Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Oprava Ročenka 2016

Upozorňujeme na tiskovou chybu v tištěné Ročence SCHČT 2016 a zároveň se omlouváme majiteli Bc. Michaele Hlavínové ze Sedlčan, neboť na str. 73 je pod obrázky špatně uvedeno jméno klisny při skokové zkoušce při VZ klisen v Herouticích. Jde o klisnu 43/626 Fidži po 1477 Flyinge Garibaldi 901, která zkoušky ukončila s bodovým hodnocením 8,18 bodů a zařadila se do HPK - PRO.

Děkujeme za pochopení.Fakta versus lži

Proces šíření informací se dnes odehrává nejen pomocí tištěných periodik, ale především na nových platformách – sociálních sítí. Vědecké analýzy prokazují, že lidé sdílejí většinou informace potvrzující jejich předsudky a jen malou pozornost věnují pravdivosti a daným faktům. Výsledkem pak je šíření zkreslených zpráv na základě nepodložených dohadů. Taková ničím nepodložená přesvědčení, aplikovaná v našem případě na členskou základnu, jsou silně rezistentní proti jakékoliv nápravě. Avšak bez ohledu na to, jakým způsobem a jakou rychlostí se šíří informace, lež zůstává stále lží. Mnohokrát jsme byli svědky, jak časopis Jezdectví i jeho internetové podoba se ubírá tímto směrem. Naposledy v květnovém čísle tištěné verze. Přečtěte si reakci na uveřejněný článek.

Dále uveřejňujeme dopis a reakci ČSOB na opakující se žádosti nebo stížnosti Ing. Zicha v podání JUDr. Veselého, kde se po několikáté Ing. Zich domáhá přístupových práv ke spolkovému účtu. Zde podotýkáme, že vedení bankovního ústavu výrazně žádá spolek, aby byla ukončena jakákoliv korespondence tohoto typu. V opačném případě by musela přistoupit k vypovězení smluvního vztahu se spolkem.NICOTNÉ USNESENÍ Z KONFERENCE SCHČT

Opět apelujeme na členy spolku Ing. Rostislava Zicha, Ing. Janu Kreidlovou, pana Jana Chýleho, pana Zdeňka Hrnčíře a Ing. Jaroslava Malého, aby odvolali shromáždění delegátů - Konferenci SCHČT svolanou na 31.5.2017 a nečinili již žádná právní jednání za spolek a vyčkali do pravomocných rozhodnutí soudů.

VAŠE JEDNÁNÍ JSOU NÁKLADNÁ PRO SPOLEK A NAPROSTO BEZVÝZNAMNÁ.

Za liché spatřujeme tvrzení, že schůze byly svolány řádným způsobem, když již samotné pozvánky obsahovaly závažné chyby a pomineme–li nový výraz „mimořádné územní schůze“, pak v případě uznání rozsudku Krajského soudu Vrchním soudem vznikne velice závažný problém, kdy opět automatičtí delegáti byli poškozeni na svých právech a zejména bude postaveno najisto, kdo byl oprávněný jednat za spolek. Nejen z těchto důvodů se předsednictvo rozhodlo podat žaloby na jednotlivé oblastní členské schůze a mimořádné územní schůze, které bude následovat i žaloba na usnesení z Konference, neboť v tuto chvíli je zcela nesmyslné dělat tato rozhodující opatření. Veškerá usnesení, která budou deklarována, mohou být prohlášena za nicotná.

V oznámení zveřejněném na webových stránkách paní Hanušové je opět předkládán nesprávný výklad pravomocného usnesení Vrchního soudu, kde jsou vytrženy věty z kontextu.Nutno dodat, že se jedná o věc spolkového rejstříku a to zpětvzetí odvolánípanem Karlem Růžičkou. Vrchní soud se zabýval otázkou, zda člen předsednictva Ing. Rostislav Zich byl oprávněn udělit za Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. plnou mocadvokátovi JUDr. Ondřeji Veselému, opravňující jej k podání odvolání ve věci zápisu do spolkového rejstříku.Soud ani nemohl rozhodnout jinak než kladně, protože statutární orgán je kolektivním a v tomto případě, pokud je Předsednictvo statutárním orgánem, pak jsou v základu (pokud stanovy neurčí jinak) všichni členové Předsednictva oprávněni jednat za spolek samostatně. Stanovami lze určit, že za spolek jednají dva členové (popř. více členů) statutárního orgánu společně. Co stanovami nelze účinně určit je, že některý člen statutárního orgánu je vyloučen z možnosti jednat za spolek (aplikace takového ustanovení by byla v rozporu s ustanovením občanského zákoníku o jednání za právnickou osobu (§ 164 odst. 1 OZ), jehož účelem je chránit právní jistotu třetích subjektů, které vstupují do vztahu se spolkem. Ochrana zájmu třetích osob tu ale převažuje nad ochranou práva členů spolku upravit si vnitřní poměry spolku stanovami podle jejich dohody, proto dostane právní jistota třetích osob přednost a od ustanovení § 164 odst. 1 se nelze odchýlit. I kdyby stanovy takové omezení „zástupčího oprávnění“ člena statutárního orgánu obsahovaly, bude účinné nanejvýš „dovnitř“ spolku nikoliv navenek. Avšak, co lze považovat za zcela evidentní je porušení a obcházení stanov Ing. Zichem a zbývajícími členy, neboť stále platí, že stanovy spolku určují: „Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz pověřený člen předsednictva“.  A zda pověření udělené Ing. Zichovi dne 4.8.2016 nakonec nebude jen pouhým lichým prohlášením, o tom ať rozhodne soud. Z vyjádření usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.02.2017, č.j. 14 Cmo 491/2016, však jednoznačně neplyne zástupčí oprávnění pro Ing. Rostislava Zicha jednat všeobecně za spolek.

Deklarujeme, že místopředseda spolku Karel Růžička nikdy nejednal samostatně a nikdy nejednal v neprospěch spolku. Důkazem jsou zápisy z jednání předsednictva v roce 2016 a 2017. Jeho činnost ve funkci místopředsedy je vykonávána plnohodnotně ve prospěch členů spolku.

Důrazně žádáme již zmiňované členy spolku, aby nezasahovali do jednání se třetími osobami a nevydávali zvrácená vyjádření ohledně dotačních příspěvků od MZe ČR, zejména když jejich zkušenosti v této oblasti jsou nulové. Snahu o podání dotačních žádostí neprojevil žádný z těchto členů. Takže z pohledu „předsednictva řádně zapsaného ve spolkovém rejstříku“ a jeho dlouhodobé nečinnosti by skutečně členové očekávali dotační příspěvky jen marně. A není se čemu divit, neboť jejich zájem se přesunul od chovatelské činnosti k likvidační.Ročenka 2016

Vážení chovatelé, i letos vychází Ročenka SCHČT za rok 2016. Prozatím ji nabízíme v elektronické podobě. Distribuce tištěných ročenek bude probíhat v týdnu od 22.5. do 26.5.2017 a jak bývá zvykem, tak ji obdrží všichni členové SCHČT.ZMĚNY POPLATKŮ 2017

Na základě rozhodnutí předsednictva byl upraven sazebník poplatků pro rok 2017. Za registraci a označení hříběte pod klisnou bude chovatelům účtován poplatek ve výši 700,- Kč (členové SCHČT mají slevu 100,-Kč), cestovné náklady hradí za chovatele SCHČT. Účtovaná částka obsahuje čip hříběte a práci hodnotitele, vystavení průkazu a potvrzení původu koně. Svaz se tímto krokem snaží ulehčit finanční náklady chovatelům, zefektivnit a zvýšit zájem o chov koní spojený s reprodukcí klisen plemene ČT. Upozorňujeme chovatele, že oprávnění registrovat hříbata plemene ČT mají svazem schválení hodnotitelé Ing. Roman Klos a Ing. Jiří Holík.FOTOSOUTĚŽ – HŘÍBÁTKA 2017

Vážení chovatelé českého teplokrevníka,

jelikož čas hřebení je v plném proudu, mnoho hříbátek již spatřilo světlo světa, vyhlašujeme fotosoutěž „HŘÍBÁTKO ČT 2017“. Prosíme chovatele, kterým se narodilo letošní hříbátko plemene český teplokrevník, aby tu nejkrásnější fotografii zaslali na e-mailovou adresu svazu info@schct.cz a do zprávy k fotografii připsali jméno hříbátka, datum narození, informace o původu, jméno chovatele a popř. jméno autora fotografie. Nezávislá komise vybere 12 nejlepších fotografií, které budou ozdobou kalendáře SCHČT pro rok 2018 a majitelé tří nejlépe ohodnocených fotografií dostanou od SCHČT poukaz na připuštění své klisny svazovým hřebcem pro připouštěcí sezónu 2018. Uzávěrka soutěže 30.9.2017, vyhlášení výsledků 31.10.2017. Přejeme Vám i letos mnoho chovatelských úspěchů a zdravá hříbátka.

   MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE SE RUŠÍ

Vážení členové SCHČT,

upozorňujeme na vzniklou situaci k avizovaným mimořádným územním členským schůzím (dílčím)
a konferenci SCHČT, které svolává Ing. Rostislav Zich na měsíc květen 2017.

Členové současného předsednictva SCHČT v souladu s usnesením předsednictva
ze dne 19.4.2017

RUŠÍ

tyto schůze, neboť byly svolány neplatně, v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT.

 
!!!! VÝZVA pro členy spolku - Ing. Rostislava Zicha, Ing. Janu Kreidlovou, pana Jana Chýleho, pana Zdeňka Hrnčíře a Ing. Jaroslava Malého
NEČIŇTE JIŽ ZBYTEČNÝCH A UNÁHLENÝCH ÚKONŮ A VYČKEJTE PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDŮ.
 
 
 
 


Změna termínu třídění + rozpis komisí

Upozorňujeme chovatele na změnu termínu jarního třídění v TO Tlumačov. Z důvodu chovatelské výstavy v Brně je akce přeložena o den dříve na 10.5.2017. Děkujeme za pochopení.

ROZPIS KOMISÍ - JARNÍ TŘÍDĚNÍ A VZ HŘEBCŮDalší zamítavé rozhodnutí pro Ing. Zicha

Dne 6.4.2017 Krajský soud v Českých Budějovicích vydal zamítavé rozhodnutí ve věci předběžného opatření, kterým se Ing. Zich a kolektiv domáhali (návrhem za dne 14.12.2016) vydání předběžného opatření, jímž by soud určil:

1) že za Svaz chovatelů do doby pravomocného rozhodnutí ve věci jedná předsednictvo ve složení: člen předsednictva Ing. Jana Kreidlová, člen předsednictva Ing. Rostislav Zich, člen předsednictva Zdeněk Hrnčíř, člen předsednictva Jan Chýle, člen předsednictva Ing. Jaroslav Malý a dále určení

2) že jménem předsednictva jedná a podepisuje pověřený člen předsednictva.

Tyto dva body byly soudem ZAMÍTNUTY.

Zamítnuto z důvodu:
Návrhem se nelze domáhat věcné úpravy poměrů ve spolku (stanovit předsednictvo spolku) a tím předjímat rozhodnutí ve věci podané žaloby na neplatnost usnesení Konference ze dne 29.6.2016.

Z toho vyplývá, že i tímto vydaným rozhodnutím se soud vyslovil zamítavě ve věci oprávněnosti Ing. Zicha a kolektivu zastupovat a jednat za spolek.

USNESENÍ ZE DNE 6.4.2017KS v Českých Budějovicích vydal usnesení

Vážení chovatelé, tak jak jsme vám již avizovali, krajský soud v Českých Budějovicích vydal platné usnesení, kterým zneplatnil všechny body usnesení vydané na územní schůzi ve Zduchovicích dne 20.4.2016.

Písemné vyjádření soudu - USNESENÍ KS ČB

OTEVŘENÝ DOPIS JIHLAVSKÉHO PŘEDSEDNICTVAFinále skoku ve volnosti 2017 - výsledky

Šampiónkou soutěže čtyřletých klisen ve skoku ve volnosti 2017 se stala klisna 13/842 SONÁTA

majitelky Habichové Pavly z Vodňany, klisna byla vítězkou kvalifikačního kola jihočeské oblasti a ve finálovém kole byla hodnocena známkou 8,52 bodů. Celostátního finále se zúčastnilo celkem 16 klisen z 20 kvalifikovaných, 3 klisny soutěž nedokončily.

Celkové výsledky ZDEInformace pro členy svazu k dalšímu dění v soudních síních

S ohledem na množící se reakce a dotazy ze strany členů ve vztahu k důsledkům aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017, kterým byla územní schůze v Čechách ze dne 20.04.2016 ve Zduchovicích prohlášená za NEPLATNOU, lze očekávat, že soud zaujme obdobná stanoviska i v dalších navazujících žalobách ve vztahu k neplatnosti navazující konference a volby předsednictva v čele s MVDr. Vítů, resp. Ing. Zichem. Tímto se potvrzuje i reálná hrozba, že veškerá jednání učiněná takto zvoleným předsednictvem se stanou neplatnými a to i zpětně. V takovém případě se pak ukazuje, že zavádějící informace šířené takovým předsednictvem v čele s Ing. Zichem, ale i například členy rozhodčí komise v čele s JUDr. Ing. Staňkem, CSc. (připomeňme si jeho ne přiliš podařený rozhodčí nález a příspěvek „Právo znají, ale nedodržují ho“, mimo jiné i o platnosti schůze ve Zduchovicích) o nesprávnosti a nezákonnosti postupu pana Růžičky, potažmo Jihlavského předsednictva, byly hrubě zkreslené. Rovněž je třeba postavit na pevnou zem informaci týkající se zamítnutí zápisu Jihlavského předsednictva do spolkového rejstříku, kdy tato věc je nyní intenzivně řešena Vrchním soudem v Praze, kdy každý, kdo si dal tu práci a přečetl si ono nechvalně známé usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, si mohl udělat svůj úsudek o nesprávnosti takového rozhodnutí vyšší soudní úřednice, jejíž chyby nyní musí řešit nadřízený Vrchní soud v Praze. Bohužel lze konstatovat, že pomalá činnost soudů v České republice znesnadňuje účinné řešení stávající situace svazu a lze pouze doufat, že řešení nabídnutá v podobě rozhodnutí nezávislých soudů přijdou pro svaz ještě v době, kdy bude možno sanovat škody způsobené činností (nyní již zjevně neplatně zvoleného) předsednictva v čele s Ing. Zichem, potažmo následky rozhodování JUDr. Ing. Staňka, CSc. v rámci rozhodčí komise, když i tato rozhodnutí jsou bohužel předmětem soudních sporů. Ve světle rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017 je až s podivem, jak rychle zvládlo takové předsednictvo v čele s Ing. Zichem generovat zásadní rozhodnutí týkající se činnosti svazu, podávat všemožná trestní oznámení, navrhovat nepohodlné členy na vyloučení ze svazu a domáhat se své pravdy skrze spřízněné bulvární plátky, a přitom vázlo fungování svazu samotného a to jak uvnitř, tak i navenek. Právě však v rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017 však lze spatřovat posun svazu k řešení stávající situace a proto pevně věříme, že se svaz dokáže v brzké době vrátit ke své obvyklé a zásadní chovatelské činnosti.Finále skoku ve volnosti 2017 - pozvánka

Již tuto sobotu 25.3.2017 od 10 hodin se v ZH Tlumačov uskuteční 13. ročník chovatelské soutěže „Skok ve volnosti 4letých klisen plemene ČT“, kterou tradičně pořádá Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Na celostátní finále se kvalifikovalo 20 klisen ze 6 oblastí ČR. Hodnotící komise bude pracovat ve složení: Ing. Mamica Leopold, Doc. Ing. Jiskrová Iva,  Srnec František, Ing. Klos Roman, Hošák Stanislav ml.. Klisny budou překonávat překážky o výškách 120 – 130 – 140cm. Vítězná klisna se stane „Šampionkou SCHČT skoku ve volnosti 2017“ , klisny umístěné do 3. místa budou zařazeny do akceleračního programu PKČT. Mezi 5 umístěných klisen se rozdělí finanční odměna SCHČT v celkové hodnotě 35.000,-Kč. SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KONÍ PLEMENE ČT.

Seznam kvalifikovaných klisen 2017

Leták soutěže 2017SOUTĚŽE KMK 2017

Upozorňujeme majitele koní, kteří se chtějí zúčastnit kvalifikačních kol soutěží pro mladé koně KMK 2017, že mohou své koně přihlásit. Byly zveřejněny zásady chovatelské soutěže KMK 2017. Více informací naleznete pod odkazy pro jednotlivé disciplíny.

PŘIHLÁŠKA KMK 2017Informace ze soudní síně

Dne 13.3.2017 proběhlo u krajského soudu v Českých Budějovicích hlavní líčení v právní věci žaloby neplatnosti usnesení z územní členské schůze v Čechách ze dne 20.4.2016 ve Zduchovicích. Závěrečné rozhodnutí soudu bylo odloženo na 20.3.2017 u stejného soudu.

Máme za to, vás informovat o výsledku soudního jednání.  KS ČB rozhodl v právní věci navrhovatelů (viz. přiložená žaloba) následovně:

  • Rozhodnutí přijatá na územní členské schůzi SCHČT ze dne 20.4.2016 ve Zduchovicích JSOU NEPLATNÁ.
  • Ve všech bodech žaloby byli navrhovatelé úspěšní.
  • SCHČT z.s. je povinen zaplatit navrhovatelům náklady řízení.

Soud došel k jednoznačnému závěru na základě prošetření výkladu stanov jako vnitřního předpisu spolku, kde spatřoval logiku a smysl jednotlivých ustanovení stanov a to v případě automatických delegátů, kterým přisoudil právo volit na územní členské schůzi stejně, tak jako mají právo volit na konferenci. Důsledně vzato, kdyby soud měl trvat jen na jednotlivých „slovíčkách“, tak by musel dospět i k závěru, že by na územní členskou schůzi nebyli voleni žádní delegáti, protože v tomto případě oblastní členská schůze nemá takovou pravomoc. Řádný člen má právo volit delegáty na konferenci nikoliv na územní členskou schůzi. Další podstatnou část, kterou soud řešil, bylo ukončení územní schůze předsedou spolku, kde došel k závěru, že ze strany předsedy bylo ukončení schůze opodstatněné a nejednalo se o žádné svévolné jednání. Minimální pochybnosti o tom, zda jsou automatičtí delegáti oprávněni volit či nikoliv tady vznikly a za této situace není možné, když je schůze ukončena, pokračovat v takové schůzi. Soud upozornil na ustanovení §250 OZ, kde je uvedeno: Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno… Za situace, kdy někteří lidé odešli a tím spíše, že se nevyjasnila záležitost s hlasováním, nemohlo být v předmětné schůzi pokračováno. Pokud se ve schůzi pokračovalo a pokud byla přijata rozhodnutí, tak jak bylo popsáno v žalobě, bylo tak učiněno neplatně.

Písemné vyhotovení usnesení bude soudem provedeno do 30 dnů.

Snad tato skutečnost skoncuje s dobou paragrafů a nastane období chovu koní českého teplokrevníka.

PŘEDLOŽENA ŽALOBAKvalifikační kola skoku ve volnosti

Již v sobotu 4.3.2017 proběhla první kvalifikační kola skoku ve volnosti 4letých klisen pro rok 2017. Výsledky ZDE

UPOZORNĚNÍ: Kvalifikační kolo v Měníku pro východočeskou oblast dne 11.3.2017 je ZRUŠENO (malý počet přihlášených klisen)

Prosíme, využívejte vypsaná kvalifikační kola pro jiné oblasti. Neváhejte přihlásit své 4leté klisny.

FINÁLE 25.3.2017 V ZH TLUMAČOVZAMÍTNUTÍ ZÁPISU DO SR

Dne 24.1.2017 Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl zápis do spolkového rejstříku ze dne 5.1.2017. Toto usnesení není pravomocné, neboť bylo podáno proti zamítavému usnesení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Ve všech důvodech jednoznačně spatřujeme nesprávnost rozhodnutí soudu a máme za to, že soud rozhodl špatně a bez povědomí o rozhodovací praxi nadřízených soudů. 

Předně máme za to, že usnesení krajského soudu vydala osoba (vyšší soudní úřednice), která může konat samostatně pouze úkony, které nepřekračují jejich pomocnou roli při výkonu soudnictví, a že tedy nemůže meritorně rozhodovat ve věci zápisu do spolkového rejstříku, tak jak je uvedeno v napadeném usnesení. Domníváme se, že v našem případě bylo rozhodnuto bez nezbytné odborné úrovně a bez dostatečných garancí osobní a věcné nezávislosti.Obavy chovatelů

Vážení chovatelé a členové SCHČT,

registrujeme vaše dotazy a oprávněné obavy ohledně zásadních administrativních úkonů SCHČT. Předně se musíme omluvit za situaci, která na vás působí zmatečně a značně nepřehledně. Proto si vám dovolujeme, alespoň touto cestou, předat informace a vyvrátit vaše pochybnosti a snad trochu uklidnit již dlouhodobě špatnou situaci. Pro ty, kteří nechtějí slepě věřit planým slovům a mají dobrou vůli, přikládáme jednu radu. Koukejte pořádně kolem sebe, a když budete chtít, pak uvidíte, kdo pro svaz ČT něco dělá a dělal. Nenechte se zbytečně ovlivňovat klamavým dojmem a raději se ptejte! K tomu vám slouží dotazovna na www.schct.cz.

Členský poplatek 2017 – komu zaplatit. Pokud zaplatím jedné či druhé straně, tak v případě "výhry" nebo uznání oprávněnosti jedné strany předsednictva, které nebyl poplatek uhrazen, bude můj členský poplatek akceptován?

Několikrát jsme vyzývali členy, aby členský příspěvek na rok 2017 zasílali bezhotovostní platbou na svazový účet č.ú. 12747013/0300a to na základě vystavené faktury účetní spolku paní Pavelkovou. A to z několika podstatných důvodů:

  1. Tento účet je platný, nikým nezpochybnitelný a dlouhodobě užívaný svazový účet, je na něj napojena účetní agenda spolku, s tímto účtem pracuje účetní spolku paní Pavelková.
  2. Účet je majetkem spolku a náleží pouze spolku.
  3. Platba provedena na tento účet se spáruje s účetním programem, který spravuje účetní spolku. Účetní spolku je zaměstnancem spolku, není voleným členem statutárního ani jiného orgánu spolku.
  4. Na platbu jsou vázány všechny chovatelské příspěvky, slevy a veškerá administrace spolku, kterou SCHČT zabezpečuje. Uvedeme příklad. V současné době sekretariát SCHČT bude rozesílat majitelům hřebců připouštěcí rejstříky pro každého hřebce, kterému byl udělen výběr pro příslušný rok. Udělení výběru je zpoplatněno, částka závisí na členství majitele hřebce v SCHČT, pokud nebude jeho platba členského poplatku připsána na účet, nemůže mu být správně vystavena faktura za udělení výběru a vydání rejstříku bude pozastaveno.
  5. V neposlední řadě s účtem disponují osoby, které jsou vázány hmotnou odpovědností za vzniklé škody a jsou zavázáni jednat a nakládat s účtem s náležitou péčí řádného hospodáře.

Pro včasné a řádné vyřízení administrativních úkonů je velice důležité, aby platby proběhly na správný bankovní účet. V jiném případě bude muset člen prokazovat platbu členského příspěvku na jiný účet nebo jinou formou. Pro členy se zkomplikuje a pozdrží vyřízení jejich požadavků a nároků.

Platnost úhrady členského poplatku za rok 2017 musí být akceptována z obou dvou stran. Nezávisle na tom, jak stávající situace dopadne. SCHČT nemůže ani nechce působit větší komplikace svým členům. Poplatky, které budou uhrazeny členem SCHČT v řádném termínu (do 31.3.2017 s ohledem do 10.4.2017 připsání platby na účet) jsou PLATNÉ. Ovšem člen bude mít povinnost, pokud zaplatil na jiný než svazový účet nebo jinou formou, prokázat úhradu členského příspěvku. Proto si ponechávejte DOKLADY O ZAPLACENÍ.

Plemenitba, narozená hříbata – v případě, že letos připustím svoji klisnu v rámci PK ČT, budou hříbatům vystaveny doklady a budou uznána jako ČT, aby nebyla pouze "teplokrevná"? Všichni hřebci, kteří jsou uvedeni v katalogu hřebců, uznávají obě strany předsednictev?

Označování koní, oslů a jejich kříženců s koňmi a jejich registraci v registračních knihách zajišťují Uznaná chovatelská sdružení (organizace, která vede plemennou knihu) – tyto úkony zajišťují prostřednictvím smluvních odborně způsobilých osob. Registrace a označení koní je prováděno podle pravidel stanovených Řádem příslušné plemenné knihy schválené Mze ČR.

Od roku 2015 jsou schválenými hodnotiteli pro uznanou plemennou knihu českého teplokrevníka pan Ing. Jiří Holík (Čechy) a Ing. Roman Klos (Morava, Vysočina, východní Čechy). Tito hodnotitelé jsou zaměstnanci SCHČT a jejich zápisy a registrace pro plemeno ČT uznává Ústřední evidence koní ČR, jiné osoby nebyly schváleny a proto označení koně, hříběte neoprávněnou osobou nemusí být zaregistrováno do PK ČT, ale pouze do teplokrevného typu. Toto rozhodnutí akceptuje i Ústřední evidence koní ČR, která průkazy koní vydává. Rozhodně nejsou na místě obavy o registrace koní ČT, svaz a jeho hodnotitelé své služby poskytují bez omezení, tak jak tomu bylo v roce 2015 a 2016. Všechny požadavky chovatelů jsou svazovými hodnotiteli řádně a včas vyřízeny. Každý chovatel, který se rozhodne chovat koně plemene ČT, by měl dodržovat předepsané podmínky UCHS a stanovená pravidla pro označování koní dle § 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016, potom se nemůže stát, že jeho kůň bude evidován pouze jako teplokrevný typ nebo neregistrován do plemenné knihy ČT. Berte na vědomí, že v roce 2017 plemeno ČT registrují pouze dva hodnotitelé Ing. Jiří Holík a Ing. Roman Klos.Připouštěcí sezóna 2017

Již 15.2.2017 začala připouštěcí sezóna.

SCHČT pro vás i letos připravil Katalog plemenných hřebců 2017, kde je chovatelům k dispozici 112 hřebců ( z t. 51 hřebců ve formě ID čerstvého nebo mraženého spermatu).  Tři svazoví hřebci jsou členům SCHČT nabízeni za velice výhodné ceny.

Svazoví hřebci působící v ZH Tlumačov - článek Ing. R. Klose

Členové RPK ČT doporučili dva preferované hřebce.
Preferovaný hřebec je vybraný a doporučený hřebec RPK ČT a předsednictvem svazu chovatelů ČT k připuštění klisen zapsaných HPK ČT, HPK PRO nebo AP ČT. Majitelům těchto klisen SCHČT přispívá částkou do 3.000,-Kč na březí klisnu.

Dále upozorňujeme chovatele na změny v katalogu hřebců, které byly uskutečněny po uzávěrce a vydání tištěného Katalogu hřebců 2017. Hřebci 1321 Catango HT a 2059 Quintago byli majiteli vyřazeni z plemenitby pro plemennou knihu ČT v  roce 2017.

Katalog hřebců 2017 si můžete stále objednat na info@schct.cz. Cena výtisku je 120,-Kč + poštovné a balné. Členům SCHČT byl zaslán ZDARMA. Pokud se stalo, že některý člen neobdržel výtisk, prosíme, kontaktujte nás.

I letos přejeme všem mnoho chovatelských úspěchů a dobrý výběr plemeníka pro vaše klisny.

       4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Vážení chovatelé, potencionální žadatelé 4. kola PRV,

dovolujeme si vám připomenout, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova.

Všechny operace jsou vyhlášeny již opakovaně. Oproti roku 2016 jsou upraveny i některé postupy a lhůty. Pro letošní jarní kolo předpokládáme následující harmonogram:

Podání žádosti: od 4. dubna 2017 8:00 do 24. dubna 2017 13:00 - pouze prostřednictvím Portálu Farmáře,
Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 22. května 2017,
Doložení příloh, příp. aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele - u relevantních operací): do 3. července 2017,
Výzva k opravám: do 16. října 2017,
Doplnění neúplné dokumentace: do 14 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy,
Zahájení průběžného schvalování žádostí: listopad 2017.

V přiložené tiskové zprávě zveřejněné 7. února 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF jsou uvedeny hlavní změny v operacích oproti předchozím kolům příjmu.


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat