Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Změna termínu třídění + rozpis komisí

Upozorňujeme chovatele na změnu termínu jarního třídění v TO Tlumačov. Z důvodu chovatelské výstavy v Brně je akce přeložena o den dříve na 10.5.2017. Děkujeme za pochopení.

ROZPIS KOMISÍ - JARNÍ TŘÍDĚNÍ A VZ HŘEBCŮDalší zamítavé rozhodnutí pro Ing. Zicha

Dne 6.4.2017 Krajský soud v Českých Budějovicích vydal zamítavé rozhodnutí ve věci předběžného opatření, kterým se Ing. Zich a kolektiv domáhali (návrhem za dne 14.12.2016) vydání předběžného opatření, jímž by soud určil:

1) že za Svaz chovatelů do doby pravomocného rozhodnutí ve věci jedná předsednictvo ve složení: člen předsednictva Ing. Jana Kreidlová, člen předsednictva Ing. Rostislav Zich, člen předsednictva Zdeněk Hrnčíř, člen předsednictva Jan Chýle, člen předsednictva Ing. Jaroslav Malý a dále určení

2) že jménem předsednictva jedná a podepisuje pověřený člen předsednictva.

Tyto dva body byly soudem ZAMÍTNUTY.

Zamítnuto z důvodu:
Návrhem se nelze domáhat věcné úpravy poměrů ve spolku (stanovit předsednictvo spolku) a tím předjímat rozhodnutí ve věci podané žaloby na neplatnost usnesení Konference ze dne 29.6.2016.

Z toho vyplývá, že i tímto vydaným rozhodnutím se soud vyslovil zamítavě ve věci oprávněnosti Ing. Zicha a kolektivu zastupovat a jednat za spolek.

USNESENÍ ZE DNE 6.4.2017KS v Českých Budějovicích vydal usnesení

Vážení chovatelé, tak jak jsme vám již avizovali, krajský soud v Českých Budějovicích vydal platné usnesení, kterým zneplatnil všechny body usnesení vydané na územní schůzi ve Zduchovicích dne 20.4.2016.

Písemné vyjádření soudu - USNESENÍ KS ČB

OTEVŘENÝ DOPIS JIHLAVSKÉHO PŘEDSEDNICTVAFinále skoku ve volnosti 2017 - výsledky

Šampiónkou soutěže čtyřletých klisen ve skoku ve volnosti 2017 se stala klisna 13/842 SONÁTA

majitelky Habichové Pavly z Vodňany, klisna byla vítězkou kvalifikačního kola jihočeské oblasti a ve finálovém kole byla hodnocena známkou 8,52 bodů. Celostátního finále se zúčastnilo celkem 16 klisen z 20 kvalifikovaných, 3 klisny soutěž nedokončily.

Celkové výsledky ZDEInformace pro členy svazu k dalšímu dění v soudních síních

S ohledem na množící se reakce a dotazy ze strany členů ve vztahu k důsledkům aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017, kterým byla územní schůze v Čechách ze dne 20.04.2016 ve Zduchovicích prohlášená za NEPLATNOU, lze očekávat, že soud zaujme obdobná stanoviska i v dalších navazujících žalobách ve vztahu k neplatnosti navazující konference a volby předsednictva v čele s MVDr. Vítů, resp. Ing. Zichem. Tímto se potvrzuje i reálná hrozba, že veškerá jednání učiněná takto zvoleným předsednictvem se stanou neplatnými a to i zpětně. V takovém případě se pak ukazuje, že zavádějící informace šířené takovým předsednictvem v čele s Ing. Zichem, ale i například členy rozhodčí komise v čele s JUDr. Ing. Staňkem, CSc. (připomeňme si jeho ne přiliš podařený rozhodčí nález a příspěvek „Právo znají, ale nedodržují ho“, mimo jiné i o platnosti schůze ve Zduchovicích) o nesprávnosti a nezákonnosti postupu pana Růžičky, potažmo Jihlavského předsednictva, byly hrubě zkreslené. Rovněž je třeba postavit na pevnou zem informaci týkající se zamítnutí zápisu Jihlavského předsednictva do spolkového rejstříku, kdy tato věc je nyní intenzivně řešena Vrchním soudem v Praze, kdy každý, kdo si dal tu práci a přečetl si ono nechvalně známé usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, si mohl udělat svůj úsudek o nesprávnosti takového rozhodnutí vyšší soudní úřednice, jejíž chyby nyní musí řešit nadřízený Vrchní soud v Praze. Bohužel lze konstatovat, že pomalá činnost soudů v České republice znesnadňuje účinné řešení stávající situace svazu a lze pouze doufat, že řešení nabídnutá v podobě rozhodnutí nezávislých soudů přijdou pro svaz ještě v době, kdy bude možno sanovat škody způsobené činností (nyní již zjevně neplatně zvoleného) předsednictva v čele s Ing. Zichem, potažmo následky rozhodování JUDr. Ing. Staňka, CSc. v rámci rozhodčí komise, když i tato rozhodnutí jsou bohužel předmětem soudních sporů. Ve světle rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017 je až s podivem, jak rychle zvládlo takové předsednictvo v čele s Ing. Zichem generovat zásadní rozhodnutí týkající se činnosti svazu, podávat všemožná trestní oznámení, navrhovat nepohodlné členy na vyloučení ze svazu a domáhat se své pravdy skrze spřízněné bulvární plátky, a přitom vázlo fungování svazu samotného a to jak uvnitř, tak i navenek. Právě však v rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.03.2017 však lze spatřovat posun svazu k řešení stávající situace a proto pevně věříme, že se svaz dokáže v brzké době vrátit ke své obvyklé a zásadní chovatelské činnosti.Finále skoku ve volnosti 2017 - pozvánka

Již tuto sobotu 25.3.2017 od 10 hodin se v ZH Tlumačov uskuteční 13. ročník chovatelské soutěže „Skok ve volnosti 4letých klisen plemene ČT“, kterou tradičně pořádá Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Na celostátní finále se kvalifikovalo 20 klisen ze 6 oblastí ČR. Hodnotící komise bude pracovat ve složení: Ing. Mamica Leopold, Doc. Ing. Jiskrová Iva,  Srnec František, Ing. Klos Roman, Hošák Stanislav ml.. Klisny budou překonávat překážky o výškách 120 – 130 – 140cm. Vítězná klisna se stane „Šampionkou SCHČT skoku ve volnosti 2017“ , klisny umístěné do 3. místa budou zařazeny do akceleračního programu PKČT. Mezi 5 umístěných klisen se rozdělí finanční odměna SCHČT v celkové hodnotě 35.000,-Kč. SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KONÍ PLEMENE ČT.

Seznam kvalifikovaných klisen 2017

Leták soutěže 2017SOUTĚŽE KMK 2017

Upozorňujeme majitele koní, kteří se chtějí zúčastnit kvalifikačních kol soutěží pro mladé koně KMK 2017, že mohou své koně přihlásit. Byly zveřejněny zásady chovatelské soutěže KMK 2017. Více informací naleznete pod odkazy pro jednotlivé disciplíny.

PŘIHLÁŠKA KMK 2017Informace ze soudní síně

Dne 13.3.2017 proběhlo u krajského soudu v Českých Budějovicích hlavní líčení v právní věci žaloby neplatnosti usnesení z územní členské schůze v Čechách ze dne 20.4.2016 ve Zduchovicích. Závěrečné rozhodnutí soudu bylo odloženo na 20.3.2017 u stejného soudu.

Máme za to, vás informovat o výsledku soudního jednání.  KS ČB rozhodl v právní věci navrhovatelů (viz. přiložená žaloba) následovně:

 • Rozhodnutí přijatá na územní členské schůzi SCHČT ze dne 20.4.2016 ve Zduchovicích JSOU NEPLATNÁ.
 • Ve všech bodech žaloby byli navrhovatelé úspěšní.
 • SCHČT z.s. je povinen zaplatit navrhovatelům náklady řízení.

Soud došel k jednoznačnému závěru na základě prošetření výkladu stanov jako vnitřního předpisu spolku, kde spatřoval logiku a smysl jednotlivých ustanovení stanov a to v případě automatických delegátů, kterým přisoudil právo volit na územní členské schůzi stejně, tak jako mají právo volit na konferenci. Důsledně vzato, kdyby soud měl trvat jen na jednotlivých „slovíčkách“, tak by musel dospět i k závěru, že by na územní členskou schůzi nebyli voleni žádní delegáti, protože v tomto případě oblastní členská schůze nemá takovou pravomoc. Řádný člen má právo volit delegáty na konferenci nikoliv na územní členskou schůzi. Další podstatnou část, kterou soud řešil, bylo ukončení územní schůze předsedou spolku, kde došel k závěru, že ze strany předsedy bylo ukončení schůze opodstatněné a nejednalo se o žádné svévolné jednání. Minimální pochybnosti o tom, zda jsou automatičtí delegáti oprávněni volit či nikoliv tady vznikly a za této situace není možné, když je schůze ukončena, pokračovat v takové schůzi. Soud upozornil na ustanovení §250 OZ, kde je uvedeno: Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno… Za situace, kdy někteří lidé odešli a tím spíše, že se nevyjasnila záležitost s hlasováním, nemohlo být v předmětné schůzi pokračováno. Pokud se ve schůzi pokračovalo a pokud byla přijata rozhodnutí, tak jak bylo popsáno v žalobě, bylo tak učiněno neplatně.

Písemné vyhotovení usnesení bude soudem provedeno do 30 dnů.

Snad tato skutečnost skoncuje s dobou paragrafů a nastane období chovu koní českého teplokrevníka.

PŘEDLOŽENA ŽALOBAKvalifikační kola skoku ve volnosti

Již v sobotu 4.3.2017 proběhla první kvalifikační kola skoku ve volnosti 4letých klisen pro rok 2017. Výsledky ZDE

UPOZORNĚNÍ: Kvalifikační kolo v Měníku pro východočeskou oblast dne 11.3.2017 je ZRUŠENO (malý počet přihlášených klisen)

Prosíme, využívejte vypsaná kvalifikační kola pro jiné oblasti. Neváhejte přihlásit své 4leté klisny.

FINÁLE 25.3.2017 V ZH TLUMAČOVZAMÍTNUTÍ ZÁPISU DO SR

Dne 24.1.2017 Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl zápis do spolkového rejstříku ze dne 5.1.2017. Toto usnesení není pravomocné, neboť bylo podáno proti zamítavému usnesení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Ve všech důvodech jednoznačně spatřujeme nesprávnost rozhodnutí soudu a máme za to, že soud rozhodl špatně a bez povědomí o rozhodovací praxi nadřízených soudů. 

Předně máme za to, že usnesení krajského soudu vydala osoba (vyšší soudní úřednice), která může konat samostatně pouze úkony, které nepřekračují jejich pomocnou roli při výkonu soudnictví, a že tedy nemůže meritorně rozhodovat ve věci zápisu do spolkového rejstříku, tak jak je uvedeno v napadeném usnesení. Domníváme se, že v našem případě bylo rozhodnuto bez nezbytné odborné úrovně a bez dostatečných garancí osobní a věcné nezávislosti.Obavy chovatelů

Vážení chovatelé a členové SCHČT,

registrujeme vaše dotazy a oprávněné obavy ohledně zásadních administrativních úkonů SCHČT. Předně se musíme omluvit za situaci, která na vás působí zmatečně a značně nepřehledně. Proto si vám dovolujeme, alespoň touto cestou, předat informace a vyvrátit vaše pochybnosti a snad trochu uklidnit již dlouhodobě špatnou situaci. Pro ty, kteří nechtějí slepě věřit planým slovům a mají dobrou vůli, přikládáme jednu radu. Koukejte pořádně kolem sebe, a když budete chtít, pak uvidíte, kdo pro svaz ČT něco dělá a dělal. Nenechte se zbytečně ovlivňovat klamavým dojmem a raději se ptejte! K tomu vám slouží dotazovna na www.schct.cz.

Členský poplatek 2017 – komu zaplatit. Pokud zaplatím jedné či druhé straně, tak v případě "výhry" nebo uznání oprávněnosti jedné strany předsednictva, které nebyl poplatek uhrazen, bude můj členský poplatek akceptován?

Několikrát jsme vyzývali členy, aby členský příspěvek na rok 2017 zasílali bezhotovostní platbou na svazový účet č.ú. 12747013/0300a to na základě vystavené faktury účetní spolku paní Pavelkovou. A to z několika podstatných důvodů:

 1. Tento účet je platný, nikým nezpochybnitelný a dlouhodobě užívaný svazový účet, je na něj napojena účetní agenda spolku, s tímto účtem pracuje účetní spolku paní Pavelková.
 2. Účet je majetkem spolku a náleží pouze spolku.
 3. Platba provedena na tento účet se spáruje s účetním programem, který spravuje účetní spolku. Účetní spolku je zaměstnancem spolku, není voleným členem statutárního ani jiného orgánu spolku.
 4. Na platbu jsou vázány všechny chovatelské příspěvky, slevy a veškerá administrace spolku, kterou SCHČT zabezpečuje. Uvedeme příklad. V současné době sekretariát SCHČT bude rozesílat majitelům hřebců připouštěcí rejstříky pro každého hřebce, kterému byl udělen výběr pro příslušný rok. Udělení výběru je zpoplatněno, částka závisí na členství majitele hřebce v SCHČT, pokud nebude jeho platba členského poplatku připsána na účet, nemůže mu být správně vystavena faktura za udělení výběru a vydání rejstříku bude pozastaveno.
 5. V neposlední řadě s účtem disponují osoby, které jsou vázány hmotnou odpovědností za vzniklé škody a jsou zavázáni jednat a nakládat s účtem s náležitou péčí řádného hospodáře.

Pro včasné a řádné vyřízení administrativních úkonů je velice důležité, aby platby proběhly na správný bankovní účet. V jiném případě bude muset člen prokazovat platbu členského příspěvku na jiný účet nebo jinou formou. Pro členy se zkomplikuje a pozdrží vyřízení jejich požadavků a nároků.

Platnost úhrady členského poplatku za rok 2017 musí být akceptována z obou dvou stran. Nezávisle na tom, jak stávající situace dopadne. SCHČT nemůže ani nechce působit větší komplikace svým členům. Poplatky, které budou uhrazeny členem SCHČT v řádném termínu (do 31.3.2017 s ohledem do 10.4.2017 připsání platby na účet) jsou PLATNÉ. Ovšem člen bude mít povinnost, pokud zaplatil na jiný než svazový účet nebo jinou formou, prokázat úhradu členského příspěvku. Proto si ponechávejte DOKLADY O ZAPLACENÍ.

Plemenitba, narozená hříbata – v případě, že letos připustím svoji klisnu v rámci PK ČT, budou hříbatům vystaveny doklady a budou uznána jako ČT, aby nebyla pouze "teplokrevná"? Všichni hřebci, kteří jsou uvedeni v katalogu hřebců, uznávají obě strany předsednictev?

Označování koní, oslů a jejich kříženců s koňmi a jejich registraci v registračních knihách zajišťují Uznaná chovatelská sdružení (organizace, která vede plemennou knihu) – tyto úkony zajišťují prostřednictvím smluvních odborně způsobilých osob. Registrace a označení koní je prováděno podle pravidel stanovených Řádem příslušné plemenné knihy schválené Mze ČR.

Od roku 2015 jsou schválenými hodnotiteli pro uznanou plemennou knihu českého teplokrevníka pan Ing. Jiří Holík (Čechy) a Ing. Roman Klos (Morava, Vysočina, východní Čechy). Tito hodnotitelé jsou zaměstnanci SCHČT a jejich zápisy a registrace pro plemeno ČT uznává Ústřední evidence koní ČR, jiné osoby nebyly schváleny a proto označení koně, hříběte neoprávněnou osobou nemusí být zaregistrováno do PK ČT, ale pouze do teplokrevného typu. Toto rozhodnutí akceptuje i Ústřední evidence koní ČR, která průkazy koní vydává. Rozhodně nejsou na místě obavy o registrace koní ČT, svaz a jeho hodnotitelé své služby poskytují bez omezení, tak jak tomu bylo v roce 2015 a 2016. Všechny požadavky chovatelů jsou svazovými hodnotiteli řádně a včas vyřízeny. Každý chovatel, který se rozhodne chovat koně plemene ČT, by měl dodržovat předepsané podmínky UCHS a stanovená pravidla pro označování koní dle § 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016, potom se nemůže stát, že jeho kůň bude evidován pouze jako teplokrevný typ nebo neregistrován do plemenné knihy ČT. Berte na vědomí, že v roce 2017 plemeno ČT registrují pouze dva hodnotitelé Ing. Jiří Holík a Ing. Roman Klos.Připouštěcí sezóna 2017

Již 15.2.2017 začala připouštěcí sezóna.

SCHČT pro vás i letos připravil Katalog plemenných hřebců 2017, kde je chovatelům k dispozici 112 hřebců ( z t. 51 hřebců ve formě ID čerstvého nebo mraženého spermatu).  Tři svazoví hřebci jsou členům SCHČT nabízeni za velice výhodné ceny.

Svazoví hřebci působící v ZH Tlumačov - článek Ing. R. Klose

Členové RPK ČT doporučili dva preferované hřebce.
Preferovaný hřebec je vybraný a doporučený hřebec RPK ČT a předsednictvem svazu chovatelů ČT k připuštění klisen zapsaných HPK ČT, HPK PRO nebo AP ČT. Majitelům těchto klisen SCHČT přispívá částkou do 3.000,-Kč na březí klisnu.

Dále upozorňujeme chovatele na změny v katalogu hřebců, které byly uskutečněny po uzávěrce a vydání tištěného Katalogu hřebců 2017. Hřebci 1321 Catango HT a 2059 Quintago byli majiteli vyřazeni z plemenitby pro plemennou knihu ČT v  roce 2017.

Katalog hřebců 2017 si můžete stále objednat na info@schct.cz. Cena výtisku je 120,-Kč + poštovné a balné. Členům SCHČT byl zaslán ZDARMA. Pokud se stalo, že některý člen neobdržel výtisk, prosíme, kontaktujte nás.

I letos přejeme všem mnoho chovatelských úspěchů a dobrý výběr plemeníka pro vaše klisny.

       4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Vážení chovatelé, potencionální žadatelé 4. kola PRV,

dovolujeme si vám připomenout, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova.

Všechny operace jsou vyhlášeny již opakovaně. Oproti roku 2016 jsou upraveny i některé postupy a lhůty. Pro letošní jarní kolo předpokládáme následující harmonogram:

Podání žádosti: od 4. dubna 2017 8:00 do 24. dubna 2017 13:00 - pouze prostřednictvím Portálu Farmáře,
Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 22. května 2017,
Doložení příloh, příp. aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele - u relevantních operací): do 3. července 2017,
Výzva k opravám: do 16. října 2017,
Doplnění neúplné dokumentace: do 14 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy,
Zahájení průběžného schvalování žádostí: listopad 2017.

V přiložené tiskové zprávě zveřejněné 7. února 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF jsou uvedeny hlavní změny v operacích oproti předchozím kolům příjmu.Skok ve volnosti 2017

Upozorňujeme chovatele a majitele 4letých klisen plemene ČT, první kvalifikační kola soutěže začínají již příští týden. Neváhejte přihlásit své klisny!!!

KVALIFIKAČNÍ KOLA 2017

4.3.2017 - Albertovec -  severomoravská oblast
4.3.2017 - VFÚ Brno - jihomoravská oblast a Vysočina
10.3.2017 - Heroutice - středočeská oblast a Praha - PROPOZICE
11.3.2017 - ZH Písek - jihočeská oblast
11.3.2017 - Měník - východočeská oblast
18.3.2017 - Štěnovický Borek - západočeská oblast - informační leták
18.3.2017 - ZH Tlumačov - oblast Tlumačov a Zlínsko

25.3.2017 - FINÁLE - ZH TLUMAČOV

INFORMAČNÍ LETÁK

...víceOznačování koní

Důležité upozornění:

Schválenými hodnotiteli pro označování koní plemene český teplokrevník jsou: Ing. Roman Klos a Ing. Jiří Holík. Pouze tito hodnotitelé jsou oprávněni registrovat a označovat koně ČT. Pokud si chovatelé nechají označit své koně jinou (neoprávněnou osobou) nebude registrace ze strany SCHČT ani ÚEK ČR akceptována. Takový kůň bude zapsán pouze do teplokrevného typu.

Žádáme všechny členy, aby členské příspěvky pro rok 2017 hradili pouze bezhotovostní platbou na účet vedený u ČSOB č.ú. 12747013/0300. Žádný jiný účet SCHČT nevlastní ani nebyl schválen předsednictvem. Dobře zvažte jakoukoliv platbu na jiný účet, platby nemusí být akceptovány.ODPOVĚĎ NA ZASLANÉ DOTAZY ČLENŮ

Dneska jsem obdržela pozvánku na náhradní oblastní členskou schůzi členů Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s.. Když jsem uviděla podpis na konci pozvánky, dost mne to nazlobilo a popudilo. Chtěla jsem dopis zmačkat, roztrhat a vyhodit. Domnívala jsem se, že „věc“ okolo „pověřeného člena předsednictva“ ing. Zicha je již vyřešena. Nechci být špatným prorokem, ale pokud to takto půjde dále a „někdo“ si bude z řádných členů dělat stále „srandu“, tak časem dojde k totálnímu rozpadu SCHČT.
Chci tedy touto cestou poprosit předsednictvo zvolené na jihlavské schůzi (7.12.2016): „Zamezte tomu - konečně - prosím“! - I. Sedláčková

Dobrý den, prosím jen o informaci. Jestli se letos budou konat oblastní schůze či nikoliv. Schůze byly 7.12.2016 v Jihlavě, poté byly vyhlášeny na Únor a poté zase zrušeny. Budou tedy v roce 2017 nějaké nebo až v roce 2018? - S. Doubravová

Vážení chovatelé a členové SCHČT,

jelikož se množí nejen písemné, ale i telefonické dotazy tohoto typu, proto reagujeme na dané otázky. Velice nás mrzí, že je situace stále zmatečná a rozdvojená, že nedokážeme vytvořit klidné prostředí pro chovatele a jejich usilovnou práci. Intenzivně se snažíme o nápravu, ale stále narážíme na tvrdé metody (ve formě trestních oznámení a vylučování nepohodlných členů) a nekompromisní jednání Ing. Zicha a jeho kolektivu. Naši prioritou je neohrozit chod svazu, naplnit zákonné požadavky (účetní, administrativní i dotační), pokračovat v rozdělané práci pro chovatele. Neboť mezi tím, co pan Ing. Zich svolává naprosto bezvýznamné oblastní schůze, musí se někdo postarat o organizaci připravovaných chovatelských akcí, připravit výstupy pro MZe, sestavit katalog hřebců 2017 a vyjednat termíny akcí atd. Tyto nezbytné úkony, ale pana Ing. Zicha nezajímají (jak je ostatně vidět ze zveřejněných zápisů tohoto kolektivu). I přesto, že je v práci a v poslání mezi těmito členy předsednictev takový rozdíl, bylo na zasedání předsednictva ze dne 14.2.2017 rozhodnuto o vyvolání schůzky směřující k dohodě a narovnání stavu. Již pátou schůzkou, s tímto posláním, byl pověřen pan MVDr. Horník.

Nadále upozorňujeme členy na neoprávněné a bezvýsledné svolání oblastních schůzí panem Ing. Zichem.

 1. oblastní schůze nesvolává zvolené předsednictvo Konferencí ze dne 7.12.2016 v Jihlavě
 2. pozvánky i přiložené plné moci obsahují dost zásadní chyby, pro které budou případná usnesení opět napadena žalobou pro neplatnost
 3. schůze svolává Ing. Zich, tj. osoba, která není jakkoliv oprávněna schůze svolávat a tím spíše po řádně provedené volbě předsednictva Konferencí – nejvyšším orgánem spolku ze dne 7.12.2016 v Jihlavě;
 4. nebyli řádně obesláni všichni řádní členové SCHČT, (již první rozpor nastal v oblasti zlínsko-olomoucké, dle členské agendy čítá oblast na 72 členů, avizováno bylo 65 obeslaných)
 5. na uskutečněných oblastních schůzích nebyl dodržen program
 6. v případě nízké účasti a neusnášení schopnosti schůzí musí být svolána náhradní schůze(t.z. další náklady s tím spojené)
 7. takto svolané oblastní schůze neřeší situaci ve spolku a to zejména z hlediska platných stanov nelze v roce 2017 svolávat další územní členské schůze, neboť tyto schůze již proběhly v loňském roce– výňatek ze stanov SCHČT: „Územní členská schůze (dílčí) je schůzí zvolených delegátů územního celku Čech a delegátů územního celku Moravy. Je svolávána jedenkrát za čtyři roky ve volebním období. Jejím úkolem je volba tří českých a tří moravských delegátů do předsednictva, návrh na předsedu a člena pro dotační politiku a legislativu.“
 8. další postup svolání Konference a volby předsedy je zjevně znemožněn, spolek se nadále bude nacházet v patové situaci

Nové oblastní schůze budou svolány již v letošním roce 2017 a to za účelem:

 • svolání konference a schválení nových stanov spolku
 • na základě schválených nových stanov konferencí spolku vyvolat nové volby do vedoucích orgánů SCHČT (i ve zkráceném funkčním období)
 • nové stanovy spolku jsou již vyhotoveny, prošly již první korekturou předsednictva, jsou vypracovány advokátní kanceláří, po zapracování úprav budou zveřejněny na webu členské základně


SEZNAM AKCÍ 2017

Vážení chovatelé,

tak jako každý rok jsme si pro vás připravili KALENDÁŘ CHOVATELSKÝCH AKCÍ SCHČT PRO ROK 2017, součástí seznamu jsou vypsaná kvalifikační kola a finále KMK 2017. Pochopitelně pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu.Clin d´Or v Německu

Plemenný hřebec 1879 Clin d´Or je nazpět v Německu, nadále zůstává ve spoluvlastnictví Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. a Hřebčína Sprehe. V měsíci lednu se účastnil několika skokových soutěží v jezdeckém sportovním centru v Damme – Neuenwalde do úrovně 130cm s jezdcem Philipem Böllem, kde si dvojice připsala jedno vítězství. Pochopitelně teprve sedmiletý hřebec bude nadále prověřován sportovně i z chovného hlediska - testací jeho potomstva, neboť od roku 2013 v Čechách hřebec po otci Clinton I připustil okolo 145 klisen a letošní tříletý ročník je velice silný (33 hříbat) a nadějný. Zároveň tento oldenburský hřebec je nabízen k prodeji na německém trhu. VÝSLEDKYZ došlé pošty

Vážení chovatelé, reagujeme na podněty členů spolku a žádosti o zveřejnění jejich úvah a zamyšlení.

Článek pana Ing. Krulicha vás zasvětí do tajemství dění okolo převzetí kanceláře spolku z pohledu přímého účastníka a nejen to…

Dopis jednoho významného chovatele, jako reakce na dopis jednomu bezvýznamnému chovateli!

Další úvahy a otázky přicházejí z pera doktorů práv.

Právo znají, ale nedodržují hozaslal JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Odpověď - autor Boušková Václava

Vyjádření vlastního názoru  k "Prohlášení předsednictva SCHČT" - zaslal JUDr.Čeněk Šrubař

Odpověď - autor Předsednictvo SCHČT Faktura na členské příspěvky + katalog hřebců 2017

Vážení členové, v nejbližších dnech budete dostávat zásilku s fakturou na zaplacení členského příspěvku pro rok 2017. V první výzvě jsme uváděli, že vše bude rozesíláno společně s Katalogem hřebců 2017. Z důvodu přeložení termínů grafického zpracování a tisku katalogů jsme byli nuceni rozdělit vše na dvě zásilky. Nejpozději do 15.2.2017 obdržíte i Katalog hřebců 2017. Děkujeme za pochopení.


<<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  > >>

 

Nejbližší akce

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat