Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Kancelář svazu obsazena firmou Equiservis Konzulent


5.11.2016

Vážení členové, dne 4.11.2016 byla kancelář SCHČT obsazena firmou Equiservis Konzulent s.r.o., kdy převzít agendu svazu si přišli jednatel společnosti pan Kozák s účetní paní Hurtíkovou, členové předsednictva neschváleni jakoukoliv Konferencí (nejvyšším orgánem SCHČT) a naprosto podvodným způsobem zapsáni do spolkového rejstříku p. ing. Zich, p. Malý a člen kontrolní komise p. V. Bohdaský, který odmítl udělat revizi uzávěrky SCHČT za rok 2015 a přestal, tak plnit svoji funkci v kontrolní komisi SCHČT. Na místo tajemnice SCHČT byla dosazena (bez jakéhokoliv výběrového řízení) p. ing. Nováková, která před více jak rokem na vlastní žádost opustila svaz s komentářem, že práce pro svaz není její prioritou a navíc v době, kdy to ohrozilo vyplacení dotací a příspěvků členům a chovatelům českého teplokrevníka.

Jediná možnost, jak se bránit těmto nepravostem je Shromáždění členské základny svolané na 7.12.2016 do Jihlavy. Nenechte svaz v rukou lidem, kteří podvodným způsobem a lstivými praktikami ho chtějí ovládat. Těmto lidem nelze tolerovat jejich jednání v rozporu s dobrými mravy a v rozporu se zákonem a stanovami svazu.

Shromáždění členské základny se svolává na základě platných stanov SCHČT, na základě občanského zákoníku dle § 248(2)Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám, prohlášení vydal dne 5.10 2016 místopředseda spolku pan K. Růžička a dále dle usnesení z jednání předsednictva ze dne 11.10.2016 ve Velkém Rybníku.

Usnesení z předsednictva dne 11.10.2016 Velký Rybník

 • zahájeno p. ing. Zichem jako jednání předsednictva, zapisovatel určen p. Malý, který zápis na místě nebyl schopen vytvořit
 • hlasování o shromáždění proběhlo za účasti 5 členů předsednictva
 • 3 členové PRO (ing. Zich, K. Růžička, MVDr. Lysák), 1 člen PROTI (p. Chýle) a 1 ZDRŽEL (p. Malý)
 • z jednání vznikly dva zápisy p. Malého – upravený dodatečně a p. ing. Králové - sepsán dle zvukového záznamu

Usnesení z předsednictva dne 19.10.2016 Písek

 • rozhodnutí předsednictva bylo přijato v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT, když nebyli na jednání předsednictva řádně a včas svolání všichni jeho členové
 • lze konstatovat, že neplatnosti rozhodnutí je zapotřebí se nejprve dovolat u orgánů spolku a pokud nebude z jakéhokoliv důvodu vyhověno, je nutné se neplatnosti dovolat u soudu
 • v souladu s § 258 občanského zákoníku může každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem právní ochrany, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

Výpověď tajemnici SCHČT p. ing. Králové

 • zaměstnankyně má se SCHČT podepsanou dohodu o provedení práce, nikoliv dohodu o pracovní činnosti. Dále ve výpovědi není specifikováno, o jakou dohodu o provedení práce se jedná a co je jejím předmětem
 • dle stanov SCHČT předsednictvo zřizuje, řídí a kontroluje sekretariát, v jehož čele stojí tajemník nebo tajemnice svazu. Jeho/jejím přímým nadřízeným je předseda předsednictva
 • ze stanov SCHČT dále vyplývá, že jménem SCHČT jedná předsednictvo, a to zpravidla prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy nebo prostřednictvím pověřeného člena. Je-li pro právní úkon právním předpisem předepsaná písemná forma, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis předsedy nebo místopředsedy nebo předsednictvem pověřeného člena
 • dle stanov SCHČT předseda nebo místopředseda zastupují SCHČT jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy, nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz pověřený člen předsednictva
 • lze konstatovat, že výpověď zaměstnankyni nebyla dána v souladu se zákonem, když o předání výpovědi rozhodlo předsednictvo, které nebylo řádně svoláno

Formální nedostatek existující listiny z Konference 26.9.2016

Dle platných stanov SCHČT - Konferenceje shromáždění delegátů, plní působnost členské schůze a je nejvyšším orgánem SCHČT (§ 248 - § 257). Konference schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji SCHČT, volí a odvolává členy předsednictva a RPK, kontrolní a rozhodčí komise, schvaluje roční hospodářský výsledek, výši zápisného a ročního členského příspěvku, změnu stanov. Neschválení členů předsednictva Konferencí není formalita, ale jasné porušení stanov spolku. Možná by se paní Kreidlová měla spíše věnovat dotacím svazu a přípravám jejich vyúčtování, neboť čas pro podání právě vrcholí a nesnažit se přizpůsobovat si pravidla svým vlastním zájmům.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 60161370

ID DS: wsbhsan

mob.: +420 607 607 216

email: info@schct.cz

bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat