Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Důležité sdělení pro chovatele koní plemene ČT

Dne 22.1.2018 zapečetil JUDr. Staněk kancelář svazu v Praze. Dále oznamujeme, že pan JUDr. Ing. Staněk jedná svévolně, sám za svoji osobu, bez rozhodnutí předsednictva.

Další sdělení pro chovatele podává tajemnice SCHČT Ing. Barbora Králová Ph.D. Skutečnost, že je kancelář svazu v Praze zapečetěná jsem se dozvěděla v pondělí 22.1.2018 po obědě od majitele účetní firmy a objektu v jedné osobě, kde se kancelář nachází. Informoval mě také o nátlaku, který na něj JUDr. Staněk vytvořil a vyhrožoval mu údajně i soudy, pokud mu nezruší uzavřené smlouvy a některé faktury za nájem.
JUDr. Staněk mě o skutečnosti zamezení vstupu do kanceláře sám nepovažoval za nutné nijak informovat, ale úkoluje mě neustále direktivním způsobem prostřednictvím mailu. Kancelář má JUDr. Staněk vystěhovat do 14ti dnů, ale do té doby zůstanou zřejmě některé průkazy koní v zapečetěné kanceláři, neboť datum jeho příští návštěvy majiteli objektu nesdělil a musí se alespoň týden předem ohlásit.
Žádám proto chovatele, aby se tudíž s chovatelskou agendou a postrádajícími průkazy koní obraceli přímo na JUDr. Staňka. Bylo mi znemožněno chovatelskou agendu a agendu SCHČT pro chovatele dále spravovat.
Přeju tímto chovatelům a majitelům koní hodně štěstí, trpělivosti a velmi pevné nervy při vyřizování chovatelské agendy.

--
Ing. Barbora Králová, Ph.D.

SDĚLENÍ ING. KRÁLOVÉ - pro portál jezdci.czNejčastější dotazy chovatelů

Vážení chovatelé,

vzhledem k nejisté a nepřehledné situaci, kdy vznikají různé obavy chovatelů ohledně budoucnosti spolku, pokusíme se předložit fakta a zodpovědět nejčastěji pokládané dotazy, které jsou neustále šířeny prostřednictvím sociálních sítí a jiných mediálních kanálů. Jsme si vědomi, že jsou chovatelé málo informováni o skutečném stavu a snad i proto dochází k situacím, kdy si chovatelé vytváří vlastní realitu.

Zkusíme tedy přesvědčit alespoň některé chovatele, aby si nevytvářeli žádné domněnky a zaměřili svoji pozornost na pravdu, nikoliv na to, co si myslí, že je pravda. Neboť většina domněnek není pravdou, ale jsou fikcí. Vždy je lepší se zeptat a mít jasno.

Co nejvíce chovatele zajímá:

1.       Jedna z nejzákladnějších otázek se týká obavy o registraci narozených hříbat v letošním roce. Kdo bude provádět registrace a pod jakou PK.

o    Pochopitelně plemenná kniha českého teplokrevníka nekončí, její činnost související se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a mnoho dalších povinností musí nadále pokračovat, této skutečnosti jsou nakloněni i zástupci MZe ČR a právě proto jsou vedena dlouhá jednání, jak vzniklou situaci nejlépe řešit. Z tohoto důvodu byla nabídnuta pomocná ruka nového subjektu Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s., aby kontinuita šlechtění českého teplokrevníka, zákonná registrace a evidence koní byla zachována i pro toto plemeno, alespoň do doby narovnání situace v SCHČT z.s. a ukončení právních sporů pravomocným rozsudkem. Nikomu již nemusíme dlouze prezentovat, že spolek se nachází v krizi, je zeslaben jistou dualitou vedení, řadou žalob (včetně zápisu do spolkového rejstříku) a není tedy postaveno najisto, kdo je oprávněn za spolek jednat. Nadále upozorňujeme, že zápis ve spolkovém  rejstříku je zpochybňován, má deklaratorní účinky, pochopitelně existuje presumpce správnosti a to i v situaci uskutečněné konference dne 7.12.2016 v Jihlavě, a stejně tak existuje nepravomocné rozhodnutí KS České Budějovice pod sp.zn. 13Cm 13/2017, které ovlivňuje řízení v dalších žalobách a jeho výsledek má značný význam z hlediska hodnocení, zda se členy orgánů SCHČT skutečně staly ty osoby, které byly zvoleny na konferenci konané dne 29.6.2016 a územní členské schůzi konané dne 20.4.2016 ve Zduchovicích. Judikatura v případě vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku říká jasně: takové neplatné rozhodnutí má deklaratorní charakter se zpětnými účinky ke dni přijetí neplatného usnesení -  ex tunc, tedy s dodatečnou platností na všechna rozhodnutí provedena neoprávněným předsednictvem. SCHČT se stal pro MZe nesolidním partnerem a to nejen díky probíhajícímu insolvenčnímu řízení, kdy je zcela jasné, že nemůže být poskytnuta dotační podpora subjektu, který se nachází v insolvenci, neboť k žádostem o dotaci se připojuje bezdlužnost subjektu. Hrozbu nepřiznání dotací i pro rok 2018 a narušení zákonné činnosti si uvědomujeme, proto nový spolek SCHČTK z.s. usiluje o převzetí uznaného chovatelského sdružení pro PK ČT a zahájení řádné činnosti pro chovatele, který bude mít za následek uklidnění situace a zabezpečení služeb pro chovatele. Tento spolek není zatížen soudními spory, v jednání oprávněných osob za spolek existuje nezpochybnitelná právní jistota, deklaruje odborné zkušenosti v chovu koní a profesionální management.

2.       Na koho se obracet s dotazy ohledně ČT a administrativy kolem koní plemene ČT?

o    S velkými obtížemi stále ještě vede evidenční agendu Ing. B. Králová Ph.D., která se doslova potýká s direktivním jednáním JUDr. Ing. Staňka, který narušuje komunikaci s ÚEK. Proto některé zápisy změn či průkazy koní jsou vydávány se zpožděním. Registrační činnost stále zajišťují zaměstnanci svazu Ing. J. Holík a Ing. R. Klos. Kontakty jsou známé pro telefonické spojení: +420 777319632, pro písemný kontakt: SCHČT z.s., U Hřebčince 479, 39701 Písek popř. info@schct.cz, web: www.schct.cz

3.       Jak je to s připouštěcí sezónou. Mohou chovatelé zapouštět své klisny hřebci pod PK ČT nebo je lepší přihlásit klisny do jiné PK?

o    Chápeme, že situace je velice nepříjemná a chovatelská nálada je na bodu mrazu, přesto se chovatelé nemusí obávat zapouštět své klisny hřebci působícími v PKH ČT. Opět bude udělen výběr mnoha hřebcům a poskytovány služby majitelům klisen, tak jak bylo obvyklé. Pokud majitelé budou chtít, mohou bez obav ponechat své klisny zapsané v PK ČT.

4.       Kdy bude rozeslán katalog hřebců na rok 2018?

o    S ohledem na finanční situaci spolku bude s tištěným katalogem problém. Oslovili jsme osoby, které zpracovávaly data v posledních letech, aby připravily katalog hřebců 2018 pouze v elektronické podobě.

5.       Kam zmizely peníze z účtu?

o    Konstatujeme, že se z této věci stala zbytečně vyhrocená aféra, kde každé z prezentovaných tvrzení na sociálních sítích je nepravdivé a máme za to, že i úmyslně vykonstruované. Dne 9.5.2017 na základě rozhodnutí předsednictva (viz. zápis zveřejněný na webu spolku) a výzvy ČSOB byl pověřen místopředseda spolku K. Růžička, aby založil a převedl finanční obnos 1,6 mil. na účet České spořitelny. Stalo se tak po poradě s právním zástupcem a byl o tom proveden interní zápis, který byl podepsán všemi přítomnými a je založen v kanceláři spolku.  Výzva banky obsahovala apel na ukončení sporů ve spolku a na zastavení donucovacích ataků vůči bance, neboť docházelo k neustálým nátlakům a obtěžování ze strany Ing. Zicha a to i v zastoupení JUDr. Veselým, kteří se domáhali zmocnění přístupů k bankovnímu účtu spolku.  Výzva byla pojata velice varovně a to tak, že v případě neuposlechnutí hrozí ukončení smluvního vztahu se spolkem. Předsednictvo se proto rozhodlo pro tento záchovný krok. Veškeré transakce byly prováděny tak, že z účtu u ČS byly vybírány finance (zde i zmiňovaný výběr 850.000,- Kč Ing. Královou do pokladny SCHČT) a vkládány na účet u ČSOB, ze kterého byly následně vypláceny finance na běžný provoz spolku a placeny faktury dodavatelům. Na každou transakci je pořízen doklad a vše řádně zaúčtováno účetní firmou spolku. Ta také může dosvědčit, že takto převedené peníze sedí do koruny. Takže jsou mylné veškeré domněnky o tunelování spolku, zpronevěře a vykrádání účtu. Je k politování některé myšlení lidí, kteří nemají představu o tom, jak spolek funguje, že existují pravidelné režie (účetní služby, pronájem kanceláře, telefon ...), chovatelské závazky vůči spolupracujícím institucím (ÚEK, Česká pošta…), zaměstnancům a ostatním dodavatelům. A ještě horší je zjištění, že se nestydí obviňovat z krádeže a tunelování lidi, kteří se ochotně a nepřetržitě starají o agendu spolku a jsou i zakladatelé spolku zastávající 17 let vedoucí funkci. Doufejme, že takové jednání a smýšlení těchto lidí je jen následek pouhé neznalosti nebo špatné informovanosti. Anebo to je záměrně účelové jednání zastánců JUDr. Staňka a spol.?

6.       Za jaký obnos byl koupen Clin d'Or a za kolik byl prodán?

o    Hřebec Clin d´Or byl ve spoluvlastnictví SCHČT a hřebčína Sprehe, v únoru 2013 byl zakoupen za částku 13.802,50EUR + 19% DPH. Dne 10.2.2017 jsme informovali chovatele o přemístění hřebce nazpět do Německa, kde byl nabízen k prodeji. Stalo se tak na základě dohody se spolumajitelem. Dne 8.5.2017 byl hřebec prodán za celkovou částku 30.000EUR, kdy oběma majitelům náležela polovina. Tato částka byla převedena na účet spolku u ČSOB, který dnes spravuje pan JUDr. Ing. Staněk, který bez jakéhokoliv upozornění členské základny a rozhodnutí předsednictva převedl 500.000,- Kč na účet u Fio banky. Takže na jedné straně se taková opatření kritizují a na druhé straně je sám JUDr. Staněk bez obav provádí a jedná tak zcela svévolně. Upozorňujeme, že hřebec byl pořízen v době, kdy dvě reprodukční centra zvýšila poplatky za ID hřebců na dvojnásobek a úmyslně znevýhodnila chovatele koní plemene ČT.  V období 2013-2016 v Čechách hřebec po otci Clinton I připustil 146 klisen a narodilo se 64 hříbat. Oldenburský hřebec byl chovatelům nabízen po 3 připouštěcí sezóny za velice výhodnou cenu a s 50 % slevou pro členy SCHČT. Na základě této skutečnosti se rozvinula bližší spolupráce s hřebčínem Sprehe, která umožnila chovatelům připouštět dalšími kvalitními hřebci za výhodné ceny.

7.       Jak je to s insolvencí (je nebo není)?

o    Od 10.1.2018 je zahájeno insolvenční řízení. Je povinností každého statutárního zástupce subjektu, aby jednal s péčí řádného hospodáře a v momentě, kdy nastane skutečnost, že nemůže plnit své závazky, měl by sám přistoupit k zahájení insolvence na základě insolvenčního návrhu. V tomto případě místo dlužníka podal insolvenční návrh věřitel – zaměstnanec spolku, ke kterému se přidal věřitel – dodavatel, neboť jejich pohledávky byly 3 měsíce po splatnosti. Insolvenční řízení má daný průběh a řídí se insolvenčním zákonem. Nyní se spolek nachází ve fázi: lhůta k přihlášení pohledávek a statutární orgán spolku byl soudem vyzván, aby předložil požadované listiny a dokumenty, kdy tyto dokumenty jsou důležitým podkladem k projednání soudu ve věci úpadku.  Po rozhodnutí o úpadku je soudem přidělen insolvenční správce, který řeší úpadek spolku a jeho úkolem je maximální uspokojení pohledávek věřitelů z dlužníkových prostředků. Jistým faktem zůstává, že spolek se nachází v platební neschopnosti, neboť zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti, tedy v insolvenci se spolek nachází. O správnosti předložených pohledávek bude v přezkumném řízení rozhodovat soud.Podání námitky na nepřiznání dotací 2017

 

Dne 13.12.2017 byla osobně na podatelnu MZe ČR podána námitka SCHČT proti sdělení o nepřiznání dotace na rok 2017 ze dne 27.11.2017 a to na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 14 e) proti sdělení o nepřiznání dotace. Dne 19.1.2018 má zasedat dotační komise MZe ČR, která má za úkol námitky projednat.  Zpracováním byl pověřen člen pro dotace a legislativu Michaela Kubištová.

NÁMITKA PROTI SDĚLENÍ O NEPŘIZNÁNÍ DOTACEInsolvence spolku

 

Dne 10.1.2018 vydal KS České Budějovice vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, kterou se vyzývají všichni věřitelé spolku, aby přihlásili své pohledávky. Spolek se dostal do platební neschopnosti, kterou odstartovalo nevyplacení dotačních prostředků za rok 2017 a odmítnutí autorizace platebních příkazů JUDr. Ing. Staňkem. Nyní se přihlašují další věřitelé s platnými pohledávkami, minimálně je známo 22 věřitelů (mezi nimi: Česká pošta, Ústřední evidence koní Slatiňany, ČJF, ČMSCH a.s., atd…) a jejich pohledávky se pohybují okolo 1,8 mil. korun. Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je spolek povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet. Následuje přezkum pohledávek, rozhodnutí o úpadku popř. o hrozícím úpadku, kde insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce, který bude realizovat určený způsob řešení úpadku. Na základě této skutečnosti jsou další jednání statutárních osob spolku bezpředmětné, veškeré úkony přebírá insolvenční správce.Kalendář SCHČT 2018

Vážení chovatelé, za velkého přispění Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s. (SCHČTK z.s.) a AP tiskárny se podařilo alespoň částečně realizovat výrobu kalendáře SCHČT 2018, který měl být tečkou za vyhlášenou fotosoutěží Hříbátka ČT 2017 a zároveň poděkováním všem účastníkům. Jelikož finanční situace svazu není právě optimální, tak jednáme se sponzorem o zajištění financí pro distribuci.  V nejbližší době bude rozeslán společně s Bulletinem SCHČT všem členům SCHČT, kteří pro rok 2017 zaplatili členské příspěvky. V bulletinu vám přineseme informace k aktuálnímu stavu ve spolku, na které netrpělivě čekáte.Prohlášení statutárních orgánů spolku

Dne 20.4.2016 vstoupil Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen“ SCHČT z.s.“) do krizového období. Zatížen mnoha žalobami na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, právní nejistotou a nestabilitou je narušen dodnes. ...vícePozvánka na přehlídku hřebců – Gestüt Sprehe

Stejně jako v předchozích letech zve Hřebčín Sprehe chovatele z České republiky na předvádění svých hřebců v hale Oldenburského svazu chovatelů ve městě Vechta. Využijte možnost vidět hřebce nabízené českým chovatelům na živo v akci.

 

Předvádění se koná 3. února od 18,00 hodin, z Čech bude vypraven autobus a pro účastníky zájezdu bude připraveno ve Vechtě občerstvení. Autobus odjíždí z Prahy a Poděbrad 3. 2. 2016 v rannich hodinách. 

 

Zájezd je pro chovatele zdarma (nutno doložit původ chovné klisny, kterou máte zájem v sezoně 2018 připustit), ostatní zájemci po dohodě s p. Lacinou. Program akce bude zájemcům upřesněn na základě přihlášky, ( Scan puvodu klisny, jmeno, adresa, telefoni cislo, email) které posílejte na e-mailovou adresu lacina.horses@gmail.com

 

Bližší informace na tel. čísle +420 728 436 100 - Karel Lacina, zastupce hrebcina Sprehe pro CZ a SVK.

 

Pozor, stránky www.gestuet-sprehe.de nyní i v českém jazyce!PF 2018

Vážení chovatelé, přejeme vám krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho chovatelských a životních úspěchů po celý nový rok 2018.Otázky časopisu Jezdectví

Šéfredaktorka časopisu Jezdectví Zdena Motyginová položila tři otázky místopředsedovi spolku panu Karlu Růžičkovi. Jejich znění a podané odpovědi nyní zveřejňujeme.

1. Proč jste odvolal schůze 6. 10. 2017, na kterých jste se jednohlasně domluvili s Ministerstvem zemědělství 2. 8. 2017?

2. Jste si vědom, že nekonání těchto schůzí způsobilo nepřidělení dotací spolku za rok 2017?

3. Proč zakoupilo předsednictvo hřebce Clin d´Or, za jakou částku, kolik přinesl do svazové pokladny peněz, kolik tvořily náklady na jeho provoz v ČR, na kolik vyšlo jeho ustájení v Německu a kdo rozhodl o jeho přemístění, za jakou částku jste ho prodali, kdo podepsal smlouvu a kdo rozhodl o jeho prodeji?

ODPOVĚĎ REDAKCI JEZDECTVÍ - autor Karel RůžičkaMinisterstvo zemědělství rozhodlo o dotacích SCHČT

Vážení chovatelé, dne 4.12.2017 bylo kanceláří spolku oznámeno, že MZe ČR vydalo rozhodnutí o neposkytnutí dotací pro rok 2017. Důvodem je:

„Vzhledem k tomu, že pro poskytnutí dotace musí být splněny odborné podmínky stanovené v dotačních podprogramech a nesmí být současně sebemenší pochybnost o tom, kdo je členem statutárního orgánu žadatele a kdo je oprávněn žadatele zastupovat při podávání žádostí o poskytnutí dotace si MZe pro objektivní posouzení předmětných žádostí vyžádalo doplňující údaje a doklady.

Z doložených dokladů vyplývá, že v soudních kauzách vztahujících se k Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. soudy dosud pravomocně nerozhodly o určení, kdo je členem statutárního orgánu Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. a kdo je oprávněn za něj jednat. V návaznosti zejména na znění stanov Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. a v návaznosti na písmena a), b) bodu 6. notářského zápisu ze dne 16.11.2016 lze konstatovat, že předmětná žádost o poskytnutí dotace byla podána neoprávněnou osobou.“ ..... více TISKOVÁ ZPRÁVA

ROZHODNUTÍ MZE ČR ze dne 27.11.2017

PŘÍLOHA č. 1

PŘÍLOHA č. 2

PŘÍLOHA Č.3

zápis z oblastní schůze jižní Čechy - 18.2.2017

PŘÍLOHA č. 4DOTACE 2017

Vážení chovatelé,

dovolte nám reagovat na znepokojivé zprávy, které se šíří mediálními prostředky a z písemností JUDr. Ing. Staňka CSc. Naše strana prozatím neobdržela žádné takové zamítavé rozhodnutí a pokud JUDr. Ing. Staněk má takový dokument, nechť veřejnosti předloží jejich kopii. Nadále zdůrazňujeme, že místopředsedou svazu panem Karlem Růžičkou, který v době podání žádostí byl oprávněn jednat za spolek, bylo v řádném termínu, bez vážných pochybení podáno 13 žádostí na dotační programy 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu pro rok 2017 přes podatelnu SZIF. Do dnešního dne neobdržel spolek oficiální rozhodnutí MZe a to jakoukoliv formou (doporučené psaní, datová schránka spolku). Pochopitelně se snažíme získat podrobnější zprávy, o kterých budete bezprostředně informováni.

Dále upozorňujeme, že dne 22.11.2017 byl zapsán jako předseda předsednictva do spolkového rejstříku JUDr. Ing. Staněk CSc., a to na základě nepravomocného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.11.2017, který zasedal ve věci rejstříkového soudu resp. ve věci „Zpětvzetí návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku ze dne 12.6.2017“ s odůvodněním, že navrhovatel došel k závěru, že konference, která zvolila JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. jako předsedu, byla neplatně svolána, stejně jako jí předcházející oblastní schůze, a navíc u uvedené osoby jde o střet zájmu, neboť je předsedou rozhodčí komise svazu. Prohlašujeme, že zapsání této osoby do SR neakceptujeme.Zápis statutárního orgánu do spolkového rejstříku má deklaratorní (zjišťující) povahu a v konstitutivních věcech nebylo pravomocně rozhodnuto, což se týká i výše uvedeného usnesení, kdy byla využita možnost dovolání k Nejvyššímu soudu. Své funkce se JUDr. Ing. Staněk ujal velice nešťastně, kdy odebral dispoziční práva k bankovnímu účtu osobám doposud jednající za spolek (K. Růžičkovi a tajemnici spolku Ing. Barboře Králové PhD.), díky tomuto svéhlavému kroku došlo k neuhrazení plateb Ústřední evidenci koní ČR za poskytované služby a mnoha dalších věřitelů, kteří již proti spolku činí patřičná opatření.   Za velkou hrozbu považujeme jednání této osoby, kdy řada jeho nekorektních intervencí a korespondencí na MZe ohrozila i dotační příspěvky spolku pro rok 2017 (např. žádost o změnu ban. spojení v již podaných žádostech o podporu SCHČT).


II. předvýběr- vítěz CASUAL

Vítězem II. předvýběru hřebců do plemenitby PK ČT 2017 se stal holštýnský hřebec Casual (o: Casall, m: Unesca I po Newton) z chovu Joerga Hardera a v majetku Jiřího Hochmana. Casual rovněž obdržel prémii a bude tak v příštím roce k dispozici chovatelům.

Do PKH ČT byl zapsán Zangersheide hřebec Manasquan M Z (o: Mr. Blue, m: Atlantic M Z po Air Jordan Z) v majetku firmy HAPAX, s.r.o. a hřebec český teplokrevník 8/670 Edie (o: 2732 Pernod, m: VČ 1461 Erna po 123 Quoniam II - 176) v majetku Adély Neumannové.

Všem srdečně gratulujeme a děkujeme za účast.

     Výsledky FOTOSOUTĚŽE 2017

Dne 31.10.2017 ve 24:00 hodin byla ukončena fotosoutěž Hříbátka 2017. Soutěže se zúčastnilo 34 hříbátek resp. majitelů a autorů fotografií a rozdali jste jim neuvěřitelných 4797 hlasů (like). Ještě jednou děkujeme za účast a podporu tohoto projektu, jehož účelem bylo alespoň trochu odlehčit napjaté situace ve svazu. A kdo zvítězil? Fotografie hřebečka COLA DE BRYERE po otci 2225 Cola ( o: Contender, m: Lasina IV po Lasino), M : 80/361 Corsa ( o: Corado II, m : 70/917 Saturna po Fleming s.v), chovatelka Zamostná Sylva, Miroslav a autorem byla Milena Masařová.Ostatní výsledky naleznete ZDE. Posíláme mnoho gratulací a první tři umístění obdrží poukaz od SCHČT na připuštění klisny svazovým hřebcem v sezóně 2018. Všem děkujeme za účast a gratulujeme.

   OMEZENÝ PROVOZ KANCELÁŘE

Z důvodu dovolené bude od 24.10.2017 do 7.11.2017 provoz kanceláře SCHČT OMEZEN. Své dotazy nám zasílejte na svazový e-mail: info@schct.cz, v naléhavých případech je funkční telefonní linka +420 777 319 632 přesměrována. Děkujeme za pochopení.SEZNAM HŘEBCŮ - PŘEDVÝBĚR 2017

Dne 13.10.2017 proběhlo na klinice v Heřmanově Městci konsilium veterinárních lékařů (MVDr. Jakub Plachý, MVDr. Petr Přikryl, MVDr. Illia Pták). Na základě vyhodnocení RTG projekcí bylo vyřazeno 5 hřebců. Celkem je přihlášeno 23 mladých hřebců a 2 starší hřebci žádají o zápis do PK ČT. Více naleznete v SEZNAMU PŘIHLÁŠENÝCH HŘEBCŮ. Tímto také upozorňujeme majitele hřebců, že pokud nenajdou své hřebce v uveřejněné tabulce, hřebci byli vyřazeni z možnosti účastnit se II. předvýběru.

Připomínáme, že chovatelská akce proběhne ve dnech 10.-11.11.2017 v Herouticích.

Chovatelská komise vybrala následující členy HODNOTÍCÍ KOMISE:

Václav Štěrba - předseda, Ing. Roman Klos, MVDr. Josef Lysák, Ing. Leopold Mamica, Roman Drahota (jezdecká veřejnost) - náhradníci: Josef Kincl st, Miloslav Perníček, Mgr. Barbara Hassová, Stanislav Hošák ml.UDĚLENÍ VÝBĚRU HŘEBCŮ DO PK ČT 2018

Žádáme chovatele a majitele plemenných hřebců, kteří jsou oprávněni k plemenitbě, aby zaslali žádost o udělení výběru pro hřebce zapsané do PK ČT na rok 2018. Termín zaslání žádosti je 30.11.2017. Při pozdějším zaslání žádosti neručíme za uveřejnění hřebce v katalogu plemeníků ČT 2018. Pro nově zapisované hřebce byl vypsán zápis starších hřebců ve dne 11.11.2017 v Herouticích.

formulář žádostiFotosoutěž – hlasování

Bylo spuštěno hlasování na FB profilu SCHČT, zde můžete přidělovat hlasy (like) nejhezčím fotkám hříbátkům narozeným v roce 2017 pod plemennou knihou český teplokrevník. Hlasování končí dne 31.10.2017. Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme mnoho štěstí v soutěži i v chovu.Předvýběr hřebců 2017 – RTG

Upozorňujeme majitele všech přihlášených hřebců na II. předvýběr 2017 do Heroutic, aby RTG hřebců odeslali včas na posouzení veterinárním konsiliem, které se koná dne 13.10.2017 na klinice v Heřmanově Městci. Pokud jste tak neučinili, máte poslední šanci odeslat snímky nebo zajistit snímkování na výše uvedené klinice. V případě, že nebudou RTG projekce v tento termín k dispozici, HŘEBCI BUDOU VYŘAZENI.Škoda způsobená spolku 2016

Sdělujeme všem členům některé účetní položky, které byly zjištěny z předaných dokladů Ing. M. Novákovou a Ing. Zichem za rok 2016. Takto hospodařila skupina Ing. Zicha s penězi spolku (členů spolku) v roce 2016. Za vybrané peníze od členů byly především pořízeny právní služby, úhrada poštovného, úhrada notáře, náklady na mzdu tajemnici, která byla přijata neoprávněnou osobou, a ve výkazu práce se úkony pro členy nevyskytovaly. Možná si lehce spočítáte přínos této skupiny lidí pro spolek a členy, vzniklou škodu spolku, která není ještě konečná.

80.344,- Kč – faktury za právní služby do konce roku 2016

63.715,- Kč - náklady na mzdu za zaměstnance (v období 4.11.-20.12.2016)

79.214,- Kč – vydané faktury 2016

35.227,- Kč  – peníze v pokladně 2016 (zbytek v pokladně 0,-Kč)

73.049,- Kč – výdej banka 2016 (zbytek na účtu 1014,-Kč)

86.200,- Kč – vybrané členské příspěvky na rok 2017

Pohledávky:

50.000,- Kč – ztráta svazového oblečení v bývalé kanceláři SCHČT (od 4.11.2016)

69.760,- Kč – náklady řízení navrhovatelů za spor 13Cm 13/2017, po pravomocném vyhlášení rozsudku

124.367,- Kč – 05-07/2017 dlužná mzda + náhrada mzdy - žaloba

STÁLE SE VÁM ZDÁ, ŽE TITO LIDÉ TO S VÁMI MYSLÍ DOBŘE???Situace po zrušení schůzí SCHČT 2017

Dne 26.9.2017 byly svolavatelem zrušeny plánované schůze SCHČT, připravované na základě dohody ze dne 2.8.2017 uzavřené v Praze na Ministerstvu zemědělství. Na základě této skutečnosti sjednaná dohoda neplatí, a protože zástupci MZe nemohou vykonávat roli mediátora, tak účast na těchto schůzí odvolali.

Uvádíme některé reakce na zrušení schůzí a předkládáme zjištěné informace a fakta.

Poslední aktivita JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc. (viz. e-mailová komunikace z pera JUDr. Staňka). Tento člověk, ač s právním vzděláním, nejenže sám nerespektuje právní předpisy ČR, ale co je horší, soustavně nabádá k jejich porušování také ty, kteří jsou ještě ochotni mu naslouchat, a svou štvavou kampaní systematicky likviduje SCHČT. Vážení členové, udělejte si sami vlastní úsudek o charakteru a morálce těchto lidí a jaké praktiky používá strana JUDr. Staňka ve sporu v SCHČT.  Jakými jsou:

  • podávání trestních oznámení nezakládajících se na pravdě
  • vykonstruovaná aféra ohledně dotačních podvodů, za účelem neposkytnutí dotačních příspěvků od MZe a následná likvidace spolku
  • medializace sporu v SCHČT v bulvárním tisku za účelem pošpinění dobrého jména spolku a jeho činovníků
  • porušování právních norem (např. ust. § 253 občanského zákoníku – nerespektování rozpuštění členské schůze svolavatelem, ust. § 249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – změna místa konání členské schůze (konference), po rozeslání pozvánek, ust. § 250 občanského zákoníku – nerespektování odvolání členské schůze svolavatelem, ačkoli prokazatelně pozvánkami na členskou schůzi nebyli obeslání všichni členové spolku)
  • porušování stanov SCHČT

Poukazujeme na existenci důvodného podezření z pletich a ovlivňování přidělené dotace senátorem Ing. Karlem Kratochvíle (ČSSD) a některými zástupci Ministerstva zemědělství (viz. kopie zápisu z jihočeské oblastní schůze ze dne 18.2.2017), které by jistě měly prošetřit orgány činné v trestním řízení a které zjevně ovlivnilo poskytnutí dotace spolku od MZe.

REVOLUČNÍ ROK V SCHČT - autor Boušková Václava

OTEVŘENÝ DOPIS NÁMĚSTKOVI MZe ING. ŠÍROVI - autor Ing. Ladislav Krulich

Prohlašujeme, že všichni členové jihlavského předsednictva nadále usilují o získání rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotačních prostředků pro chovatele koní ČT, neboť jsme přesvědčeni, že spolek splnil všechny požadované podmínky stanovené MZe. O situaci byl již 19.9.2017 informován ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a jednání o dalších možnostech jsou stále otevřená.

Ročně z pozice uznaného chovatelského sdružení SCHČT zaeviduje 420 klisen do PK ČT, zaregistruje, označí 430 narozených hříbat (letos očekáváme nárůst počtu hříbat) a s tím vydá požadované doklady, provede 1000 zápisů změn majitelů koní, zorganizuje přes 110 chovatelských akcí, kterými zajišťuje kontrolu dědičnosti a užitkovosti a získává cenná data pro šlechtitelskou činnost. Prozatím v roce 2017 evidujeme 630 žádostí chovatelů, kteří legitimně očekávají podporu od SCHČT.

Finanční podpora spolku z Programu rozvoje venkova v letech 2012-2014

Z opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost bylo proškoleno několik účastníků, získání peněz v rámci programu PRV byla pouze dobrá vůle a snaha předsednictva o prostředky nad rámec získaných financí požádat. Ovšem za uspořádáním takové akce stojí řada úkonů a mnoho práce, počínaje zajištěním odpovídajících prostorů, lektorů, koní a samotné náplně workshopu, administrace atd.. Jako organizátor vzdělávací akce se mohl přihlásit jakýkoliv subjekt, který by požadované podmínky splňoval a přišel s odborným nápadem na školení. SCHČT za pomoci M. Kubištové zajišťovalo podání žádostí, administraci a konečné vyúčtování. Upozorňujeme, že naposledy dne 3.1.2017 jsme vyhlašovali příjem žádostí na pořádání chovatelských akcí v rámci SCHČT, výsledkem bylo, že se pouze dva subjekty přihlásily (a to pouze na výkonnostní zkoušky klisen a přehlídku tříletých klisen). Tak ruku na srdce chovatelé, není pro vás přece jen jednodušší diskutovat o práci druhých než se sami zapojit?Od roku 2015 se již žádné školení v rámci programu PRV neuskutečnilo. Škoda, uteklo mnoho prostředků a možností. Řada se vás ptala, proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá, ti, co to pořádali v letech minulých, si vysloužili nálepku zlodějů a daňových podvodníků, ostatním, kteří by byli schopni něco uspořádat, se do toho nechce, protože proč a kvůli komu se budou vystavovat riziku pomluvy a zneuctění. A ti, co jen hovoří, tak pracovat nebudou. Více k projektům PRV.

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat