Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Současná situace v SCHČT

9. Dotaz

Mám jen jediný dosti závažný dotaz, jak můžete uznávat pana Karla Růžičku staršího, jako místopředsedu SCHČT a tím i mylně statutárního zástupce svazu a takto jej prezentujete, citujete a uvádíte jako jediného pravoplatného místopředsedu a statutárního zástupce, když jste neuznali konferenci ze dne 29.6.2016, kde byl za tohoto místopředsedu zvolen?

zaslal: JUDr. Čeněk Šrubař

Odpověď

Vážený pane doktore, odpověď je poměrně snadná, neboť pan Růžička byl místopředsedou i před spornou konferencí ze dne 29.06.2016. V obou případech (tj. jak v případě platnosti, tak v případě neplatnosti této konference) tak je místopředsedou. Případné vyslovení neplatnosti usnesení konference, nebo naopak potvrzení platnosti, se nic nemění na postavení pana Růžičky coby místopředsedy oprávněného spolek zastupovat navenek. Tento stav je zjevný ze spolkového rejstříku a tudíž nemůže být pochyb o místopředsednictví pana Růžičky.

Mgr. P. Chamrád

8. Dotaz

Konference uskutečněná 29.6.2016 a na ní přijaté usnesení jsou dle mého názoru neplatné:
• Ust. § 249 občanského zákoníku - po rozeslání pozvánek na konferenci bylo změněno místo konání konference.
§ 249 (1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
Pozvánky na konferenci nebyly v souladu se stanovami SCHČT rozeslány všem delegátům, jak uvedli sami svolavatelé konference na svém webu http://svazct.cz/. Někteří delegáti pozvánky neobdrželi také z toho důvodu, že byly zaslány na špatné adresy. Jak mohla být kontrolována presence na konferenci, když svolavatelé sami nevěděli, kdo se jí může zúčastnit, a kdo ne? Seznam všech zvolených delegátů zveřejněný na webu http://svazct.cz/ je chybný, stačí si projít zápisy z jednotlivých oblastních schůzí. Již samotné svolání konference s ohledem na nevyřešenou otázku platnosti či neplatnosti územní členské schůze Čech je napadnutelné.
A tak se ptám - žijeme ještě stále v právním státě? A je takový postup a výsledek opravdu tím, co si přeje cca 700 členů svazu?

zaslal: p. Monika Klosová, Nový Jičín

Odpověď

Vaše dotazy jsou zcela jistě správné a budou předmětem dalšího šetření, jen mám za to, že na Vaše otázky by měli především odpovídat svolavatelé konference, ale sama vím, že k takovým usvědčujícím faktům se ze zásady nevyjadřují. Lze jen konstatovat, že celá konference by měla být považována za neplatnou především z hlediska zákonných požadavků a jistě i z morálních důvodů. Stejně tak nerozumím dobře tomu, že přítomni byli i lidé s právním vzděláním a nechali proběhnout nezákonně svolanou schůzi. K pozvánkám mohu říci jen toto, na původně oznámené místo konání (jak deklarovali v pozvánkách) se pořadatelé ani neobtěžovali dát informační tabulku, že akce je přeložena na jiné místo. Zpochybněné nejsou jen seznamy členů – delegátů, ale především samotná prezenční listina a usnášeníschopnost celé konference, kde na prezenční listině se objevují jména lidí, kteří nebyli za delegáty zvoleni. To je prostě ostuda a hanba!!! Pro mě je největším zklamáním jednání některých lidí. Jak chtějí po tomto svém nekorektním vystoupení předstoupit před členskou základnu a jakým způsobem chtějí vyvolat důvěru v jakékoliv jejich další jednání? Na Vaši poslední otázku odpovídám jen pouhým povzdechem a chci věřit, že ostatní řádní členové po zhlédnutí tohoto nečestného jednání, již nebudou lhostejní.

V. Boušková

7. Dotaz

Já bych chtěl jen krátce reagovat na článek p. Bouškové a plně se s ním ztotožňuji. Myslím, že tolik práce co poslední předsednictvo za sebou zanechalo, nevím, jestli někdo dožene. Vůbec nechápu co se děje v Čechách a už vůbec proč se do našeho spolku pořád ,,montuje" Equiservis?

zaslal: p. Michálek, Příbor

Odpověď

Děkujeme moc za slova uznání a podpory, jsme rádi, že je naše práce vidět a že jsme nic nedělali zbytečně. V Čechách se děje veliká nespravedlnost a boj o moc. Firma Equiservis Konzulent se do spolku „motuje“ prostřednictvím jejich jednatelů a členů, kteří jsou i zároveň řádnými členy SCHČT. Současný stav je takový, že menšina (přesněji domluvení lidé okolo této organizace) si usurpuje předsednické posty, aniž by brala na zřetel, že jedná protiprávně a proti stanovám svazu a naprosto ignoruje práva ostatních řádných členů SCHČT.

V. Boušková

 

6. Dotaz

Dobrý den,
prosím jen o potvrzení, že jsem vyjádření JUDr. Ondřeje Veselého pochopila správně.
Ukončení schůze bylo neplatné?

zaslala: Stanislava Doubravová

Odpověď

JUDr. Veselý nazval ukončení schůze za nulitní akt, neboť předseda (spolku) neměl pravomoc schůzi předčasně ukončit (tedy bez souhlasu členské schůze) nebo-li jednal nezákonně (v rozporu se zákonem) avšak jednal dle péče řádného hospodáře, neboť si byl vědom povinnosti jednat v právním styku poctivě nebo-li v „dobré víře“. A byl přesvědčen, že jako jednající osoba, nesmí svým jednáním poškodit práva jiných osob (v tomto případě práva řádných členů SCHČT).

Nulitní akt, nulicita, nicotné rozhodnutí -  jsou správní rozhodnutí, u nichž vady dosahují takové intenzity, že již nelze o aktu hovořit, nevyvolávají žádné účinky. Nicotnost se zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv.Pro úplnost je nutno uvést, že je třeba rozlišovat mezi nicotností, neplatností a nezákonností správního aktu.Z hlediska důkazného jde o věc velice problematickou a spornou neboť nicotné rozhodnutí bývá vždy i současně nezákonné.

Pro všechna správní rozhodnutí, včetně vadných, ovšem kromě nulitních, však platí presumpce správnosti – to znamená, že se i na vadný správní akt, který je autoritativním projevem vůle vykonavatele, hledí jako na bezvadný a má proto i předpokládané právní následky. Až do sjednání nápravy úřední cestou jsou si tedy všechny správní akty, ať už vadné či bezvadné, rovny. Uvedené vady lze odstranit v rámci přezkoumání správního rozhodnutí (využitím řádných a mimořádných opravných prostředků). Z důvodů potřeby zachovat právní jistotu se předkládá určitá nutná formální procedura, po jejímž absolvování bude možno nicotnost prohlásit.

Takže o neplatnosti ukončení schůze předsedou a nulitním aktu by musel opět rozhodnout soud a definice nulitní akt je spíše používána ve spojení se správními rozhodnutími, nelze úplně takto postupovat při posuzování jednání spolku, který je soukromoprávním subjektem.Na posudek JUDr. Veselého lze nahlížet jako na pouhou advokátskou argumentaci, kde záměrně používá termíny tak, aby „obhájil“ svůj názor, ale s naší problematikou fakticky nesouvisí.

Mgr. Čumpelíková, V. Boušková

5. Dotaz

Další průběh a usnesení byly platné?

zaslala: Stanislava Doubravová

Odpověď

Toto se nedá říci, tak jistě, je podávána proti tomuto usnesení žaloba, neboť nastal i zmatek, když část delegátů odešla a jen někteří byli osloveni, aby se vrátili, takto nelze postupovat, neboť nebylo zjevné, zda schůze pokračuje, či nikoliv.

Mgr. Čumpelíková

4. Dotaz

Schůze nebyla nová, ale pouze pokračovala?

zaslala: Stanislava Doubravová

Odpověď

Na průběh, usnesení a postup při svolání nové schůze je podána žaloba na neplatnost, postup musí být přezkoumán soudem. Stále se má za to, že schůze ani nepokračovala, ani neproběhla nová, prostě být neměla.

Je několik závažných důkazů, které nasvědčují tomu, že územní členská schůze pro územní celek Čechy byla neplatná. Např.:

Dle znění § 245 NOZ (č. 89/2012 Sb.) - Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

Stanovy SCHČT- Oblastní členská schůze (dílčí) je schůzí všech členů SCHČT v příslušné oblasti, utvořené podle státoprávních celků na úrovni krajů. Je svolávána minimálně 1x ročně a slouží k seznámení členské základny s činností SCHČT a volbě delegátů (řádných členů) na celostátní konferenci. - z tohoto lze jen těžko poznat, kdo skutečně měl být zvolen na územní členskou schůzi

Mgr. Čumpelíková, V. Boušková

3. Dotaz

Náležitá péče hospodáře neumožňuje ukončení schůze?

zaslala: Stanislava Doubravová

Odpověď

Novou právní úpravou účinnou od ledna roku 2014 došlo ke zpřísnění pravidel pro jednání členů volených orgánů včetně orgánů statutárních a klade se větší důraz na péči řádného hospodáře. Pomocí institutu péče řádného hospodáře je možno posuzovat určité jednání konkrétní osoby v zákonem určeném postavení a vyvozovat z něho zákonem předpokládané důsledky. Dále přináší na rozdíl od té předešlé snahu o definování pojmu péče řádného hospodáře (dříve byl výklad pojmu plně ponechán na soudním nalézání práva). Obecnou tezí, ze které je třeba při výkladu pojmu vycházet, je povinnost každého jednat v právním styku poctivě. Slovo „poctivost“ se objevuje v právním řádě nově, nicméně lze jej z velké části ztotožnit s již v dřívější úpravě používaným pojmem „dobrá víra“. Nejjednodušším výkladem pojmu poctivost je přesvědčení jednající osoby, že svým jednáním nepoškozuje práva jiné osoby.

Ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Zákon předpokládá, že nedbale jedná ten, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při převzetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Dále odpovídá za škodu, kterou při výkonu funkce způsobí celým svým majetkem. Odpovědnost je zakotvena pouze pro členy volených orgánů právnických osob - členové nevolených orgánů (členská schůze spolku) za škodu neodpovídají.

Výše uvedená fakta poukazují, že i péče řádného hospodáře zavazuje předsedu spolku a volené orgány jednat dle zákonných povinností.

V. Boušková

2. Dotaz

Návrh k soudu nepodává předsednictvo, ale pouze bývalí členové předsednictva. Žaloba na neplatnost usnesení může být podána, ale nemá šanci uspět a jako žaloba jednotlivých členů nemůže být hrazena ze svazových financí, ale jednotlivci. Vydání předběžného opatření sice má šanci uspět, nicméně po odvolání bude pravděpodobně zrušeno a opět to zaplatí jednotlivci ne svaz?

zaslala: Stanislava Doubravová

Odpověď

Dle § 258 NOZ (č. 89/2012 Sb.) Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

Nejedná se zde jen o členy bývalého předsednictva, ale o každého řádného člena SCHČT a každý člen, který se tímto postupem cítí být poškozen, se může k žalobě připojit. Žaloba na neplatnost usnesení má velkou šanci na úspěch a to z několika důvodů (porušení stanov, porušení práv řádných členů, zneužití hlasovacího práva k újmě celku, porušení zákona).

Předběžné opatření je opatření soudu nebo správního orgánu, kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je ve věci rozhodnuto. V podání prvního rozboru JUDr. Veselého je nazýváno hrozbou, ale v současné situaci by to byla výrazná pomoc, neboť není a neexistuje člen, který má mandát rozhodovat a dělat úkony za právní subjekt, což v době podání žádostí o dotace a dodržení stanovených termínů je problém víc než podstatný. Takže je především v zájmu všech členů toto předběžné opatření akceptovat neboť je zde ohrožen chod a financování svazu. Pokud se jedná o financování sporu je vše v zájmu jednotlivých členů SCHČT.

Mgr. Čumpelíková, V. Boušková

1. Dotaz

Informace se k chovatelům a majitelům koní dostávají bud´ z jedné, nebo z druhé strany a mohou být zavádějící, a proto se ptám, z jakých důvodů se neposkytuje akreditace časopisu Jezdectví, aby všichni ti, co mají koně rádi a spojili s nimi celý svůj život, dostali informace objektivní a nezkreslené, tak jak se o ně všichni redaktoři tohoto časopisu snaží?

zaslal: Jaroslav Štětina     

Odpověď

Informace sehrávají v moderní společnosti bezesporu důležitou roli pro rozhodování v jakékoliv sféře. Nejúčinnějším prostředkem pro šíření informací jsou média. Ve společnosti se drží zažitá představa o zodpovědnosti či povinnosti sdělovacích prostředků přinášet objektivní, vyvážené a nezaujaté informace. Ne vždy tomu tak je. Mediální prostředí poskytuje široký prostor pro manipulaci s informacemi. Výjimkou nejsou ani redaktoři časopisu Jezdectví. Proto SCHČT neuděluje akreditace na svá vnitrosvazová jednání časopisu Jezdectví ani jinému médiu.

O nedůvěryhodnosti tohoto média jsme byli přesvědčeni už v minulém roce na celostátní konferenci, kdy přítomná redaktorka Jezdectví paní Motyginová podala veřejnosti značně zkreslené a překroucené zpravodajství prostřednictvím jejich webu. A raději se nebudu vyjadřovat k mediálnímu honu, zaujatosti a velké neobjektivnosti v podávání informací veřejnosti o současném dění v SCHČT.

Z hlediska atraktivnosti a ekonomického dopadu je pochopitelné, proč se časopis snaží vytvářet zkreslený obsah zpráv, neboť zaujme dostatečně velkou cílovou skupinu, čímž zvýší atraktivitu pro zadavatele reklamy. Ale tak trochu za zoufalé považuji, když dochází k manipulacím s informacemi z důvodu sledování vlastních kariérních zájmů nebo také z důvodu nekompetence či zaujatosti nebo pouze úmyslné či neúmyslné preferování zájmů opozice.

Získané poznatky šlechtitelské práce, články, upoutávky na chovatelské akce publikujeme prostřednictvím chovatelského časopisu KONĚ, vlastních webových stránek a facebookového profilu, výborná spolupráce je se servry jezdci.cz a equichannel.cz.

V. Boušková


 

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat