Domů Napište námKontakty Facebook

Kalendář akcí

 

Nejčastější dotazy chovatelů


18.1.2018

Vážení chovatelé,

vzhledem k nejisté a nepřehledné situaci, kdy vznikají různé obavy chovatelů ohledně budoucnosti spolku, pokusíme se předložit fakta a zodpovědět nejčastěji pokládané dotazy, které jsou neustále šířeny prostřednictvím sociálních sítí a jiných mediálních kanálů. Jsme si vědomi, že jsou chovatelé málo informováni o skutečném stavu a snad i proto dochází k situacím, kdy si chovatelé vytváří vlastní realitu.

Zkusíme tedy přesvědčit alespoň některé chovatele, aby si nevytvářeli žádné domněnky a zaměřili svoji pozornost na pravdu, nikoliv na to, co si myslí, že je pravda. Neboť většina domněnek není pravdou, ale jsou fikcí. Vždy je lepší se zeptat a mít jasno.

Co nejvíce chovatele zajímá:

1.       Jedna z nejzákladnějších otázek se týká obavy o registraci narozených hříbat v letošním roce. Kdo bude provádět registrace a pod jakou PK.

o    Pochopitelně plemenná kniha českého teplokrevníka nekončí, její činnost související se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a mnoho dalších povinností musí nadále pokračovat, této skutečnosti jsou nakloněni i zástupci MZe ČR a právě proto jsou vedena dlouhá jednání, jak vzniklou situaci nejlépe řešit. Z tohoto důvodu byla nabídnuta pomocná ruka nového subjektu Spolku chovatelů českého teplokrevného koně z.s., aby kontinuita šlechtění českého teplokrevníka, zákonná registrace a evidence koní byla zachována i pro toto plemeno, alespoň do doby narovnání situace v SCHČT z.s. a ukončení právních sporů pravomocným rozsudkem. Nikomu již nemusíme dlouze prezentovat, že spolek se nachází v krizi, je zeslaben jistou dualitou vedení, řadou žalob (včetně zápisu do spolkového rejstříku) a není tedy postaveno najisto, kdo je oprávněn za spolek jednat. Nadále upozorňujeme, že zápis ve spolkovém  rejstříku je zpochybňován, má deklaratorní účinky, pochopitelně existuje presumpce správnosti a to i v situaci uskutečněné konference dne 7.12.2016 v Jihlavě, a stejně tak existuje nepravomocné rozhodnutí KS České Budějovice pod sp.zn. 13Cm 13/2017, které ovlivňuje řízení v dalších žalobách a jeho výsledek má značný význam z hlediska hodnocení, zda se členy orgánů SCHČT skutečně staly ty osoby, které byly zvoleny na konferenci konané dne 29.6.2016 a územní členské schůzi konané dne 20.4.2016 ve Zduchovicích. Judikatura v případě vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku říká jasně: takové neplatné rozhodnutí má deklaratorní charakter se zpětnými účinky ke dni přijetí neplatného usnesení -  ex tunc, tedy s dodatečnou platností na všechna rozhodnutí provedena neoprávněným předsednictvem. SCHČT se stal pro MZe nesolidním partnerem a to nejen díky probíhajícímu insolvenčnímu řízení, kdy je zcela jasné, že nemůže být poskytnuta dotační podpora subjektu, který se nachází v insolvenci, neboť k žádostem o dotaci se připojuje bezdlužnost subjektu. Hrozbu nepřiznání dotací i pro rok 2018 a narušení zákonné činnosti si uvědomujeme, proto nový spolek SCHČTK z.s. usiluje o převzetí uznaného chovatelského sdružení pro PK ČT a zahájení řádné činnosti pro chovatele, který bude mít za následek uklidnění situace a zabezpečení služeb pro chovatele. Tento spolek není zatížen soudními spory, v jednání oprávněných osob za spolek existuje nezpochybnitelná právní jistota, deklaruje odborné zkušenosti v chovu koní a profesionální management.

2.       Na koho se obracet s dotazy ohledně ČT a administrativy kolem koní plemene ČT?

o    S velkými obtížemi stále ještě vede evidenční agendu Ing. B. Králová Ph.D., která se doslova potýká s direktivním jednáním JUDr. Ing. Staňka, který narušuje komunikaci s ÚEK. Proto některé zápisy změn či průkazy koní jsou vydávány se zpožděním. Registrační činnost stále zajišťují zaměstnanci svazu Ing. J. Holík a Ing. R. Klos. Kontakty jsou známé pro telefonické spojení: +420 777319632, pro písemný kontakt: SCHČT z.s., U Hřebčince 479, 39701 Písek popř. info@schct.cz, web: www.schct.cz

3.       Jak je to s připouštěcí sezónou. Mohou chovatelé zapouštět své klisny hřebci pod PK ČT nebo je lepší přihlásit klisny do jiné PK?

o    Chápeme, že situace je velice nepříjemná a chovatelská nálada je na bodu mrazu, přesto se chovatelé nemusí obávat zapouštět své klisny hřebci působícími v PKH ČT. Opět bude udělen výběr mnoha hřebcům a poskytovány služby majitelům klisen, tak jak bylo obvyklé. Pokud majitelé budou chtít, mohou bez obav ponechat své klisny zapsané v PK ČT.

4.       Kdy bude rozeslán katalog hřebců na rok 2018?

o    S ohledem na finanční situaci spolku bude s tištěným katalogem problém. Oslovili jsme osoby, které zpracovávaly data v posledních letech, aby připravily katalog hřebců 2018 pouze v elektronické podobě.

5.       Kam zmizely peníze z účtu?

o    Konstatujeme, že se z této věci stala zbytečně vyhrocená aféra, kde každé z prezentovaných tvrzení na sociálních sítích je nepravdivé a máme za to, že i úmyslně vykonstruované. Dne 9.5.2017 na základě rozhodnutí předsednictva (viz. zápis zveřejněný na webu spolku) a výzvy ČSOB byl pověřen místopředseda spolku K. Růžička, aby založil a převedl finanční obnos 1,6 mil. na účet České spořitelny. Stalo se tak po poradě s právním zástupcem a byl o tom proveden interní zápis, který byl podepsán všemi přítomnými a je založen v kanceláři spolku.  Výzva banky obsahovala apel na ukončení sporů ve spolku a na zastavení donucovacích ataků vůči bance, neboť docházelo k neustálým nátlakům a obtěžování ze strany Ing. Zicha a to i v zastoupení JUDr. Veselým, kteří se domáhali zmocnění přístupů k bankovnímu účtu spolku.  Výzva byla pojata velice varovně a to tak, že v případě neuposlechnutí hrozí ukončení smluvního vztahu se spolkem. Předsednictvo se proto rozhodlo pro tento záchovný krok. Veškeré transakce byly prováděny tak, že z účtu u ČS byly vybírány finance (zde i zmiňovaný výběr 850.000,- Kč Ing. Královou do pokladny SCHČT) a vkládány na účet u ČSOB, ze kterého byly následně vypláceny finance na běžný provoz spolku a placeny faktury dodavatelům. Na každou transakci je pořízen doklad a vše řádně zaúčtováno účetní firmou spolku. Ta také může dosvědčit, že takto převedené peníze sedí do koruny. Takže jsou mylné veškeré domněnky o tunelování spolku, zpronevěře a vykrádání účtu. Je k politování některé myšlení lidí, kteří nemají představu o tom, jak spolek funguje, že existují pravidelné režie (účetní služby, pronájem kanceláře, telefon ...), chovatelské závazky vůči spolupracujícím institucím (ÚEK, Česká pošta…), zaměstnancům a ostatním dodavatelům. A ještě horší je zjištění, že se nestydí obviňovat z krádeže a tunelování lidi, kteří se ochotně a nepřetržitě starají o agendu spolku a jsou i zakladatelé spolku zastávající 17 let vedoucí funkci. Doufejme, že takové jednání a smýšlení těchto lidí je jen následek pouhé neznalosti nebo špatné informovanosti. Anebo to je záměrně účelové jednání zastánců JUDr. Staňka a spol.?

6.       Za jaký obnos byl koupen Clin d'Or a za kolik byl prodán?

o    Hřebec Clin d´Or byl ve spoluvlastnictví SCHČT a hřebčína Sprehe, v únoru 2013 byl zakoupen za částku 13.802,50EUR + 19% DPH. Dne 10.2.2017 jsme informovali chovatele o přemístění hřebce nazpět do Německa, kde byl nabízen k prodeji. Stalo se tak na základě dohody se spolumajitelem. Dne 8.5.2017 byl hřebec prodán za celkovou částku 30.000EUR, kdy oběma majitelům náležela polovina. Tato částka byla převedena na účet spolku u ČSOB, který dnes spravuje pan JUDr. Ing. Staněk, který bez jakéhokoliv upozornění členské základny a rozhodnutí předsednictva převedl 500.000,- Kč na účet u Fio banky. Takže na jedné straně se taková opatření kritizují a na druhé straně je sám JUDr. Staněk bez obav provádí a jedná tak zcela svévolně. Upozorňujeme, že hřebec byl pořízen v době, kdy dvě reprodukční centra zvýšila poplatky za ID hřebců na dvojnásobek a úmyslně znevýhodnila chovatele koní plemene ČT.  V období 2013-2016 v Čechách hřebec po otci Clinton I připustil 146 klisen a narodilo se 64 hříbat. Oldenburský hřebec byl chovatelům nabízen po 3 připouštěcí sezóny za velice výhodnou cenu a s 50 % slevou pro členy SCHČT. Na základě této skutečnosti se rozvinula bližší spolupráce s hřebčínem Sprehe, která umožnila chovatelům připouštět dalšími kvalitními hřebci za výhodné ceny.

7.       Jak je to s insolvencí (je nebo není)?

o    Od 10.1.2018 je zahájeno insolvenční řízení. Je povinností každého statutárního zástupce subjektu, aby jednal s péčí řádného hospodáře a v momentě, kdy nastane skutečnost, že nemůže plnit své závazky, měl by sám přistoupit k zahájení insolvence na základě insolvenčního návrhu. V tomto případě místo dlužníka podal insolvenční návrh věřitel – zaměstnanec spolku, ke kterému se přidal věřitel – dodavatel, neboť jejich pohledávky byly 3 měsíce po splatnosti. Insolvenční řízení má daný průběh a řídí se insolvenčním zákonem. Nyní se spolek nachází ve fázi: lhůta k přihlášení pohledávek a statutární orgán spolku byl soudem vyzván, aby předložil požadované listiny a dokumenty, kdy tyto dokumenty jsou důležitým podkladem k projednání soudu ve věci úpadku.  Po rozhodnutí o úpadku je soudem přidělen insolvenční správce, který řeší úpadek spolku a jeho úkolem je maximální uspokojení pohledávek věřitelů z dlužníkových prostředků. Jistým faktem zůstává, že spolek se nachází v platební neschopnosti, neboť zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti, tedy v insolvenci se spolek nachází. O správnosti předložených pohledávek bude v přezkumném řízení rozhodovat soud.

 
 

SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

 

IČO: 60161370

mob.: +420 777 319 632

email: info@schct.cz 

kralova.schct@seznam.czbankovní spojení: č.ú. 12747013/0300

 

 

                         

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat