Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Vážení členové a chovatelé,

dovolte, abychom vám na této stránce shrnuli veškeré události a současné dění v SCHČT spojené s volbami do předsednictva SCHČT.

Pokud máte nějaké připomínky nebo nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat prostřednictví rubriky  DOTAZOVNA!

22.července 2016

RESULTÁT ZE SPOLEČNÉ SCHŮZKY

Vážení členové,

máme za to vás informovat o výsledku vzájemného jednání ze dne 7.7.2016 ve Velkém Rybníku mezi kandidáty do předsednictva a bývalým předsednictvem, na kterém bylo přítomno 14 členů (jmenovitě: Miloslav Perníček, František Srnec, Michaela Kubištová, Josef Kincl, Ing. Barbora Králová, Karel Růžička, František Srnec, MVDr. Josef Lysák, Václava Boušková, MVDr. Vítů, Ing. Kreidlová, Z.Hrnčíř, Ing. J.Malý, J.Chýle). Po přednesení návrhů panem Perníčkem se 5 kandidátů rozhodlo poradit s právním zástupcem a odložit řešení situace za 10 dní. Do dnešního dne nepřišla ze strany nových kandidátů do předsednictva (Ing. Kreidlové, Z. Hrnčíře, Ing. J. Malého, J. Chýleho) žádná písemná zpráva ani omluva, pouze pan MVDr. Vítů podal rezignaci na funkci předsedy.

Proto se bývalé předsednictvo rozhodlo svolat schůzi dne 20.7.2016 do Velkých Němčic, kde se řešila otázka nastalé situace, ve které musí být neprodleně provedeny zásadní kroky. Při dalším jednání se kladl důraz na závazky plynoucí z funkce člena voleného orgánu, na péči řádného hospodáře a především na povinnosti a odpovědnost uznaného chovatelského sdružení, které jsou dané zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), a tím je zabezpečit správnou funkci v procesu šlechtění hospodářských zvířat. Více informací o jednání v přiloženém ZÁPISU.

V nejbližší době vás budeme informovat o možném řešení celé situace v SCHČT, která bude mít za cíl napravit současnou situaci, ukončit nestabilitu svazu a zabezpečit řádnou a trvalou činnost svazu na základě oprávněných a spravedlivých postupů.

15.července 2016

MVDR. VÍTŮ REZIGNOVAL NA FUNCI PŘEDSEDY

Do svazové schránky dnes došla následující zpráva.

Věc - rezignace na funkci předsedy SCHCT                        

Vážené předsednictvo,Vážení chovatelé SCHCT,            

dnem 14.07.2016  r e z i g n u j i  na funkci předsedy SCHCT,do které jsem byl zvolen na Konferenci 29.06.2016 v Humpolci.Všem,kteří jste mi důvěřovali se hluboce omlouvám.Ve Svazu jsem pro radost z chovu koní a chtěl jsem tomuto pomoci.Vzniklá patová situace především poškozuje Svaz jako celek a řešení je v nedohlednu. Rozhodnutí nebo činnost,kterou nově zvolené předsednictvo provede jsou negovány. Ještě jednou se Všem,kteří jste mi dali důvěru,omlouvám.

                                                                       MVDr.Zdeněk  Vítů              

V Pelhřimově dne 14.07.2016

7.července 2016

JEDNÁNÍ O VZÁJEMNÉ DOHODĚ

Vážení členové a chovatelé,

před časem jsme vás informovali o možném svolání schůzky s novými kandidáty do předsednictva, toto jednání proběhlo ve Velkém Rybníku dne 7.7.2016 za účasti většiny pozvaných.

Byly předneseny jednotlivé návrhy dohody, ke kterým se všichni zúčastnění měli možnost vyjádřit, účastníkům konference byli předneseny důvody, pro které nemůže být akceptována konference svolaná panem MVDr. Vítů dne 29.6.2016 v Humpolci (konference svolána neoprávněnou osobou, chybné seznamy delegátů, změna místa konference, v prezenční listině se objevovala jména delegátů nezvolených na oblastních schůzích, nepřípustné použití plné moci delegátem, porušení stanov SCHČT, chybné usnesení – konference neschválila členy předsednictva do jednotlivých komisí ani hospodaření spolku). Jednání proběhlo v dobré vůli, v etické rovině.

Výsledek: odložení rozhodnutí novými kandidáty do předsednictva na dobu 10 dní za účelem právní porady

Zápis z jednání o vzájemné dohodě

1.července 2016

Reakce na konferenci svolanou p. MVDr. Vítů

Vážení členové SCHČT,

považujeme za nutné vás informovat o situaci, která nastala po uskutečnění neplatné „Konference SCHČT“ svolané neoprávněnou osobou.

Zaujímáme odmítavé stanovisko k usnesení z konference konané dne 29.6.2016 v Humpolci svolané panem MVDr. Vítů.

A to z následujících důvodů:

 • konference byla svolána osobou, která není statutární orgán spolku;
 • zjevně došlo k porušení povinnosti řádných členů a to jednáním proti stanovám spolku;
 • došlo k porušení zákona – § 248 odst.1, o. z. - Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka;
 • řádní členové byli poškozeni na svých právech;
 • existují pochybnosti, že konference ze dne 29.6.2016 nebyla usnášeníschopná;
 • pozvánky nebyly zaslány všem delegátům;
 • nebylo rozhodnuto soudem o žalobě na předešlé územní členské schůze (dílčí) ani nedošlo k žádné jiné dohodě;
 • o konání konference měly právo rozhodnout pouze oprávněné osoby (např. 50% členské základny)

Po odeznění této události se rozhodlo předsednictvo ve složení: M. Perníček, K. Růžička, M. Kubištová, V. Boušková, F. Srnec, J. Kincl, J. Rédl, ing. H. Civišová, MVDr. J. Lysák, k následujícímu kroku. Vyvolává jednání s možnými kandidáty na nové předsednictvo SCHČT (MVDr. Z. Vítů, Z. Hrnčíř, J. Chýle, ing. J. Malý, ing. R. Zich, ing. J. Kreidlová), plánované na 7.7.2016 ve Velkém Rybníku, které bude mít jediný cíl - společnou dohodu. Zároveň upozorňujeme, že budeme dbát na to, aby bylo jednáno dle zákonných pravidel, v zájmu práv řádných členů svazu a v rámci etického kodexu.

Jsme přesvědčeni, že toto je jedno z nutných a rozumných rozhodnutí, které by mělo být vykonáno, aby nedocházelo k dalším sporům, poškozování dobrého jména svazu chovatelů ČT a k pochybnostem o řádné činnosti svazu.

Pevně věříme, že dojde ke korektnímu projevu vůle všech zúčastněných stran a k dohodě ku prospěchu celé členské základny.

Informujeme chovatele, že:

 • v řádném termínu bylo podáno celkem 9 žádostí o dotace - z titulu 9.A.a.1.a)  Speciální poradenství pro živočišnou výrobu - Podpora pořádání seminářů a školení, titul 9.A.a.2.a) Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. - Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě  - Zveřejňování výsledků plemenářské práce, titul 9.A.a.2.b)  Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. - Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě - Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat - (odpovědná osoba M. Kubištová),
 • bylo vyhlášeno 8 oblastních přehlídek tříletých klisen a klisen s hříbaty pro 6 oblastí (přihlaste své klisny a hříbátka) - (odpovědná osoba J. Kincl),
 • byla vyvolána schůzka s pořadateli finále KMK 2016 Brno – Panská lícha - (odpovědné osoby M. Kubištová, K. Růžička, F. Srnec),
 • nadále pokračují kvalifikační kola KMK, zkoušky výkonnosti hřebečků v TO - (odpovědné osoby MVDr. J. Lysák, J. Rédl, J. Kincl),
 • naši hodnotitelé provádějí zápisy klisen do PK ČT a registrace hříbat - (ing. J. Holík a ing. R. Klos),
 • rozeslány doporučené dopisy majitelům hřebců jako možným účastníkům třetího předvýběru hřebců ČT – 70 denní test (upozorňujeme na termín zahájení testu 14.7.2016 v ZH Písek od 10.00 hodin) - (odpovědná osoba ing. B. Králová),
 • kancelář svazu plní nadále svoji administrativní funkci - (odpovědná osoba ing. B. Králová).

více DOTAZOVNA

28.června 2016

Upozorňujeme řádné členy, že celostátní konference svolávaná panem MVDr. Vítů a jeho kolektivem nemůže být považována za řádnou konferenci, neboť ji nesvolává statutární orgán spolku, ale pouhý řadový řádný člen SCHČT. Z tohoto a dalších důvodů na ni nemůže být nahlíženo jako na právoplatnou a má se za předem NEPLATNOU.

Více vysvětlení v článku O ČEM SE MOC NEMLUVÍ  aneb  URVI, CO MŮŽEŠ

14.června 2016
Se žádostí o zveřejnění svého dopisu adresovaného členům SCHČT se na nás obrátil pan JUDr. Č. Šrubař.
DOPIS ČLENŮM SCHČT - autor JUDr. Šrubař
2.června 2016

7 OTÁZEK A 7 ODPOVĚDÍ PRO KANDIDÁTY DO VEDENÍ SCHČT

26.května 2016

Z došlé pošty

Výzva bývalému předsednictvu SCHČT - předložena prostředníkem firmy Equiservis Konzulent s.r.o. a zároveň pověřeným členem jednáním za předesednictvo MVDr. Vítů

Pozvánka na schůzi předsednictva - pozvánka na schůzi domělého předsednictva, svolávaná osobou bez mandátu MVDr. Vítů

Stále je takové jednání ku prospěchu chovatelů?

Vážení členové,

rádi bychom se s vámi podělili o jednu z mnoha věcí, kterým musíme neustále čelit a kterým se musíme bránit. Jde o situace, nad kterými zůstává rozum stát.  Chytrý a soudný člen si celou situaci vyhodnotí nejlépe sám a i pro něj bude snadná odpověď na otázku: kdo chce na tomto všem profitovat?

Je neuvěřitelné až neskutečné, s jakou troufalostí postupuje pan MVDr. Vítů, který dokonce ani nepopírá vliv ze strany firmy Equiservis Konzulent s.r.o. na jeho rozhodování v celé této kauze (důkazem je i to, že výše uvedená výzva byla opět přeposlána z emailové schránky firmy Equiservis Konzulent, a to jejich tajemnicí paní Hurtíkovou).

MVDr. Vítů a jeho stínový kolektiv jedná proti stanovám a proti zákonům, pouze z pověření jakéhosi usnesení na základě, kterého jim nebyl vydán ani nevznikl mandát o něčem rozhodovat a na který je mimochodem podána žaloba na neplatnost.

Dle NOZ § 244  Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku.

Dle stanov SCHČT

Konference je shromáždění delegátů, plní působnost členské schůze a je nejvyšším orgánem SCHČT (§ 248 - § 257). Je svolávána předsednictvem jednou ročně. Delegáty na konferenci volí řádní členové na dílčích členských schůzích oblastních. A mj. konference ….volí a odvolává členy předsednictva a RPK, kontrolní a rozhodčí komise, ….

Bývalé předsednictvo si je vědomo, že jeho mandát skončil dnem 13.4.2016, v této věci byly podniknuty jisté právní úkony (ve prospěch svazu a řádných členů SCHČT), na jejichž výsledek se stále čeká. Dále si je vědomo své právní zodpovědnosti za chod svazu, k čemuž ho zavazuje povinnost péče řádného hospodáře a odpovědnost za škodu při výkonu funkce (celým svým majetkem). A jelikož jsou dosti výrazné pochybnosti o správnosti voleb, nehodláme požadované podklady a majetek vydávat někomu, komu ani nepřísluší s těmito věcmi nakládat (nehledě na to, že bývalí členové předsednictva pracují a pracovali pouze se svými přístroji a zařízeními). Požadované přístupy a podklady jsme ochotni vydat a předat pouze nejvyššímu orgánu spolku – KONFERENCI.

Máte na to jiný názor?

Vážení řádní členové a chovatelé, prosíme, napište nám, co si o celé situaci myslíte vy, jestli na celou věc máte stejný nebo opačný názor. Zajímají nás vaše připomínky, stanoviska a úsudky. Pište nám!!!

24. května 2016

Jelikož se dostávají na veřejnost a do vašich podvědomí značně matoucí informace, zde předkládáme objasňující prohlášení. Pokud byste měli nějaké další dotazy a připomínky, prosíme, využijte naši DOTAZOVNU.

PROHLÁŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEDSEDNICTVA

17. května 2016

Reagujeme na druhý zveřejněný právní rozbor JUDr. Veselého, týkající se situace kolem voleb do předsednictva SCHČT a řádného chodu svazu. Zároveň vás prosíme o výraznou bdělost, odpovědnost a trpělivost. Jelikož chceme předejít zmatečné situaci, připravujeme sekci Otázky a odpovědi, kam budete moci zasílat své dotazy a odpovědi budeme zveřejňovat. Pokud již teď máte nějaké dotazy ke stávající situaci, prosím zasílejte je na naší emailovou adresu a nebo prostřednictví kontaktního formuláře.

Vyjádření ke stanovisku bývalého předsednictva, právní rozbor - JUDr. O. Veselý

VÝZVA PRO ČLENY SCHČT - text: Boušková Václava

10. května 2016

V následujícím vyjádření vám objasňujeme několik faktů a předkládáme řešení vzniklé situace.

Přitom podotýkáme, že naše prioritní úsilí je zabezpečit řádný chod svazu a neohrozit financování svazu. Upozorňujeme, že nadále probíhají plánované akce, činnost hodnotitelů (registrace hříbat, zápisy klisen, třídění v TO…) i stálý provoz kanceláře SCHČT.

Vyjádření předsednictva k situaci v SCHČT

Pro shrnutí:

 1. pokud předseda předčasně schůzi rozpustí (bez souhlasu členské schůze), je takový postup v rozporu se zákonem, nicméně schůze je skončena;
 2. pokud po vyhlášení předčasného ukončení zmatečné schůze předsedou v rozporu se zákonem se bude byť jen jediný člen řídit tímto rozhodnutím a schůzi opustí, ač by za normálních okolností dále na schůzi zůstal a hlasoval, pak další průběh a usnesení schůze jsou neplatné (resp. mohou být soudem prohlášeny za neplatné);
 3. bezprostředně po ukončení schůze nemůže být zahájena další schůze, neboť nebyla řádně svolána
 4. funkční období končí dne 13.4.2016, ovšem zákonnou povinností předsednictva je jednat s náležitou péčí řádného hospodáře;
 5. předsednictvo podává návrh k soudu na vydání předběžného opatření, podává žalobu na neplatnost usnesení územní členské schůze z 20.4.2016 ve Zduchovicích, dle přesných pokynů svolává nové oblastní schůze SCHČT, vydává podnět ke změně stanov.

   Nadále vybízíme členy SCHČT k řádnému členství a podpoře stávajícího předsednictva.

   Děkujeme za podporu, pochopení a trpělivost. Předsednictvo SCHČT

26. dubna 2016

Dovolte nám reagovat na vaše dotazy  a obavy, které nám zasíláte. Snad vám přiložený článek alespoň trochu pomůže odpovědět na vaše otázky, popřípadě vás uklidní nebo vám napomůže lépe pochopit vzniklou situaci.

Děkujeme za pochopení.

80 let se Svazem chovatelů ČT - článek autor: V. Boušková

Děkujeme všem, kteří nám důvěřují

Vyjádření zvolených delegátů - jelikož nám záleží i na těchto 3% členů SCHČT z celkové členské základny přikládáme jejich vyjádření

Raději předpisy vytváříme, než je dodržujeme - jistě fundovaný článek ve svém oboru nám zaslal člen SCHČT JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc., který zde zpochybňuje vytvořené stanovy SCHČT a počínání stávajícího předsednictva. Nutno podotknout, že se na vzniklých stanovách také podílel neboť byl jmenován jako odborník v pracovní skupině ze dne 24.3. 2015 ve Velkých Němčicích.

Právní rozbor JUDr. Veselého - právní rozbor advokátní kanceláře JUDr. O. Veselý, který si vyžádali "zvolení" delegáti z územní schůze pro Čechy prostřednictvím firmy Equiservis Konzulent s.r.o.

Zápis ze dne 16.4.2015 - cituje: "

1)      Stanovy SCHČT – konečná verze doplněná o navržené změny JUDr.Staňkem a ostatními chovateli

 • návrh doplnit do přihlášky souhlas člena se zveřejněním jeho osobních údajů
 • diskuse na téma řádní a ostatní členové
 • veřejný (neúplný) seznam členů musí být označen jako neúplný
 • návrh těchto Stanov bude rozeslán delegátům s pozvánkou (delegátkou) na Konferenci SCHČT"

Usnesení z konference dne 27.5.2015

Konference schvaluje (mimo jiné body)

- schválení nových Stanov SCHČT a doplnění o body: čl.2, bod 10 - spolupráce se zemskými hřebčinci, čl.5, bod 1 ...člen ostatní až v následujícím kalendářním roce, čl.5, bod 4 ... které jsou k nahlédnutí v kanceláři SCHČT a u jednotlivých garantů oblasti

"konec citace.

23. dubna 2016

Vážení chovatelé, členové SCHČT, 

s ohledem na různé právní názory a výklady stanov SCHČT stran účasti a volebního práva delegátů na zemské schůzi byla problematika předána k právnímu posouzení a zvážení dalších kroků.

Předjímaný termín celostátní konference SCHČT se odkládá na neurčito. O dalším vývoji vás budeme neprodleně informovat.

Předsednictvo SCHČT

21.dubna 2016

Ve dnech 20.4. 2016 ve Zduchovicích proběhla územní členské (dílčí) schůze SCHČT. Zde měla proběhnout volba kandidátů na předsedu, 3 členů předsednictva a 9. člena předsednictva. Navrhováni měli být kandidáti do RPK ČT a rozhodčí komise.

Važení chovatelé, v příloze předkládame usnesení předsednictva z územní členské (dílčí) schůze pro Čechy ze Zduchovic.

ZÁPIS Z ÚZEMNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČECHY - Zduchovice 20.4.2016

USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT - územní schůze Čechy

ČLÁNEK HOSTITELE ING. KRULICHA - článek hostitele územní schůze Čechy


Dne 21.4.2016 ve Švábenicích proběhla územní členská schůze pro území Morava.
Jednání a následné volby proběhly v korektním duchu v rámci kodexu slušného chování.
INFORMACE ZE SCHŮZE - územní část Morava
16.dubna 2016

Blíží se termíny územních členských schůzí, kam jsou pozváni zvolení delegáti z oblastních členských schůzích SCHČT.

Termíny a místa konání:

Čechy - 20.4.2016, Jezdecký areál Zduchovice, č.p. 28, 262 63 Zduchovice, GPS 49.6377458N, 14.2118133E, mapa

Morava - 21.4.2016, Pohostinství V Bráně, Švábenice 50, 683 23 Švábenice, GPS 49.2785453N, 17.1219744E, mapa

Program jednání:

 1. Zahájení schůze - předseda M. Perníček (K. Růžička)
 2. Volba pracovních komisí
 3. Představení kandidátů a tajná volba předsedy
 4. Představení kandidátů a tajná volba 3 členů předsednictva
 5. Představení kandidátů a tajná volba 9. člena předsednictva
 6. Představení kandidátů a návrh na složení Rady plemenné knihy
 7. Představení kandidátů a návrh na složení Kontrolní komise (§262 - §264) a Rozhodčí komise (§265 - §267)
3. dubna 2016

Každoročně svolávané oblastní členské schůze předsednictvem svazu chovatelů českého teplokrevníka jsou ukončeny.

Jednání proběhla v devíti oblastech ČR , v termínech od 9.3. do 31.3.2016 a jelikož účast na schůzích byla ve většině oblastí spíše podprůměrná, pouze ve třech případech se sešlo více, jak 50% členů a pozvání na schůze přijalo méně, jak 45% členské základny SCHČT, došlo na konání náhradních členských schůzí. Postupně jsou vkládany zápisy ze schůzí, z některých oblastí čekáme na vyhotovení opisů.

SHRNUTÍ PRŮBĚHU OBLASTNÍCH SCHŮZÍ 2016

Odkaz na zápisy z oblastních schůzí 2016

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat