Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Šlechtitelský program čt českého teplokrevníka

Dokumenty: Příloha:
ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM, ZKUŠEBNÍ ŘÁD, ŘÁD PK ČT - platný ode dne 31.3.2016

Šlechtění českého teplokrevníka vychází ze zákona 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Řídí se dlouhodobým programem navrženým Radou plemenné knihy (dále jen RPK), a schváleným předsednictvem Svazu chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT). Svaz vede plemennou knihu pro českého teplokrevníka (dále jen ČT), chovaného na území České republiky. Realizaci šlechtitelského programu zajišťuje uznané chovatelské sdružení - SCHČT.

Šlechtitelský program SCHČT je souborem šlechtitelsko - organizačních opatření, na základě kterých stanovuje, prosazuje a uvádí chovatelské postupy k dosažení chovného cíle. K tomu patří chovatelské metody jako je hodnocení plemenného typu, stavby těla, výkonnostní zkoušky, odhad plemenné hodnoty a selekční postupy. Šlechtitelský program je v souladu s mezinárodními standarty a závazky a je zárukou objektivního hodnocení pro potřeby chovatelů. Zabezpečuje, aby tato činnost byla za podpory ze státních prostředků nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti ČT, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování genetické rozmanitosti, a napomáhá konkurenceschopnosti na zahraničních trzích.

Šlechtitelský program (dále jen ŠP) stanovuje chovný cíl, selekční program, akcelerační program, zjišťování a evidenci výkonnostních vlastností, kontrolu užitkovosti a dědičnosti, posuzování vlastností znaků, odhad plemenné hodnoty, evidenci o výkonnosti plemenných koní, zveřejňování dosažených výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.

1. Současný stav

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zapuštěno klisen 2004 1817 1254 981 981 892 846 850
Narozená hříbata
(klisny, hřebci)
1045
(528,
517)
993
(511,
482)
916
(460,
456)
732
(359,
373)

653

(322,321)

545

(299,246)

410

(209,201)

422

(220,202)

Zařazené klisny dle
jednotlivých oddílů PK
(celkem, HPK, PK, PPK)
601
(259,
294,
48)
528
(227,
271,
30)
527
(232,
257,
38)
580
(247,
295,
38)

566

(256,272,38)

494
(177,306,11)
429 400
Klisny po základních
zkouškách výkonnosti
(ZZV)
265 282 284 287 287 242 189 188

* tato čísla v době schvalování ŠP ještě nejsou k dispozici

Počet plemenných hřebců kolísá mezi 200 - 250. Průměrný počet klisen připuštěných jedním hřebcem je velmi nízký, což způsobuje výrazné snížení účinnosti šlechtitelské práce, pro malý počet narozených hříbat po jednom hřebci. Tento stav hodlá SCHČT neprodleně napravit a to zvláště zvýšenými nároky na hřebce do cílené plemenitby a akceleračního programu.

2. Plemenné knihy

Do šlechtitelského programu českého teplokrevníka jsou zahrnuty všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do některé z těchto plemenných knih: 
         plemenná kniha hřebců 
         hlavní plemenná kniha klisen 
         plemenná kniha klisen 
         pomocná plemenná kniha klisen 

Pro plemenné knihy použito dále jen "PK".

3. Metody chovu

Chovný cíl je zabezpečován metodou čistokrevné plemenitby. To znamená, že jsou mezi sebou připouštěni hřebci z PK hřebců a klisny z hlavní PK (HPK, HPK PRO), PK a pomocné PK (PPK).

4. Ohraničení využitelnosti hřebců

K podpoře čistokrevné plemenitby formou křížení je použití hřebců jiných plemen vymezeno a ohraničeno.

5. Použití jiných plemen

Vyjmenovaná plemena za podmínky splnění stejných kriterií platných pro českého teplokrevníka, jsou:

anglický plnokrevník, angloarab a jedinci arabského původu, trakénský kůň, holandský jezdecký kůň, belgický jezdecký kůň, dánský teplokrevník, francouzský jezdecký kůň, všechny varianty německého jezdeckého teplokrevníka, Zangersheide, švédský teplokrevník, moravský teplokrevník, furioso, slovenský teplokrevník, kůň Kinský, kůň velkopolský a polská plemena odpovídající kritériím ČT.

Je požadován stejnosměrný teplokrevný rodokmen (viz.ŘPK, odstavec 6.a, b, c). P Ostatní plemena, doporučená RPK, schválená předsednictvem, musí splňovat chovný cíl ČT.

6. Hodnocení a testování užitných vlastností

U plemenných koní je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, rodokmen, stavba těla, výkonnost a zdravotní stav. Zásady hodnocení jsou uvedeny ve Zkušebním řádu (dále jen ZŘ).

7. Metody selekce

Selekce se provádí na základě informací a výsledků hodnocení.

Hřebečci a hřebci jsou selektováni:

 • při registraci hříbat
 • při přehlídkách hříbat pod matkou
 • při výběru do testační odchovny
 • při bonitacích v testačních odchovnách
 • při základních zkouškách výkonnosti
 • při 70-ti denním testu
 • při hodnocení KMK a vlastní sportovní výkonnosti
 • při předvýběrech a výběrech hřebců do plemenitby
 • při udělování výběru do plemenitby
 • na základě informací o potomstvu
 • na základě zdravotního stavu hřebce a jeho potomstva

Klisny jsou selektovány:

 • při registraci hříbat
 • při přehlídkách hříbat pod matkou
 • při zápisu do PK
 • při výkonnostních zkouškách
 • při přehlídkách tříletých klisen
 • při skoku ve volnosti čtyřletých klisen
 • při hodnocení KMK a vlastní sportovní výkonnosti
 • při přeřazování do vyšších oddílů PK
 • na základě informací o potomstvu

8. Posuzování sledovaných znaků

U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky tak, aby se vyloučením nedostatků ve stavbě těla, mechanice pohybu, v projevech výkonnosti a vyloučením dědičně podmíněných genetických vad a chorob zlepšovala kvalita a zdraví chovaných koní.

Popis stavby těla a lineární popis se provádí při zápisu do PK. Hodnocení se provádí na svodech, chovatelských výstavách, při zkouškách výkonnosti, případně na základě individuální žádosti u chovatele.

Hodnocení se provádí dle následujícího schématu:

a) Plemenný typ a pohlavní výraz b1) Hlava
b) Stavba těla b2) Krk
c) Pravidelnost pohybu b3) Hřbet a plec
d) Kmih a elasticita (klus) b4) Rámec
e) Cval b5) Přední končetiny
f) Krok b6) Zadní končetiny
g) Skok ve volnosti  
h) Výcvik  
i) Jezditelnost  
j) Skoková zkouška pod sedlem nebo drezurní úloha  

a) Plemenný typ a pohlavní výraz 
žádoucí: moderní typ, ušlechtilý a výkonný sportovní kůň středního kalibru, s homogenním původem, korektní a výrazné linie, suché klouby, dobře vyvinuté svalové partie, pohlavní výraz.
nežádoucí: malý nebo přerostlý kůň, hrubá nebo lymfatická konstituce, dlouhé nebo krátké linie, bez pohlavního výrazu, nesourodý původ.

b) Stavba těla 
Cílem je korektní a harmonická stavba bez vad.

b1) Hlava 
žádoucí: ušlechtilá suchá, výrazné oko vyjadřující klid a dobře utvářené nozdry, dobře utvářená elastická huba.
nežádoucí: nepřiměřená, k tělu velká, neharmonická, bez pohlavního výrazu, s klenbou čela nebo nosních partií, se zapadlým nebo vypouleným okem, okem s viditelným bělmem, s rybím okem, rozkleslé nebo převislé ucho, krátký koutek.

b2) Krk 
žádoucí: dostatečně dlouhý, dobře osvalený, zužující se k hlavě, středně až výše nasazený (téměř pravoúhle na plec) v mírném oblouku plynule vystupující z kohoutku, se správně utvářeným a volným zátylkem, lehce a pravidelně ohebný mezi hlavou a kohoutkem.
nežádoucí: nízko nebo vysoko nasazený, příliš dlouhý nebo krátký, chybně vázaný k hlavě (velký nebo malý spodní úhel), široký nebo úzký, jelení nebo labutí, silný nebo málo osvalený.

b3) Plec a hřbet 
žádoucí: dlouhá a šikmá lopatka s dobrým osvalením plece, výrazný, přiměřeně dlouhý kohoutek plynule přecházející v pevný, středně dlouhý, ale pružný hřbet, který plynule pokračuje na pevná, dobře vázaná bedra.
nežádoucí: slabá, strmá, krátká lopatka, ostrý nebo nevýrazný kohoutek, rovný, měkký nebo kapří hřbet a dlouhá, odsazená bedra.

b4) Rámec 
žádoucí: přiměřeně velký kratší obdélníkový, harmonický.
nežádoucí: malý nebo přerostlý, příliš krátký nebo dlouhý, neharmonický.

b5) Přední končetiny 
žádoucí: pravidelný postoj, suché výrazné klouby a při pohledu ze strany končetiny kolmo směřující k zemi a do středu plece, předrámí má být dlouhé, široké a svalnaté, přední holeň nemá být dlouhá, délka nemá přesahovat 2/3 předrámí, spěnka má být zaúhlena v úhlu 45 - 50°, kopyto zaúhlené stejně jako spěnka, pravidelné, prostorné s kvalitní rohovinou.
nežádoucí: málo osvalené, dlouhé nebo krátké, špatně zaúhlená spěnka (strmá nebo měkká), kopyto tupoúhlé nebo ostroúhlé, lymfatické klouby, zaříznutá, zaškrcená nebo prohnutá holeň, všechny druhy nepravidelných postojů.

b6) Zadní končetiny 
žádoucí: pravidelný postoj, záď mírně šikmá, dlouhá, stehno silné svalnaté, koleno silné, hlezno suché, dobře zaúhlené, široké, spěnka a kopyto tvoří dvě stejné poloviny z celkové délky a spěnka tvoří úhel 50-55° se zemí, kopyto zaúhlené stejně jako spěnka .
nežádoucí: všechny druhy nepravidelných postojů, úzké a krátké hlezno, sražená záď, vystouplá křížová kost.

8. Posuzování sledovaných znaků

c) Korektnost pohybu 
žádoucí: zepředu a zezadu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii.
nežádoucí: krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání.

d) Kmih a elasticita pohybu (v klusu) 
žádoucí: dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, elastický a energický pohyb končetin, výrazný posun od zádě se zapojením hřbetního svalstva a zádě, pohyb předních končetin vychází z dobře uvolněné plece.
nežádoucí: s poruchami taktu, málo prostorný, bez kmihu nebo příliš plochý pohyb.

e) Cval 
žádoucí: třítaktní, elastický, energický, s dobrým posunem zádě, s pružným hleznem
nežádoucí: nekorektní s poruchami nohosledu, s malým posunem, nepružným hleznem, plochým a krátkým posunem končetin, málo prostorný

f) Krok 
žádoucí: čtyřtaktní, pravidelně se pohybující končetiny, lehké, energické vyšlápnutí s přešlapem zadních stop před přední.
nežádoucí: nekorektní , mimochod nebo jeho náznak, kohoutí krok, nákrok, málo prostorný krok, krok bez kmihu a energie.

g) Skok ve volnosti 
žádoucí: s chutí skákající kůň, pozorný, soustředěný, energickým rychlým odrazem, rychlým pohybem předních končetin při odrazu a dobrým zaúhlením, s ohnutím pohybující se krk a snížená hlava, s otevřením úhlu v hleznu, s výrazným pohybem kohoutku nahoru, pružným hřbetem a otevřením úhlu v hleznech při odskoku s následnou dobrou a rychlou technikou při skrčení nohou po odskoku, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu.
nežádoucí: nekontrolovaný pohyb bez chuti, spuštěné přední končetiny, nepravidelné ohýbaní, vysoký nos během skoku, plochý oblouk skoku, tuhý nebo prohnutý hřbet, nepozornost, bázlivost.

h) Výcvik 
žádoucí: charakterní kůň dobře se chovající ve stáji i pod sedlem, nedělající vážné problémy při ošetřování, korekturách, kování a veterinárních zákrocích, je přiměřeného temperamentu, tvrdé konstituce, učenlivý a dobře krmitelný.
nežádoucí: nervózní, líný nebo vzpurný kůň špatně komunikující při výše vyjmenovaných činnostech, bez temperamentu nebo s vznětlivým temperamentem, měkké konstituce nebo špatně krmitelný.

i) Jezditelnost 
žádoucí: uvolněný, prostupný a ohebný kůň pohybující se v dobré rovnováze, soustředěný na jezdcovy pomůcky a ochotně je přijímající, je nadán pružností, schopností udržovat takt, se skokovými vlohami.
nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, který má problémy s udržováním rovnováhy, nesoustředěný, na pomůcky jezdce reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně, projevuje špatnou mechaniku pohybu, nemůže ji nebo není ochoten ji předvádět, jde nepravidelně nebo v nesprávném nohosledu v některém z chodů, neprojevuje ochotu nebo nemá dostatečnou schopnost překonávat překážky.

8. Posuzování sledovaných znaků

j) Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha 
žádoucí: ochotný kůň překonávající překážky dobrým stylem a s přiměřeným respektem, pravidelně a uvolněně se pohybuje mezi překážkami, při nájezdech i po doskoku, je dobře ovladatelný. V drezurní úloze kůň uvolněný, prostupný s vynikající mechanikou pohybu. 
nežádoucí: neochotný kůň překonávající překážky strnule nebo ploše, má přílišný respekt před překážkami nebo je málo respektuje, mezi překážkami nebo při nájezdu spěchá nebo se musí nepřiměřeně pobízet, po doskoku prchá nebo ztrácí pravidelnost cvalu, špatně se ovládá. V drezurní úloze kůň s vadami mechaniky pohybu, neuvolněný, bránící se pomůckám.

9. Zdravotní stav

U plemenných koní požadujeme výborný zdravotní stav prostý geneticky podmíněných vad a chorob, dobrou plodnost podmíněnou zdravými reprodukčními orgány.

Plemenní koně musí mít veterinární doklady dle platných předpisů pro přesun koní.

9.1 výkonnostní zkoušky hřebců:

a) 70-ti denní test (ZŘ bod5): Majitelé hřebců předloží s přihláškou k předvýběru protokol vypracovaný veterinární komisí jmenovanou předsednictvem SCHČT.

b) sportovní testace v KMK 
Hřebec musí splňovat nároky na zdravotní stav uvedený v aktuálních pravidlech KMK.

10. Akcelerační program

Akcelerační program je výběrovým programem. Cílem programu  je urychlit selekční práci v chovu sportovních koní. Je snahou vytvořit tzv. plemenné jádro – s prokázanou sportovní výkonností a kvalitním rodokmenem. Svaz ČT usiluje o vytvoření takových podmínek pro své členy, aby mohly být prověřené klisny zapouštěny prověřenými hřebci.

Podmínky pro výběr plemenných koní do Akceleračního programu (dále AP):

A) Plemenní hřebci:                                                                                                                

Vlastní výkonnost nebo výkonnost potomstva

 • absolvování v jednom roce minimálně parkurů st.“T“ (150 cm) buď s umístěním do 5.místa nebo s celkovým součtem max. 8 tr.bodů nejméně ze tří základních kol
 • absolvování 3 drezurních soutěží výkonnostního stupně “T“(IM I) se ziskem min. 70% bodů
 • vítěz finále KMK 6-ti letých v ČR (skoky)
 • v soutěžích všestrannosti dosažení výkonnosti stupně CIC** (dokončení v první polovině startovního pole)

Potomstvo– dle ASH nebo dle BLUP první 4 hřebci (spolehlivost u BLUP větší než 0,6)

Selekce hřebci: po 7 letech v plemenitbě, kteří budou mít po tomto období méně než 30 hříbat nebo 7 klisen zapsaných v PK, budou z AP vyřazeni.

B) Plemenné klisny HPK a PK s oboustranně prokazatelným minimálně čtyřgeneračním původem:

 • s vlastní výkonností stupně „S“ a vyšší, které dokončily minimálně 3 parkury stupně „S“ s celkovým součtem  max. 12 tr.bodů ze tří základních kol skákání nebo v drezuře dokončily úlohu stupně “S“ minimálně s 65% bodů nebo dokončily soutěž ve všestrannosti CIC* v první polovině pořadí účastníků, kteří soutěž dokončili nebo dokončily minimálně 2 kompletní soutěže v zápřeži stupně „T“
 • s výkonností potomstva minimálně na úrovni matek ve skoku, drezuře, všestrannosti, zápřež
 • vítězka celostátní přehlídky tříletých klisen pořádané SCHČT
 • tříleté klisny, které ve zkouškách výkonnosti dosáhly známky 8,1 a vyšš
 • klisny, které mají min.2 potomky (hřebce, klisny) po základních výkonnostních zkouškách s hodnocením 8,1 a vyšším
 • klisny, které se umístily do 3.místa ve finále ČR Soutěže skoku ve volnost čtyřletých klisen ČT
 • klisny,  které se umístily do 3. místa ve finále KMK  4, 5, 6-letých
 • dříve zapsané do SPK
 • klisny, které mají syna zapsaného v PKH
 • klisny, které obdobných výsledků dosáhly v zahraničí po posouzení souměřitelnosti těchto výsledků RPK   

C) Selekce:

 Hřebci: po 7 letech v plemenitbě, kteří budou mít po tomto období méně než 30 hříbat nebo 7 klisen zapsaných v PK, budou z AP vyřazeni

Statut preferovaného hřebce= plemenný hřebec doporučený RPK ČT a schválený předsednictvem SCHČT pro plemenné klisny zapsané v HPK ČT, v HPK ČT PRO nebo v AP ČT v majetku člena SCHČT.

11. Odhad plemenné hodnoty

Odhad plemenné hodnoty probíhá na základě výsledků sportovní testace koní ve skokových soutěžích. Sportovní testace je zkouškou výkonnosti sportovních koní (§ 8 zákona č.154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Odhad plemenné hodnoty je vypočítáván metodou BLUP Animal model každoročně ve spolupráci s VÚŽV Praha Uhříněves a s Mendlovou univerzitou v Brně.  Podstatou metody BLUP je současný odhad jak plemenných hodnot (náhodných efektů), tak i efektů fixních v jednom kroku pomocí lineárních modelů se smíšenými efekty. Princip BLUP Animal modelu je zveřejněn na webových stránkách SCHČT.  Metodika i výsledné hodnoty Relativní plemenné hodnoty jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách SCHČT a v ročence SCHČT a jsou tak zpřístupněny chovatelské veřejnosti.

12. Testační odchovny

Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem schváleným SCHČT. Tento řád upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu.

Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informací o kvalitě rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a matek a vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách.

Za testační odchovnu lze považovat zařízení, kde je možnost odchovávat, připravovat a základní zkoušku vykonávat s minimálně 10 hřebečky plemene ČT jednoho ročníku.

Testační odchovna musí být vybavena minimálně: 
- řádně oplocenými pastvinami s možností napájení a rozlohou pastviny na jednoho hřebečka: 
       0.3 ha /do 1 roku stáří 
       0.4 ha/od 1 roku do 3 let 
- vyhovující stájí pro volné ustájení s možností individuálního přikrmování 
- pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní 
- pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu a skokového projevu 
- možnost odděleného odchovu jednotlivých ročníků 
- kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny a zákroků první pomoci při ošetření drobných zranění před přivoláním veterinárního lékaře.

Pro vykonávání základních zkoušek výkonnosti - možnost boxového ustájení s kapacitou minimálně 10 boxů, možnost přípravy a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních podmínek a kvalitní jezdecký personál. Testační zařízení musí garantovat celou testaci včetně závěrečné zkoušky.

 

Dočasné opuštění testační odchovny na dobu nezbytně nutnou je možné za účelem veterinárního ošetření, předvýběru hřebců do plemenitby, výstavy. Podmínkou je souhlas chovatelské komise SCHČT. Toto opuštění odchovny se nepovažuje za přerušení testování v testační odchovně.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat