy

d)      Kontrolní komise

e)      Sekretariát

7.2. Členové orgánů Spolku dle bodu 7.1. písm. a)-d) tohoto článku jsou z výkonu své funkce odpovědní dle ust. § 159 odst .1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Členové Sekretariátu z výkonu svých pracovních povinností odpovídají dle příslušných ustanovení zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII

Konference

8.1. Konference je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. Právo zúčastnit se Konference, hlasovat na ni, volit a být volen do orgánů Konference mají všichni členové Spolku. Konferenci svolává nejménějednou ročně Předsednictvo.

8.2. Předsednictvo svolá mimořádnou konferenci z podnětu alespoň 1/3 všech členů Spolku nebo Kontrolní komise Spolku. Podnět ke svolání Konferencemusí obsahovat uvedení důvodů svolání Konference, návrh jejího programu a podpisy členů Spolku, resp. Kontrolní komise, z jejichž podnětu má být Konference svolána. Nesvolá-li Předsednictvo mimořádnou Konferenci do třiceti (30) dnů ode dne doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat Konferenci na náklady Spolku sám.

8.3. Konference se svolává písemnou pozvánkou odeslanou na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů alespoň 30 dnů před stanoveným termínem konání Konference. Z pozvánky schválené Předsednictvem nebo tím, kdo Konferenci svolal, musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. Místo a čas jednání Konference se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jednání účastnit. Pozvánka se současně zveřejní na stránkách Spolku www.schct.cz.

8.4. Pouze ten, kdo Konferenci svolal, ji může odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svolána. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem jednání, Spolek nahradí členům, kteří se na jednání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

8.5. Konferenceje usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku, usnesení se přijímá prostou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, neurčí-li tyto stanovy jinak. Každý člen Spolku má jeden hlas.Člen Spolku se účastní Konference osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být ověřeny.

8.6. Kdo jednání Konference zahájí, ověří, zda je Konference usnášeníschopná. Následně zajistí volbu předsedy Konference, pořizovatele a ověřovatele zápisu. Předseda Konference vede jednání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Konference usnese na předčasném ukončení jednání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných hlasovat.

8.7. Předsednictvo Spolku zajistí vyhotovení zápisu z jednání Konference do 30ti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo jednání předsedal nebo koho tím Konference pověřila. Ze zápisu musí být patrné, kdo jednání svolal a jak, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaké případné další orgány Konference zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis podepisuje předsedající, pořizovatel a ověřovatel zápisu. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů z jednání Konference v sídle Spolku.

8.8. Do působnosti Konference náleží zejména:

a)      volba orgánů Konference – předsedy Konference, pořizovatele a ověřovatele zápisu,

b)      schvalování plánu činnosti Spolku a hlavních úkolů činnosti spolku pro příslušné období kalendářního roku,

c)      volba a odvolání členů Předsednictva,

d)      volba a odvolání členů Kontrolní komise,

e)      volba a odvolání předsedy Rady plemenné knihy,

f)       schvalování zprávy Předsednictva o činnosti a o hospodaření Spolku,

g)      schvalování obecných podmínek členství,

h)      schvalování rozpočtu Spolku a výsledků hospodaření za příslušný kalendářní rok,

i)        rozhodování o výši členských příspěvků,

j)        rozhodování o změně stanov Spolku,

k)      rozhoduje o zrušení spolku a jmenování likvidátora.

8.9. Pro případ, že nebude svolaná Konference usnášeníschopná, může svolavatel svolat Konferenci náhradní, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od přechozího termínu konání Konference. Náhradní konference se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání řádné Konference svoláno.

8.10. Náhradní Konference se svolává a probíhá stejným způsobem jako řádná Konference. Pozvánka na náhradní Konferenci musí splňovat všechny obsahové náležitosti příslušné pozvánky na řádnou Konferenci s tím, že z ní musí být rovněž zřejmé, že se jedná o pozvánku na Konferenci náhradní. Náhradní Konferenci je možno svolat na den konání řádné Konference s tím, že náhradní konference se může konat nejdříve 30 minut po termínu a čase, na který byla svolána řádná Konference.

8.11. Na náhradní Konferenci může být jednáno a rozhodováno pouze o záležitostech zařazených na pořad jednání předchozí řádné Konference, která nebyla usnášeníschopná.

8.12. Náhradní Konference je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní Konference přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

8.13.Konference může hlasovat a rozhodovat per rollam. Podrobnosti stanoví Předsednictvo v pokynu pro hlasování per rollam v souladu s příslušnými právními předpisy.

IX.

Předsednictvo

9.1. Statutárním orgánem Spolku je Předsednictvo, které řídí činnost Spolku a jedná jeho jménem. Předsednictvo řídí a zabezpečuje činnost Spolku mezi Konferencemi v souladu s právními předpisy, stanovami Spolku, rozhodnutími Konference a vnitřními předpisy Spolku. Předsednictvo je kolektivním orgánem, má pět (5) členů. Délka funkčního období je čtyři (4) roky, avšak neskončí dříve, než zvolením nového Předsednictva. Tím není dotčeno právo člena ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným Spolku. V případě odstoupení člena z funkce jeho členství a funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení jeho prohlášení Spolku.

9.2. Členy Předsednictva volí a odvolává Konference.

9.3. Jménem Předsednictva jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen Předsednictva. Pokud půjde o jednání týkající se šlechtění nebo chovu za Spolek jedná vždy předseda Rady plemenné knihy společně s dalším členem dle předchozí věty.

9.4. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu předsednictva a místopředsedu předsednictva.

9.5. Členem Předsednictva může být pouze fyzická osoba, která je členem Spolku.

9.6. Předsednictvo může v případech, kdy neklesl počet jeho členů pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání Konference. Takto kooptovaní náhradní členové setrvají ve svých funkcích do zvolení řádných členů orgánem příslušným k volbě.

9.7. Předsednictvo zasedá dle potřeby, alespoň jednou měsíčně. Zasedání Předsednictva svolává předseda Předsednictva, v případě, že Předsednictvo nebylo svoláno v posledních dvou měsících, je oprávněn je svolat kterýkoliv jeho člen. O místu, datu, hodině a stěžejních bodech programu jednání musí být jeho členové informováni, zpravidla telefonicky nebo e-mailem nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem jednání Předsednictva. Zápis z jednání se pořizuje do 15 dnů ode dne zasedání, podepisuje jej zapisovatel a předseda nebo místopředseda Předsednictva.

9.8. Jednání a hlasování Předsednictva je možné provést i prostřednictvím elektronických či jiných technických prostředků umožňujících zachycení jejich obsahu a určení jednající osoby, dále jen „korespondenční cestou“. Návrh usnesení je oprávněn podat kterýkoliv člen Předsednictva. Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem členům Předsednictva korespondenční cestou spolu s oznámením lhůty, ve které mají korespondenční cestou sdělit své stanovisko. Lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. Usnesení nabývá platnosti doručením zprávy korespondenční cestou, obsahující kladné vyjádření posledního člena Předsednictva, kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke schválení usnesení navrhovateli. V případě, že navrhovatel v jím určené lhůtě neobdrží souhlas potřebné většiny členů Předsednictva nebo pokud před uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů Předsednictva záporné vyjádření, usnesení nebylo přijato. O každém hlasování korespondenční cestou pořizuje navrhovatel zápis obsahující jméno navrhovatele, obsah návrhu, termín jeho rozeslání a seznam členů Předsednictva, jimž byl rozeslán a datum nabytí platnosti usnesení či datum nepřijetí návrhu. Přílohou návrhu musí být přesný obsah usnesení a výsledky hlasování, včetně uvedení počtu hlasů, které byly pro, proti, které se zdržely a které se nevyjádřily ve stanovené lhůtě a údaj o tom, jak jednotliví členové Předsednictva hlasovali. Za správní průběh hlasování odpovídá navrhovatel. Zápis musí být zpřístupněn všem členům Předsednictva.

9.9. Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, přičemž při dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva.

9.10. Rozhodnutí Předsednictva v oblasti jeho působnosti vymezené v čl. 9.12. stanov jsou závazná pro všechny orgány a členy Spolku.

9.11. Člen předsednictva vykonává svou funkci osobně. V odůvodněných případech může člen předsednictva písemně zmocnit jiného člena Předsednictva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

9.12. Do působnosti Předsednictva náleží rozhodování o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou právními předpisy, těmito stanovami nebo vnitřními předpisy Spolku svěřeny do působnosti jiných orgánů Spolku, zejména:

a)      řízení a vedení Spolku v souladu s jeho účelem a hlavní činností,

b)      svolávání a zajišťování konání Konference dle těchto stanov,

c)      příprava podkladů pro jednání Konference,

d)      zabezpečování plnění usnesení Konference,

e)      předkládání zpráv Konferenci o činnosti Spolku a zpráv o hospodaření za minulé období,

f)       rozhodování o přijetí členů Spolku,

g)      rozhodování o zániku členství vyloučením ze Spolku,

h)      rozhodování ve věcech majetku a hospodaření Spolku, dle rozpočtu schváleného Konferencí,

i)        rozhodování o vzniku, změně a zániku pracovních skupin nebo jiných pomocných orgánů Předsednictva,

j)        volba členů Rady plemenné knihy na návrh předsedy Rady plemenné knihy,

k)      rozhodnutí o zřízení Sekretariátu, stanovení podmínek jeho činnosti, volba odvolání Tajemníka, plnění povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům sekretariátu.

9.13. Jednotlivým členům Předsednictva může být dle potřeby na základě rozhodnutí Předsednictva svěřena k vyřizování stálá agenda náležející do působnosti Předsednictva, za jejíž plnění daný člen Předsednictva odpovídá; za tím účelem Předsednictvo zřídí speciální komise, např. Komise pro chov, sport a testování koní, Mediální komise, Chovatelská komise apod.. Pro určené okruhy činností může Předsednictvo rovněž zřídit příslušné pracovní skupiny.

X.

Rada plemenné knihy

10.1. Rada plemenné knihy ( RPK ) je odborný orgán Předsednictva garantující účast odborně způsobilých osob ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. b) a ust. § 30 zák. č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k činnosti uznaného chovatelského sdružení dle tohoto zákona.

10.2. Rada plemenné knihy má 5-7 členů. Členové Rady plemenné knihy jsou voleni na období 4 (čtyř) let.

10.3. Předsedu Rady plemenné knihy volí a odvolává Konference, a to z osob navržených Předsednictvem. Předseda Rady plemenné knihy musí splňovat podmínky stanovené ust. § 30 zák. č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Předseda Rady plemenné knihy je členem Předsednictva. Ostatní členy Rady plemenné knihy volí Předsednictvo, na návrh předsedy Rady plemenné knihy, přičemž je dbáno na vhodnost navržených kandidátů tak, aby tyto osoby, splňovaly požadavky dle ust. dle § 30 zák. č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Radu plemenné knihy svolává předseda dle potřeby. Jednání a hlasování Rady je možné provést i prostřednictvím elektronických či jiných technických prostředků umožňujících zachycení jejich obsahu a určení jednající osoby, dále jen „korespondenční cestou“. Návrh usnesení je oprávněn podat kterýkoliv člen Rady. Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem členům Rady korespondenční cestou spolu s oznámením lhůty, ve které mají korespondenční cestou sdělit své stanovisko. Lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. Usnesení nabývá platnosti doručením zprávy korespondenční cestou, obsahující kladné vyjádření posledního člena Rady, kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke schválení usnesení navrhovateli. V případě, že navrhovatel v jím určené lhůtě neobdrží souhlas potřebné většiny členů Rady nebo pokud před uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů Rady záporné vyjádření, usnesení nebylo přijato. O každém hlasování korespondenční cestou pořizuje navrhovatel zápis obsahující jméno navrhovatele, obsah návrhu, termín jeho rozeslání a seznam členů Rady, jimž byl rozeslán a datum nabytí platnosti usnesení či datum nepřijetí návrhu. Přílohou návrhu musí být přesný obsah usnesení a výsledky hlasování, včetně uvedení počtu hlasů, které byly pro, proti, které se zdržely a které se nevyjádřily ve stanovené lhůtě a údaj o tom, jak jednotliví členové Rady hlasovali. Za správní průběh hlasování odpovídá navrhovatel. Zápis musí být zpřístupněn všem členům Rady.

10.5. Rada plemenné knihy je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. Jednání RPK svolává předseda dle potřeby.

10.6. Člen Rady plemenné knihy vykonává svoji funkci osobně.

10.7. Do působnosti Rady plemenné knihy náleží:

a) vedení plemenné knihy českého teplokrevníka, vydávání průkazů o původu, zajištění označování a identifikace koní,

b) zpracovávání návrhů změn Rádu plemenné knihy a šlechtitelských programů,

c) odborná podpora v rámci výkonu povinností uznaného chovatelského sdružení dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

d) řízení a kontrola průběhu a evidence všech odborných činností spojených s chovem koní, testů kontroly dědičnosti ( KD ) a kontroly užitkovost (KU), včetně dohledu nad dodržováním Řádu plemenné knihy a schváleného Šlechtitelského programu,

e) provádění statistického vyhodnocení a odhadu plemenné hodnoty, ve spolupráci s pověřeným orgánem Ústřední evidence koní ve Slatiňanech a Českou jezdeckou federací,

f)  rozhodování o zařazení chovných koní do jednotlivých oddílů plemenné knihy,

g) schvalování osob způsobilých dle ust. § 30 zákona č. 154/2000 Sb. k posuzování a hodnocení při KU, KD a přehlídkách (tzv. odborných komisařů), a vedení jejich evidence, v souladu se Šlechtitelským programem a Zkušebním řádem; další podmínky pro splnění odbornosti komisaře pro plemennou knihu českého teplokrevníka stanoví rada vnitřním předpisem. Odborný komisař musí být řádný nebo čestný člen Spolku.

h) metodické a periodické řízení vzdělávání a doškolování odborníků v oblasti chovu, šlechtění a plemenářské práce,

ch) s přihlédnutím k vývoji chovu zpracovávání návrhů šlechtitelských programů, provádění jejich aktualizace a dohled na jejich dodržování v praxi,

i) každoroční vyhodnocení výsledků šlechtitelského programu,

j) vytváření koncepčních pravidel chovu plemene, stanovování metodických a organizačních postupů, zásad kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásad vedení a řízení plemenné knihy, kontrola plnění a stanovování podmínek ke zkouškám výkonnosti,

k) podávání a předkládání návrhů Předsednictvu na vyloučení člena, pozastavení nebo zrušení členství ve Spolku ze závažných důvodů, např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování Řádu plemenné knihy apod.,

l) v odůvodněných případech podávání a předkládání návrhů Předsednictvu na pozastavení nebo zrušení zápisu koní do plemenné knihy,

m) udělování a odnímání výběru hřebců, kteří budou zařazeni do plemenné knihy hřebců (PKH) ČT, dle řádu plemenné knihy nebo rušení jejich zařazení, sestavení seznamu plemeníků, kteří budou působit v rámci plemenné knihy ČT v příslušném kalendářním roce, jakož i další záležitosti stanovené těmito stanovami nebo zákonem.

10.8. V oblasti své působnosti předává Rada plemenné knihy Předsednictvu své návrhy a doporučení.

10.9. V rozsahu působnosti Rady plemenné knihy může každý její člen nahlížet do všech dokladů Spolku a vyžadovat od dalších orgánů Spolku nebo zaměstnanců Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

XI.

Kontrolní komise

11.1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku, má tři (3) členy.

11.2. Členy kontrolní komise volí a odvolává Konference, funkční období jsou 4 roky. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v žádném jiném voleném orgánu Spolku.

11.3. Členové komise volí ze svého středu předsedu.

11.4. Kontrolní komisi svolává předseda podle potřeby, nejméně jednou ročně, vždy však v případě, kdy o to požádá jiný člen komise. V případě, že komise nebyla svolána během posledních dvanácti měsíců, je oprávněn jí svolat kterýkoliv její člen. O místu, datu, hodině jednání komise musí být členové informováni, zpravidla telefonicky nebo e-mailem nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem jednání komise. Zápis z jednání komise se pořizuje do 15 dnů ode dne zasedání, podepisuje jej určený zapisovatel a předseda komise.

11.5. Jednání a hlasování komise je možné provést i prostřednictvím elektronických či jiných technických prostředků umožňujících zachycení jejich obsahu a určení jednající osoby, dále jen „korespondenční cestou“. Návrh usnesení je oprávněn podat kterýkoliv člen komise. Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem členům komise korespondenční cestou spolu s oznámením lhůty, ve které mají korespondenční cestou sdělit své stanovisko. Lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. Usnesení nabývá platnosti doručením zprávy korespondenční cestou, obsahující kladné vyjádření posledního člena komise, kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke schválení usnesení navrhovateli. V případě, že navrhovatel v jím určené lhůtě neobdrží souhlas potřebné většiny členů komise nebo pokud před uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů komise záporné vyjádření, usnesení nebylo přijato. O každém hlasování korespondenční cestou pořizuje navrhovatel zápis obsahující jméno navrhovatele, obsah návrhu, termín jeho rozeslání a seznam členů komise, jimž byl rozeslán a datum nabytí platnosti usnesení či datum nepřijetí návrhu. Přílohou návrhu musí být přesný obsah usnesení a výsledky hlasování, včetně uvedení počtu hlasů, které byly pro, proti, které se zdržely a které se nevyjádřily ve stanovené lhůtě a údaj o tom, jak jednotliví členové komise hlasovali. Za správní průběh hlasování odpovídá navrhovatel. Zápis musí být zpřístupněn všem členům komise.

11.6. Kontrolní komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech jejích členů. Člen kontrolní komise vykonává svou funkci osobně.

11.7. Kontrolní komise může v případech, kdy neklesl počet jejích členů pod polovinu, kooptovat náhradního člena do nejbližšího zasedání. Takto kooptovaní náhradní členové setrvají ve svých funkcích do zvolení řádných členů orgánem příslušným k volbě.

11.8. Do působnosti kontrolní komise náleží:

a)      Dohlížet na řádné vedení záležitostí Spolku a vykonává-li Spolek vedlejší hospodářskou činnost, dohlížet, zda je Spolek veden v souladu se stanovami a dalšími právními předpisy,

b)      Nahlížet do všech dokladů a záznamů Spolku, které potřebuje k plnění svých úkolů uvedených pod písm. a) tohoto bodu a požadovat od členů dalších orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem;

c)      informovat Předsednictvo o zjištěných nedostatcích v činnosti Spolku,

d)      Členové komise mají právo účastnit se jednání všech orgánů Spolku, v rozsahu své působnosti od nich požadovat vysvětlení týkající se jejich činnosti.

11.9.Kontrolní komise dále přijímá a vyřizuje podněty členů, zaměstnanců nebo orgánů Spolku. Kontrolní komise je povinna s výsledky svých kontrolních šetření řádně seznámit kontrolovaný subjekt a poskytnout mu možnost se vyjádřit ke zjištěným poznatkům a výsledkům šetření. Konečné zprávy o výsledku kontrol, spolu s návrhy nápravných opatření komise předá Předsednictvu, které přijme opatření k odstranění závadného stavu. Kontrolní komise předkládá konferenci souhrnnou zprávu o své činnosti, svých nálezech a navrhuje nápravná opatření.

XII.

Sekretariát

13.1. Sekretariát vytváří organizační zázemí orgánům Spolku a zabezpečuje jejich činnost. Je zřizován Předsednictvem a řídí se jeho pokyny. V jeho čele stojí Tajemník, který je přímo podřízen Předsednictvu. Všichni pracovníci Sekretariátu jsou zaměstnanci Spolku. Jejich počet a pracovní náplň stanoví Předsednictvo dle potřeb a finančních možností Spolku.

13.2. Sekretariát zabezpečuje administrativní záležitosti Spolku v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy Spolku.

XIV.

Majetek a hospodaření Spolku

14.1. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

14.2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví. Majetek Spolku tvoří finanční fondy, hmotný majetek a jiná majetková práva.

14.3. Zdroji příjmů Spolku jsou zejména:

a) členské příspěvky a jiné poplatky,

b) finanční prostředky ze státního rozpočtu, zejm. státní příspěvky a dotace, granty apod.,

c) příspěvky od Asociace chovatelů koní České republiky, z.s., popř. jiného spolku,

d) příspěvky od jiných organizací a sponzorů,

e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, výnosy z pořádaných akcí,

f) příjmy z reklam a jiných služeb,

g) příjmy z neziskové činnosti,

h) dary a dědictví,

i) jiné zdroje,

v souladu s naplňováním účelu Spolku.

14.4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu Spolku a podle schválených pravidel disponuje Předsednictvo, které je povinno se svěřenými prostředky nakládat s péčí řádného hospodáře.

XV.

Internetové stránky Spolku

15.1. Spolek má zřízeny své internetové stránky na adrese www.schct.cz .

15.2. Stanoví-li tyto stanovy, vnitřní předpis nebo rozhodnutí orgánu Spolku povinnost určitou záležitost přiměřeně uveřejnit, pak se má za to, že je tato povinnost splněna jejím uveřejněním na internetových stránkách Spolku.

15.3. Spolek na internetových stránkách bezplatně pro veřejnost zveřejňuje zejména:

a)      název spolku, jeho sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu ve spolkovém rejstříku;

b)      údaje o akcích pořádaných Spolkem pro veřejnost.

15.4. Spolek na internetových stánkách uveřejňuje bezplatně pro své členy zejména informace, oznámení, dokumenty, usnesení a jiné záležitosti, o kterých to stanoví tyto stanovy nebo vnitřní předpis Spolku. Tyto informace pro členy mohou zpřístupněny způsobem vyžadujícím přihlášení, zadání přístupového hesla nebo jiným obdobným způsobem omezujícím přístup osobám rozdílným od  členů Spolku.

15.5. Ve všech věcech týkajících se internetových stránek Spolku rozhoduje Předsednictvo.

XVI.

Symbolika Spolku

16.1. Emblém SCHČT je znak, který se skládá ze siluety klisny s hříbětem žluté barvy v zeleném poli žlutě ohraničeném, doplněném propojenými písmeny CT žluté barvy, okolo s kruhovým nápisem „SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA“ žluté barvy. Znak, včetně jeho barevného provedení je znázorněn níže:

16.2. Zjednodušený emblém SCHČT, je znak, který se skládá ze dvou propojených písmen CT černé barvy. Znak, včetně jeho barevného provedení je znázorněn níže:

16.3. Symbolika Spolku SCHČT může být použita pouze v souvislosti s činností Spolku a v zájmu Spolku. Způsob a podmínky použití symboliky Spolku stanoví Předsednictvo.

XVII.

Přezkum a neplatnost rozhodnutí orgánu Spolku

17.1. Každý člen Spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Spolku. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 

17.2. Na rozhodnutí orgánu Spolku, které se příčí dobrým mravům nebo mění tyto stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato rozhodnutí orgánu Spolku v záležitosti, kterou tento orgán nemá působnost rozhodnout.

17.3. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu Spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy-bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.

17.4. Porušil-li Spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění. Namítne-li to Spolek soud právo na zadostiučinění členu Spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo do 3 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut dle ust. § 260 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

XVIII.

Zrušení, likvidace a zánik Spolku

18.1. Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Konference,  nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

18.2. V rámci rozhodnutí o zrušení Spolku dobrovolným rozpuštěním Konference současně zvolí likvidátora. Likvidace Spolku se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

18.3. Po ukončení likvidace Spolku podá likvidátor návrh na výmaz Spolku ze spolkového rejstříku. Spolek zaniká dnem právní moci usnesení rejstříkového soudu o výmazu ze spolkového rejstříku.

XIX.

Závěrečná ustanovení

19.1. Tyto Stanovy byly schváleny Konferencí konanou dne 8.6.2022 v Humpolci.

19.2. Znění těchto stanov je platné účinné ode dne jeho schválení Konferencí.

19.3. Právní poměry výslovně neupravené v těchto stanovách se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat