Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Finanční řád plemenné knihy českého teplokrevníka

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy českého teplokrevníka. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává SCHČT, na základě ustanovení čl.14 ŘPK.

1. Účel finančního řádu

Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční činnosti

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za: 
a) Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů 
b) Zápis a označení hříběte pod klisnou 
c) Zápis klisny do PK 
d) Zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do PK 
e) Udělení výběru k použití plemeníka, spermatu na příslušný rok 
f) Potvrzení o původu koně 
g) Výpis z plemenné knihy 
h) Duplikát, dodatekpřipouštěcího lístku 
i) Změna majitele 
j) Návštěva inspektora v chovu 
k) Změna jména koně

3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje předsednictvo SCHČT podle aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu SCHČT a dává se na vědomí konferenci SCHČT. Vydává, popř. prodlužuje ho předsednictvo SCHČT a to na období nejméně jednoho roku a seznamuje s ním své členy PK obvyklou formou tj. v časopise ASCHK "Koně". Na požádání kteréhokoli člena je povinen SCHČT sazebník zaslat na náklady žádajícího. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

4. Účtování poplatků

Poplatky se účtují takto: 
bod a) fakturačně na základě přihlášky do PK 
bod b) na místě pracovníkovi provádějícímu označení hříběte 
bod c) na dobírku 
bod d) před udělením výběru hřebci a zapsáním do plemenné knihy 
bod e) fakturace SCHČT se splatností k 1.2. příslušného roku 
bod f,g) na dobírku 
bod h) fakturačně 
bod i) fakturačně nebo složenkou, popř. na dobírku
bod j) na místě inspektorovi chovu koní 
bod k) fakturačně

Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř.zrušení zápisu hřebce či klisny v PK.

5. Plátci poplatků

Plátci poplatků jsou majitelé koní.

Náklady na výběr a posuzování hřebečků v testačních zařízeních hradí oprávněná organizace, která je provozuje.

Současně s nabytím platnosti tohoto Řádu se ruší platnost předchozího Řádu PK schváleného MZe ČR dne 7.12.2005.

 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat