Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Stanovy svazu

Dokument: Příloha:
Stanovy schválené mv čr - plná verze (2015)

 

Článek I - Název a sídlo

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT)

Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek

IČO: 60161370

Článek II – Hlavní činnost a cíle Svazu

Organizace chovu koní plemene český teplokrevník (ČT)

 Svaz chovatelů českého teplokrevníka:

 1. Cílem Svazu je stanovení chovatelských pravidel, která povedou ke stálému zvyšování chovné kvality produktů chovu koní plemene český teplokrevník (dále jen ČT) s důrazem na výkonnost, užitkovost a testaci v klasických jezdeckých disciplínách.
 2. Zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu plemene
 3. Vede plemennou knihu českého teplokrevníka dle Řádu plemenné knihy českého teplokrevníka a Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě.
 4. Zabezpečuje společné zájmy chovatelů koní plemene český teplokrevník v oblasti šlechtění a plemenitby podle Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.
 5. Provádí šlechtitelskou činnost a šlechtitelská opatření podle Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.
 6. Zajišťuje pro svou činnost osoby odborně způsobilé podle §30, zákona č. 154/2000Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.
 7. Organizuje chovatelské přehlídky, zkoušky a soutěže, které slouží k testování produktů chovu ČT a k porovnání s produkty ostatních podobně zaměřených chovatelských organizací v ČR a v zahraničí.
 8. Podílí se na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých členů.
 9. Soustřeďuje a zpracovává důležité poznatky a zásady z činnosti odborných organizací v tuzemsku i zahraničí.
 10. Aktivně spolupracuje se všemi zainteresovanými státními orgány, především s Ministerstvem zemědělství (MZe), dále s partnerskými organizacemi, jako např. ČJF v prověřování výkonnosti koní (testaci) v jezdeckých soutěžích nebo se zemskými hřebčinci.
 11. Vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů.
 12. Zabezpečuje vzdělávání a informování hospodářských subjektů a osob zabývajících se chovem koní a souvisejícími činnostmi, realizuje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplňuje potřebného vzdělání a kvalifikací subjektů v chovu koní v souladu se zákonnými požadavky.
 13. Poskytuje pro své členy poradenskou činnost v oblasti šlechtění, reprodukce, odchovu, chovu, výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní. K tomu využívá všech současně dostupných vědeckých poznatků, ale též objektivně zpracovaných výsledků testování populace koní.

Článek III – Vedlejší činnost a cíle Svazu

      Svaz chovatelů českého teplokrevníka:

 1. zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů,
 2. provádí instruktážní kursy, rekvalifikačních kursy, další vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací a povolání,
 3. pronajímá zařízení ke kulturním, společenským vzdělávacím a informačním akcím
 4. zabezpečuje vlastní chovatelskou činnost,
 5. zabezpečuje propagaci koní plemene ČT všemi dostupnými prostředky a vytváří předpoklady pro odbyt,
 6. registruje členy a vede jejich seznamy

Článek IV – Právní postavení a majetek

SCHČT je dobrovolnou organizací chovatelů a majitelů koní plemene ČT a dalších osob, vzniklou za podmínek stanovených platným zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanským

zákoníkem), která rozvíjí svoji šlechtitelskou a chovatelskou činnost. Je samostatným

chovatelským spolkem s právní subjektivitou – je právnickou osobou. SCHČT je uznaným chovatelským sdružením dle §5 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.

Zdroje příjmů SCHČT jsou:

 • finanční prostředky z dotačních programů MZe ČR a EU
 • členské a registrační poplatky
 • příspěvky od jiných organizací a sponzorů
 • příjmy z reklamy a propagace
 • příjmy za služby
 • příjmy z uložených sankcí podle organizačního řádu
 • příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 • dary a dědictví

Článek V – Členská základna (§ 232 - §242)

Členskou základnu SCHČT tvoří:

 1. Řádní členové – fyzické osoby starší 18ti let a právnické osoby respektující Řád PKČT a stanovy SCHČT, chovatelé dle Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitběa evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, vlastnícínebo držící nejméně jednoho koně zapsaného nebo evidovaného v PK ČT. Pokud řádný člen přestane splňovat podmínku vlastnictví či držení koně plemene ČT, stává se z něho člen ostatní až v následujícím kalendářním roce.
 2. Ostatní členové – osoby, které nevlastní žádného koně zapsaného nebo evidovaného v PK ČT, ale mají zájem o rozvoj plemene ČT.
 3. Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem SCHČT a úhradou 1. vstupního poplatku a členského příspěvku pro daný rok. V případě znovuobnovení členství musí člen zaplatit 2. vstupní poplatek ve výši 2.000,-Kč.
 4. SCHČT vede seznamy členů (§ 236), které jsou k nahlédnutí v kanceláři SCHČT a u jednotlivých garantů oblasti:

a)      neveřejný (úplný) seznam, do kterého je zapsán každý člen po přijetí písemné přihlášky a vymazán jeho záznam ze seznamu po zániku členství,

b)      veřejný (neúplný) seznam, do kterého je zapsán pouze člen s osobním souhlasem.

Členství zaniká (§ 237 – § 242):

 • vystoupením člena,
 • vyloučením na základě porušení stanov,
 • úmrtím či zánikem člena (právnické osoby),
 • nerespektováním Řádu plemenné knihy ČT, Stanov SCHČT, Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů,
 • nezaplacením členského příspěvku na více jak jeden rok i po písemné výzvě SCHČT

Práva řádných členů:

 • volit delegáty konference a být volen do orgánů SCHČT. Každá fyzická nebo právnická osoba disponuje při hlasování jedním hlasem. Členové – právnické osoby mohou volit, ale nemohou být voleny za členy volených orgánů. Řádní členové s 10 plemennými klisnami nebo hřebci zapsanými aktuálně v PK ČT mají právo se automaticky zúčastnit celostátní konference a disponují při hlasování vždy jedním hlasem,
 • má právo ochrany a podpory svých zájmů v rozsahu vymezeném těmito stanovami, Řádem plemenné knihy a Šlechtitelským řádem,
 • podílet se na akcích pořádaných SCHČT a využívat služeb poskytovaných SCHČT dle schválených směrnic,
 • předkládat návrhy a podněty k činnosti SCHČT, žádat o písemnou odpověď se zdůvodněním. Předložený návrh je předsednictvo povinno na nejbližším zasedání projednat,
 • má nárok na slevy pro členy SCHČT, nemá-li vůči SCHČT nevyrovnané závazky a zaplatí členské příspěvky do 31.3. příslušného roku, ve kterém tento nárok uplatňuje. V případě prvního nového členství a zaplacení příslušných poplatků má tento řádný člen rovněž na uvedené příspěvky nárok,
 • nahlížet do seznamu členů.

Práva ostatních členů:

 • ostatní členové mají stejná práva jako členové řádní, pouze nemohou hlasovat a volit, ale mohou být voleni.

Povinnosti řádných a ostatních členů:

 • účastnit se dílčích členských schůzí s ohledem na dostatečný počet členů pro její usnášeníschopnost,
 • jednat v souladu se stanovami, usnesením  celostátní konference a dalšími závaznými dokumenty SCHČT,
 • zaplatit zápisné a roční příspěvek ve výši dle rozhodnutí konference,
 • souhlasit se zveřejněním chovatelských výsledků všech koní plemene ČT v jeho vlastnictví,
 • nahlásit změnu svých osobních údajů pracovníkům sekretariátu do 30-ti dnů od data změny.

Článek VI – Organizační struktura Svazu

SCHČT je samostatným právním subjektem.

Organizační strukturu tvoří:

 1. Konference
 2. Předsednictvo SCHČT
 3. Garanti oblastí
 4. Dílčí členské schůze (oblastní)
 5. Dílčí členské schůze (územní)
 6. Rada plemenné knihy
 7. Kontrolní komise
 8. Rozhodčí komise
 9. Sekretariát svazu

Konference je shromáždění delegátů, plní působnost členské schůze a je nejvyšším

orgánem SCHČT (§ 248 - § 257). Je svolávána předsednictvem jednou ročně. Delegáty na konferenci volí řádní členové na dílčích členských schůzích oblastních. Pozvánka se zasílá na adresu člena uvedenou v seznamu členů  30 dní před konáním konference s danými body programu. Změna programu po zaslání pozvánek není možná a nelze přidávat zásadní body ke schválení do bodu „různé“. Jednání konference se řídí zákonem č.89/2012 Sb. (Občanským zákoníkem).

Do kompetencí konference patří zejména to, že:

 • Schvaluje zprávy o činnosti SCHČT, zprávy komisí, zprávu o hospodaření, kontroluje plnění usnesení předchozí konference.
 • Schvaluje stanovy a organizační řád SCHČT a jejich změny.
 • Schvaluje výši vstupních poplatků a členských příspěvků.
 • Volí a odvolává předsedu, místopředsedu a 9.člena předsednictva.
 • Volí a odvolává členy RPK, navržené oblastními schůzemi a doporučené předsednictvem.
 • Volí a odvolává dozorčí komisi a rozhodčí komisi.
 • Schvaluje návrhy plánů.
 • Schvaluje návrhy rozpočtů.

Konference schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji SCHČT, volí a odvolává členy předsednictva a RPK, kontrolní a rozhodčí komise, schvaluje roční hospodářský výsledek, výši zápisného a ročního členského příspěvku, změnu stanov.

Usnesení konference je platné, je-li zasedání přítomno nejméně 50% delegátů a je přijato,

pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů. Protokol z usnesení

podepisuje předseda SCHČT. Minořádná konference může být svolána na žádost předsednictva svazu nebo poloviny řádných členů.

Předsednictvo SCHČT

Jménem SCHČT jedná předsednictvo (kolektivní statutární orgán), a to zpravidla prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy nebo předsednictvem pověřeného člena. Je-li pro právní úkon právním předpisem předepsaná písemná forma, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje podpis předsedy nebo místopředsedy nebo předsednictvem pověřeného člena.

Předsednictvo řídí činnost SCHČT mezi konferencemi na základě stanov SCHČT, usnesení konference, řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu a vnitrosvazových předpisů. Při hospodaření s prostředky Svazu se řídí schváleným návrhem rozpočtu na příslušný rok a hospodářským řádem.

Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT zastupují svaz jako celek. Po dobu

nepřítomnosti předsedy nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej

místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz

pověřený člen předsednictva. K zabezpečení svých hospodářských funkcí, zvláště pak za účelem aktivovaní vlastních zdrojů, může výbor po schválení konferencí rozhodnout o založenívlastního hospodářského zařízení nebo společného podniku s jinou právnickou nebo

fyzickou osobou. Předsednictvo je oprávněno zřizovat potřebné účty související s

činností včetně devizových a dalších účtů v souladu s platnými předpisy.

Předsednictvo má 9 členů a je voleno na 4 roky.

Do předsednictva jsou voleni 3 zástupci z Čech a 3 zástupci z Moravy a Slezska na územní členské schůzi, kterou svolává předseda a místopředseda. Přitom navrhují jednoho kandidáta na předsedu, 9. člena pro dotační politiku, legislativu a vzdělávání a jmenují tři zástupce do pracovních skupin. Předsedu, místopředsedu a 9. člena pro dotační politiku, legislativu a vzdělávání volí delegáti na konferenci, druhý kandidát na předsedu je automaticky místopředsedou.

Předsednictvo schvaluje rozdělení členů předsednictva do následujících pracovních skupin, které mají ve své náplni především tyto činnosti:

Chovatelská pracovní skupina:

 • Organizuje výběr klisen a hřebců do plemenitby
 • Organizuje posuzování potomstva
 • Ve spolupráci s RPK ČT zpracovává odhad plemenné hodnoty
 • Organizuje chovatelské soutěže
 • Eviduje odborníky způsobilé k posuzování a hodnocení na přehlídkách a ustanovuje hodnotitelské komise na celostátní chovatelské akce a přehlídky

Pracovní skupina pro propagaci a marketing:

 • Zajišťuje propagaci činnosti svazu v dostupných chovatelských periodikách, médiích, a na webových stránkách svazu
 • Zajišťuje propagační materiály na chovatelských akcích
 • Zajišťuje informovanost členů a též ostatní veřejnosti o veškeré činnosti SCHČT
 • Zprostředkovává a provádí inzertně komerční činnost svazu

Pracovní skupina pro odchov a výcvik:

 • Zajišťuje poradenskou činnost na úseku plemenitby a kontroly užitkovosti a dědičnosti
 • Zajišťuje spolupráci s ČJF
 • Stanoví kritéria hodnocení koní a výkonnostních zkoušek
 • Stanoví pravidla pro naskladňování hřebečků do testačních odchoven

V případě odstoupení nebo úmrtí člena předsednictva v průběhu volebního období, zvolí a jmenuje jeho nástupce země, kterou zastupoval. Předseda svolává předsednictvo dle potřeby, které řídí práci SCHČT v období mezi konferencemi.

Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a jeho usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Z každého zasedání je pořizován písemný zápis, který bude zveřejněn na stránkách www.schct.cz.

K hlavním úkolům předsednictva dále patří:

 • Připravuje podklady pro jednání konference a tuto svolává,
 • předkládá konferenci návrh na vydání vnitrosvazových předpisů, které vycházejí ze stanov a usnesení konferencí,
 • určuje způsoby a výdej finančních prostředků k zajištění rozvoje a  rentability činnosti SCHČT na základě návrhu rozpočtu a vnitrosvazových předpisů,
 • schvaluje přijetí nových členů,
 • řeší pracovně právní vztahy zaměstnanců sekretariátu Svazu,
 • předkládá konferenci doporučení na složení RPK na základě návrhů oblastních schůzí,
 • rozhoduje o případné změně sídla organizace a adresy,
 • dává mandát k uzavírání smluv v souladu s hospodářským řádem a k využívání možností čerpání dotačních prostředků z národních zdrojů i zdrojů programů Evropské unie (příprava, podání realizace a administrace projektů),
 • zřizuje, řídí a kontroluje sekretariát, v jehož čele stojí tajemník nebo tajemnice svazu. Jeho/jejím přímým nadřízeným je předseda předsednictva,
 • rozhoduje o organizaci placeného aparátu SCHČT, jeho personálním  obsazení a obměňování, bližší podmínky změn a zániku pracovních poměrů stanoví obecně platné předpisy
 • přijímá nové členy SCHČT, zodpovídá za vedení a aktualizaci seznamu členů,
 • členové předsednictva mají po celé funkční období hlasovací a volební právo,
 • zřizuje účet, popř. účty Svazu a disponuje s prostředky na nich

Garanti oblastí

Garant oblasti je volen dílčí členskou oblastní schůzí. Předsednictvo určuje hlavní náplň jeho práce. Garanti oblastí budou přizváni na jednání předsednictva.

Oblastní členská schůze (dílčí) je schůzí všech členů SCHČT v příslušné oblasti, utvořené podle státoprávních celků na úrovni krajů. Je svolávána minimálně 1x ročně a slouží k seznámení členské základny s činností SCHČT a volbě delegátů (řádných členů) na celostátní konferenci. Svolává ji garant oblasti na pokyn předsednictva nebo žádost 50% členů.

Územní členská schůze (dílčí) je schůzí zvolených delegátů územního celku Čech a delegátů územního celku Moravy. Je svolávána jedenkrát za čtyři roky ve volebním období. Jejím úkolem je volba tří českých a tří moravských delegátů do předsednictva, návrh na předsedu a člena pro dotační politiku a legislativu.

Rada plemenné knihy (RPK) je pětičlenná. Je poradním orgánem předsednictva – výboru. Její členové jsou navrhováni oblastními schůzemi a doporučeni předsednictvem konferenci ke schválení. Její členové musí splňovat podmínky §30 zákona č. 154/2000Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů. Délka jejího funkčního období je 4 roky. Její práva a povinnosti vyplývají z ŘPK a ŠP.

RPK:

 • vypracovává návrhy změn ŘPK a souvisejících dokumentů, předkládá je předsednictvu
 • dbá na dodržování řádu plemenné knihy a šlechtitelského programu
 • s přihlédnutí k vývoji chovu vypracovává návrhy šlechtitelských programů, provádí jejich aktualizaci a dbá na jejich dodržování v praxi
 • pravidelně jednou ročně vyhodnotí výsledky šlechtitelského programu
 • organizuje evidenci jednotlivých testů kontroly dědičnosti a užitkovosti a s pověřenými orgány zpracovává statistické vyhodnocení a odhad plemenné hodnoty
 • publikuje v chovatelských periodikách

Kontrolní komise (§ 262 - § 264) je tříčlenná, navrhuje ji předsednictvo, volí ji delegáti na konferenci na 4 roky. Kontroluje hospodaření svazu včetně ročního hospodářského výsledku, dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. V rozsahu působnosti kontrolní komise můžou její členové nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů SCHČT nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Rozhodčí komise (§ 265 - § 267) je tříčlenná, navrhuje ji předsednictvo, volí ji delegáti na konferenci na 4 roky. Volený člen musí být zletilý a nesmí být členem předsednictva SCHČT. Komise rozhoduje sporné záležitosti z oboru spolkové samosprávy, spory mezi členem a spolkem a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

Sekretariát

 • Sekretariát zřizuje předsednictvo SCHČT pro zabezpečení činnosti Svazu. V čele sekretariátu stojí tajemník/tajemnice SCHČT. Jeho přímým nadřízeným je předseda předsednictva SCHČT.
 • Pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci SCHČT. Jejich počet stanoví předsednictvo dle potřeby a finančních možností Svazu. Jejich přímým nadřízeným je předseda SCHČT.
 • Sekretariát SCHČT zabezpečuje administrativní chod Svazu podle stanov, ŘPK, ŠP, hospodářského řádu a ostatních vnitrosvazových předpisů a pokynů předsednictva.
 • Sekretariát vede seznamy členů, které jsou přístupné k nahlédnutí členům Svazu a archív činností SCHČT.

Článek VII – Zrušení či likvidace spolku

Zrušení či likvidace spolku se řídí příslušnými ustanoveními § 268 - § 273 zákona č. 89/2012

Sb., Občanského zákoníku.

Článek VIII – Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly odsouhlaseny usnesením konference SCHČT dne ……………….v……….

a nabývají platnosti dnem registrace u Krajského obchodního soudu. Záležitosti neupravené

těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy ČR.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat