Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Řád plemenné knihy ČT

Dokumenty: Příloha:
ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM, ZKUŠEBNÍ ŘÁD, ŘÁD PK ČT - platný ode dne 31.3.2016

1. Základní aspekty řádu plemenné knihy

Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a vyhlášky MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, dále jsou závazné následující předpisy: Chovný cíl a Šlechtitelský program plemene český teplokrevník.

2. Účel řádu plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění

2.1. Účelem ŘPK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chované populace plemene český teplokrevník v zájmu zvyšování výkonnosti a  konkurenceschopnosti.
2.2. Pro naplnění tohoto úkolu Svaz chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT), který je nositelem PK:
-    stanoví ŠP a chovný cíl, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu a metod zjišťování a testování vlastností (interiéru) a tělesných znaků (exteriéru)
-    usměrňuje a hodnotí vývoj plemene
-    registruje plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK
-    registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat
-    stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru
-    navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání 
-    zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK ve spolupráci s organizací určenou k vedení ústřední evidence (dále jen ÚE), případně dalšími subjekty vybranými předsednictvem SCHČT
-    plemenná kniha je přístupná pro všechny chovatele

3. Chovná populace

K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) zapsaní v plemenné knize českého teplokrevníka. Dále jedinci vyjmenovaných plemen a zemských variant za zahraničí, kteří byli na základě bodu 5 ŠP do plemenných knih ČT zapsáni.

4. Forma vedení plemenné knihy

Plemenná kniha je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována nově získanými a převzatými daty.

Správu, údržbu a novelizaci software zajišťuje SCHČT ve spolupráci s jinými organizacemi.

5. Členění plemenné knihy (PK)

PK se člení na: 
- plemennou knihu hřebců (PKH) 
- hlavní plemennou knihu klisen (HPK)) a její vyšší oddíl (PRO) 
- plemennou knihu klisen (PK) 
- pomocnou plemennou knihu klisen (PPK)

6. Podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců (PKH)

Do PKH může být zapsán hřebec s oboustranně prokazatelným původem do 4.generace předků a splňuje podmínky dané v bodu 9 ŠP (zdravotní stav).
 

OTEC      
 
   
 
     
 
   
 
MATKA OTEC    
 
   
 
  OTEC  
 
  OTEC
matka po hřebci nebo reg.č.

Hřebec může být zapsán do PKH na základě písemné žádosti majitele a na doporučení RPK, po schválení předsednictvem SCHČT.

RPK zkontroluje, zda hřebec splňuje veškeré podmínky pro zápis a zváží jeho vhodnost a využitelnost pro realizaci šlechtitelského programu. K tomu jí musí majitel hřebce poskytnout veškeré potřebné doklady a výsledky vyšetření včetně potvrzení zdravotního stavu (hřebec, který byl zapsán v zahraniční PK v rámci PK uznávaných SCHČT není požadováno RTG vyšetření)..

Pro zápis hřebců do plemenné knihy hřebců platí dále tyto podmínky:

a) Hřebci po absolvování 70-ti denního testu
- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za a) a b) 
- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek za c) až j)

b) Hřebci předvybraní s prémií

Pokud dosáhli hodnocení při zápisu do PK nejméně 8,5 bodu za a) a g) a 7,5 bodu za b) a byl jim udělen výběr a prémie na jedno následující připouštěcí období s povinností absolvovat 70-ti denní test ukončený zkouškami výkonnosti.
Zápis hřebců do PKH ČT, na něž se vztahuje odstavec a, b) se provádí na žádost majitele ihned po skončení zkoušky 70-ti denním testem. U hřebců, na něž se vztahuje odstavec b) po udělení výběru na určitou dobu.
 
c) Hřebci po absolvování KMK 
- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek a) a b)
- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek d) a f)
- umístili se ve finále  5-letých ve skoku na 1. místě a 6-letých KMK ve skoku do 3. místa  nebo             byli vítězi těchto ročníků v drezúře a všestrannosti
 
d)  Hřebci po sportovní testaci
- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za  a)  a  b)
- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek  d)  a  f)
- dosáhli výkonnosti:
ve skákání:  hřebci do 8 let věku - v soutěžích obtížnosti 140 cm, hřebci   starší  v soutěžích obtížnosti “T“ 150 cm a vyšších,  absolvovali v jedné sezoně minimálně tři soutěže buď s umístěním do 5.místa nebo s celkovým součtem  max. 12 tr.bodů ze tří základních kol
 
v drezúře:v jedné sezoně absolvovali tři soutěže IM a vyšší s hodnocením vyšším než 60% b.
 
ve všestrannosti:v průběhu dvou let dokončili nejméně 2 soutěže CIC** nebo CNC** a v soutěžích se umístili v prvé polovině startujících, kteří soutěž dokončili.
 
v zápřeži: absolvuje 5 kompletních soutěží stupně T v průběhu dvou let.

e) Hřebci importovaní 
- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za a) a b) 
- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek d) a f) 
- splňují kriteria uvedená v předcházejících odstavcích a),c),d), nebo na základě doporučení RPK a schválení předsednictvem SCHČT.

f) Hřebci anglického plnokrevníka a arabští hřebci 
- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za a) a b) 
- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek d) a f) 
- projevují, že by mohli být přínosem pro zlepšení požadovaných vlastností ČT

- podmínka pro hřebce anglického plnokrevníka: generální handicap na rovině min. 85, generální handicap na překážkách min. 65 nebo sportovní výkonnost (KMK, ostatní sportovní soutěže viz. bod c, d)

g) Hřebci, u nichž jsou k dispozici jen importované inseminační dávky 
- mohou být zapsáni na základě písemné žádosti dovozce po doporučení RPK a schválení předsednictvem SCHČT. 
- dle zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 17, 2a) lze používat pouze sperma plemeníků, zapsaných v ústředním registru plemeníků

7. Podmínky pro zápis do plemenných knih klisen

Podmínkou zápisu klisny je:

a) Hlavní plemenná kniha klisen (HPK): 
- klisna má oboustranně prokazatelný minimálně 4generační původ (viz.tabulka) 
- výsledná známka při zápisu klisny do HPK ČT nesmí být nižší než 7,1 b. 
- absolvovala výkonnostní zkoušky s hodnocením 7,1 a vyšším 
- má minimální KVH 159 cm
 

OTEC      
 
   
 
     
 
   
 
MATKA OTEC    
 
   
 
  OTEC  
 
  OTEC
matka po hřebci nebo reg.č.*

* reg.č. = výžeh v pravém sedle nebo výžeh na pravém krku 
Součástí HPK je její vyšší oddíl. Do tohoto oddílu jsou zařazovány klisny v HPK, které splňují některou z podmínek AP ČT

Klisny zapsané v tomto vyšším oddílu HPK budou nazvány a v potvrzení o původu označeny jako klisny prověřené na vyšším stupni. V potvrzení o původu jejich potomstva budou označeny symbolem PRO.

b) Plemenná kniha klisen (PK) 
- - klisna má minimálně 3-generační původ, kdy otec a otcové matek v přímé mateřské linii nejméně do 3.generace předků přísluší k danému plemeni nebo k plemenům vyjmenovaným v ŠP bod 5 
- známku za celkový dojem podle metodiky určené ZŘ pro hodnocení bodu k) má 6,1 a vyšší 
- má minimální KVH 157 cm

OTEC    
 
   
 
MATKA OTEC  
 
  OTEC
matka po hřebci nebo reg.č.*

* reg.č. = u tuzemských klisen výžeh v pravém sedle nebo výžeh na pravém krku, u zahraničních klisen identifikační číslo klisny

c) Pomocná plemenná kniha klisen (PPK) 
- klisna má oboustranně prokazatelný minimálně 2generační původ 
- známku za celkový dojem podle metodiky hodnocení bodu k) má 5,1 a vyšší 
- má minimální KVH 156 cm

OTEC  
 
  OTEC
matka po hřebci nebo reg.č.klisny *

* reg.č. = výžeh v pravém sedle nebo výžeh na pravém krku 
Zápis klisen v teplokrevném typu do PPK ČT proběhne na základě individuálního posouzení Radou PK ČT po zaslání kompletního původu posuzované klisny. 
Přeměření klisen z PPK a PK je možno uskutečnit nejdříve po dvou letech od zařazení klisny do PPK.

8. Plemenná kniha dále zahrnuje

- rejstřík chovatelů (dále jen RCH) 
- plemenný registr (dále jen PR) 
- připouštěcí rejstřík (dále jen PřR)


RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří přihlásí své koně do PK ČT.


PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je nadále vedeno v PR.

SCHČT může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců, jejichž hodnocení není v souladu s šlechtitelským programem, zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva nebo jeho zdravotní stav.


PřR jsou evidována veškerá připouštění, včetně provedených inseminací a transferu embryí.

Připouštěcí rejstřík vydává Pověřená osoba pro každého hřebce, kterému byl udělen výběr pro příslušný rok, a distribuuje jej prostřednictvím Uznaného chovatelského sdružení (SCHČT). Držitel hřebce jej řádně vyplněný odevzdá nejpozději do 30.11.roku, pro který byl vydán, zpět Uznanému chovatelskému sdružení (SCHČT). V případě pozdního odevzdání připouštěcího rejstříku bude držiteli účtována sankce ve výši 5.000,- Kč.

PřR je průpisový a obsahuje 3 kopie: 
- prvopis je po připouštěcím období zaslán prostřednictvím SCHČT do ÚE, kde je archivován. 
- 1.průpis je archivován po skončení připouštěcího období u SCHČT. 
- 2.a 3.průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2.průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění. Tento průpis zašle majitel klisny po zjištění výsledku připouštění - nejpozději však do 14-ti dnů po narození hříběte inspektorovi chovu koní dané oblasti. 
- 3.průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako podklad pro zápis do ústřední evidence a vystavení potvrzení o původu.

9. Údaje, evidované v plemenné knize

a) identifikační číslo koně 
b) základní číslo a jméno v PKH nebo evidenční číslo v příslušné PK klisen 
c) datum narození (den, měsíc, rok) 
d) plemeno a pohlaví 
e) základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry 
f) výsledná klasifikace při zápisu do plemenné knihy 
g) identifikační nebo základní číslo a jméno otce a matky 
h) jméno a adresa chovatele 
ch) jméno a adresa majitele - aktuální stav 
i) datum zápisu do plemenné knihy 
j) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy 
k) u koní získaných z inseminace a z embryotransferu ověření původu dle krevních skupin a dalších polymorfních znaků a jeho výsledek 
l) výsledky v chovu, popř.výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně 
m) u plemenných hřebců stanovení genetického typu 
n) záznam o zdravotním stavu hřebce v průběhu připouštěcího období, o březosti a natalitě klisen a o výskytu geneticky podmíněných vad a chorob

Změny údajů v plemenné knize

Změna majitele nebo jeho adresy 
- změnu nahlásí nový majitel na předepsaném formuláři "HLÁŠENÍ ZMĚNY", a tato se provede na základě předložení originálu POP a Průkazu koně. Tento úkon je zpoplatněn.

Změna umístění hřebce 
- změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit při obnovování výběru na příslušný rok, nejpozději do 31.12. předchozího roku. Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena okamžitě, a to písemnou formou na adresu SCHČT.

Změna záznamů o výsledcích 
- provádí se na základě žádosti majitele

Odhlášení klisny 
- odhlášení klisny provede písemně majitel, a to nejpozději 6 týdnů před koncem roku 
- pro ostatní změny se mohou využít výstupy ÚE

Znovuzapsání klisny 
- klisna může být po zaplacení příslušného poplatku znovu zapsána

10. Orgány plemenné knihy

Předsednictvo SCHČT

Předsednictvo SCHČT je voleno na čtyři roky konferencí SCHČT a je devítičlenné.

Tvoří jej 
- předseda a místopředseda 
- dva členové chovatelské sekce 
- dva členové sekce pro odchov a výcvik 
- dva členové sekce propagace a marketingu 
- člen komise pro dotační politiku, legislativu a vzdělávání

Ve vztahu k realizaci ŠP a ŘPK jsou jeho pravomoci a povinnosti obsahem těchto dokumentů a ZŘ.

Rada plemenné knihy (RPK)

RPK, osoba odborně způsobilá dle zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je jmenována na 4 roky, a je pětičlenná. Předsedu a členy jmenuje a schvaluje předsednictvo SCHČT.

RPK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK, kontroluje jejich plnění a stanovuje podmínky ke zkouškám výkonnosti.

RPK má právo ze závažných důvodů navrhnout pozastavení nebo zrušení členství v SCHČT. K těmto důvodům patří např.výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK apod. Ze stejných důvodů je možné navrhnout pozastavení nebo zrušení zápisu koní do PK ČT. Vše pak předkládá ke schválení předsednictvu SCHČT.

Hodnotitelské komise

Členy hodnotitelské komise mohou být pouze osoby odborně způsobilé. Zásady pro jejich určování a práci určuje Šlechtitelský program a Zkušební řád.

Dozorčí komise

Dozorčí komise je tříčlenná a je volena na 4 roky konferencí delegátů.

11. Vystavování dokladů o původu

Potvrzení o původu je oprávněn vystavovat a potvrzovat výhradně SCHČT, a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo.

Oficiální doklad je: 
Potvrzení o původu koně - tento doklad vydává SCHČT na všechny mladé a dospělé koně, jejichž majitelé jsou členy dle čl.13. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na adresu SCHČT, u starších koní musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd. Při ověřování původů může SCHČT požadovat ověření původu podle DNA (mikrosatelity). U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení ověření původu podle DNA testu podmínkou k vystavení dokladu o původu.

12. Označování, identifikace a pojmenovávání koní

Označování a identifikace koní odpovídá vyhlášce  č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 

  • Označování koní  níže uvedenými způsoby se provádí za účelem identifikace zvířete v kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně (slovním a grafickým popisem).
  • Označení potomstva hřebců a klisen zapsaných v PK ČT se při registraci provádí pod matkou před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje  a výžehem do levého stehna, odpovídajícím Řádu výžehů  ČT.
  • Mimo předepsané označení je možno na žádost majitele označit hříbě výžehem do pravé sedlové polohy. Toto označení je nepovinné a je složené ze dvou částí. V horní části je číslo registrační knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize hříbat. Horní číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné.
  • Symboly označující příslušnost k chovateli (vlastnické výžehy), které se provádějí na pravém stehně,  jsou u koní označených výžehem ČT  nežádoucí.

 Plemeno český teplokrevník má kódové označení 22.  Toto kódové označení je prvním dvojčíslím identifikačního čísla  koně zapsaného do PK.

 Výžehy hříbat narozených v zahraničí:

Hříbata exportována v mateřském těle nebo formou embryí  mohou být opatřena výžehy podle Řádu výžehů ČT  jen se souhlasem SCHČT.

Každý kůň obdrží jako hříbě "identifikační číslo". Toto číslo  je devítimístné a nemění se. Platí a převádí se i při  převedení koně do jiné PK.

Identifikační číslo sestává - příklad: plemenný hřebec 474 Fors Gedos

Stanovení genetického typu pomocí sérologických zkoušek krevních skupin 
Stanovení genetického typu podle DNA je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do PK. Náklady nese v tomto případě ten, kdo požádal o udělení osvědčení k plemenitbě a zápis hřebce do PK.

U každého zapsaného koně, popř.u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má být registrováno, může SCHČT žádat ověření původu podle DNA. V těchto případech nese náklady SCHČT. Osvědčení o výsledku krevních zkoušek je uloženo SCHČT.

Před vystavením potvrzení o původu koně se musí provést výše uvedené ověření původu krevním testem v těchto případech: 
1. Hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu - náklady nese chovatel. 
2. Existují-li pochybnosti o udaném původu v případě, že:      - klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci       - hříbě nebylo identifikováno pod matkou 
V těchto případech nese náklady chovatel.

Pojmenovávání koní 
Plemenní hřebci 
   - při zápisu do PK obdrží každý hřebec jméno, které má stejné začáteční písmeno jako jméno otce, pokud jeho jméno tuto zásadu nerespektuje, nebo pokud má stejné jméno jako jiný hřebec již v této PK zapsaný. Již jednou udělené jméno nějakému hřebci se nesmí použít pro jiného hřebce s vyjímkou jeho vlastního bratra, a to s dodatkem I,II, atd. Stejné jméno bez dodatku smí být použito u jiného hřebce po uplynutí alespoň dvou generací. U importovaných plemenných hřebců se jméno zpravidla nemění. 
Plemenné klisny 
   - pojmenování přísluší chovateli.

13. Členství v plemenné knize

Členství v plemenné knize českého teplokrevníka je řádné a evidované. 
Řádným členem PK je automaticky člen SCHČT vlastnící ČT, které přihlásí k PK. Účast řádných členů vyplývá přímo z jejich členství a nevyžaduje dalších opatření. 
Evidovanými členy PK mohou být chovatelé koní, kteří splňují následující podmínky: 
a) podají písemnou přihlášku k účasti svých hřebců nebo klisen do PK ČT 
b) úhradou registračního poplatku 
c) závazkem k dodržování řádu PK 
d) nechají zapsat klisnu nebo hřebce do PK 
Práva a povinnosti řádných a evidovaných členů PK jsou dána tímto řádem a stanovami SCHČT.

14. Mezinárodní spolupráce

SCHČT ve spolupráci s ASCHK ČR zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a organizacemi sdružujícími chovatele regionálních typů teplokrevníka obdobného chovného cíle, zejména při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických postupů vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty apod. SCHČT je garantem PK českého teplokrevníka vůči zahraničí.

15. Způsob financování

Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat, z dotací, popř.ze souvisejících aktivit SCHČT a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů.

Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí Řádu PK. Finanční řád navrhuje a aktualizuje předsednictvo SCHČT dle finanční situace SCHČT.

16. Kontrola dodržování Řádu plemenné knihy

Předsednictvo a RPK SCHČT kontroluje prostřednictvím svých členů dodržování pravidel tohoto řádu, ŠP a ZŘ. Při zjištění nedostatků je povinen člen předsednictva nebo RPK, pokud je to možné, zjednat nápravu na místě a své zjištění projednat na nejbližším zasedání.

Dodržování veškerých ustanovení tohoto řádu kontroluje taktéž Dozorčí komise volená na čtyři roky konferencí SCHČT. Svá zjištění projedná na nejbližším zasedání předsednictva SCHČT.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat