Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Jednání s ASCHK

Dne 23.6.2022 bylo opětovně započato jednání s ASCHK, zaslaným dopisem se žádostí o schůzku, kde hlavním bodem jednání by mělo být narovnání vztahů mezi organizacemi. Navazujeme na neúspěšné jednání ze srpna 2021, kdy nebylo ze strany ASCHK vyhověno naší žádosti o zaplacení členského příspěvku.SLOŽENÍ RPK

Předsedou Rady PK Václavem Štěrbou byli Předsednictvu navrženi další členové rady.

Všichni kandidáti splňují kritéria plemenářského zákona § 30.

Rada plemenné knihy bude pracovat v následujícím složení:

Karel Růžička sen., MVDr. Josef Lysák, Doc. Iva Jiskrová PhD., Ing. Barbora Kubištová, Ing. Ondřej Mamica.

Členové RPK byli dne 20.6.2022 schváleni Předsednictvem spolku.

 STATUTÁRNÍ ORGÁN SCHČT

Předsednictvo:

Karel Růžička – předseda

Václava Boušková – místopředseda

Josef Kincl – člen předsednictva

František Srnec - člen předsednictva

Václav Štěrba - člen předsednictva, předseda RPK

Kontrolní komise: Ing. Monika Klosová (předseda), Ing. Jaroslav Richter, Saša Machová

Tajemnice svazu: Ing. Barbora Králová PhD.

Zápis do spolkového rejstříku bude podán nejpozději do 27.6. 2022.

 Hodnotitelé chovu

Upozorňujeme chovatele, že označování a hodnocení koní pro plemeno český teplokrevník provádějí (dle platné smlouvy s ASCHK) také hodnotitelé Ing. ROMAN KLOS (Morava) a Ing. JIŘÍ HOLÍK (Čechy). Doporučujeme členům spolku, aby využívali jejich služeb.

HODNOTITELÉ CHOVU

REGISTRACE HŘÍBAT - FORMULÁŘ

ZÁPIS KLISEN DO PKPROBĚHLA ŘÁDNÁ KONFERENCE SCHČT

 

Dne 8.6.2022 proběhla v Humpolci řádná KONFERENCE SCHČT (účast 70 členů). Nejvyšší orgán spolku schválil nové stanovy spolku, sídlo spolku a provedl volbu všech orgánu spolku. Do předsednictva byli zvoleni: Karel Růžička (předseda spolku), Václava Boušková (místopředseda), členi předsednictva: Josef Kincl, František Srnec, Ing. Barbora Králová PhDr. Dalším voleným orgánem byla Kontrolní komise, kterou budou zastupovat následující členové: Ing. Monika Klosová, Ing. Jaroslav Richter a Saša Machová. Předsedou Rady plemenné knihy je Václav Štěrba.

Konference konstatuje, že členská základna ke dni Konference čítá 114 členů, je členem ASCHK ČR a WBFSH. Insolvenční řízení proti spolku je pravomocně zastaveno. Veškeré žaloby proti Svazu jsou soudně pravomocně rozhodnuty nebo zastaveny.

Konference ukládá Předsednictvu napravení stavu a obnovu všech funkcí spolku.

Konference schvaluje členský příspěvek pro rok 2022  ZDARMA.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem přítomným za účast a nezúčastněným za podporu. Speciální poděkování náleží panu Ing. Ladislavu Krulichovi a Evě Šimáčkové, kteří neváhali a ochotně pomohli s vedením spolku do doby svolání řádné Konference.STANOVY SCHČT 2022

Vážení členové spolku, předkládáme vám nové znění stanov SCHČT. Prosíme o řádné pročtení a případné připomínky nám zašlete písemnou formou na email spolku info@schct.cz popřípadě si návrhy připravte na připravovanou Konferenci SCHČT, která se bude konat dne 08.06.2022 od 11:00 – ČZU - Centrum pro výuku chovu koní Humpolec, Lužická 468, 39601 Humpolec

Těšíme se na vaši účast!

STANOVY SCHČT 2022 - nové zněníPozvánka na Konferenci

Vážené členky,

Vážení členové,

Svazu chovatelů Českého teplokrevníka

dovoluji si Vás jménem předsednictva pozvat na Konferenci SCHČT, kterou svoláváme jako předsednictvo zapsané do spolkového rejstříku SCHČT na základě pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Konference se bude konat ve středu 8. června od 11:00 na ČZU – Centrum pro výuku chovu koní Humpolec, Lužická 468, 396 01 Humpolec  POZVÁNKA

Prezence bude probíhat již od 10:30.

Z praktických důvodů svoláváme současně i náhradní Konferenci, která se bude konat ve středu 8. června od 11:30 na ČZU – Centrum pro výuku chovu koní Humpolec, Lužická 468, 396 01 Humpolec    POZVÁNKA

Náhradní Konference může přijímat rozhodnutí prostou většinou přítomných členů.

Prezence na náhradní Konferenci bude probíhat rovněž od 10:30.

Žádáme všechny členy spolku, aby pro případ, že se nebudou moci osobně v daném termínu Konference zúčastnit, využili možnosti zmocnit jiného člena spolku pro výkon členských práv na Konferenci. Pro tento případ využijte vzor plné moci k zastupování. Podpis zmocněnce nemusí být úředně ověřen.

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na Vás!

Za předsednictvo Ing. Ladislav Krulich

 

 

 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022

VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 2022
 
a) 100,- Kč, pokud neodvádíte členský příspěvek ASCHK ČR prostřednictvím jiného regionálního chovatelského svazu, na účet ASCHK svaz SCHČT odvede za člena poplatek a takový člen má nárok na slevy plynoucí z vedení PK ČT a časopis KONĚ 
b) dobrovolné pokud členský příspěvek Asociaci svazů chovatelů koní ČR platíte prostřednictvím regionálních chovatelských svazů
c) Pokud jste dosud  nebyli členy SCHČT, je nutno uhradit zápisné ve výši 
- pro tento rok ZDARMA.
d) Pokud žádáte o nové obnovení členství po přerušení, činí výše zápisného 
- pro tento rok ZDARMA

Upozornění pro chovatele

SCHČT je stále členem ASCHK a každý jeho člen má nárok na poskytování chovatelských výhod z takového členství.

ZPŮSOB PLATBY

 • bankovním převodem na číslo účtu 2301124604/2010 (FIO banka), do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení

PŘIHLÁŠKA DO SVAZU

POTVRZENÍ ČLENSTVÍ

 Soud jmenoval statutární orgány spolku

Dne 14.2. proběhlo u Krajského soudu v Českých Budějovicích jednání ohledně jmenování zbývajících členů statutárního orgánu spolku. Soud vyhověl návrhu. Dne 26.3. 2022 usnesení nabylo právní moci a do spolkového mohly být zapsány osoby, které si odsouhlasila členská základna na společné schůzi dne 3.8.2021 ve Zduchovicích.

Do doby jmenování nových členů představenstva spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. , postupem určeným v zakladatelském právním jednání, jsou členy předsednictva jmenováni:
 a) Ing. Ladislav Krulich
b) Eva Šimáčková
c) Karel Růžička
d) Josef Kincl
e) František Srnec
f) Václava BouškováPF 2022

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2022.

Děkujeme za projevenou přízeň i v době ne příliš dobré pro Svaz chovatelů českého teplokrevníka i pro chovatele. Pevně věříme, že se český teplokrevník znovu silně nadechne a jeho cesta bude vzestupná.Končí doba temna v chovu českých koní?

V následujícím článku, který je volným již třetím pokračováním serie článků pana Václava Štěrby o svazu v období krize, jsou shrnuty události SCHČT mapující současný stav ve svazu.

Snad již krize v SCHČT končí?Podán návrh soudu

Vážení chovatelé, dne 24.9.2021 byl podán návrh k soudu na jmenování chybějících členů statutárního orgánu SCHČT. Pokud soud shledá návrh oprávněný a jmenuje chybějící členy, pak tito členové budou moci jednat za spolek, tak jako by byli právoplatně zvoleni, ovšem pouze do doby, než bude svolána nová a řádná konference spolku. O případném vydání rozhodnutí soudu v této záležitosti budete včasně informováni.Smuteční oznámení

Dnes do kanceláře svazu přišla smutná zpráva, že dne 5.8.2021 opustil tento svět velký chovatel, milovník koní a věrný člen SCHČT pan Jan Binek z Vizovic. Prosíme, kdo jste pana Binka znal v tichosti mu věnujte malou vzpomínku. Hlubokou soustrast celé jeho rodině.Společná schůze členské základny - závěry

Vážení chovatelé,

dne 3.8.2021 proběhla ve Zduchovicích společná schůze členské základny. Hlavním důvodem schůze bylo obnovení funkce svazu a navrácení právního stavu před rokem 2017. Schůze se zúčastnilo 86 členů, kteří vyslovili souhlas pro zachování spolku a obnovu všech jeho funkcí. Na základě těchto rozhodnutí a projevení právního zájmu členské základny bylo provedeno hlasování o doplnění chybějících členů statutárního orgánu SCHČT, které jmenuje soud na základě podaného návrhu. Po vydání usnesení mohou jmenované osoby jednat za spolek, tak jakoby byly řádně zvoleny do doby, než se řádně dle stanov svolají všechny orgány spolku.

Zápis a usnesení ze společné schůze členské základny SCHČT

Členská základna se usnesla na výši členských příspěvků pro rok 2021.

0,-Kč a 100,-Kč

Pro členy, kteří již odvedli příspěvek ASCHK přes jiný regionální chovatelský spolek nebo nemají zájem o chovatelské výhody, které jsou poskytovány uznaným chovatelským sdružením pro vedení plemenné knihy ČT, je členský poplatek stanoven 0,-Kč.

Členi, kteří neodvádí členský příspěvek ASCHK ČR prostřednictvím jiného regionálního chovatelského svazu a zároveň požadují výhody je členský poplatek stanoven 100,-Kč. (tato částka bude i se seznamem členů převedena na účet ASCHK).

V souvislosti s touto informací upozorňujeme, že SCHČT je stále členem ASCHK, která nyní vede plemennou knihu pro plemeno český teplokrevník a jako taková, je povinna dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 154/2000 Sb. plemenářský zákon a nařízení EU 2016/1012. V případě zaplacení členského příspěvku ASCHK (100,-Kč) nepřicházíte o výhody a slevy plynoucí z vedení plemenné knihy ČT.

O prodloužení termínu pro zaslání stanoveného poplatku je jednáno s ASCHK, číslo účtu, na který příspěvek můžete zasílat, bude v nejbližší době zveřejněn a řádně přihlášeným členům i s pokyny zaslán na e-mail.

Bývalí členové svazu nadále mohou potvrzovat své členství v SCHČT.

SCHČT je otevřena i pro nové členy, kteří mají možnost využít nulové zápisné.

Kopie formulářů zasílejte na info@schct.czSpolečná schůze členské základny již za dva dny

Vážení chovatelé,

srdečně vás zveme na společnou schůzi členské základny SCHČT, která se bude konat již  3.8 2021 od 14.00 hodin v jezdeckém areálu Zduchovice. Hlavní cíle schůze: volba, návrh na doplnění statutárního orgánu spolku, aktualizace a informovanost členské základny, usnesení společných postupů pro následující období. Pro udržení základní funkce spolku má tento akt mimořádnou důležitost. Připomínáme členům, kteří chtějí podpořit spolek a právní zájem na zachování SCHČT, aby potvrdili své členství zaslaným formulářem - Potvrzení členství v SCHČT a zaslali na emailovou adresu info@schct.cz popř. vzali sebou na schůzi členské základny.

Těšíme se na vaši účast.Mimořádné opatření při KONFERENCI SCHČT – Covid 19

Společná schůze SCHČT se bude konat ve venkovních prostorách jezdeckého areálu Zduchovice (zahradní restaurace). Proběhne v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, které jsou platné od 1. srpna 2021 (dle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. čl. I/13, I/15 a I/16) - úplné znění ZDE.

Vstup bude povolen pouze osobě, která:

-          Prokáže bezinfekčnost

 • negativním testem na covid (PCR test platný 7 dní, antigenní test 72 hodin
 • potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech
 • potvrzením o očkování, doloží národním certifikátem, že uplynulo od aplikace druhé dávky nebo v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní
 • samotestem – osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test povolený MZ, s negativním výsledkem

-          Bude mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95) - ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,Konference má význam

Vážení členové SCHČT,

reagujeme na vzniklé manipulativní zprávy ze sociálních sítí, ohledně odborného spolku pro plemeno ČT a svolávání členské základny - Konference spolku.

Připravovaná společná schůze - Konference SCHČT  na 3.8.2021 ve Zduchovicích má jediný účel a hlavní úkol zvolit osoby jednající za spolek a zachovat a obnovit jeho veškeré funkce, které poskytoval do roku 2016. Všechny dohady a nejasnosti ukončily soudy. Oslovili jsme především členy a chovatele, kterým není lhostejné, že celých 5 let čekali na spravedlnost a bojovali za svá práva a práva ostatních členů, kterým byla v roce 2016 odepřena jistou skupinou lidí.  Je na čase se vypořádat s následky jejich činů.  Doufáme, že v členské základně je ještě mnoho korektních lidí se špetkou důvěry a síly udělat důležitý krok pro záchranu spolku, který měl obrovskou sílu a jedinečnou pozici po více než 16 let, že lidé s dobrým úmyslem se dokáží spojit pro dobro věci a to i navzdory pokleslým a zavádějícím zprávám. Věříme v ochotu, mravní vyspělost a iniciativu oslovené členské základny, jejímž hlavním úsilím by měl být návrat ke šlechtění českého koně - českého teplokrevníka.

Nevytváříme na nikoho nátlak. Členství je dobrovolné a každý člověk se může svobodně rozhodnout, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Má možnost vstoupit do jiného začínajícího spolku nebo podpořit stávající s 20 letou tradicí, popřípadě vyčkávat a sledovat zpovzdálí.

Předesíláme, že SCHČT je stále členem ASCHK. Tedy každému členovi SCHČT plynou chovatelské výhody poskytované ASCHK, neboť od roku 2018 přebrala ASCHK vedení PK ČT. Proto členství v SCHČT pro chovatele nabývá na významu. Pokud byl SCHČT odebrán statut odborného spolku pro plemeno ČT, pak ASCHK, tak učinila neregulérním jednáním a máme za to, že představitele ASCHK k tomu vedly jednoznačně osobní zájmy. Upozorňujeme, že VH ASCHK konaná dne 22.6.2021 ve Stříteži je v několika bodech napadnutelná žalobou na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku. Valná hromada probíhala proti stanovám organizace a opět zde došlo k porušení základních členských práv (části II, článku 5, bod a) stanov ASCHK). „Každý řádný člen ASCHK ČR z.s. má tyto základní členská práva: a) vysílat své zástupce (delegáty) na valnou hromadu ASCHK ČR z.s., hlasovat na ní, podílet se na činnosti a programu ASCHK ČR z.s., volbě jeho orgánů a právo být volen do těchto orgánů.“ Nejen v tomto bodu byla SCHČT odepřena jeho práva.

Proto přijeďte podpořit SCHČT a pokusit se obnovit bývalý lesk českého teplokrevníka a opět mu dát klidný domov.KONFERENCE JIŽ ZA 14 DNÍ

Připomínáme členům svazu, že dne 3.8.2021 se koná CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SCHČT, akce proběhne od 14 hodin v jezdeckém areálu ZDUCHOVICE. Pokud se nemůžete z jakýchkoliv důvodů schůze zúčastnit, využijte plné moci k zastupování. Kdy si dobrovolně určete člena, který vás bude zastupovat pouze v dané věci. V případě, že nevíte na koho se obrátit s udělením plné moci, nabízíme kontakty na členy spolku, kteří se akce zúčastní a rádi vás ve věci zastoupí. Neváhejte se s uvedenými osobami zkontaktovat.

 • Ing. Jiří Holík, (nar. 12.12.1963), Nesvačily 68, 257 51 Bystřice u Benešova, tel.: 777 964 490, e-mail: holik.kone@seznam.cz
 • Mgr. Barbora Hassová, (nar. 18.01.1984), Zduchovice 65, 262 63 Kamýk na Vltavou, tel.: 737 138 930, e-mail: barbara@kone-zduchovice.cz
 • Václava Boušková, (nar. 21.10.1975), Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, tel.: 732 983 148, e-mail: bvendy@seznam.cz
 • Ing. Roman Klos, (nar. 10.06.1971), Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín, tel.: 604 693 662, e-mail:klosroman@seznam.cz
 • Jiří Rendl, (nar. 12.12.1958), U Sušičky 10, 154 00 Praha 5 - Lochkov, tel.: 724 030 552, e-mail:j.rendl@audico.cz
 • Eva Šimáčková, (nar. 16.04.1958),  Nebanice 10, 350 02 Nebanice, tel.: 731 472 316, e-mail:nebanice@wia.cz
 • Karel Růžička ml., (nar. 02.10.1971), Osvobození 289, 691 63 Velké Němčice, tel.: 777 333 710, e-mail:ruzicka.kone@seznam.cz
 • Ing. Leopold Mamica, (nar. 15.04.1941), ZH Tlumačov, Dolní 115, 763 62 Tlumačov, tel.: 775 224 728, e-mail: Leopold.Mamica@seznam.cz
 • Josef Kincl st., (nar. 30.08.1948), Skály 8, 793 44 Horní Město - Skály, tel.: 602 544 348, e-mail: josefkincl@seznam.cz
 • Václav Štěrba, (nar. 13.05.1953), Branná 52, 379 01 Třeboň, tel.: 775 993 150, e-mail: sterbav1@seznam.cz
 • Ing. Barbora Králová, Ph.D, (nar. 28.2.1979), Buš 133, 252 08 Buš, okr. Praha-Západ, tel.:721528112, e-mail: bara.kralova@seznam.cz
 • Bc. Šárka Votavová, Štefániková 719, Kralupy nad Vltavou, tel.:724537743, e-mail: sarka.votavova@centrum.cz
 • Karel Lacina, Číčovice 45, 252 68 Číčovice, tel.: 728436100, e-mail: lacina.horses@gmail.com
 • Vantroba Dušan, Nové Dvory 3, Červený Újezd, tel.: 732708807, e-mail: duvant@seznam.cz
 • Petr Hejlek, Netvořice, Všetice, tel.: 777992400, e-mail: hejlekpetr@seznam.cz
 • Ing. Jana Soukupová , Podlesí 331, Příbram, tel.: 776752086 soukupova.janina@seznam.cz

Důležitou součástí pro další účast ve spolku a na připravované KONFERENCI je vyplněný formulář POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V SCHČT, který nám můžete zasílat elektronicky na info@schct.cz nebo ho předat osobně na schůzi.

Těšíme se na shledanou!Současné členství chovatelů v SCHČT

Jsou časté spekulace ohledně členství chovatelů v SCHČT. Proto objasníme pár faktů. Vycházíme z evidence členů platné v roce 2017 (konkrétně do 31.12.2017), kdy bylo registrováno a platným předsednictvem přijato cca 764 členů. V následujících letech již nedošlo k žádnému řádnému přijetí člena předsednictvem. Všichni tito členové dostali pozvánku na celostátní konferenci SCHČT, která se koná 3. srpna 2021 ve Zduchovicích od 14 hodin. Zde se sejdou členové - chovatelé, za důležitým účelem, aby zvolili nové vedení svazu.

Platné stanovy SCHČT o členství hovoří jednoznačně. Pokud se chce občan stát členem svazu, citujeme: Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem SCHČT a úhradou 1. vstupního poplatku a členského příspěvku pro daný rok... Členství zaniká, mimo jiné: Nezaplacením členského příspěvku na více jak jeden rok i po písemné výzvě SCHČT.

V zájmu SCHČT je, aby se do této chovatelské organizace zapojilo, co možná nejvíce chovatelů, členů, kteří se zúčastní spolupráce ve svazu a budou se podílet na šlechtitelském programu. Jelikož žádný z registrovaných členů ve svazu v roce 2017 ani dalších následujících letech neobdržel písemnou výzvu a především vzhledem k dosti nepřehledné situaci v pár posledních letech, zůstávají všichni registrovaní členové i nadále členy SCHČT, pokud se tak svobodně rozhodnou.

Žádáme tímto všechny obeslané členy SCHČT o zaslání (elektronicky na info@schct.cz) vyplněného formuláře POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V SCHČT. Můžete, tak potvrdit nebo naopak ukončit své členství. Předem děkujeme za zodpovědné jednání.POZVÁNKA NA SPOLEČNOU SCHŮZI - KONFERENCI

Vážení členové svazu, přijměte srdečné pozvání na společnou schůzi členské základny KONFERENCI, která se bude konat dne 3.8.2021 od 14.00 hodin v jezdeckém areálu Zduchovice.

Hlavním cílem je VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ SPOLKU

Všem členům svazu budou zaslány doporučeným dopisem následující dokumenty. Pokud nám členové poskytli i emailové adresy, bude zvolen i tento způsob doručení.

PRŮVODNÍ DOPIS

POZVÁNKA

PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ

POTVRZENÍ ČLENSTVÍ

Připomínáme skutečnost, že účast je jednou z povinností řádného člena. Pokud se nemůže člen z jakýchkoliv důvodů dostavit, využijte plnou moc pro zastupování. Apelujeme na členy, aby se nechali zastupovat pouze osobou, které důvěřují a mají jistotu, že bude hájit jejich zájmy.

Žádáme členy o včasné vyplnění a zaslání formuláře Potvrzení členství v SCHČT. Zasílejte na email: info@schct.cz popř. můžete přinést na připravovanou schůzi.


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat