Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Zkušební řád čt českého teplokrevníka

Dokumenty: Příloha:
ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM, ZKUŠEBNÍ ŘÁD, ŘÁD PK ČT - platný ode dne 31.3.2016

 

Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování výkonnostních zkoušek a zásady určování hodnotitelů a složení hodnotitelských komisí.

Hodnotitelem může být člen SCHČT s profesní kvalifikací 41_002_M Hodnotitel koní dle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání) nebo jiná odborná osoba (člen RPK) schválená předsednictvem SCHČT. Hodnotitel provádí činnost pro něj vyplývající ze ŠP a ŘPK zejména v určené oblasti. Ten, kdo provádí výběr a určování hodnotitelů nebo členů hodnotitelské komise, je garantem jejich odbornosti a nestrannosti. Hodnocení je prováděno známkami v rozsahu 1 -10 bodů.

STUPNICE: 10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 8 – dobrý, 7 – téměř dobrý, 6 – uspokojivý,             5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 – velmi špatný

1. Hodnocení hříbat pod klisnou

Hodnocení provádí hodnotitel při registraci hříběte, na svodech a přehlídkách a při výběru hřebečků do testační odchovny.

Hodnocení na svodech a přehlídkách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, provádí minimálně tříčlenná komise určená chovatelskou komisí předsednictva SCHČT.

Hodnocení je provedeno dvěma známkami 1- 10 bodů.

 • První známka zahrnuje vyjádření žádoucího typu, korektnost postoje, harmonický a tělesný vývin. Posuzování se provede u klisny při jejím postavení, zpravidla na tvrdém podkladu. Posuzuje se současně zdravotní stav hříběte.
 • Druhá známka je pak ohodnocení mechaniky pohybu v kroku a v klusu. Posuzování mechaniky pohybu se provádí při předvádění klisny a pohybu hříběte vedle ní.

2. Hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na svodech a přehlídkách

Hodnocení provádí minimálně dvoučlenná komise složená z členů RPK nebo předsednictva SCHČT nebo členů SCHČT splňujících podmínky odbornosti hodnotitele.
Při svodech a přehlídkách určuje další hodnotitele chovatelská komise.
Při akcích přesahujících svým významem rámec chovatelské oblasti nebo při celostátních akcích, určuje členy hodnotitelské komise předsednictvo SCHČT na základě návrhu chovatelské komise SCHČT. 
Hodnocení na přehlídkách je určováno směrnicemi SCHČT a pořadatele. Hodnocení směřuje zpravidla k určení vítěze (šampiona, šampionky) a dvou dalších umístěných (vicešampiona, vicešampionky).
Výše uvedené tituly při celostátním hodnocení v rámci plemene ČT může udělit pouze SCHČT.
Hodnocení 
1. plemenný typ a pohlavní výraz - součástí je i hodnocení rámce a rodokmenu, vývinu a zdravotního stavu. 
2. tělesnou stavbu - posuzování těchto znaků se provádí na tvrdém podkladu.
3. posouzení mechaniky pohybu v kroku a klusu - posouzení se provádí při předvedení na ruce na vhodném terénu.
Slovní hodnocení je veřejné.

3. Hodnocení klisen při zápisu do PK

Hodnocení provádí hodnotitel.
Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 8. ŠP Posuzování sledovaných znaků pod body  a), b1-6), d), f).
Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a  b1-b6) stavba těla se provádí
na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky d) kmih a elasticita pohybu v klusu a f) krok při předvedení na ruce na rovném a pevném terénu.
Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK.
Při výsledném hodnocení se zohledňuje celkový vývin a soulad. Současně s tím se provádí lineární popis.

4. Předvýběry hřebců do chovu

Hřebce k předvýběru přihlásí jeho majitel do termínu vyhlášeného předsednictvem SCHČT.

 1. První předvýběr je pro dvouleté hřebce. V zemském chovu vybírají hřebce hodnotitelé chovu koní, či pracovníci pověření předsednictvem SCHČT. V testačních odchovnách navrhuje hřebce pověřená komise, vždy na žádost majitele hřebce. Předvybraní hřebci musí být odpovídajícího typu, bez hrubých vad zevnějšku, zdraví, mít sestouplá obě varlata a pravidelný skus.
 2. Druhý předvýběr proběhne na předsednictvem SCHČT určeném místě zpravidla v zimním termínu. Součástí přihlášky musí být chovatelem předložen protokol o zdravotním stavu hřebce.Hodnotí nejméně tříčlenná komise jmenovaná předsedou SCHČT. Při předvýběruse hodnotí plemenný typ, stavba těla a mechanika pohybu (ŠP bod 8.a,b,c,d,f) na tvrdém podkladu, skok ve volnosti (ŠP bod 8.g) podle metodiky uvedené v hodnocení 70-ti denního testu na dráze podle přílohy č.1.(70-ti denní test) na překážkách základní výšky 110 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10  cm.  Po oboustranné dohodě komise majitele lze  absolvovat výšku do 150 cm. Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 110 cm a předvedou mechaniku pohybu při lonžování na kruhu o průměru 12m. Kruh bude ohraničen oplůtkem.

  Prémiovaní hřebci budou zapsáni do PKH ČT a bude mít předvýběr akceptovaný PK ČT a doporučení RPK ČT. Předvýběr i prémie se může týkat i importovaných hřebců plemenných knih (viz.odstavec 5 ŠP). Prémií se rozumí udělení výběru na následující připouštěcí sezonu. Pro udělení výběru v dalších letech musí hřebec absolvovat v roce zápisu do PKH úspěšně 70-ti denní test a ZV na jeho závěr, nebo v dalších letech splnit podmínky pro udělení výběru (KMK nebo sportovní testace). Do té doby je výběr až do splnění podmínek pozastaven. Výsledné vyjádření bude:

  •  slovní:  předvybrán – nepředvybrán
  • písemné: protokol
 3. Třetí předvýběr 
  se provádí před zahájením 70-ti denního testu v místě jeho konání. Je určen pouze pro hřebce, kteří byli předvybráni. Tito hřebci pak mohou nastoupit do 70-ti denního testu.

5. Zkouška výkonnosti hřebců 70-ti denním testem

Před nástupem hřebce do 70-ti denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje předsednictvo SCHČT. Hodnocení při kontrolním dnu a při ZV na závěr testu provádí komise, která hřebce předvybrala.

70-ti denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které určí SCHČT. Do testu mohou být přijati vybraní hřebci, kteří splňují zásady ŠP a podmínky pro zapsání do PK hřebců. Test vykonávají hřebci, kteří v roce jeho konání dosáhnou tří let. Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných konstitučních a dědičně podmíněných vad a chorob.

Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných dědičně podmíněných a konstitučních vad a chorob.

Po 30-ti dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den.V rámci tohoto dne se posuzuje stupeň výcviku u hřebců navržených vedoucím výcviku a hřebců vybraných hodnotitelskou komisí.

Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit.

Majitelé hřebců jsou seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky výkonnosti.

Znaky a vlastnostmi posuzovanými v testu jsou: 
-plemenný typ a pohlavní výraz 
-stavba těla 
-výkonnost ve skokové nebo drezurní zkoušce 
-celkový dojem a vývin 
Známky za ohodnocení jednotlivých znaků a projevů jsou udělovány při závěrečné zkoušce. Známky uděluje hodnotitelská komise s výjimkou známek h) za výcvik a i) jezditelnost a používá desetibodovou stupnici.

Plemenný typ a pohlavní výraz (a) 
Plemenný typ se posuzuje s ohledem na parametry uvedené ve ŠP.

Stavba těla (b) Zásady pro hodnocení stavby těla jsou uvedeny ve ŠP. 
Hodnotí se samostatně znaky b1)-b6) 
Hodnocení těchto znaků se provádí za klidu na tvrdém podkladu.

Výkonnost (c,d,e,f,g,h,i,j) 
Zásady pro hodnocení výkonnostních znaků jsou uvedeny ve ŠP.

Pravidelnost pohybu (c) 
Hodnotí se po provedení hodnocení znaků a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu.

Kmih a elasticita pohybu (v klusu) (d) 
Hodnotí se po provedení hodnocení znaků a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu v průběhu zkoušek g) skoku ve volnosti, i) jezditelnosti a j) skokové zkoušce pod sedlem, u hřebců drezurního směru také v drezurní úloze.

Cval (e) 
Hodnotí se v průběhu zkoušek g), i), j)

Krok (f) 
Hodnotí se po provedení hodnocení znaků a) a b) při předvedení na tvrdém podkladu a v průběhu zkoušek i) a j).

Skok ve volnosti (g) 
Zkouška se provádí v kryté hale při volném pohybu na překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ vypouštěním z ruky před překážkami. 
Výška stanovená pro tuto zkoušku je 120 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 140 cm a má povinná 3 kola. Pro hřebce drezurního směru je výška skoků 100 cm, zvýšená po 10 cm na 120 cm. 
Hřebec nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 
Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Výcvik (h) 
Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů: 
- charakter koně ve stáji 
- charakter koně pod sedlem 
- chování při korekturách,kování 
- temperament 
- konstituci 
- krmitelnost 
- učenlivost

Známky udílí vedoucí výcviku a všechny jsou součástí zkušebního protokolu.

Jezditelnost (i) 
Známka za jezditelnost je aritmetickým průměrem známek vedoucího výcviku a dvou zkušebních jezdců. 
Známka hodnotí: 
- uvolněnost, prostupnost, ohebnost a rovnováhu koně 
- soustředěnost, reakce na pomůcky a ochotu koně je přijímat 
- pohybové nadání (pružnost, takt a skokový projev)

Vedoucí výcviku udílí známku na základě sledování výše uvedených projevů v průběhu celého výcviku, zkušební jezdci po vykonání zkoušky podle následující metodiky. 
Koně mohou být bez jezdce rozpohybováni v délce do 15 minut. 
Každý zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut.

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle přílohy 1 ZŘ.

Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha (j) 
Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru, pro drezurní hřebce na ohraničeném drezurním obdélníku o rozměrech 60 x 20 m. Drezurní úloha je uvedena v příloze jako "Úloha pro drezurní zkoušku hřebců drezurního směru v 70-ti denním testu" 
Postupová řada dle přílohy 1 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky, pro hřebce drezurního směru je zařazena ihned po skončení drezurní úlohy. Výška stanovená pro tuto zkoušku je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Výška stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm. 
Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 
Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. 
Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru o výšce 100 cm na trase a překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 bodů. Zkouška je hodnocena jednou známkou, která zhodnotí ochotu koně ke skákání, jeho skokový projev, respektování překážek, pravidelnost a uvolněnost cvalových skoků a jeho ovladatelnost. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny pouze pro skokovou zkoušku. Hřebci drezurního směru parkur neabsolvují.

Celkový dojem a vývin (IV) 
Zásady pro hodnocení jsou uvedeny ve ŠP.
Známka vychází z hodnocení:
- plemenný typ a pohlavní výraz
- stavbu těla
- mechaniku pohybu 
- projev hřebce v průběhu celých ZV

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška je úspěšně dokončena, pokud hřebec ukončí zkoušky s celkovým hodnocením min.7,1b. - za a) a b) a známka ze zkoušek je min.6,1b. - za c) až j) - viz.ŘP, bod 6.a).

Struktura a významnost posuzovaných znaků, vlastností a zkušebních disciplin při zkouškách výkonnosti:

Posuzovaný znak,
vlastnost,
zkušební disciplina
Dílčí významový
součinitel
Celkový významový
součinitel
I. TYP A POHLAVNÍ VÝRAZ (a)   1
II. STAVBA TĚLA (b)
b1) Hlava
b 2) Krk
b 3) Plec a hřbet
b 4) Rámec
b 5) Přední končetiny
b 6) Zadní končetiny
  1
III. VÝKONNOST   3
c) pravidelnost pohybu   1
d) kmih a elasticita – klus   1
e) cval   1
f) krok   1
g) skok ve volnosti   1
h) výcvik: temperament
charakter ve stáji
charakter pod sedlem
charakter při kování
-------------------------
charakter celkem
konstituce
krmitelnost
učenlivost
--------------------------
celkem


4

 


4
3
1
4

16

0,5
i) jezditelnost   1
j) skoková zkouška pod sedlem,
drezurní úloha
  1,5
IV. CELKOVÝ DOJEM A VÝVIN   1

6. Základní zkouška výkonnosti

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži) a pro tříleté hřebce odchované v testačních odchovnách.

A) Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen organizují hodnotitelé a hodnotitelskou komisi schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná. Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská komise.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti. 
Pro konání zkoušek výkonnosti je stanoven minimální počet 7 klisen 
Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a vyšším, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky: 
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm - příloha 1 ZŘ 
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti - úloha viz. příloha 2 ZŘ 
3) Kavaletová řada - příloha 1 ZŘ 
4) Postupová řada - příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny

Hodnotí se: - mechanika pohybu při drezurní úloze
- vrozené schopnosti 
- pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky 
- skokové vlohy
- připravenost
Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI:

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje). 
Jízdárna: 40 x 100 m. 
Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha čtená - viz. příloha 2 ZŘ. 
Ihned po skončení drezurní úlohy zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku - viz.příloha 1 ZŘ - předepsaný chod : klus 
Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny. 
Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze 
Lehká zápřež: jednospřeží 2 osoby 
Hodnotí se: 
1. mechanika pohybu a ovladatelnost    koef. 0,4 
2. schopnosti, ochota    koef. 0,4 
3. připravenost    koef. 0,2

Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání.
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

B) Základní zkoušky výkonnosti hřebců v testačních odchovnách organizuje oprávněná osoba provozující testační odchovnu.

Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná, její složení na návrh chovatelské komise schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Členy mohou být členové: RPK, ČJF, členové SCHČT a hodnotitelé.

Hodnocení je stejné jako při zkoušce pod sedlem u klisen a je doplněno o známky: 
- za plemenný typ a pohlavní výraz 1 známkou 
- za stavbu těla - hodnocení se provádí na tvrdém podkladu 1 známkou 
- za výcvik dle metodiky uvedené v ŠP 
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

7. Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vlastní hodnocení provádí hodnotitelé určení chovatelskou komisí. Komisi určuje na návrh chovatelské sekce předsednictvo SCHČT.

Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně prokazatelným původem do 4.generace předků splňující růstový standard, bez zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31.října ve stáří 5-9 měsíců. Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT jednoho ročníku, aby mohl býti test zahájen.

Hodnocení se provádí

 • u odstávčat po ukončení naskladnění. 
  Posuzuje se 
  - vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu 
  - mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu 
  Hodnotí se dvěma známkami 1 - 10.
   
 • u hřebečků ve stáří 1 a 2 roky před zahájením a po ukončení pastevního období 
  Posuzuje se 
  - vzrůst podle růstových standardů, tělesný rámec, korektnost a pravidelnost pohybu na tvrdém podkladu 
  - mechanika pohybu v klusu a překonávání překážek 
  - dle plánku v příloze 1 ZŘ 
  překážka je vysoká:
  jednoletý ročník - 60-80 cm 
  dvouletý ročník - 100 cm 
  Hodnotí se dvěma známkami 1 - 10.
   
 • u hřebečků tříletého ročníku před zahájením pastevního období 
  Hodnocení: viz.Základní zkouška výkonnosti hřebců. 
  Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané Provozním řádem. 
  Trvání testu je 900 až 960 dní. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, kterou provádí tříletý ročník. 
  Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionelně nebo je vyřazen po úhynu.

  8. Hodnocení hřebců před zápisem do plemenné knihy

Toto hodnocení se provádí u hřebců, jejichž majitelé žádají o zápis do plemenné knihy hřebců, po splnění výkonnostních kritérií v KMK nebo po sportovní testaci a u dalších hřebců splňujících všechny podmínky zápisu do plemenné knihy hřebců a nebyl u nich posuzován plemenný typ a pohlavní výraz, stejně tak jako stavba těla.
Majitelé hřebců musí doložit protokol o zdravotním stavu hřebce, ne starší 6-ti měsíců.  Hřebec musí být zdráv a prost zjevných a geneticky podmíněných vad, zlozvyků a chorob.
Hodnocení provádí tříčlenná komise složená ze členů RPK, předsednictva, hodnotitele. Komisi určuje předsednictvo.
 
Hodnotí se  - plemenný typ, pohlavní výraz (a), rodokmenová hodnota
                   - stavba těla (b)  b1 až b 6 - hodnocení se provádí na pevném podkladu podle zásad
                      uvedených ve ŠP
                   - kmih a elasticita (v klusu)  d) s přihlédnutím k metodice posouzení bodu c)
                   - krok  f)
Známky jsou zaneseny do protokolu o tomto hodnocení.
Zápis hřebců, kteří se nezúčastnili druhého předvýběru hřebců do PKH, musí být uskutečněn nejpozději do 31.3. daného roku.
Hřebcům zapsaným do PKH je na žádost majitele každoročně udělen výběr pro klisny ČT.
 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat