Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

STRACH A OBAVY ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE SCHČT

UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM NA DALŠÍ PODVODNÉ JEDNÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ TVÁŘIT JAKO NOVÉ PŘEDSEDNICTVO A ZATÍM NEUDĚLALI PRO SVAZ NIC, JEN HO NEUSTÁLE POŠKOZUJÍ (jeho dobré jméno, řádný chod, práva řádných členů).

Tito lidé, budou rozesílat následující zprávy.

Apelujeme na všechny členy, aby nereflektovali na lživé intriky lidí, kteří se nechají zastupovat člověkem (JUDr. Veselým), který jedná na základě plné moci odstoupeného MVDr. Vítů a jeho praktiky jsou již delší dobu na prošetření advokátní komorou.

Tito lidé mají opravdu strach z toho, co by se stalo na svolané schůzi všech orgánů spolku v Jihlavě. Proto všemi možnými prostředky usilují o její zrušení, ale toto bylo předvídáno. Ovšem zarážející jsou jejich praktiky.

PROČ? Odpověď je jednoduchá, neboť si jsou dobře vědomi, jak se dostali na nynější pozice PODVODEM, to jediné co dokázali, zmanipulovat lidi kolem sebe, pošlapat práva řádných členů a jen vyčkávat.

TAKOVÉ PŘEDSEDNICTVO NECHCEME!!!!!!!!

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

SCHŮZE VŠECH ČLENŮ SCHČT A VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA TRVÁ.

PŘIJEĎTE VŠICHNI NEBO SE NECHTE ZASTUPOVAT NA JEDINEČNOU AKCI (budete svědky zcela transparetní akce, vše proběhne v jeden den s jasným a spravedlivým výsledkem). TATO AKCE JE ŘÁDNĚ SVOLÁNA A PROBĚHNE ZA ÚČASTI PRÁVNÍKŮ.

S ohledem na krizovou situaci spolku a vzájemné konflikty jednotlivých členů Předsednictva si svolavatel vyhrazuje právo neodvolatelnosti konání svolané společné schůze jinou osobou. Pouze svolavatel je oprávněn svolanou členskou schůzi odvolat nebo její konání odložit.

Pan Karel Růžička byl místopředsedou i před spornou konferencí ze dne 29.06.2016. V obou případech (tj. jak v případě platnosti, tak v případě neplatnosti této konference)  je místopředsedou. Případné vyslovení neplatnosti usnesení konference, nebo naopak potvrzení platnosti, se nic nemění na postavení pana Růžičky coby místopředsedy oprávněného spolek zastupovat navenek. Tento stav je zjevný ze spolkového rejstříku a tudíž nemůže být pochyb o místopředsednictví pana Růžičky. Aktuální výpis ze SR

PŘIJEĎTE NAPOMOCI SVAZU S 15 LETOU TRADICÍ, AŤ NASTANOU VE SVAZU ČT KLIDNĚJŠÍ ČASY.

ZVEME VŠECHNY ČLENY 7.12.2016 DO JIHLAVY.

POZVÁNKA

PLNÁ MOC - vzor

KANDIDÁTKA

PRÁVNÍ STANOVISKO

INFORMACE PRO ČLENY SCHČT

 MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ ZH TLUMAČOV

Ve dnech 29.-30.11.2016 proběhne v ZH Tlumačov odborný seminář na téma:"Šlechtění koní plemene český teplokrevník".

Přinášíme bližší informace, program semináře a seznam ubytovacích zařízení.

POZVÁNKA - bližší informaceOSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SVAZ

Ing. R. Zich, člen, jehož pověření bylo zrušeno dne 31.10. 2016 místopředsedou spolku, nadále jedná za svaz a tím poškozuje celý spolek. Uzavírá smlouvy, zřizuje svazu nové bankovní účty, svolává předsednictva, odmítá místopředsedovi spolku a dalším členů předsednictva předat klíče od kanceláře svazu, na které mají zřejmé právo, zakazuje řádným členům vstup do kanceláře svazu a osobám, kteří nejsou ani řádnými členy (Z. Motyginová a P. Hurtíková) nechává nahlížet do interních záležitostí svazu. Na následující žádost místopředsedy spolku ohledně svolané schůzky předsednictva ani neráčil odpovědět:

Vážený pane inženýre,

žádám Vás, abyste přeložil jednání předsednictva, svolané Vaší osobou na 16.11.2016 v 16:00 hodin do Písku a to na stejný termín, ale místo konání ZH Tlumačov na 13:00 hodinu. Důvodem je velice důležitá pracovní schůzka s představiteli hřebčince ZH Tlumačov s.p.o. ohledně vyúčtování svazových hřebců za rok 2016 a pořádání odborného semináře, v rámci dotačního titulu, na téma "Šlechtění koní plemene český teplokrevník", plánovaného na dny 29.-30.11.2016 právě ve zdejším hřebčinci (viz. pozvánka). Dále žádám o doplnění programu o následující body:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení chovatelské akce – II. předvýběr hřebců do plemenitby – Heroutice 11.-12.11.2016
 3. Organizace odborného semináře "Šlechtění koní plemene český teplokrevník"
 4. Přerozdělení dotačních příspěvků za rok 2016
 5. Diskuse
 6. Závěr

Zároveň vyžaduji, abyste se vždy o možném termínu jednání předsednictva domluvil se mnou a svolání ponechal na mě jako na místopředsedovi spolku, popřípadě termín jednání oznámil ve větším předstihu a vždy s jasným programem jednání. Bývalo dobrým zvykem takové setkání domlouvat minimálně 10 dní dopředu a vždy s konkrétními body jednání, neboť jsme všichni zaměstnaní.

Pokud nebudete moci přijet na jednání 16.11.2016 v 13.00 hodin do Tlumačova, žádám o zrušení jednání dne 16.11.2016 v 16.00 hodin v Písku a přeložení jednání předsednictva na jiný termín.

Rád bych apeloval na slušné jednání členů Vaší skupiny a zdůrazňuji vážnost a důležitost schůzky v ZH Tlumačov. Žádám Vás o rozeslání všem zbývajícím členům a potvrzení účasti.

                                                                                                             S pozdravem Karel Růžička

Je stále ještě jednání tohoto člověka přípustné? Jaká je jeho představa o fungování svazu a kolektivní práci předsednictva?

Snad si každý slušný člověk odpoví sám a udělá si jasný úsudek.  A možná bude podobný tomu, který zazněl na sociálních sítích: „Vyjádření obou stran se snažím sledovat asi stejně jako většina nás obyčejných smrtelníků na internetu, z médií a účastí na samotných chovatelských akcích. A ze všech dostupných vyjádření a uskutečněných akcí vyplývá zatím spíše to, že p. Růžička, p. MVDr. Lysák a p. Kincl, kteří jsou napadání, že nespolupracují, pracují beze změny jako dosud, zatímco ostatní členové nového vedení vynakládají svou energii spíše jiným směrem. Sice schůzují, ale práce za nimi zatím žádná vidět není. A pokud ano, kde? Jaká konkrétně?“ODBORNÝ SEMINÁŘ - HODNOTITELÉ A PŘEDVADĚČI

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s., zastoupený panem Karlem Růžičkou - místopředsedou spolku, srdečně zve chovatele na praktický seminář na téma "Šlechtění koní plemene český teplokrevník". Seminář je určen pro chovatele, hodnotitele, jezdce, ošetřovatele a předvaděče.

Rozpis podtémat:

 • Příprava mladých koní k předvádění pro hodnocení a zařazování do plemenných knih českého teplokrevníka
 • Předvedení mladých koní na ruce - hodnocení exteriéru a mechaniky pohybu
 • Předvedení klisny se hříbětem - hodnocení exteriéru hříběte
 • Lonžování mladých koní
 • Skok ve volnosti - hodnocení skoku ve volnosti

Datum a čas konání: 29. – 30.11.2016 začátek vždy od 9.00 hodin ZH Tlumačov

Lektoři: Christopher Bauer (Gestüt Sprehe, SRN), Doc. Iva Jiskrová,

Vedoucí semináře: Miloslav Perníček, Karel Růžička

Občerstvení zajištěno, účast zdarma.

Přihlášky zasílejte na info@schct.cz nejpozději do 27.11.2016 nebo se přihlaste pomocí formuláře SCHČTPRÉMII ZÍSKAL CARLOS PO CHEETANO

X. ročník II. předvýběru hřebců do plemenitby vydal svého vítěze. Komise udělila prémii hřebci plemene německý sportovní kůň, v majetku Uwe Herchera CARLOS po holštýnském Cheetano. více....PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ ŽIVĚ

Online přenos z předvýběru SCHČT v Herouticích můžete sledovat v SOBOTU 12. listopadu od 10:30 hodiny dopolední.

ON-LINE PŘENOS SLEDUJTE V SOBOTU NA EQUITV.CZSVOLÁNÍ VŠECH ČLENŮ SPOLKU

Místopředseda spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. tímto v souladu s usnesením Předsednictva ze dne 11.10.2016, jakož i v souladu se stanovami spolku, jakož i v souladu s Prohlášením ke svolání shromáždění členské základny spolku ze dne 05.10.2016, tímto
s v o l á v á
všechny členy spolku na společnou schůzi všech orgánů SCHČT, která se bude konat dne 07.12.2016 od 09:00 - Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava.

Související dokumenty:

POZVÁNKA

PLNÁ MOC - vzor

KANDIDÁTKA

PRÁVNÍ STANOVISKO

INFORMACE PRO ČLENY SCHČT

Přidána odpověď na otázku, kterou do sekce Dotazovna zaslal pan JUDr. Č. Šrubař.II. PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ DO PK ČT 2016

Začíná již v pátek 11.11.2016 na farmě v Herouticích ve 13.00 hod. předvedením mladých hřebců na tvrdém podkladu (posouzení exteriéru).

PŘIDÁNY RODOKMENY HŘEBCŮZRUŠENÍ POVĚŘENÍ ČLENA

Přinášíme další informace vázané ke krizové situaci ve svazu chovatelů ČT.

Zrušení pověřenÍ člena SCHČT pana ing. R. Zicha

Nezaměňujte řízení o zápisu změn ve spolkovém rejstříku s řízením o podaných žalobách na neplatnost usnesení z české územní schůze 20.4.2016 a konference 29.6.2016.
Jedná se o dvě zcela oddělené záležitosti, kdy každou z nich řeší zcela jiný soud. Veřejný rejstřík vede rejstříkový soud. V případě SCHČT se sídlem v Písku se jedná o rejstříkový soud v Českých Budějovicích. Rejstříkový soud postupuje podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Rejstříkový soud neřeší legálnost volby členů orgánů, které mají být návrhem na zápis změn ve spolkovém rejstříku zapsány, neboť mu to nepřísluší. Na základě principu materiální publicity osoba, která jedná s osobou zapsanou ve veřejném rejstříku jako se členem statutárního orgánu, jedná v DOBRÉ VÍŘE, že se jedná o právoplatného člena statutárního orgánu.
O tom, zda členové předsednictva vzešlí z české územní schůze a konference byli skutečně zvoleni v souladu se zákonem a stanovami, rozhoduje Okresní soud v Písku, tedy nikoli Krajský soud v Českých Budějovicích.

Za více než neslušné lze označit jednání lidí zapsaných do spolkového rejstříku, kteří se ani nenamáhali oznámit místopředsedovi svazu a zbývajícím členům jejich zapsání. Pouze čekali až uplyne zákonná lhůta pro odvolání.

Ing. R. Zich podal návrh na změnu do spolkového rejstříku prostřednictvím advokátní kanceláře pana JUDr. Veselého. Záhadným způsobem rejstříkový soud zcela opomněl provést řádnou kontrolu dokládaných dokumentů potřebných k zápisu do SR, jinak by nemohl zapsat jako předsedu předsednictva SCHČT pana MVDr. Vítů, který rezignoval na funkci předsedy dne 14.7. 2016 (ostatně jak se také píše v jedné z příloh do SR – a to v zápisu z jednání předsednictva ze dne 4.8.2016). Diskutabilní zůstává další příloha usnesení z konference ze dne 29.6.2016 v Humpolci, kde chybí schválení ostatních členů předsednictva. Jak také bývalo v minulosti zvykem, usnesení z konference ve volebním období, vždy schvalovalo všechny členy předsednictva za řádné (viz. archív usnesení z konference).

Za podvod lze označit přílohu Zápis z územní členské schůze na Moravě, kde toto není oficiální zápis pouze stažená zpráva ze schůze, uvedená na webu SCHČT a podpisy zcela jistě nejsou pana MVDr. Lysáka, který byl pověřen zápisem.

Zápis z územní členské schůze v Čechách je zápis, který byl proveden po ukončení řádně svolané schůze předsedou. Je tedy pouhým zbožným přáním lidí, kteří neváhali a jednali v rozporu s dobrými mravy, zákony  a stanovami svazu, poškodili práva řádných členů a dnes mají tolik troufalosti se postavit před členy SCHČT a začít hájit jejich zájmy a práva.

Lze DŮVĚŘOVAT těmto lidem????

Záleží jen na vás řádní členové SCHČT.

Přijeďte rozhodnout na SHROMÁŽDĚNÍ SCHČT plánované na den 7.12.2016 do Jihlavy!!!

 Kancelář svazu obsazena firmou Equiservis Konzulent

Vážení členové, dne 4.11.2016 byla kancelář SCHČT obsazena firmou Equiservis Konzulent s.r.o., kdy převzít agendu svazu si přišli jednatel společnosti pan Kozák s účetní paní Hurtíkovou, členové předsednictva neschváleni jakoukoliv Konferencí (nejvyšším orgánem SCHČT) a naprosto podvodným způsobem zapsáni do spolkového rejstříku p. ing. Zich, p. Malý a člen kontrolní komise p. V. Bohdaský, který odmítl udělat revizi uzávěrky SCHČT za rok 2015 a přestal, tak plnit svoji funkci v kontrolní komisi SCHČT. Na místo tajemnice SCHČT byla dosazena (bez jakéhokoliv výběrového řízení) p. ing. Nováková, která před více jak rokem na vlastní žádost opustila svaz s komentářem, že práce pro svaz není její prioritou a navíc v době, kdy to ohrozilo vyplacení dotací a příspěvků členům a chovatelům českého teplokrevníka.

Jediná možnost, jak se bránit těmto nepravostem je Shromáždění členské základny svolané na 7.12.2016 do Jihlavy. Nenechte svaz v rukou lidem, kteří podvodným způsobem a lstivými praktikami ho chtějí ovládat. Těmto lidem nelze tolerovat jejich jednání v rozporu s dobrými mravy a v rozporu se zákonem a stanovami svazu.

Shromáždění členské základny se svolává na základě platných stanov SCHČT, na základě občanského zákoníku dle § 248(2)Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám, prohlášení vydal dne 5.10 2016 místopředseda spolku pan K. Růžička a dále dle usnesení z jednání předsednictva ze dne 11.10.2016 ve Velkém Rybníku.

Usnesení z předsednictva dne 11.10.2016 Velký Rybník

 • zahájeno p. ing. Zichem jako jednání předsednictva, zapisovatel určen p. Malý, který zápis na místě nebyl schopen vytvořit
 • hlasování o shromáždění proběhlo za účasti 5 členů předsednictva
 • 3 členové PRO (ing. Zich, K. Růžička, MVDr. Lysák), 1 člen PROTI (p. Chýle) a 1 ZDRŽEL (p. Malý)
 • z jednání vznikly dva zápisy p. Malého – upravený dodatečně a p. ing. Králové - sepsán dle zvukového záznamu

Usnesení z předsednictva dne 19.10.2016 Písek

 • rozhodnutí předsednictva bylo přijato v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT, když nebyli na jednání předsednictva řádně a včas svolání všichni jeho členové
 • lze konstatovat, že neplatnosti rozhodnutí je zapotřebí se nejprve dovolat u orgánů spolku a pokud nebude z jakéhokoliv důvodu vyhověno, je nutné se neplatnosti dovolat u soudu
 • v souladu s § 258 občanského zákoníku může každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem právní ochrany, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

Výpověď tajemnici SCHČT p. ing. Králové

 • zaměstnankyně má se SCHČT podepsanou dohodu o provedení práce, nikoliv dohodu o pracovní činnosti. Dále ve výpovědi není specifikováno, o jakou dohodu o provedení práce se jedná a co je jejím předmětem
 • dle stanov SCHČT předsednictvo zřizuje, řídí a kontroluje sekretariát, v jehož čele stojí tajemník nebo tajemnice svazu. Jeho/jejím přímým nadřízeným je předseda předsednictva
 • ze stanov SCHČT dále vyplývá, že jménem SCHČT jedná předsednictvo, a to zpravidla prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy nebo prostřednictvím pověřeného člena. Je-li pro právní úkon právním předpisem předepsaná písemná forma, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis předsedy nebo místopředsedy nebo předsednictvem pověřeného člena
 • dle stanov SCHČT předseda nebo místopředseda zastupují SCHČT jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy, nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz pověřený člen předsednictva
 • lze konstatovat, že výpověď zaměstnankyni nebyla dána v souladu se zákonem, když o předání výpovědi rozhodlo předsednictvo, které nebylo řádně svoláno

Formální nedostatek existující listiny z Konference 26.9.2016

Dle platných stanov SCHČT - Konferenceje shromáždění delegátů, plní působnost členské schůze a je nejvyšším orgánem SCHČT (§ 248 - § 257). Konference schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji SCHČT, volí a odvolává členy předsednictva a RPK, kontrolní a rozhodčí komise, schvaluje roční hospodářský výsledek, výši zápisného a ročního členského příspěvku, změnu stanov. Neschválení členů předsednictva Konferencí není formalita, ale jasné porušení stanov spolku. Možná by se paní Kreidlová měla spíše věnovat dotacím svazu a přípravám jejich vyúčtování, neboť čas pro podání právě vrcholí a nesnažit se přizpůsobovat si pravidla svým vlastním zájmům.Kandidátky do SCHČT

V souvislosti se svoláním shromáždění všech členů spolku (7.12.2016 Jihlava) a volbami do vedoucích orgánů SCHČT prodlužujeme příjem žádostí do kandidátky na jednotlivé pozice SCHČT. Uzávěrka je 3.11.2016. Prozatím zaslalo a bylo potvrzeno 12 přihlášek.VOLBY 2016 – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2016

Dne 11.10.2016 došlo ve Velkém Rybníku k opětovnému jednání obou stran předsednictva SCHČT, kde mělo dojít k dohodě o narovnání situace. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Na základě prohlášení pana K. Růžičky a dohody z jednání ve Velkém Rybníku, kdy se ke svolavatelům shromáždění přidal pan ing. R. Zich, je SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY, svolané na 7. 12.2016 v Jihlavě, nadále platné. Pevně věříme, že tímto jediným, transparentním a spravedlivým počinem, pomohou řádní členové SCHČT stávající situaci narovnat a opět vnesou poklid, zdravý rozum a jednotnost do řízení svazu. Pozvánky budou rozeslány všem členům SCHČT, společně s kandidátkou a plnou mocí k zastupování.

Proto všichni, kteří by se na vedení spolku s patnáctiletou tradicí chtěli podílet, zasílejte PŘIHLÁŠKY DO KANDADÁTKY SCHČT, uzávěrka přihlášek 31.10.2016. Po skončení přihlášek bude seznam kandidátu zveřejněn na webu SCHČT. Informace o podmínkách kandidatury 2016

Reakce na příspěvek na webu jezdectvi.cz

Opět se redaktorka Jezdectví paní Z. Motyginová dopustila desinformace svých čtenářů ohledně zápisu do spolkového rejstříku. příspěvek na jezdectvi.cz

OTEVŘENÝ DOPIS P. BOUŠKOVÉ

Jeden z mnoha příspěvků, který paní Motyginová nechce uveřejnit na webu jezdectvi.cz nebo je na FB profilu vymazává.

ODPOVĚĎ P. MOTYGINOVÉ

PŘÍSPĚVKY NA FB PROFILU - na FB profil Jezdectví zaslala řádná členka SCHČT p. M. KlosováDOTACE 2016

Upozorňujeme chovatele na některé výzvy v rámci programu Rozvoje venkova, informace pro žadatele k opatření AEKO, EZ a LFA a nově zařazené podpory do živočišné výroby v roce 2016.

 • ZELENÁ NAFTA - Začátkem července 2016 prošel sněmovnou prvním čtením návrh novely zákona o spotřebních daních, která má rozšířit vracení části spotřební daně z nafty i na živočišnou výrobu. Dosud se tzv. "zelená nafta" vztahovala pouze na rostlinnou výrobu. Rozšíření má pomoci živočišné výrobě, která je podle poslanců v tíživé situaci. Navržená vratka představuje 4380 korun na 1000 litrů paliva. V tomto návrhu byli opomenuti zemědělci zabývající se chovem koní. Na základě této znepokojující zprávy vyvolal Miloslav Perníček společně s pány B. Políčkem, MVDr. J. Dražanem a ing. M. Maršálkem jednání na MZe ČR obor živočišných komodit, kde žádali o doplnění návrhu o chov koní. Výsledkem jednání byl komplexní pozměňovací návrh obsahující i chov koní. Poslanci by měli novelu schvalovat na říjnové schůzi ve výrazně pozměněné podobě. Podle něj by zemědělci v rostlinné výrobě nejprve dostávali zpět 40 procent daně a v živočišné výrobě 90 procent daně. Tento princip by měl fungovat do konce června 2017, pak by se vratka odvíjela od intenzity chovu zvířat. Nejméně by měly dostávat firmy bez živočišné výroby. Čím vyšší poměr živočišné výroby bude, tím vyšší bude také vratka daně. Od počátku roku 2019 se pak vratky daně mají sjednotit pro všechny činnosti v zemědělské výrobě na 4,38 koruny za litr. O vratku by mohly podle podpořeného návrhu žádat fyzické osoby šest měsíců poté, co na ni měly nárok. -
 • od 11.10.2016 SZIF přijímá žádosti 3. kola příjmu projektových opatření
 • žadatelé o dotaci na travní porosty v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), Ekologického zemědělství (EZ) či jste žadatelem o podpory v rámci méně příznivých oblastí (LFA) mají povinnost podat do 31.10.2016 deklaraci chovu koní
 • INFORMACE KE STAŽENÍ


II. PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ DO PK ČT 2016

Ve dnech 11.-12.11.2016 na farmě v Herouticích proběhne 10. ročník  II. předvýběru hřebců do plemenitby. Přihlášeno 17 mladých hřebců a o výběr do PKH ČT bude žádat 7 starších hřebců. Hodnotící komise ve složení:  Roman Klos - předseda, Miloslav Perníček, Václav Štěrba, prof. Marko Halo, MVDr. Josef Lysák ( náhr. Josef Kincl, in. Karel Regner, doc. Iva Jiskrová PhDr.). Začínáme v pátek od 13.00 hodin předvedením mladých hřebců na ruce (posouzení exteriéru). více informací ZDE .Přihlášky kandidátů na posty v SCHČT

Upozorňujeme možné kandidáty, aby podávali své přihlášky na jednotlivé posty v organizační struktuře Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. Uzávěrka přihlášek 31.10.2016. Svolané místopředsedou SCHČT Karlem Růžičkou SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY  proběhne dne 7.12.2016 v Jihlavě. Všichni členové budou řádně obesláni pozvánkou.

Náležitosti přihlášky do kandidátky SCHČT

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu
 • na jakou funkci v SCHČT kandiduje (předseda, člen jednotlivých komisí předsednictva, 9. člen předsednictva, člen RPK, člen kontrolní komise, člen rozhodčí komise, garant oblasti)
 • kontakt na kandidáta

K přihlášce kandidát připojí:

 •  krátké představení kandidáta – motivační dopis
 • vize a cíle kandidáta pro danou funkci ve vedení SCHČT
 • vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti

Termín a způsob podání přihlášky

Přihlášky zasílejte písemně nejpozději do 31.10.2016 na adresu sekretariátu SCHČT: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek nebo e-mailem: info@schct.cz. Přijetí přihlášky na kandidátku bude potvrzeno sekretariátem svazu.TESTAČNÍ ODCHOVNY - PODZIM 2016

Vážení chovatelé, čtyři testační odchovny pro odchov hřebečků plemene ČT v měsíci říjnu otevírá svá zařízení. Přihlaste své hřebečky ročníků 2016 do testu. Odchovny jsou dotované státem a odchov hřebečků je finančně výhodný.

 • 20.10.2016 - ZH Tlumačov - pozvánka
 • 20.10.2016 - ZH Písek
 • 27.10.2016 - Hřebčín Měník
 • 28.10.2016 - Železnice

Poznámka: Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně prokazatelným původem do 4.generace předků splňující růstový standard, bez zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31.října ve stáří 5-9 měsíců. Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT jednoho ročníku, aby mohl býti test zahájen.

ROZPIS KOMISE HODNOTITELŮ - naskladnění a podzimní třídění 2016POŘADATELÉ KMK 2017

Vyhlašujeme příjem žádostí pro pořadání kvalifikačních kol a finále KMK 2017. Vaše žádosti zasílejte na adresu SCHČT do 31.10.2016.Současná situace v SCHČT – PROHLÁŠENÍ

Vážení členové SCHČT,

dne 4.10.2016 byla uskutečněna v pořadí již 4. schůzka se všemi členy bývalého předsednictva a s kandidáty do nového předsednictva, kde měly být řešeny otázky ukončení patové situace ve svazu, nastavení řádného chodu svazu a další postup v organizaci šlechtitelské práce. Opět se na jednání dostavili pouze členové bývalého předsednictva. Jelikož se neztotožňujeme s názorem neustále poškozovat práva řádných členů a dobré jméno svazu, nadále považujeme územní schůzi v Čechách a Konferenci ze dne 29.6.2016 za neplatnou a jednání kandidátů do nového předsednictva považujeme za mimořádně nekorektní k celé členské základně, proto máme za správné a zcela logické vydat následující PROHLÁŠENÍ.

VYHLÁŠENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ NA POZICE VE VEDENÍ SVAZU. Uzávěrka žádostí dne 31.10.2016.

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE KANDIDATUŘE DO SCHČT70 denní test ukončen

Dne 21.9.2016 v zemském hřebčinci Písek byl ukončen test hřebců PK ČT.

Vítězem 70 denního testu se stal oldenburský hřebec 2227 MONACO ČT po Millennium z matky po Fidermark, majitel Gestüt SPREHE. Hřebec složil zkoušky za 8,34 bodů. VÝSLEDKYCHYBNĚ UVEDENÉ VÝSLEDKY KMK DREZURA 2016

Vážení chovatelé, velice se omlouváme za chybně vyhlášené výsledky z finále KMK drezura 2016 ve Zduchovicích. Vyhlášeny byly omylem výsledky otevřené drezurní soutěže pořádané v rámci soutěží finále KMK. Oficiální výsledky jsou uveřejněny ZDE a šampionům z drezurního KMK se hluboce omlouváme a gratulujeme k úspěchu v soutěžích mladých koní.

Toto jsou šampioni seriálu soutěží KMK v drezuře 2016:

KMK DREZURA 4LETÍ KONĚ

Reinbergerová Anna SCHNEEWEISSCHEN klisna plemene Knabstrupper po Sartora Showtime z m. po Don Gregory, m.: PhDr. Reinbergerová A., Praha 1

KMK DREZURA 5LETÍ KONĚ

Opočenská Martina WILD CAT oldenburská klisnapo Fürst Fugger z m. po Donnerhall, ch.: Sprehe Paul,Landwirtschaft, Dinklage, DEUm.: PFA Group, Ládví, Kamenice

KMK DREZURA 6LETÍ KONĚ

Neumannová Adéla HEIDEKRUG trakénský hřebec po Dramatiker z m. po Sky Dancer, m.: Neumannová A., Horoměřice

 


<<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat